دانلود فایل


دانلود مقاله گیاه پالایی - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود فایل دانلود مقاله گیاه پالایی دانلود مقاله گیاه پالایی
دانلود مقاله گیاه پالایی
تعریف گیاه پالایی
مقدمه
انواع روش های پاکسازی
انباشتگرها(hyperaccumulator)
انواع فرایند های گیاه پالایی
واکنش گیاهان به فلزات سنگین
فیتواکسترکشن
مکانیسم های مقابله گیاهان درقبال عناصر فلزی کمیاب
گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با موادشیمیایینقش قارچ Arbuscular mzcorrhiyaدر phytoremediation
خصوصیات باکتری های مؤثر در گیاه پالایی بیوتکنولوژی و گیاه پالایی
امکان استفاده از گیاهان بعد از phytoremediation.
آینده گیاه پالایی
مزیت های گیاه پالایی
محدودیت های گیاه پالایی
مقالات
Phyotremediation
منابع

تعریف گیاه پالایی:
Phytoremediationاز دو کلمه phytoبه معنی گیاه و Remediationبه معنی حل یک مشکل تشکیل شده است. فرایند phytoremediationبه معنای به کار بردن گیاهان برای حل یک مشکل محیطی مثل آلودگی خاک یا آب های زیرزمینی است.
گیاه پالایی روشی نوظهور و سبز برای پالایش آب و خاک از فلزات سنگین، موادآلی وذرات رادیواکتیو است که این روش درسال 1982 توسط چنی مطرح شد.

انواع روش های پاک سازی خاک:
-فیزیکی:حفاری، خاک برداری، دفن کردن و...
-شیمیایی:خنثی کردن،اکسیداسیون، فتولیز و...
-فرایند های زیستی: گیاه پالایی، استفاده از قارچ و باکتری.
Phytoremediationدو مکانیسم اصلی دارند:
 1. تحریک فعالیت میکروبی خاک و تجزیه آلودگی
 2. جذب آلودگی ها توسط گیاهان و سپس حذف گیاهان
مشخصه گیاهان مناسب برای phytoremediation:
 1. توانایی تولید بالا
 2. توانایی بالا در جذب آلودگی
 3. توانایی انتقال آلاینده از ریشه به اندام های هوایی
انباشتگر ها(hyperaccumulator):
گیاهانی که برای پاکسازی خاک از آلاینده ها مورد استفاده قرار میگیرند،اصطلاحاً انباشتگر نامیده می شوند. گیاهان انباشتگری که برای پالایش عناصر فلزی کمیاب به کار می روند، قادرند 100 برابر گیاهان معمولی این عناصر را جذب نمایند. تاکنون بیش از 400 گیاه به عنوان انباشتگر شناخته شده اند، که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نیلوفرآلپی (Ipomea alpina)
کیسه چوبان (Thlaspi caerulescens)
روبرتی (Haumaniastrum robeti)
سرخس(pteris vittata)
انواع فرایند های گیاه پالایی:
Hydraulic control(کنترل هیدرولیک):استفاده از گیاهان به منظور جذب سریع همراه با مصرف زیادی آب است که باعث مهاجرت یون های فلزی باآب می گردد و به آن فیتوهیدرولیک نیز می گویند.
Phytodegradation(تخریب توسط گیاه):تجزیه مواد آلاینده توسط فرایند های متابولیکی گیاه و یا تجزیه مواد دراثر ترشح ترکیبات گیاهمانندآنزیم هااست که مترادف با تغییر شکل توسط گیاه است.
Phytoextraction(استخراج توسط گیاه):جذب مواد آلاینده توسط ریشه گیاه و انتقال آن به اندام های فوقانی و سپس خارج کردن عنصر مضر توسط برداشت وخروج آن از منطقه آلوده. این روش بیشتر برای رفع آلودگی آب و خاک از فلزات کمیاب اعمال می شود.
Phytostabilization(تثبیت توسط گیاه):غیر متحرک نمودن آلاینده ها در خاک و یا در سطح ریشه و یا رسوبات منطقه ریشه گیاه.
Phytovolatilization(تصعید توسط گیاه):جذب و انتقال عناصر آلاینده و یا تغییر ترکیبات وسپس رها کردن آنها در اتمسفر.
Rhizodegradation(تخریب توسط ریزوسفر):تجزیه آلاینده ها توسط جمعیت های میکروبی که در نزدیکی ریشه فعالیت دارند و مترادف آن تجزیه به کمک گیاه است.
Rhizofiltration(تصفیه توسط ریزوسفر):جذب آلاینده ها از محلول خاک اطراف ریشه به درون ریشه و یا رسوب آنها روی سطح ریشه.
فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاک:
فلزات سنگین، عناصری با وزن اتمی 54/63 تا 59/200 و وزن مخصوص بیشتر از 4 هستند. برخی از فلزات سنگین به مقدار کم مورد نیاز ارگانیسم های زنده هستند، هر چند افزایش بیش از حد همین فلزات سنگین ضروری می تواند برای ارگانیسم ها مضر باشد. فلزات سنگین غیر ضروری شامل آرسنیک، آنتیموان، کادمیوم، کرم، جیوه، و سرب است که این فلزات در رابطه با آلودگی خاک و آب های سطحی بسیار مهم هستند و مورد توجه علم گیاه پالایی قرار می گیرند.

واکنش گیاهان به فلزات سنگین
گیاهان سه راهبرد پایه برای رشد در خاک های آلوده به فلزات سنگین دارند. گونه هایی که از ورود فلزات به بخش های هوایی خود جلوگیری کرده یا غلظت فلزات را در خاک پایین نگه می دارند، گونه هایی که فلزات را در اندام های هوایی خود تجمع داده و دوباره به خاک بر می گرداند و گیاهانی که می توانند فلزات را در اندام های هوایی خود تغلیظ کرده به طوری که چندین برابر غلظت فلز در خاک شود و گیاهانی که غلظت بالایی از آلاینده ها را جذب کرده و در ریشه، ساقه یا برگ هایشان تغلیظ می کنند.

پالایش فلزات سنگین
روشهای مختلفی برای حذففلزات سنگین و خارج نمودن آنها از محیط از جمله پساب های صنعتی وجود دارد که به طورعمده شامل روشهای شیمیایی و بیولوژیک می شود.
از جمله روشهای شیمیایی می توان بهخنثی سازی ترسیبی به کمک سودآهک یا کربنات سدیم اشاره کرد.
برای جلوگیری از ورود آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک به داخلگیاهان و نیز آبهای زیرزمینی،که می تواند خطرات جبرانناپذیری را ببار آورد،روشهایمتعددی در دنیا بررسی و مورد آزمایش قرار گرفته اند.از جمله روشها که هنوز در ایرانمورد آزمایش کافی قرار نگرفته،بررسی و عملکرد تثبیت فلزات سنگین توسط خاک رس درخاکهای آلوده می باشد.خاک های رس به دلیل خاصیت هیدراته شدن می توانند مواد آلی وغیرآلی را در ساختمان خود جلب نمایند.که این خود بستر مناسبی برای پژوهش در اینزمینه می باشد.
در بحث روش های بیولوژیک که می توان به آنBioremediation اطلاق کرد نیز مدلهای مختلفی ارایه شده است .یکی از مدلها ،روشاحیای باکتریائی سولفات می باشد به این ترتیب که باکتری های احیا کننده سولفاتترکیبات آلی مانند متانول و اتانول را با استفاده ازسولفات اکسید نموده وبی کربناتوسولفید هیدروژن ایجاد می نماید . درمرحله بعد سولفید هیدروژن با یونهای فلزاتسنگین ترکیب و سولفید های نا محلول به شکل لجن متراکم رسوب می نماید .در حالا حاضرتصفیه خانه های متعددی در نقاط مختلف جهان با استفاده از انواعمیکروارگانیزمها عملحذف فلزات سنگین را انجام میدهند.
اکثر فلزات سنگین عناصر واسطه هستند کهکاتیون های فلزی سنگین را تشکیل می دهند. این یون ها به خاطر داشتن توانایی تشکیلترکیبات پیچیده، نقش اساسی در واکنش های بیوشیمیایی گوناگون ایفا می کنند و در غلظتهای بالا برای سلول سمی هستند.
از این رو مطالعه انتقال، ژنتیک و مکانیسمهای مقاومت به فلزات سنگین در باکتری ها، ممکن است در درک عملکرد و فیزیولوژی اینسلول ها سودمند باشد. بیشتر فلزات سنگین، عناصر وابسته(انتقالی)هستند که اوربیتالهایd آنها به طور کامل پر نشده است. اوربیتال هایd موجب ایجاد کاتیون های فلزیسنگین می شوند که این کاتیون ها توانایی تشکیل ترکیبات پیچیده را داشته و ممکن استدارای فعالیت های احیایی یا فاقد آن باشند. در غلظت های بالاتر، یون های فلزاتسنگین، ترکیبات پیچیده غیراختصاصی را در سلول تشکیل می دهند که منجر به اثرات سمیمی شود. برخی از کاتیون های فلزات سنگین مانندcd2 , Hg2 ,Ag کمپکس های سمی راتشکیل می دهند که برای اعمال حیاتی سلول بسیار خطرناک است. بنابراین غلظت درونسلولی یون های فلزات سنگین بایستی به شدت کنترل شده و از افزایش تراکم آنها جلوگیریشود.
جذب عناصر فلزی به پوشش باکتری ناشی از خاصیت آنیونی پوشش است که قادربه ترکیب شیمیایی یا جذب کاتیون های فلزی است.
باکتری ها به دو دلیل فلزاترا جذب خود می کنند:
 1. کاهش غلظت فلز در محیط و در نتیجه کاهش نقش مسموم کننده آنبرای باکتری
2- ذخیره فلز برای سنتز مواد ساختاری خود که چنانچه در محیط های اینعناصر قرار بگیرند، آنها را آزاد کرده و پس از انتقال به داخل سلول به مصارفساختاری خود برسانند.
به طور کلی فلزات را از نظر سمی و در دسترس بودن برایباکتری به 3 دسته تقسیم می کنند؛
- فلزاتی که به فراوانی در دسترسمیکروارگانیسم ها بوده و در غلظت های موجود در طبیعت (10 الی 20 گرم در لیتر) فاقدخاصیت سمی است مانند آهن، کلسیم، منیزیم و غیره.
-فلزاتی که به طور نسبیدر دسترس میکروارگانیسم ها بوده و برای آنها نقش مسموم کننده را دارند. معمولاًمیکروارگانیسم ها غلظت بالاتراز 1000 در میلیون(ppm) آنها را تحمل نمی کنند مانندنقره، کادمیم، آنتیموان، قلع، بیسموت و غیره.
- فلزاتی که همانند دسته قبلیمسموم کننده هستند ولی به علت کمیابی یا نامحلول بودن اکثر ترکیبات آنها عملاً دردسترس میکروارگانیسم ها قرار نمی گیرند مانند زیرکنیم، تنگستن، هامنیوم و بسیاری ازفلزات رادیواکتیو.
مکانیسم های اتصال فلز بهجدار خارجی سلول را می توان بهسه دسته تقسیم کرد:
- جذب الکتریکی: در این مکانیسم بار الکتریکی منفی جدارباعث کشش و جذب بارهای مثبت الکتریکی (کاتیون ها) می شود.
جذب فیزیکی یاجذب با دخالت نیروهای واندروالس؛ در این نوعاتصال، مولکول های فلزی دارای حرکتموازی با سطح جذب کننده هستند. در این اتصال در عین حال که مولکول های فلزی دارایحرکت هستند، ولی نمی توانند از سطح خارجی سلول فاصله گرفته و دور شوند.
جذب شیمیایی؛ در این اتصال عامل آنیونی موجود در جدار سلول با کاتیون فلزی واردواکنش شیمیایی شده و با تشکیل یک ترکیب پایدار به آن اتصال مییابد.
میکروارگانیسم ها بعضی از فلزات را که دارای خاصیت مسموم کننده شدیدهستند، از محیط جذب و در درون سلول به صورت بی خطر و غیرسمی درآورده و سپس آن راذخیره یا مجدداً به محیط خارج دفع می کنند برای این منظور از مکانیسم های متفاوتیاستفاده می کنند:
متیله کردن فلز؛ باکتری ها بعضی از فلزات و به خصوص فلزجیوه را به صورت ترکیبات فرار متیلات جیوه درآورده و مجدداً به محیط خارج منتقل میکنند. این ترکیب، فرار بوده و به صورت گازی از محیط خارج می شود.
این عمل درچند مرحله انجام می گیرد:
 1. جذب ترکیب حاوی فلز در روی جدار
 2. انتقال ترکیبفلزدار به داخل سلول
 3. احیا و تبدیل فلز موجود در ترکیب به صورت عنصری
 4. تولیدآنزیم هایی که بعضی از موادآلی را تبدیل به گروه متیل میکند. بهعنوان مثال باکتریها با تغییر شکل ماده آلیمتیل کوبالامین (ویتامینB12 )آن را به گروه متیل تبدیلمی کنند.
 5. ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز
- انتقال ترکیب متیله شده به خارج وتصاعد آن از محیط به فضا و کاهش مسمومیت محیط. متیله کردن منحصر به فلز جیوه نبودهو فرار کردن سایر فلزات مانند سرب، ارسنیک، سلنیوم، قلع و آنتیموان نیز با این روشدر باکتری ها دیده شده است بعضی از باکتری ها برای فرار کردن از گروه اتیل استفادهمی کنندn(-C2H5) که ضریبn متغیر بوده و بستگی به نوع فلز دارد. به عنوان مثال اینضریب در مورد فلز قلع مساوی با یک است. محل انجام واکنش در داخل سلول برحسب نوع فلزمتغیر است. فلزاتی مانند تلور، کروم، کادمیم، مس و نقره در پلاسمید موجود در سلولتغییر شکل یافته و به صورت ترکیب فرار به خارج از فلزات مانند جیوه در کروموزومتغییر شکل می یابند و تعدادی از فلزات توسط ریبوزوم ها مورد عمل قرارگرفته و بهصورت فرار در می آیند.
سولفوره کردن؛ بعضی از باکتری ها ترکیب فلزدار راپس از احیا و تبدیل فلز به صورت عنصر آن را سولفوره کرده و ذخیره می کنند. به عنوانمثال تیوباسیلوس ها ترکیبات نقره دار را به صورت سولفوره درآورده و سپس در جدار خودذخیره می کنند، به طوری که جدار خشک این باکتری ها تا 25 درصد حاوی سولفور نقرهاست.
- رسوب فلزات مسموم کننده به صورت غیرمستقیم؛ بعضی از باکتری ها آهن رااز محیط خارج جذب و در داخل سلول تبدیل به آهن سه ظرفیتی یا هیدروکسید آهن سهظرفیتی می کنند که در جریان رسوب، بسیاری از یون های فلزی دیگر را جذب و همراه خودراسب می کند و بدین ترتیب یون های فلزی مسموم کننده همراه با هیدروکسیدآهن سهظرفیتی رسوب کرده و از محیط زندگی باکتری خارج می شوند.
سایر روش های حذففلزات سنگین توسط میکروارگانیسم ها شامل تشکیل کمپلکس توسط گروه های کربوکسیل پلیساکاریدهای میکروبی و سایر پلیمرها، رسوب دادن (برای مثال رسوب دادنcd به وسیلهکلبسیلا آئروژنز)، تبخیر (برای مثال جیوه) و تجمع داخل سلولی است. مکانیسم هایمتفاوت به یون های فلزی ضروری در ارتباط مستقیم با مکانیسم های هومئوستازی بوده وبه این ترتیب حیات سلول تحت شرایط افزایش فلز یا فقدان آن تضمین می شود. مطالعهانتقال، ژنتیک و مکانیسم های متفاوت به فلزات سنگین در باکتری ها ممکن است در درکعملکرد فیزیولوژی سلول ها و افزایش دادن توانایی میکروارگانیسم ها برای خارج کردنیون های فلزی زیان آور مفید باشد. ازاین رو امروزه استفاده از میکروارگانیسم هابرای پاکسازی محیط از فلزات سنگین یک راه حل طبیعی، پایدار و اقتصادیاست.

نوع فایل : docتعداد صفحه : 75

تحقیق گیاه پالایی


خاک سمی


دانلودگیاه پالایی


روشهای پاکسازی خاک


زدودن خاک


عناصر سمی در خاک


فیتواکسترکشن


مقاله گیاه پالایی


پالابش خاک


پروژه گ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت گیاه پالایی - تی فایل - دانلود فایل آماده

28 سپتامبر 2016 ... در این بخش پاورپوینت با عنوان گیاه پالایی برای دانلود قرار داده شده است. ... نتایج.
دانلود مجموعه مقالات و پاورپوینت ها درباره تکنیک گیاه پالایی ...

پاورپوینت بسیار عالی در مورد گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن

دانلود پاورپوینت گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن. ... مقاله بتن خود تراکم (SCC) قیمت
: 6,700 تومان ... برچسب ها: پاورپوینت گیاه پالایی گیاهان شاخص گیاه پالائی
پاورپوینت ارائه رشته زراعت استخراج عناصر سنگین از خاک عنصر سرب عنصر
کادمیوم ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کشت بافت برای گیاه پالایی از سایت ISI ...

3 مارس 1996 ... دانلود رایگان مقاله لاتین کشت بافت برای گیاه پالایی از سایت الزویر عنوان فارسی
مقاله: یک روش بالقوه کشت بافت برای گیاه پالایی رنگ در ...

بررسی انواع روشهای گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و ...

2 دسامبر 2009 ... گیاه پالایی عبارت است از استفاده مهندسی از گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی
برای ... 251 KB, دانلود · زمین خاک. کد A177736. چاپ دانلود مقاله

PDF[مقاله گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ q. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﻮﭘﺮ ﺟﺎذب q. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ q. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ q. ﺗﺤﻘﯿﻖ q. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،. در ﻗﺎﻟﺐ pdf و در 8 ﺻﻔﺤﻪ.

دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان - دانلود مقاله و پروژه

در این مطلب لینک مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی که به صورت خلاصه در ...
دانلود. بازارچه. معرفی. مقالات. نسخه ها. همایش ها. چندرسانه ای. ویژه ها: ... در سه رقم ...

دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع زیست پالایی - ایران سبز فردا

گروه کشاورزی ایران سبز فردا - دانلود فایل زیبا و کابردی با موضوع زیست پالایی
... موضوعات مرتبط: دانلود فایل های کاربردی متفرقه، دانلود مقاله کاربردی کشاورزی

124 نمایش روش گیاه پالایی در پاکسازی فلزات سنگین - بانک مقاله ...

عنوان مقاله : نمایش روش گیاه پالایی برای ازبین بردن فلزات سنگین در خاک و آب.
مرجع مقاله .... دانلود ترجمه مقاله 124 (4.000 تومان به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید).

دانلود کتاب: گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات • مهندسی بهداشت ...

همواره سعی داریم جدیدترین و به روز ترین مطالب و مقالات را در اختیار کاربران و
دوستداران موضوعات سایت قرار دهیم. امروز جمعه شهريور ماه 31, 1396 2:51 pm. امکانات
سایت.

گیاه پالایی دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

گیاه‌پالایی گیاه پالایی (به انگلیسی: Phytoremediation) تکنیک پالایشی است
که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده‌ها با کمک ...

پروپوزال ارشد رشته کشاورزی زراعت - بررسی گیاه پالایی ... - الواورا

10 جولای 2016 ... پایان نامه ارشد با فرمت ورد ، دانلود پایان نامه مقطع ارشد ، پایان نامه ... ورد ، دانلود مقاله ،
مقاله ترجمه شده ، دانلد مقاله ، دانلود مقاله ترجمه شده ، مقاله با ... پروپوزال ارشد رشته
کشاورزی زراعت - بررسی گیاه پالایی فلز مس توسط گیاه ذرت.

بررسی پتانسیل کاربرد عوامل زیستی بر گیاه پالایی سرب و جذب ...

انجامید . تلقیح گیاهان با قارچ. میکوریزی نیز سبب افزایش. /4. 19. و. 44. درصدی
مقدار جذب سر. ب در اندام هوایی و ریشه نسبت به شاهد شد. بیشترین مقدار جذب فسفر در
...

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش استفاده از سیستم های ترکیبی بی ...

امام جمعه محمد مهدی، جمالی حمزه علی، مرادنیا مریم، موسوی شقایق، کریمی زینب. تصفیه
فاضلاب بهداشتی به روش استفاده از سیستم های ترکیبی بی هوازی و گیاه پالایی.

دانلود مقاله گیاه پالایی - Transline.ir

دانلود مقاله بررسی امکان حذف آرسنیک از آب با استفاده از تکنیک گیاه پالایی ...
دانلود مقاله بررسی انواع روشهای گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و
فناوریهای ...

دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی علف وتیور درکاهش آلودگیهای شیمیایی آب و استفاده ازآن
برای کنترل علف هرزبصورت مالچ مطالعه موردی شهرستان اراک ...

دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی علف وتیور درکاهش آلودگیهای شیمیایی آب و استفاده ازآن
برای کنترل علف هرزبصورت مالچ مطالعه موردی شهرستان اراک ...

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻﻳﻲ. ﮊﻭﺍ. ﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺎﻻﻳﯽ. Phytoremediation. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ. Phyto. ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ. ﮔﻴـﺎﻩ
ﺭﻳﺸـﻪ ﻻﺗـﻴﻦ. Remedium. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ. ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑ. ﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ ...

دانلود مقاله گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول

دانلود مقاله گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول. ۱۳۹۴-۰۹-۲۳. سال
انتشار: ۱۳۹۱ محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار تعداد ...

پاورپوینت بسیار عالی در مورد گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن

دانلود پاورپوینت گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن. ... مقاله بتن خود تراکم (SCC) قیمت
: 6,700 تومان ... برچسب ها: پاورپوینت گیاه پالایی گیاهان شاخص گیاه پالائی
پاورپوینت ارائه رشته زراعت استخراج عناصر سنگین از خاک عنصر سرب عنصر
کادمیوم ...

اصل مقاله (339 K) - زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ﺗﻬﺮان، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ. -175. 14115 [email protected] (. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/10/91.
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :30/1/94(. ﭼﮑﯿﺪه ... ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه. ﺻﻮرت. ﯿﺮﮔ. ،د. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻻﮐﺎز
ﻣﻮﺟﻮد در. اﻧﺪام. ﻫﺎ. ي روﯾﺸﯽ ﻓﺴﺘﻮﮐﺎ. ﺗﺤﺖ .... ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ. ي ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﺑﻬﺮه
ﺑﺮد.

گنجینه بهار - گیاه پالایی

گنجینه بهار - گیاه پالایی - دانستنی های کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بهار - گنجینه
بهار. ... *دامپروری (کپی برداری از اطلاعات این سایت باعث افتخار ماست). دانلود ها ... در
فناوري استفاده از گياهان با عنوان گياه پالايي، از گياهان سبز و ارتباط آنها با ...

ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی ا - فصلنامه علوم و ...

ﺎﺿﯽ ﺑﻪ روش اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﻞ ﻋﺪدی ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه. ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ....
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ در ﺧﺎک ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﻟﻪ.

مقاله گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی | مقالات ...

28 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی، در
قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، گیاه پالایی که روشی ...

دانلود مقاله گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول

دانلود مقاله گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول. ۱۳۹۴-۰۹-۲۳. سال
انتشار: ۱۳۹۱ محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار تعداد ...

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه سوالات پیام نور | گیاه ...

توضیح : این فایل به فرمت docx میباشد وقابل ویرایش. موضوع: گیاه پالایی.
فهرست. تعریف گیاه پالایی. مقدمه. انواع روش های پاکسازی.

مقاله گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی | مقالات ...

28 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی، در
قالب pdf و در 8 صفحه. در این مقاله کاربردی، گیاه پالایی که روشی ...

نشريه آب و خاك ، - Magiran

3 ا کتبر 2012 ... تاثير آهك، ماده آلي و فسفر بر قابليت جذب آهن در گياه ذرت ... و باكتريهاي تجزيه گر
در افزايش گياه پالايي تركيبات نفتي در خاكهاي آلوده به نفت خام

مشاهده مقاله | تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آنها

دانلود; دوره‌های آنلاین ...... در این مقاله انواع روش‌های استفاده از بستر‌های گیاهی برای
تهیه نانوذرات نقره و طلا که از اهمیت ویژه‌ای در پزشکی و ... زمان واکنش برای تولید
نانوذرات در بسترهایی مثل عصاره یا توده زیستی گیاه کم و واکنش کامل است، اما روش
...

دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی علف وتیور درکاهش آلودگیهای شیمیایی آب و استفاده ازآن
برای کنترل علف هرزبصورت مالچ مطالعه موردی شهرستان اراک ...

قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان ...

قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان (Helianthus
annuus L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.) مقاله 9، دوره 6، شماره 4، زمستان 1395،
صفحه ...

پاورپوینت بسیار عالی در مورد گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن

دانلود پاورپوینت گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن. ... مقاله بتن خود تراکم (SCC) قیمت
: 6,700 تومان ... برچسب ها: پاورپوینت گیاه پالایی گیاهان شاخص گیاه پالائی
پاورپوینت ارائه رشته زراعت استخراج عناصر سنگین از خاک عنصر سرب عنصر
کادمیوم ...

بررسی انواع روشهای گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و ...

2 دسامبر 2009 ... گیاه پالایی عبارت است از استفاده مهندسی از گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی
برای ... 251 KB, دانلود · زمین خاک. کد A177736. چاپ دانلود مقاله

پاورپوینت گیاه پالایی – کشاورزی نوین

9 مه 2013 ... تم زیبا برای پاورپوینت خواص گیاهان دارویی دانلود رایگان مقاله های کشاورزی دانلود
رایگان ... دانلود سمینار کارشناسی ارشد کشاورزی گــیاه پــالایی.

اولین همایش ملی گیاه پالایی - Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله اولین همایش ملی گیاه پالایی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی
پیشرفته و علوم محیطی.

دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان - دانلود مقاله و پروژه

در این مطلب لینک مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی که به صورت خلاصه در ...
دانلود. بازارچه. معرفی. مقالات. نسخه ها. همایش ها. چندرسانه ای. ویژه ها: ... در سه رقم ...

دانلود مقاله علوم گیاهی با ترجمه فارسی - پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان

پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله علوم گیاهی را دانلود نمایید.
... گیاه پالایی خاک های آلوده به ترکیبات آلی و فلزات سنگین: زیست سنجی با ...

دانلود مقاله گیاه پالایی - doostdaranpaki

20 فوریه 2016 ... دانلود مقاله گیاه پالایی یا تصفیه با گیاهان. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه
اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه ...

مقالات پذیرفته شده - اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

25, 1227-ERTC, جداسازی وشناسایی گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت
بهبود فرایند گیاه پالایی, شیرین جهانبخشی, مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده ...

دانلود مقاله گیاه پالایی - Transline.ir

دانلود مقاله بررسی امکان حذف آرسنیک از آب با استفاده از تکنیک گیاه پالایی ...
دانلود مقاله بررسی انواع روشهای گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و
فناوریهای ...

بررسی نقش گیاه نی (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) در ...

واژه‌های کلیدی: آلاینده، اندام های گیاهی، تجمع‌دهنده، گیاه پالایی · متن کامل [PDF 1286
kb] (۸۲۸ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي دریافت: ۱۳۹۲/۸/۲۵ ...

ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎک ﻫﺎی ا - فصلنامه علوم و ...

ﺎﺿﯽ ﺑﻪ روش اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﻞ ﻋﺪدی ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه. ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ....
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ در ﺧﺎک ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﻟﻪ.

بررسی انواع روشهای گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و ...

2 دسامبر 2009 ... گیاه پالایی عبارت است از استفاده مهندسی از گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی
برای ... 251 KB, دانلود · زمین خاک. کد A177736. چاپ دانلود مقاله

دانلود مجموعه مقالات و پاورپوینت ها درباره تکنیک گیاه پالایی ...

21 نوامبر 2012 ... می پردازد. از آنجا ارائه اخبار و اطلاعات، مقالات و سایر مطالب مرتبط با حوزه گیاهان
دارویی و تولید و فرآوری داروهای گیاهی، طب سنتی و داروهای گیاهی.

علوم باغبانی

اصطلاحاتی از علم گیاه پالایی(Phytoremediation). گياه تبديلي (
Phytotransformation): جذب و تجمع آلاينده هاي خاک و آب زير زميني در گياه و به دنبال آن
تجزيه آنها ...

پاورپوینت بسیار عالی در مورد گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن - 0y0

Homestufileپاورپوینت بسیار عالی در مورد گیاه پالایی و گیاهان شاخص آن ... Tags:آن
, بسیار, پالایی, پاورپوینت, پاورپوینتپاورپوینت, دانلود, در, شاخص, عالی, ...

دانلود مقاله گیاه پالایی - doostdaranpaki

20 فوریه 2016 ... دانلود مقاله گیاه پالایی یا تصفیه با گیاهان. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه
اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه ...

همایش ملی باریجه آبان ماه امسال برگزار میشود | شبکه ملی پژوهش و ...

با مشارکت شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی: ... «اقتصاد و صنعت، زراعت،
اکولوژی، فیزیولوژی، به‌نژادی و تولید، گیاه پالایی، ... دانلود مقالات گیاهان دارویی.

علوم باغبانی

اصطلاحاتی از علم گیاه پالایی(Phytoremediation). گياه تبديلي (
Phytotransformation): جذب و تجمع آلاينده هاي خاک و آب زير زميني در گياه و به دنبال آن
تجزيه آنها ...

دانلود مقاله گیاه پالایی

دانلود مقاله گیاه پالایی علف وتیور درکاهش آلودگیهای شیمیایی آب و استفاده ازآن
برای کنترل علف هرزبصورت مالچ مطالعه موردی شهرستان اراک ...

بررسی ظرفیت های گیاه پالایی و تالاب های مصنوعی در تصفیه ی ...

14 مارس 2013 ... در این مقاله استفاده از گیاهان گوناگونی چون انواع علفهای هرز، گیاهان آبزی و مردابی،
گیاهان زراعی و حتی درختان برای ... کلید واژه: گیاه پالایی، تالاب مصنوعی، فلزات
سنگین، تصفيه ی فاضلاب، فاضلاب صنعتي ..... دانلود بخش یک.

دانلود کتاب لاتین طراحی سازه‌های فولادی سباتحقیق در مورد بررسی عکاسی

آموزش سطح مقدماتی نرم افزار سیویل

دانلود فایل combination گوشی samsung j500G اخرین نسخه 2017

دانلود طرح جابر با موضوع فواید انرژی باد

دانلود نمونه پروژه(کارنما) معلمی رشته علوم تربیتی- WORD

دستگاه ECG

پروژه کارشناسی لیزر نیمه هادی (فایل WORD)

دانلودنمونه محاسبات تاخیرات پروژه - دکتر بهمن معین پور ( قابل اجرا در کلیه پروژه ها).15 صفحه pdf