دانلود فایل


مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه اضطراب استرس و افسردگی

دانلود فایل مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42)
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم می باشد. فرم اصلی آن (همین فرم) دارای 42 سوال است که هریک از سازه های روانی استرس ، اضطراب ، افسردگی را توسط 14 سوال متفاوت مورد ارزیابی قرار می دهد. فرم کوتاه آن شامل 21 سوال است که هریک از 7 سوال یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می کند. فرم کوتاه 21 سوالی توسط صاحبی و همکاران (1384) برای جمعیت اعتبار یابی شده است.

شما می توانید با خرید و دانلود مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) که در قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان شناسی سایت روان ای شاپ آماده شده است از مزایای این خرید استفاده نمایید:
۱- فایل ورد پرسشنامه بدون آرم یا لوگو
۲- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس معتبر
۳- نمره گذاری کامل و نحوه محاسبه زیرمقیاس ها
4- پاسخگویی سریع به سوالات پس از خرید


DASS 42


پرسشنامه اضطراب استرس و افسردگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) – یاهو مارکت

28 نوامبر 2016 ... شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه آزمون مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (
DASS-42) که در قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان ...

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 - سایت روانسنجی

تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است .
هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - داک لینک

معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم
...

تست سنجش افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) - مسیر ایرانی

تست سنجش افسردگی، اضطراب و استرس، تست DASS، تست سنجش افسردگی،
اضطراب و استرس ... این تست که به نام آزمون افسردگی، اضطراب و استرس DASS
شهرت دارد، روی بسیاری از افراد مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گرفته است. ... 33%
الی42%.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - مجیک فایل

31 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس ...

فهرست تست های موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ). DASS-42. (. فارسی. 2/45. مقیاس اضطراب و
افسردگی هاسپیتال. فارسی. 2/46. پرسشنامه تشخیص اختالالت مرتبط با اضطراب ...

اﻓﺴﺮدﮔﻲ ، » « اﺿـﻄﺮاب و »

ﺗﺎﺛﻴﺮ راﻳﺤﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘ. ﺮس. ﺑﻴﻤﺎران ... ﻣﻘﻴﺎس.
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس. DASS-21. در ﺳﺎل. 1995. ﺗﻮﺳﻂ ﻻوﻳﺒﻮﻧﺪ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ . اﻳـﻦ ... اﺳﺘﺮس. » را
ﺗﻮﺳﻂ. 7. ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار. ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ آن ﺷﺎﻣﻞ. 42. ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از. 14.

نرم افزار پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس DASS-42 - فروشگاه ...

دانلود رایگان پرسشنامه DASS42،استرس،اضطراب و افسردگی،تفسیر و نمره‌گذاری،
نسخه فارسی، فارس‌روان،دانلود نرم افزار DASS42، پرسش‌نامه42 Depression Anxiety
...

( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس ( DASS

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس (. DASS. ) ﺟﻤﻼت. اﺻﻼً. ﮐﻢ. ﻣﺘﻮﺳﻂ. زﯾﺎد. 1. ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ...
DASS-21. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ اﺳﺖ (. 42. ﺳﺆاﻟﯽ) اﺳﺖ، ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ. از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ.

تأثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی اضطراب و ...

ابزارهای این پژوهش، پرسشنامۀ انگیزه‌های بین فردی مرتبط با خطاکاری (TRIM-12)،
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DAS-21)، و یک پرسشنامۀ محقق ساخته بود.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) – یاهو مارکت

28 نوامبر 2016 ... شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه آزمون مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (
DASS-42) که در قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان ...

تأثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی اضطراب و ...

ابزارهای این پژوهش، پرسشنامۀ انگیزه‌های بین فردی مرتبط با خطاکاری (TRIM-12)،
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DAS-21)، و یک پرسشنامۀ محقق ساخته بود.

پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass - تست های روانشناسی و ...

4 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند
تهیه شده است. ... ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی برابر با 94/0،
اضطراب 85/0و استرس 87/0 می باشد. درجه نمرات به شرح ... 33%الی42%.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - مجیک فایل

31 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس ...

ﮔﺎﻫﻲ و اﻋﺘﻴﺎد: اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس(. DASS. ) در ﺳﺎل. 1983. ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮي ﺑﺎﻧﺪ (ﻟﻮي ﺑﺎﻧﺪ و
ﻟﻮي. ﺑﺎﻧﺪ،. 1995. ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ. ي. اﺻﻠﻲ. اﻳﻦ آزﻣﻮن. داراي. 42. ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. و. ﻫﺮ. ﻳﻚ. از. ﻣﻘﻴﺎس.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - ایران دانلود

31 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) دارای سه زیرمقیاس است و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی ایرانی و خارجی آماده دانلود می باشد.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - مجیک فایل

31 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس ...

درﯾﺎﻓﺖ - پژوهشگاه علوم انسانی

ﮐﻮدﮐﺎن. ﺗﯿﺰﻫﻮش. و. ﻋﺎدي. از. ﻃﺮﯾﻖ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. آزﻣﻮن. ﺗﺮﺳﯿﻢ. اﺳﺖ . ﺑﺮاي. ﮔﺮدآوري. اﻃﻼﻋﺎت. از،. ﭘﺮﺳﺶ.
ﮥﻧﺎﻣ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ،. اﺿﻄﺮاب. و،. اﺳﺘﺮس. (. DASS-42. و ). ﻧﻘﺎﺷﯽ. آدﻣﮏ. رﻧﮕﯽ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﮋوﻫﺶ.

تست سنجش افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) - مسیر ایرانی

تست سنجش افسردگی، اضطراب و استرس، تست DASS، تست سنجش افسردگی،
اضطراب و استرس ... این تست که به نام آزمون افسردگی، اضطراب و استرس DASS
شهرت دارد، روی بسیاری از افراد مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گرفته است. ... 33%
الی42%.

مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42 - فروشگاه روانشناسی

یا -. افزودن به لیست دلخواه افزودن برای مقایسه. 0 نظر | نوشتن نظر. توضیحات نظرات
(0). مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42. تفسير کليد آزمون نمره گذاري

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - فایل شاپ

28 نوامبر 2016 ... معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) - سایت علمی و آموزشی ...

19 فوریه 2015 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) دارای سه زیرمقیاس است و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی ایرانی و خارجی آماده دانلود می باشد.

مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42 - فروشگاه روانشناسی

یا -. افزودن به لیست دلخواه افزودن برای مقایسه. 0 نظر | نوشتن نظر. توضیحات نظرات
(0). مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42. تفسير کليد آزمون نمره گذاري

بررسی استرس، اضطراب، افسردگي و خودپنداره دانشجويان دانشگاه علوم ...

بين افزايش ميزان استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان با ضعيف بودن خودپنداره
آن ها، ارتباط معني .... DASS 21( )Depression, Anxiety, Stress( اضطراب و استرس.

پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass - روان شناسی.دلهره.خشم ...

1- مقیاسهای پرسشنامه. مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط
لاویبوند و لاویبوند تهیه شده است. .... 42, شروع هر کاری برایم مشکل و دشوار است ...

پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس DASS-42,Depression Anxiety ...

استرس،اضطراب و افسردگی. پرسش‌نامه42 (Depression Anxiety Stress Scale) DASS
-. پرسش‌نامه روان‌سنجی 42-DASS در سال 1995 میلادی توسط لاویبوند و لاویبوند ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) | A To Z File

17 فوریه 2017 ... شما می‌توانید با خرید و دانلود مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) که در
قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان شناسی سایت روان ...

بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و ...

هدف پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (
DASS) در جمعيت عمومي جامعه بوده است. نسخه اصلي DASS داراي 42 عبارت بوده، هريک
...

تأثیر ماساژ درمانی بر افسردگی، استرس و اضطراب بعد از عمل بیماران ...

13 مه 2015 ... افسردگی، اضطراب و استرس بیماران بر اساس پرسشنامه استاندارد [Depression
Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42)] قبل از انجام مـداخله و در روز آخر ...

افسردگی، اضطراب، استرس - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به ایمنی و ...

11 سپتامبر 2012 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) را به شما پیشنهاد می کنیم. ...
Psychometric properties of the 42- Item and 21- Item version of the ...

پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass - تست های روانشناسی و ...

4 دسامبر 2016 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند
تهیه شده است. ... ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی برابر با 94/0،
اضطراب 85/0و استرس 87/0 می باشد. درجه نمرات به شرح ... 33%الی42%.

اضطراب، استرس و بهزیستی روان شناختی زنان نابارور شهر اصفهان

ابزارهای پژوهش عبارتند از پرسشنامۀ افسردگی، اضطراب و استرس(DASS 42) و
پرسشنامۀ ... نحوه اندازه گیری متغیر : مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS- 42)
.

بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و ...

هدف پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (
DASS) در جمعيت عمومي جامعه بوده است. نسخه اصلي DASS داراي 42 عبارت بوده، هريک
...

DASS 42, پرسشنامه اضطراب استرس و افسردگی , علوم انسانی , مقیاس ...

خانه / بایگانی برچسب: DASS 42, پرسشنامه اضطراب استرس و افسردگی , علوم
انسانی , مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) ...

فهرست تست های موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ). DASS-42. (. فارسی. 2/45. مقیاس اضطراب و
افسردگی هاسپیتال. فارسی. 2/46. پرسشنامه تشخیص اختالالت مرتبط با اضطراب ...

فهرست تست های موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ). DASS-42. (. فارسی. 2/45. مقیاس اضطراب و
افسردگی هاسپیتال. فارسی. 2/46. پرسشنامه تشخیص اختالالت مرتبط با اضطراب ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - داک لینک

معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم
...

بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و ...

هدف پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (
DASS) در جمعيت عمومي جامعه بوده است. نسخه اصلي DASS داراي 42 عبارت بوده، هريک
...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - داک لینک

معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم
...

نرم افزار پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس DASS-42 - فروشگاه ...

دانلود رایگان پرسشنامه DASS42،استرس،اضطراب و افسردگی،تفسیر و نمره‌گذاری،
نسخه فارسی، فارس‌روان،دانلود نرم افزار DASS42، پرسش‌نامه42 Depression Anxiety
...

اینترنت فرصتی برای شکوفایی یا تهدیدی همانند اعتیاد ارتباط ...

10 دسامبر 2016 ... ... انتخاب شدند و به مقياس سنجش اعتياد به اينترنت يانگ پاسخ گفتند. ... از نظر
افسردگی، اضطراب و استرس با پرسشنامه DASS-42 ارزیابی شدند.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) - سایت علمی و آموزشی ...

19 فوریه 2015 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) دارای سه زیرمقیاس است و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی ایرانی و خارجی آماده دانلود می باشد.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - داک لینک

معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم
...

تأثیر برنامه روانی آموزشی بخشش بر علائم افسردگی اضطراب و ...

ابزارهای این پژوهش، پرسشنامۀ انگیزه‌های بین فردی مرتبط با خطاکاری (TRIM-12)،
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DAS-21)، و یک پرسشنامۀ محقق ساخته بود.

پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی DASS 21 به همراه راهنمای ...

6 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی DASS 21 به همراه راهنمای ... مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس (DASS-42) دارای سه زیرمقیاس است و با نمره .

مقایسه ی اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و بیوفیدبک ...

28 آگوست 2013 ... DASS-42. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن،. ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﭘﯽ. ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ،. اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس در ﮔﺮ. وه ﺗﺮﮐﯿﺐ دارو. درﻣﺎﻧﯽ و ...

::: موسسه آزمون يار پويا :::--

ايراني, 3 زير مقياس: افسردگي اضطراب استرس, سنجش افسردگي، اضطراب و
استرس, 12 سال به بالا, 42 ماده‌, مقياس DASS-42, 1006 ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) | فروشگاه فروش فایل

6 دسامبر 2016 ... شما می‌توانید با خرید و دانلود مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) که در
قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان شناسی سایت روان ...

معرفی و دانلود پرسشنامه های کودکان و نوجوانان | psychologytest.ir

17 ا کتبر 2012 ... همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌کنند و طبيعى است که مردم هنگام .... 262
مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42 - The Depression ...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) | فروشگاه فروش فایل

6 دسامبر 2016 ... شما می‌توانید با خرید و دانلود مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) که در
قالب یک فایل ورد توسط همکاران ما در بخش روان شناسی سایت روان ...

لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات روانشناسی

8 آوريل 2013 ... مقیاس DASS-42. 42. 12 سال به بالا. DASS-42. سنجش افسردگی، اضطراب و استرس.
3 زیر مقیاس: افسردگی اضطراب استرس. پرسشنامه استرس هری.

لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات روانشناسی

8 آوريل 2013 ... مقیاس DASS-42. 42. 12 سال به بالا. DASS-42. سنجش افسردگی، اضطراب و استرس.
3 زیر مقیاس: افسردگی اضطراب استرس. پرسشنامه استرس هری.

افسردگی، اضطراب، استرس - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به ایمنی و ...

11 سپتامبر 2012 ... مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) را به شما پیشنهاد می کنیم. ...
Psychometric properties of the 42- Item and 21- Item version of the ...

بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و ...

هدف پژوهش حاضر، تعيين اعتبار و پايايي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (
DASS) در جمعيت عمومي جامعه بوده است. نسخه اصلي DASS داراي 42 عبارت بوده، هريک
...

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس- (DASS-42) - داک لینک

معرفی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-42) مقیاس افسردگی، اضطراب و
استرس DASS در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم
...دانلود کتاب فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی - مهندس گودرزی سروش و مریضه همایونفر -پیام نوردانلود پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

دانلود پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

مقاله سورفکتانت ها Surfactatntراهنمای انتخاب آزمون های آماری