دانلود فایل


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - دانلود فایلدانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار

دانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9
با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان دور با محدودیت و بحران منابع به ویژه در
بخش کشاوری مواجه خواهیم شد بطوری که به دلیل کمبود زمین حاصلخیز و آب مناسب، پیشرفت بخش کشاورزی تنها از طریق
افزایش عملکرد با استفاده از تکنولوژی های جدید در زراعت، اصلاح نباتات و ماشین های خاک ورزی امکان پذیرمی باشد. در این
راستا فناوری نانو به عنوان وسیله ای کارآمد می تواند راهکاری در جهت افزایش عملکرد دربخش کشاورزی و توسعه پایدار باشد که
البته برداشتن موانع و محدودیت ها و در نهایت فراگیر شدن آن، برای محقق شدن این هدف، در ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو
در تولید علوم و فناوری، امری ضروری تلقی می شود. همچین برای افزایش کیفیت محصولات از فناوری های NIR 5جهت تشخیص
آسیب های فیزیکی و فناوری آزمون غیر مخرب به منظور بازرسی سریع مواد می توان استفاده کرد.
واژگان کلیدی: کمبود منابع، فناوری نانو، توسعه پایدار، فناوری NIR ، فناوری آزمون غیر مخرب


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


An Analysis of the Effect and Importance of the ... - Cenesta

اﻟﻤﻠﻞ ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻔﺎﻇﺖ از. ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. An Analysis of the Effect and
Importance of .... ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﭘﺎﯾﺪار. ﮐﺸﺎورزي. ، رﻫﯿﺎﻓﺖ آن. ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ. ﺷﺪ . ﻟﺬا ﺣﻘﻮق. و ﺑﻪ. وﯾﮋه
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ... International Convention for the Protection of New Varieties of
Plants(UPOV) 1961 .... ﻫﺎي ﻧﻮآوري، اﺑﺪاﻋﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ ..... اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي
داﻧﺶ و ﻓﻦ.

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های ...

به منظور گردآوری داده‌ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه‌ها از نرم‌افزار ...
گرچه در روند برنامه‌ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه ... جریان
توسعه، به چه میزان بر رویکرد توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و ...
میتواند در راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهتدهی توسعه کشور .....
New York.

editor_file/سین برنامه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم ...

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. پنجشنبه-
5 ..... فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. 13:45-13:30.

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی - نقش مشاركت مردمي در توسعه پايدار ...

2- براي ايفاي نقش مشاركت در توسعه پايدار روستايي چه موانع و محدوديتهاي وجود دارد.
... و رهيافت هاي توسعه روستايي تا دهه هاي اخير نشان مي دهد كه علي رغم پيچيدگي مفهوم
... چون رشد اقتصادي ، تامين نيازهاي اساسي ، ريشه كني فقر، رشد محصولات كشاورزي و
. .... توسعه روستايي كه بيش از هر چيزي بر ارتقاي سطح زندگي روستاييان در تمامي
...

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺪارس ﺻﺤ - Home

در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان در. ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ( ... ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .... ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ
ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ،. ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ. ﻓﻨـﺎوري. ﻫـﺎي. ﭘﺎﯾﺪار. ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎ. ﺗﺎت ...... روش. ﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ...

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي - ... جهاني‌سازي،
ارتقاء ارتباطات و ازدياد فناوري‌هاي جديد باعث رشد وابستگي‌هاي متقابل ... كشاورزي هم
ظهور پيدا كرده‌اند، در جايي كه رويه‌هاي بالا به پايين سنتي، رهيافت علم هل دادن به ... به
حمايت از افزايش درآمد از محصولات اوليه در قالب سيستم‌هاي كشاورزي پايدار بپردازد.

پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار کشاورزی

ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ: ﯾﮑﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﮔﺮ
... ﺭﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺗﺮﻭﯾﺞ، ﺭﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ.

سازمان حفاظت محیط زیست

مربوط به فناوری های اصلی کشاورزی پایدار منبعث از شرایط محیطی و منطقه ای ...
استراتژی کلیدی در هزاره سوم برای همسوسازی توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و
معتقد ..... الگوی کشت مبتنی بر اکوسیستم - ارتقای بهداشت ... و سایر رهیافت ها
براي حفظ ..... از جمله طرح هاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش هاي نوین
آبیاري و ...

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1391

هدف از تهیه این گزارش فراهم نمودن امکان ارتقاء نقش ..... دستیابی به توسعه علوم و
فناوری های نوین و نافع، متناسب با اولویت ها و نیازها و مزیت های ... حمایت متوازن از
تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با
اتکاء ... کیفیت خدمات صندوق در حمایت از توسعه علوم، ساختار کارگروه های
کشاورزی و منابع *.

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - بانک ...

6 روز پیش ... مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9 چکیده:با توجه به خشکسالی
های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان ...

دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

ايمني ترافيك. حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار ... شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری.
شهرسازی ... سنجش از دور وGIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در
بحران هاي طبیعی ... بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی ... ارتقای بهره
وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی ... کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف
آب.

ترویج وآموزش کشاورزی

این قسمت به بررسی مفاهیم واندیشه های پایداری در کشاورزی می پردازد وبدنبال آن
تغییرات ساختاری وکارکردی ترویج را در جهت حمایت از پایداری در کشاورزی مورد
بررسی قرار می دهد. ... 1- رهيافت توسعه جامع كشاورزي 2- رهيافت توسعه جامع روستايي
. ... فناوري ارتباطات و اطلاعات نقش بسيار مهمي در شكوفايي و ارتقاي روستائيان و
رسيدن ...

An Analysis of the Effect and Importance of the ... - Cenesta

اﻟﻤﻠﻞ ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻔﺎﻇﺖ از. ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. An Analysis of the Effect and
Importance of .... ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﭘﺎﯾﺪار. ﮐﺸﺎورزي. ، رﻫﯿﺎﻓﺖ آن. ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ. ﺷﺪ . ﻟﺬا ﺣﻘﻮق. و ﺑﻪ. وﯾﮋه
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ... International Convention for the Protection of New Varieties of
Plants(UPOV) 1961 .... ﻫﺎي ﻧﻮآوري، اﺑﺪاﻋﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ ..... اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي
داﻧﺶ و ﻓﻦ.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

ارتقای مصرف بهینه آب با استفاده از روشهای آبیار تحت فشار و قطره ای Fulltext ...
ارزیابی مسائل اقتصاد-ی اجتماعی در جهت توسعه پایدار کشاورزی در منطقه نیمه ...
استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج
کشاورزی ...

سومین هما یش ملی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

صنایـع و ارتقـاء توانایـی برخورد با مشـکالت این حـوزه از طریـق تغییر و بهبود
سـرفصل .... در جهـت پویایـي اقتصاد، فناوري هـاي جدید ، افزایش بهـره وري و غیره بهـره
مند گردیم. ..... خوشه های صنعتی راهکاری برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه؛
رهیافت سیستم دینامیکی ... چالشها و راهکارهای نانوبیوتکنولوژی در توسعه کشاورزی
پایدار.

دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

ايمني ترافيك. حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار ... شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری.
شهرسازی ... سنجش از دور وGIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در
بحران هاي طبیعی ... بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی ... ارتقای بهره
وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی ... کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف
آب.

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health ...
ايده هاي نو در علوم و فناوري / Journal of New Ideas on Science and ... بين المللي
علوم بهداشت ورزشي / International Journal of Sport Sciences for ..... كشاورزي و
توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ،پژوهشي ،اطلاع رساني ،تحليلي ) ..... رهيافت(فصلنامه ).

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود ...
سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.
... ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق ....
نهایت تلاش خود را برای ارتقای تواناییهای جذب و تطبیق فناوریهای نوین خارجی با ...

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و ...

15 مارس 2014 ... لزوم تدوین سیاستهای کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و ... نقش
نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات
کشاورزی ... رهیافت های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش
ترویج ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج ...

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

2 ا کتبر 2016 ... تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی ... بررسی
بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی ... شناسایی و تبیین
شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع ..... آینده پژوهی آموزش ،
رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت ...

... توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ...
از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ...
توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی
... تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮاي ﺗ ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮي رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود. ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺴﺎن واژه. اي ﭼﺘﺮي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ..... ﺟﻬﺖ.
ﮔﯿﺮي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ. ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻧﻈﺎم داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﺧﻄﯿﺮي را در ارﺗﻘﺎي ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎي
... ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ. در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ. اﺳ. ﺖ . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي. ،. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ.

کشاورزی پایدار

اهمیت کودهای بیولوژیکی : امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی ... توسعه
پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی ....
نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت ... و
توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده
اند.

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

2005 – سند نهايی اجلاس جهانی سران

24 ا کتبر 2005 ... ﻣﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار در ﺟﻨﺒـﻪ هـﺎی. اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ، .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ را ارﺗﻘﺎء دهﻴﻢ ... ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ . )ح ...... ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﺸﺎورزی
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﺪار زﯾـﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﯽ؛. )ل.

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود ...
سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.
... ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق ....
نهایت تلاش خود را برای ارتقای تواناییهای جذب و تطبیق فناوریهای نوین خارجی با ...

تازه های انتشارات دانشگاه - دانشگاه شهید بهشتی

در فصل سوم کاربرد آمار و چگونگي استفاده از آن در دانش و فناوري هسته‌اي مورد بحث
قرار ..... پایدار پرداخته است، می تواند در ارتقای دانش کشاورزی پایدار مفید و مؤثر
باشد. ... و نوین مانند خدمات اکوسیستمی ، طراحی اگرواکوسیتم ها ، دیدگاه هولون و
رهیافت های ... این امر با ترکیب ادبیات و پژوهش های این حوزه های علمی برای توسعه و
آگاه سازی ...

اصلاح نباتات و ژنتیک گیاهی - توسعه پایدار بخش کشاورزی و نگاه به ...

در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است که بر شیوه های مدرن
کشاورزی ... کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی
... يافت و با استفاده از تكنولوژي هاي صنعتي و روش هاي نوين كشاورزي تا حدودي
توانسته بر ... حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده
بدون ایجاد ...

توسعه روستايي

اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستاييان با حمايت از سياست هاي عمومي بر مبناي راهيابي
... مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ...
کلمات کلیدی: توسعه روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار .... بوم
محوري با رهيافت كشاورز نخست را در فرايند مطالعات توسعة روستايي نوين الزام آور ...

گردشگری کشاورزی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی الگوی ترویج کشاورزی چندکارکردی در استان های حاشیه دریای خزر ... کشاورزی
چندکارکردی-به عنوان رهیافت نوین توسعه پایدار روستایی- بر گذار از عصر ...
بررسی نقش گردشگری کشاورزی در ارتقا هویت محلی در راستای دستیابی به توسعه
پایدار ... جریان دارد، گردشگری ک شاورزی می تواند گام موثری در جهت توانمندسازی
اقتصاد ...

کشاورزی پایدار

اهمیت کودهای بیولوژیکی : امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی ... توسعه
پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی ....
نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت ... و
توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده
اند.

اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری ...

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه
پایدار ... بهینه سازی و ارتقای بهره وری از منابع آب سطحی برای گسترش فعالیتهای
کشاورزی با ... رهیافتی بسوی هویت و حس مکان از منظر نگرش ایرانی- اسلامی در طراحی
کالبدی ... سازه های خاکی_مصالح سنتی و روش های نوین،راهکارهای جهت میل به معماری
پایدار.

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

2 ا کتبر 2016 ... تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی ... بررسی
بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی ... شناسایی و تبیین
شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع ..... آینده پژوهی آموزش ،
رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی

اصل مقاله (394 K) - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سازمان تحقیقات

نتیجـه نشـان داد كـه شـاخص هـای خلـق دانـش، فنـاوری آمـوزش از راه دور، منبـع هـای ... علمـی
مـورد نیـاز كشـاورزان بـرای توسـعه كشـاورزی اسـت. ... از فنـاوری نویـن اطالعـات و
ارتباطـات همـواره مـورد تاكیـد .... به سـطح مطلوبی از توسـعه پایـدار، هر گونه نـوآوری در
بخش ..... فنآوری اطالعات و ارتباطات)ICT(رهیافتی جهت اشاعه اطالعات كشاورزی راهبردی
.

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار. 2،مهندس ... کمترین
آسیب را به محیط وارد کرده و یک شهر سالم جهت زندگي را فراهم می آورد. ... Brownfieldها
عالوه بر ارتقای کیفیات فضایی و کالبدی شهرها، عنصری کلیدی در حرکت به سوی
اجتماعات پایدار به .... حفاظت از فضاهای باز، اراضی کشاورزی، جذابیت های طبیعی.

دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و ...

آبیاری تناوبی برنج،گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی ... ارتقا توسعه کشاورزی
جوامع روستایی با مشارکت مردم در طرحهای منابع آب مطالعه موردی:پروژه R1 امیدیه ...
تبیین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه پایدار کشاورزی ..... بررسی
نقش شیوه های نوین آبیاری و اثرات آن درکاهش آبهای زیرسطحی مطالعه موردی روستای
علاء

اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری ...

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه
پایدار ... بهینه سازی و ارتقای بهره وری از منابع آب سطحی برای گسترش فعالیتهای
کشاورزی با ... رهیافتی بسوی هویت و حس مکان از منظر نگرش ایرانی- اسلامی در طراحی
کالبدی ... سازه های خاکی_مصالح سنتی و روش های نوین،راهکارهای جهت میل به معماری
پایدار.

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - همراه فید

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خش الی های اخیر و برداشت ...

گردشگری کشاورزی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی الگوی ترویج کشاورزی چندکارکردی در استان های حاشیه دریای خزر ... کشاورزی
چندکارکردی-به عنوان رهیافت نوین توسعه پایدار روستایی- بر گذار از عصر ...
بررسی نقش گردشگری کشاورزی در ارتقا هویت محلی در راستای دستیابی به توسعه
پایدار ... جریان دارد، گردشگری ک شاورزی می تواند گام موثری در جهت توانمندسازی
اقتصاد ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش کشاورزی ...

نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهادههای پایه
... فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و
خدمات ... کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاریسازی یافتههای نوین پژوهشی در
جهت ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی
و ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

ارتقای مصرف بهینه آب با استفاده از روشهای آبیار تحت فشار و قطره ای Fulltext ...
ارزیابی مسائل اقتصاد-ی اجتماعی در جهت توسعه پایدار کشاورزی در منطقه نیمه ...
استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج
کشاورزی ...

گردشگری کشاورزی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی الگوی ترویج کشاورزی چندکارکردی در استان های حاشیه دریای خزر ... کشاورزی
چندکارکردی-به عنوان رهیافت نوین توسعه پایدار روستایی- بر گذار از عصر ...
بررسی نقش گردشگری کشاورزی در ارتقا هویت محلی در راستای دستیابی به توسعه
پایدار ... جریان دارد، گردشگری ک شاورزی می تواند گام موثری در جهت توانمندسازی
اقتصاد ...

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی بخش یازدهم - روستای من ...

فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک ... ایجاد و توسعه فن آوری های
نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته ... توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در
جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان ..... و تواناسازی
اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی
مشارکتی.

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

Kiumars Zarafshani

A New Agenda for Higher Education:Shaping a Life of the Mind for Practice, .....
اعتبار سنجي مدل پذيرش فناوري بين هنرآموزان هنرستان هاي كشاورزي غرب كشور. ...
تبيين پيشگوكننده هاي نيت كارآفرينانه در بين هنرجويان هنرستان كشاورزي،
رهيافتي نو ..... ارزشيابي كيفي طرح به نژادي مشاركتي: گامي در جهت توسعه ي پايدار
روستايي ...

پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای ...

مقدمه. انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوری های نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان
قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به ...

سیاستگذاری بخش انرژی کشور به شورای ‌عالی انرژی واگذار شد

ماده۶ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوریهای
موردنیاز ... ماده۷ـ اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و
توسعه ... کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف
مصرف، ..... ماده۴۰ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای
کشور به ...

سازمان حفاظت محیط زیست

مربوط به فناوری های اصلی کشاورزی پایدار منبعث از شرایط محیطی و منطقه ای ...
استراتژی کلیدی در هزاره سوم برای همسوسازی توسعه کشاورزی با تنوع زیستی و
معتقد ..... الگوی کشت مبتنی بر اکوسیستم - ارتقای بهداشت ... و سایر رهیافت ها
براي حفظ ..... از جمله طرح هاي تجهیز و نوسازي، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش هاي نوین
آبیاري و ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - همراه فید

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خش الی های اخیر و برداشت ...

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

گرافیک و خلاقیت

پاورپوینت درس 10 عربی هفتم

گزارش کار آزمایش نیروگاه بخار

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی شاهرود به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

طرح توجیهی كارخانجات توليد آبميوه

تحقیق آماده در مورد نفیسی و رودکی

دانلود طرح توجیهی پروش بلدرچین با ظرفیت 32700 قطعه در هر دوره

دانلود مقاله مشاوره قبل از حاملگيتحقیق درباره غدد لنفاوی