دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلایددید کلیتمام واکنشهای شیمیایی ، اساسا ماهیت الکتریکی دارند، زیرا الکترونها در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راههای گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده هایاکسایش- کاهش است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی ، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است.

از واکنشهای شیمیایی می توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد (در سلولهایی که سلولهای ولتایییا سلولهای گالوانی نامیده می شوند) و انرژی الکتریکی را می توان برای تبادلات شیمیایی بکار برد (در سلولهای الکترولیتی). علاوه بر این ، مطالعه فرآیندهایی الکتروشیمیایی منجر به فهم و تنظیم قواعد آنگونه از پدیده های اکسایش - کاهش که خارج از اینگونه سلولها روی می دهند، نیز می شود. با برخی فرآیندهای الکتروشیمیایی آشنا می شویم.
رسانش فلزیجریان الکتریکی ، جاری شدن بار الکتریکی است. در فلزات ، این بار بوسیله الکترونها حمل می شود و این نوع رسانش الکتریکی ، رسانش فلزی نامیده می شود. با بکار بردن یک نیروی الکتریکی که توسط یک باتری یا هر منبع الکتریکی دیگر تامین می گردد، جریان الکتریکی حاصل می شود و برای تولید جریان الکتریکی ، یک مدار کامل لازم است. تشبیه جریان الکتریسیته به جریان یک مایع ، از قدیم متداول بوده است. در زمانهای گذشته ، الکتریسیته به صورت جریانی از سیال الکتریکی توصیف می شد.

قراردادهای قدیمی که سابقه آنها ممکن است به "بنجامین فرانکلین" برسد و پیش از آن کهالکترون کشف شود، مورد پذیرش بوده است، بار مثبتی به این جریان نسبت می دهد. ما مدارهای الکتریکی را با حرکت الکترونها توجیه خواهیم کرد. اما باید به خاطر داشت که جریان الکتریکی بنا به قرارداد بطور اختیاری مثبت و به صورتی که در جهت مخالف جاری می شود، توصیف می گردد.

جریان الکتریکی برحسب آمپر (A) و بار الکتریکی برحسب (C) کولن اندازه گیری می شود. کولن ، مقدار الکتریسیته است که در یک ثانیه با جریان 1 آمپر از نقطه ای می گذرد: 1C = 1A.S و 1A = 1C/S . جریان با اختلاف پتانسیل الکتریکی که بر حسب ولت اندازه گیری می شود، در مدار رانده می شود. یک ولت برابر یک ژول بر کولن است. 1V = 1J/C یا 1V.C = 1J . یک ولت لازم است تا یک آمپر جریان را از مقاومت یک اهم بگذراند. I=ε/R یا ε=IR
رسانش الکترولیتیرسانش الکترولیت ، هنگامی صورت می گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی ، اساس توسط نمکهای مذاب و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می گیرد. علاوه بر این ، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد. منبع جریان در یک سلول الکترولیتی ، الکترونها را به الکترود سمت چپ می راند.

بنابراین می توان گفت که این الکترود ، بار منفی پیدا می کند. این الکترونها از الکترود مثبت سمت راست کشیده می شوند. در میدان الکتریکی که بدین ترتیب بوجود می آید، یونهای مثبت یاکاتیونها به طرف قطب منفی یا کاتد و یونهای منفی یا آنیونها به طرف قطب مثبت یا آند جذب می شوند. در رسانش الکترولیتی ، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس به طرف آند حرکت می کنند، حمل می شود.

برای این که یک مدار کامل حاصل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد ، اجزای شیمیایی معینی (که لازم نیست حتما حامل بار باشند) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند ، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده ، در نتیجه آن ، اجزا اکسید شوند. الکترونها از منبع جریان خارج شده ، به طرف کاتد رانده می شوند.
عوامل موثر بر رسانش الکترولیتیرسانش الکترولیتی به تحرک یونها مربوط می شود و هر چند که این یونها را از حرکت باز دارد، موجب ایجاد مقاومت در برابر جریان می شود. عواملی که بر رسانش الکترولیتی محلولهای الکترولیت اثر دارند، عبارتند از : جاذبه بین یونی ، حلال پوشی یونها و گرانروی حلال. انرژی جنبشی متوسط یونهای ماده حل شده با افزایش دما زیاد می شود و بنابراین مقاومت رساناهای الکترولیتی ، بطور کلی با افزایش دما کاهش می یابد. یعنی رسانایی زیاد می شود. به علاوه ، اثر هر یک از سه عامل مذکور با زیاد شدن دما کم می شود.
الکترولیز (برقکافت)الکترولیز یا برقکافت سدیم کلرید مذاب ، یک منبع صنعتی تهیه فلز سدیم و گاز کلر است. روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال ، مانند پتاسیم و کلسیم بکار می روند. اما چنانکه بعضی از محلولهای آبی را برقکافت کنیم، آب به جای یونهای حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می کند. از اینرو ، یونهای حامل جریان لزوما بار خود را در الکترودها خالی نمی کنند. مثلا در برقکافت محلول آبی سدیم سولفات ، یونهای سدیم به طرف کاتد و یونهای سولفات به طرف آند حرکت می کنند، اما بار این هر دو یون با اشکال تخلیه می شود.

بدین معنی که وقتی عمل برقکافت بین دو الکترود بی اثر در جریان است، در کاتد ، گاز هیدروژنبوجود می آید و محلول پیرامون الکترود ، قلیایی می شود:
(2H2O + 2e → 2OH- + H2(gیعنی در کاتد ، کاهش صورت می گیرد، ولی به جای کاهش سدیم ، آب کاهیده می شود. بطور کلی ، هرگاه کاهش کاتیون ماده حل شده مشکل باشد، کاهش آب صورت می گیرد. اکسایش در آند صورت می گیرد و در برقکافت محلول آبی Na2SO4 ، آنیونها (2-SO4) که به طرف آند مهاجرت می کنند، به سختی اکسید می شوند:
2SO42- → S2O42- + 2eبنابراین ترجیهاً اکسایش آب صورت می گیرد:
2H2O → O2(g) + 4H+ + 4eیعنی در آند ، تولید گاز اکسیژن مشاهده می شود و محلول پیرامون این قطب ، اسیدی می شود. بطور کلی هرگاه اکسایش آنیون ماده حل شده مشکل باشد، آب در آند اکسید می شود. در الکترولیز محلول آبی NaCl ، در آند ، یونهای -Cl اکسید می شوند و گاز Cl2 آزاد می کنند و در کاتد ، احیای آب صورت می گیرد. این فرآیند ، منبع صنعتی برای گاز هیدروژن ، گاز کلر و سدیم هیدروکسید است:
2H2O + 2Na+ + 2Cl- → H2(g) + 2OH- + 2Na+ + Cl2سلولهای ولتایی
سلولی که به عنوان منبع انرژی الکتریکی بکار می رود، یک سلول ولتایی یا یک سلول گالوانینامیده می شود که از نام "آلساندرو ولتا" (1800) و "لوئیجی گالوانی" (1780) ، نخستین کسانی که تبدیلانرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی را مورد آزمایش قرار دادند، گرفته شده است. واکنش بین فلز روی و یونهای مس II در یک محلول ، نمایانگر تغییری خود به خود است که در جریان آن ، الکترون منتقل می شود.
(Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(sمکانیسم دقیقی که بر اساس آن انتقال الکترون صورت گیرد، شناخته نشده است. ولی می دانیم که در آند ، فلز روی اکسید می شود و در کاتد ، یونهای Cu+2 احیا می شود و به ترتیب یونهایZn+2 و فلز Cu حاصل می شود و الکترونها از الکترود روی به الکترود مس که با یک سیم به هم متصل شده اند، جاری می شوند، یعنی از آند به کاتد.
Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e(Cu2+(aq)+2e → Cu(sنیم سلول سمت چپ یا آند ، شامل الکترودی از فلز روی و محلول ZnSO4 و نیم سلول سمت راست یا کاتد ، شامل الکترودی از فلز مس در یک محلول CuSO4 است. این دو نیم سلول ، توسط یک دیواره متخلخل از هم جدا شده اند. این دیواره از اختلال مکانیکی محلولها ممانعت می کند، ولی یونها تحت تاثیر جریان الکتریسیته از آن عبور می کنند. این نوع سلول الکتریکی ،سلول دانیل نامیده می شود.
نیروی محرکه الکتریکیاگر در یک سلول دانیل ، محلولهای 1M از ZnSO4 و 1M از CuSO4 بکار رفته باشد، آن سلول را با نماد گذاری زیر نشان می دهیم:
(Zn(s) │ Zn2+(1M) │ Cu2+(1M) │ Cu(sکه در آن خطوط کوتاه عمودی ، حدود فازها را نشان می دهند. بنابر قرارداد ، ماده تشکیل دهنده آند را اول و ماده تشکیل دهنده کاتد را در آخر می نویسیم و مواد دیگر را به ترتیبی که از طرف آند به کاتد با آنها برخورد می کنیم، میان آنها قرار می دهیم. جریان الکتریکی تولید شده در یک سلول ولتایی ، نتیجه نیروی محرکه الکتریکی (emf) سلول است که برحسب ولت اندازه گیری می شود.

هر چه تمایل وقوع واکنش سلول بیشتر باشد، نیوری محرکه الکتریکی آن بیشتر خواهد بود. اماemf یک سلول معین به دما و غلظت موادی که در آن بکار رفته است، بستگی دارد. emfاستاندارد، ˚ε ، مربوط به نیروی محرکه سلولی است که در آن تمام واکنش دهنده ها و محصولات واکنش در حالت استاندارد خود باشند. مقادیر ˚ε معمولا برای اندازه گیری هایی که در ˚25C به عمل آمده است.

فهرست مطالب:
بخش اول: قسمت نظری
مقدمه
تبدیل جریان الکتریکی در الکتروشیمی
تولید جریان الکتریکی توسط واکنش الکتروشیمیایی
مقدار الکتریسیته q
واحد عملی کار
انواع پلاریزاسیون
پلاریزاسیون شیمیایی
پلاریزاسیون غلظتی
بازده انرژی
مهاجرت
قانون فاراده در الکترولیز
قانون دوم فاراده
انتقال و عدد انتقال
قانون هیتورف
اندازه گیری عدد انتقال
مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص
اندازه گیری هدایت الکترولیتها
ثابت سل
هدایت اکی والان و هدایت مولی
نظریه یونیزاسیون
عوامل موثر در سرعت یونها
مورد استعمال هدایت سنجی
سلولهای بازگشتی و غیربازگشتی
سل استاندارد
قوانین مربوط به واکنشهای سل و نیروی الکتروموتوری
انواع الکترودها
و...
بخش دوم: قسمت صنعتی
مقدمه
درجه حرارت
دانسیته جریان
هدایت
قدرت پوشش
غلظت یون فلزی
pH
ترکیبات اضافه شونده
انحلال فلزی آند
تشکیل فیلم آندی
عقیم شدن
تمیز کردن الکترولیتی با اسید
پرداخت جسم به روش الکترولیتی
الکتروتاپینگ
پودر فلزات
سل کاستنر
سل سورنسن
سل های جیوه ای افقی
و...


الکتروشیمی


اکسایش


کاهش


الکترود


آند


کاتد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وبلاگ یک مهندس... - مقالات وجزوات Articles&Documents

به همین منظور ماده پلاستیک کامل در نظر گرفته شده و معیار تسلیم ترسکا در نظر ...
با توجه به بن شدن اکانتم در سایت فورشیرد مقالاتی که قبلا تحت عنوان 7 مقاله در
زمینه .... دانلود تحقیق جوشکاری به صورت اسلاید پاورپوینت در زمینه جوشکاری جامد
...... برچسب‌ها: ماشینکاری الکتروشیمیایی, Electrochemical Machining, مهندسی, ...

انجام پروژه های برنامه نویسی

دریس نرم افزار MATLAB همراه با بهترین جزوه ها و اسلایدها مرتبط با رشته برق ..... به
همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه .....
الکتروشیمیایی آبکاری مس و بررسی سینتیک مکانیزم الکتروشیمیایی با ... 7-
شبیه سازی دینامیکی موتور براشلس(پروژه درس تئوری جامع ماشین های .... عنوان مقاله:

جستجوی عبارت پروژه آماده کارآموزی رشته معماری - پیوست

پروژه آماده کارآموزی رشته معماری فایل ذیل شامل پروژه کارآموزی با موضوع اجرای ...
رشته معماری(کامل و جامع)/dwg تحقیق معماری کاروانسرا و چاپارخانه همراه با پلان/word
..... پروژه آماده تحلیل معماری میدان نقش جهان اصفهان ( در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل
ویرایش.) ... پاو وینت کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی electrochemistry در 195
اسلاید ...

بایگانی‌ها الکترود – تبریز لینک

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیاترمی و جریان های پرفرکانس در 82 اسلاید ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلاید.

مقالات معماری وبلاگ 24

پاو وینت بررسی سازه های پلیمری در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب : تاریخچه مقدمه ... مصالح جدید ساختمانی ,با عنوان بتن سبک- پاو وینت.

مرتبط: روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم - پنج ...

مقاله ترجمه شده با عنوان اصلاح سطحی الیاف سلولزی برای دی اکسید تیتانیوم چند
منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها. ... تحقیق تیتانیوم در این فایل power point جامع
و کاربردی که شامل 17 اسلاید ... دانلود مقاله کامل تیتانیوم و آلیاژهای آن 2017-05-26
... pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 195 کیلوبایت فصل اول: ...

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه - بررسی منشاء ... - دانلود فایل سل

پاورپوینت آماده با عنوان بررسی کامل روانشناسی – 79 اسلاید جامع و شکیل. ...... and
properties under electrochemical potential control of composite films of
polyaniline and ... داده های الکتروشیمیایی و ویسکوالاستیک با آنهای به دست آمده در
مجموعه موازی از ...... جامع و مفید ,پاورپوینت مدیریت دانش – 25 اسلاید – کوشا وب,195,
استراتژی ...

شیمی - لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با ...

16, پاورپوینت آموزشی شیمی تجزیه دستگاهی (تالیف christian) ... 78, مقاله در مورد
الکتروشیمی نانولوله های کربنی(CNT) ... مقاله با عنوان The effect of carbon particle
morphology on the electrochemical ... 146, دانلود تحقیق آماده با عنوان تولید انرژی
از توده حیاتی - کامل و جامع با فر مت ... 172, پاورپوینت شیمی تجزیه 33 اسلاید.

پلیت - فایل ناب

دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم ... جزوه کامل ریاضیات ترسیمی ... عنوان
تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... پاورپوینت مسجد شیخ
صفی الدین اردبیلی ...... دو پاور پوینت جدا حدود 80 اسلاید به صورت رایگان ...... در
این جزوه 195 صفحه ای تدریس مصور 5 فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های
گذشته و مساله ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک مکانیک هالیدی جلد اول در 344 ...

این محصول با ارزش “ پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک مکانیک هالیدی جلد اول
در 344 اسلاید “را از یاهو فایل دانلود نمایید. پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک ...

خبرنگاری

دانلود پاورپوینت با موضوع مدل سازی توربین ها، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ...
دانلود جزوه کامل انگلیسی ویژه دانشجویان رشته های علوم پایه، در قالب pdf و در 57
صفحه. ..... توضیحات: این فایل شامل پرسشنامه ای با عنوان " ادارک از عدالت توزیعی و
رویه ...... ppt و در 195 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: ادبیات جدید فارسی، فصل
دوم: ...

انجام پروژه های برنامه نویسی

دریس نرم افزار MATLAB همراه با بهترین جزوه ها و اسلایدها مرتبط با رشته برق ..... به
همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه .....
الکتروشیمیایی آبکاری مس و بررسی سینتیک مکانیزم الکتروشیمیایی با ... 7-
شبیه سازی دینامیکی موتور براشلس(پروژه درس تئوری جامع ماشین های .... عنوان مقاله:

پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت ...

4 روز پیش ... عنوان : پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت قالب ...
کامل و جامع با عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلاید.

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه - بررسی منشاء ... - دانلود فایل سل

پاورپوینت آماده با عنوان بررسی کامل روانشناسی – 79 اسلاید جامع و شکیل. ...... and
properties under electrochemical potential control of composite films of
polyaniline and ... داده های الکتروشیمیایی و ویسکوالاستیک با آنهای به دست آمده در
مجموعه موازی از ...... جامع و مفید ,پاورپوینت مدیریت دانش – 25 اسلاید – کوشا وب,195,
استراتژی ...

انجام پروژه های برنامه نویسی

دریس نرم افزار MATLAB همراه با بهترین جزوه ها و اسلایدها مرتبط با رشته برق ..... به
همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه .....
الکتروشیمیایی آبکاری مس و بررسی سینتیک مکانیزم الکتروشیمیایی با ... 7-
شبیه سازی دینامیکی موتور براشلس(پروژه درس تئوری جامع ماشین های .... عنوان مقاله:

همجور مطالب | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کف در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کف
..... این پاو وینت در مورد انواع لوله ها و اتصالات پایپینگ در 90 اسلاید کامل می باشد
...... کلاسی با عنوان صندوق های سرمایه گذاری در حجم 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل
...... الکتروشیمی ، شاخه ای از علم شیمی است و به مطالعه پدیده هایی می پردازد ، که در ...

دانلود پاورپوینت تمرین پلایومتریک - 55 اسلاید

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ... پاورپوینت کامل و جامع با
عنوان الکتروشیمی (Electrochemistry) در 195 اسلاید · تیر ورق و طراحی آن

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (جوان 006)

جزوه مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی دکتر فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تحقیق در مورد نمودارهاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلويزيوندانلود تحقیق درباره ساختمان های پیش ساخته

دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس چهارم جغرافیای ایران پایه دهم

پایان نامه ساماندهي ميدان شهرداري با رويکرد احياء هويت فرهنگي ـ تاريخي

نمونه پرسشنامه مناسب سازی فضاهای عمومی برای افراد معلول جسمی - حرکتی