دانلود فایل


فرآیند یک جلسه مشاوره فردی - دانلود فایلدانلود فایل فرآیند یک جلسه مشاوره فردی واقعی 8 صفحه word pdf

دانلود فایل فرآیند یک جلسه مشاوره فردی فرآیند یک جلسه مشاوره فردی واقعی
8 صفحه- word- pdf
-معرفی مراجع :
سن:16سال
- جنس:مونث
- تحصیلات:سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک
- وضعیت تاهل :مجرد
**تاریخچه وشرح مشکل:
بی قراری وعدم وجود عزت نفس ورابطه صمیمی با مادر-ارتباط با جنس مخالف-افت شدید تحصیلی
**محل انجام مشاوره:اتاق مشاوره
**اهداف جلسه:پرورش عزت نفس و کمک به تصمیم گیری درست ودر حد امکان تغییر رفتار
***********************************************************
**اطلاعات:
سال سوم دبیرستان-فرزند سوم-یک برادر کوچکتر ودو خواهر بزرگتر دارد.دختر اول خانواده دارای فرزندان دو قلوی دختر است که مادر مراجع یکی از آنها را سرپرستی می کند. پدر اعتیاد دارد.شغلش جوشکاری و اغلب پروژه هایش خارج مشهد است.
اعضای فامیل از اعتیادش با خبر نیستند دختر دوم خانواده به علت اعتیاد همسر متارکه کرده ونزد خانواده زندگی می کند.برادر با مادر درگیری دارد و هم اکنون با پدر مشغول کار است.
و
.
.
.
.
.


فرآیند یک جلسه مشاوره فردی


دانلود فرآیند یک جلسه مشاوره فردی


شرح جلسه مشاوره


کارورزی روانشناسی


پروژه علوم تربیتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرآیند مشاوره فردی) حضوری/ تلفنی (

28 ژانويه 2017 ... فرد نیاز به. درمان دارد ؟ مشاوره فردی با مراجع. ارجاع به متخصص. نیاز به مراجعه. بعدی؟
تعیین وقت برای جلسه آینده. نیاز به مداخله. خانواده؟ خیر.

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد - ﺧﺎﻧﻮاده د

ﻫﺮدو از آﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
ﺿﺮوري اﺳﺖ . در دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ، ﻳﻜﻲ از .... درﻣﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﻚ ﻓﺮاآﻳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ... ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ را از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻓﺮدي ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻓﺮآﻳﻨﺪ.

معاونت دانشجویی | فرآیند مشاوره - دانشگاه تربیت مدرس

مشاوره، اقدامی حمایتی بر پایهٔ علوم روان‌شناسی در حمایت از فردی است که آسیب دیده یا
در ... در واقع، مشاوره یک فرایند رشدی است که از طریق آن به اشخاص کمک می‌شود: اهداف
خود را ... اغلب افراد در جلسه امتحان و یا قبل از آن درجاتی از اضطراب را تجربه می‌کنند.

مردم و مشاوره و روان درمانی بایگانی - حال خوب

برای مثال مراجع نوجوانی داشتم که در ابتدای جلسه ی مشاوره می گفت من مشکلم این ....
که در جلسات مشاوره و روان درمانی عمیق احتمالا درباره ی خصوصی ترین مسائل فرد و یا
... مشکل اساسی اینجاست که بسیاری از مردم از فرایند صحیح یک جلسه ی مشاوره و یا ...

مشاوره و شیوه های آن در روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﻣﺸﺎوره راﺑﻄﻪ اي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮي را درك و در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ... در
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ
.... و ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺴﻪ اي ﻣﺸﺎوره، راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻠﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺸﺎور در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﻬﺎرت دارد در
...

ویژگی های یک دکتر روانشناس خوب چیست؟ چگونه یک مشاور خوب پیدا ...

21 آگوست 2017 ... اینکه یک دکتر روانشناس خوب و یا یک مشاور خوب، خود باید فردی کامل باشد. ... بیش
از یک نفر در جلسه درمانی و یا در فرآیند مشاوره نقش داشته باشند.

يك نمونه مصاحبه مشاوره اي - راه مشاور - بلاگفا

راه مشاور - يك نمونه مصاحبه مشاوره اي - نمونه شماره 1 - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل
... گزارش موردي (case report) در مشاوره فردي ... ح - گزارش جلسه مصاحبه مشاوره اي.

میگنا - مشاوره چیست ؟ شیوه‌های مشاوره در روانشناسی

در طي فرايند مشاوره، فردي كه نياز دارد (مُراجع) و فردي كه حمايت، راهنمايي و ترغيب
فراهم ... مشاوره انجام چيزي براي كسي نيست، بلكه يك فرايند تعاملـي و پوياست كه با
.... مراجع ، مشکل روانی و عاطفی دارد که از طریق حضور و تعامل در جلسه ای مشاوره، راه حل
...

چرا باید قبل از ازدواج مشاوره بریم - تنظیم خانواده

مشاوره یک فرایند کمک کننده است که در آن مشاور نهایت سعی خود را خواهد کرد تا با
ایجاد ... در جلسات مشاوره ، ابتدا شما در مرحله اول به سوال های تستی پاسخ می دهید.

مشاوره چیست ؟ شیوه‌های مشاوره در روانشناسی | روان پدیا – مشاوره ازدواج و ...

24 آگوست 2015 ... در طی فرایند مشاوره، فردی که نیاز دارد (مُراجع) و فردی که حمایت، راهنمایی و ... مشاوره
انجام چیزی برای کسی نیست، بلکه یک فرایند تعاملـی و پویاست که ..... این بدان
خاطر است که هر آن چه در طی جلسه مشاوره و تعامل با مُراجع گفته می‌شود (و ...

دانلود فرایند یک جلسه مشاوره-ترس - فراپروژه

4 نوامبر 2016 ... مشاوره یک فرایند رشدی است که از طریق آن به اشخاص کمک می‌شود: اهداف خود را مشخص
کنند. تصمیم‌گیری مناسب داشته باشند و مسائل فردی اجتماعی و ...

بنفشینه ها - نمونه ای از مشاوره در مدارس - عزت خیابانی

سال سوم دبیرستان-فرزند سوم-یک برادر کوچکتر ودو خواهر بزرگتر دارد. ... انتظار می
رود مراجع در پایان جلسه نخست با اطمینان از فرایند جلسه مشاوره به کشف خود ...

ویژگی های یک دکتر روانشناس خوب چیست؟ چگونه یک مشاور خوب پیدا ...

21 آگوست 2017 ... اینکه یک دکتر روانشناس خوب و یا یک مشاور خوب، خود باید فردی کامل باشد. ... بیش
از یک نفر در جلسه درمانی و یا در فرآیند مشاوره نقش داشته باشند.

چگونه یک جلسه مشاوره را شروع کنیم ؟ - مهکام

برای آنکه جلسه مشاوره با موفقیت انجام گیرد باید در آغاز مشاوره روش ها و فنونی به
کار گرفته شود که اضطراب مراجع را کاهش دهد و باعث شود و که بین مشاور و مراجع رابطه
...

ﭘــﺮﻭﺗـﻜــﻞ ﻣـﺸﺎﻭﺭﻩ ﻱ ﮔـﺮﻭﻫـﯽ ﺁﺩﻟــــــــــﺮﯼ

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﯼ ﺁﺩﻟﺮﯼ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ. ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﻭ ... ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
ﻣﻨﻌﮑﺲ. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺑﻴﻨــﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ... ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ
...

زوج درمانی | کلینیک روانشناسی ویرا

مشاوره زوجی که زوج درمانی یا مشاوره ازدواج هم نامیده می شود، به مشکلاتی می پردازد که در
... هر یک از زوجین با باورها و ارزش های خودشان وارد زندگی مشترک می شوند و هم اتاق ...
اگر جلسات زوج‌درمانی یا خانواده‌درمانی بیش از بیست جلسه ادامه یابد، میزان همكاری ... در
ادامه شرح مختصری از فرآیند زوج‌درمانی كه در كلینیك ویرا ارائه می‌شود را با شما به ...

تعریف و اهداف راهنمایی و مشاوره - تکنالوژی تعلیمی

10 نوامبر 2008 ... راهنمایی در این معنا فرایندی برای هدایت و سازگاری فرد است. ... در جامعه از طریق باز
دید ها,کنفرانسها,مطالعه نشریات ,فلم ها ,جلسات مشاوره ای و غیره. .... مشاوره یک رابطه
دوجانبه است که در آن مراجع مشکلات رفتاری خود را که به تنهایی قادر ...

: ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره

ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﻓﺮدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ، زﻣﯿﻨﻪ را ... از ﺟﻤﻠﻪ، ﺷﺮوع ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺻﺤﺒﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن و ....) ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد اﻫﺪاف ﻋﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي.

هر آنچه باید درباره یک جلسه مشاوره خوب بدانید/ چه وقت به مشاور مراجعه ...

21 سپتامبر 2015 ... زمان استاندارد یک جلسه مشاوره 45 دقیقه است که البته در برخی موارد و معمولا با ...
فرآیند روان‌شناختی به ویژه با رویکردهای تحلیلی بسیار زمان‌بر است ولی ... رابطه
درمانی یا رابطه مراجع با مشاور برای هر فردی متناسب با ویژگی های ...

مشاوره فردی | آرامش زندگی

توسط رضایی روانشناس ۲۹ خرداد, ۱۳۹۴ مشاوره فردی. Depressed woman ... مشاوره یک
فرایند رشدی است که از طریق آن به اشخاص کمک می‌شود: اهداف خود را مشخص کنند. ...
کاهش تصورات غیر واقعی در باره آنچه که در جلسات مشاوره ممکن است مطرح شود یا رخ دهد.

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ...

22 نوامبر 2016 ... اصول ارتباط با مددجو; فرایند آموزش بهداشت; آشنایی با فرایند مشاوره; کاربرد ...
ارزشیابی یک جلسه مشاوره، نقش ماما به عنوان مشاور در مواردی نظیر بلوغ، قبل و ...
آخرین چاپ; اصول مهارتهای بین فردی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ...

ﺷﻐﻠﻲ - ﻣﻮزﺷﻲ آ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﻳﺖ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ... اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻣﺸﺎور را ﺑﺪﺳﺖ آورد . -2 ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
اﻋﺘﻤﺎد و ﻛﺎرﺑﺮدآن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﻳﺖ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ.

مدیریت آینده پژوهی سلامت و روانشناسی - مشاوره و اهداف آن

(ثنایی، 1377) در طي فرايند مشاوره، فردي كه نياز دارد (مُراجع) و فردي كه حمايت،
راهنمايي و ... ([1]WHO، 1988) مشاوره انجام کار براي كسي نيست، بلكه يك فرايند
تعاملـي و .... معمولاً همه اين اهداف در هر رابطه مشاوره اي يا در طي جلسه، حاصل نمي‌شود؛ بلكه
بسته به ...

اصول و راه كارهاى مشاوره در اسلام | معرفت

25 ا کتبر 2011 ... از اين رو، يك مشاور باصلاحيت، همواره بايد در فرايند مشاوره، مراجع خود را مورد احترام
قرار دهد. ... تحقق مشاوره موفق، منوط به اعتمادسازى است و مشاور بايد در طى جلسات
مقدماتى ... توجه به بافت، يعنى تماميت فرد در زمينه هاى اجتماعى زندگى؛.

دانلود فایل : 03.doc - مرکز مشاوره دانشجویی

اما در مواردی دیگر علیرغم تلاش های فراوان، به تنهایی و بدون کمک یک فرد ... کلیه
موضوعاتی که در جلسه مشاوره مطرح می شود محرمانه مانده و بدون اطلاع و رضایت شما هیچ ...
و شخصیتی که باشید قضاوتی انجام نمی شود و تا پایان فرایند مشاوره هیچ قضاوت و ...

460 K - فرهنگ مشاوره و روان درمانی

کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی. حسین قمری کیوی ... تحلیل
مکالمه به عنوان یک زیر مجموعه از تحلیل گفتمان به مشاور و درمانگر. کمک می .... لذا از
خاستگاه بین فردی کمتری. برخوردار ..... که در یک. جلسه گروه درمانی روی داده لی و
اوبرن.

چرا باید قبل از ازدواج مشاوره بریم - تنظیم خانواده

مشاوره یک فرایند کمک کننده است که در آن مشاور نهایت سعی خود را خواهد کرد تا با
ایجاد ... در جلسات مشاوره ، ابتدا شما در مرحله اول به سوال های تستی پاسخ می دهید.

حکایت سلامت - مشاوره

8 آوريل 2007 ... فرایند تشکیل مشاوره گروهی را نام ببرد. ..... زمانی که فرد در جلسات گروه وارد می شود
با یک سری سوالات مواجه می شود که مشاور با شناسایی این سوالات ...

افسردگي و درمان آن - سلامتی برای همه

روان درمانی (که گاهی به نام مشاوره) روشي است که در طی یک فرآیند مذاکرات برنامه ... در
طی یک جلسه درماني بيان مي كند، درمانگر روش های دیگر تفکر و یا انديشيدن در باره
... و مشكلات زندگي بروز مي كند و برخلاف بيماري هاي حاد جسماني فرد به تدريج دچار آن
...

مشاوره - پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بدین ترتیب، برفرآیند بودن مشاوره تاکید میشود فرایندی که سه مرحله آغازین،
میانی ... مشاور و مراجع صورت می پذیرد باید گفت‌: مشاوره امری بین فردی است که در
خلال و امتداد ... در یک جلسه مشاوره گرچه ممکن است ارتباطی در حد ساده و پیش پا افتاده
شکل ...

شيوه هاي مشاوره | حوزه مشاوره فرهنگی - zolal.ir

22 نوامبر 2009 ... هر فردي در ابعاد گوناگون زندگاني فردي، نيازمند مشاوره و راهنمايي است. ... بديهي است
که ممکن است مشاوره تنها در يک جلسه پايان نپذيرد و گاه ايجاب مي ...

شيوه هاي مشاوره | حوزه مشاوره فرهنگی - zolal.ir

22 نوامبر 2009 ... هر فردي در ابعاد گوناگون زندگاني فردي، نيازمند مشاوره و راهنمايي است. ... بديهي است
که ممکن است مشاوره تنها در يک جلسه پايان نپذيرد و گاه ايجاب مي ...

شيوه هاي مشاوره | حوزه مشاوره فرهنگی - zolal.ir

22 نوامبر 2009 ... هر فردي در ابعاد گوناگون زندگاني فردي، نيازمند مشاوره و راهنمايي است. ... بديهي است
که ممکن است مشاوره تنها در يک جلسه پايان نپذيرد و گاه ايجاب مي ...

تعریف و اهداف راهنمایی و مشاوره - تکنالوژی تعلیمی

10 نوامبر 2008 ... راهنمایی در این معنا فرایندی برای هدایت و سازگاری فرد است. ... در جامعه از طریق باز
دید ها,کنفرانسها,مطالعه نشریات ,فلم ها ,جلسات مشاوره ای و غیره. .... مشاوره یک رابطه
دوجانبه است که در آن مراجع مشکلات رفتاری خود را که به تنهایی قادر ...

مشاوره پيش از ازدواج، ضرورت ناشناخته :: روزنامه وقایع اتفاقیه

29 مه 2017 ... چه ضرورتي دارد قبل از ازدواج با فردي مشاوره انجام بدهيم؟ ... فرايند معمولي که در
جلسات مشاوره پيش از ازدواج اتفاق مي‌افتد، شامل چه مراحلي است؟ ... درنهايت در يک
جلسه مشترک همه يافته‌هاي مشاور از دو نفر و نظر او نسبت به ازدواج آنها، به ...

ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ...

22 نوامبر 2016 ... اصول ارتباط با مددجو; فرایند آموزش بهداشت; آشنایی با فرایند مشاوره; کاربرد ...
ارزشیابی یک جلسه مشاوره، نقش ماما به عنوان مشاور در مواردی نظیر بلوغ، قبل و ...
آخرین چاپ; اصول مهارتهای بین فردی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ...

بنفشینه ها - نمونه ای از مشاوره در مدارس - عزت خیابانی

سال سوم دبیرستان-فرزند سوم-یک برادر کوچکتر ودو خواهر بزرگتر دارد. ... انتظار می
رود مراجع در پایان جلسه نخست با اطمینان از فرایند جلسه مشاوره به کشف خود ...

در مشاوره پیش از ازدواج چه اتفاقی می‌افتد؟-ویکی روان

22 ژوئن 2017 ... دلائل یک ازدواج خوب، بودن در کنار فردی برای آرامش، احساس امنیت کردن، ... فرایند
معمولی که در جلسات مشاوره پیش از ازدواج اتفاق می‌افتد شامل چه ...

پاورپوینت درس 4 زبان نهم

مقاله فوتوسنتزدانلود مقاله کامل درباره ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

کارآموزی ريخته گري آبكاري كرومپاورپوینت درباره دانش و هنر در ایران باستاندانلود پاورپوینت اثرات فرکانس های مختلف در رشد گونه های گیاهی

نرم افزار يادداشت مشخصات دانش آموز