دانلود فایل


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - دانلود فایلدانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار

دانلود فایل فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9
با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان دور با محدودیت و بحران منابع به ویژه در
بخش کشاوری مواجه خواهیم شد بطوری که به دلیل کمبود زمین حاصلخیز و آب مناسب، پیشرفت بخش کشاورزی تنها از طریق
افزایش عملکرد با استفاده از تکنولوژی های جدید در زراعت، اصلاح نباتات و ماشین های خاک ورزی امکان پذیرمی باشد. در این
راستا فناوری نانو به عنوان وسیله ای کارآمد می تواند راهکاری در جهت افزایش عملکرد دربخش کشاورزی و توسعه پایدار باشد که
البته برداشتن موانع و محدودیت ها و در نهایت فراگیر شدن آن، برای محقق شدن این هدف، در ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو
در تولید علوم و فناوری، امری ضروری تلقی می شود. همچین برای افزایش کیفیت محصولات از فناوری های NIR 5جهت تشخیص
آسیب های فیزیکی و فناوری آزمون غیر مخرب به منظور بازرسی سریع مواد می توان استفاده کرد.
واژگان کلیدی: کمبود منابع، فناوری نانو، توسعه پایدار، فناوری NIR ، فناوری آزمون غیر مخرب


فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقا توسعه کشاورزی پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کشاورزی (ِِAgriculture ) - نقش فن آوري اطلاعات بر توسعه كشاورزي

فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ (information communication technologies)از ... نمود و
جامعه‌ مبتني‌ بر دانش‌ و اطلاعات‌، به‌ عنوان‌ الگوي‌ توسعه ‌پايدار شناخته‌ مي‌شود. ...
فن‌آوري‌ ارتباطات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرصت‌ جهت‌ مواجهه‌ با چالش‌هاي‌ نوين‌ ومشكلات‌ ديرينه‌
بخش‌ كشاورزي‌ است‌. .... -1فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ به‌عنوان‌ ابزار ارتقاء بهره‌وري‌
كشاورزي‌

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش کشاورزی ...

نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهادههای پایه
... فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و
خدمات ... کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاریسازی یافتههای نوین پژوهشی در
جهت ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی
و ...

توسعه روستايي

اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستاييان با حمايت از سياست هاي عمومي بر مبناي راهيابي
... مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ...
کلمات کلیدی: توسعه روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، توسعه پایدار .... بوم
محوري با رهيافت كشاورز نخست را در فرايند مطالعات توسعة روستايي نوين الزام آور ...

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود ...
سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.
... ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق ....
نهایت تلاش خود را برای ارتقای تواناییهای جذب و تطبیق فناوریهای نوین خارجی با ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران

30 ا کتبر 2015 ... تلاش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی ... رویکرد
توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و کارآمد در برنامه ریزی ... تواند در
راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهت دهی توسعه کشور ..... و مهارت
تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تهیه و تدوین الگوهای کشت نوین اشاره داشت.

پایگاه مروج کشاورزی نوین - پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش ...

امروزه اکثر خانوارهای روستایی، بویژه کشاورزان خرده پا، در سطح دنیا با چالش های ... را
در جهت تبادل دانش و تجربیات و ارتقا و توسعه ی دانش ترویج و آموزش کشاورزی و
خدمات ... نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار
نهادههای ... ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی; فناوری‌های نوین ارتباطاتی و
یادگیری ...

ترویج وآموزش کشاورزی

این قسمت به بررسی مفاهیم واندیشه های پایداری در کشاورزی می پردازد وبدنبال آن
تغییرات ساختاری وکارکردی ترویج را در جهت حمایت از پایداری در کشاورزی مورد
بررسی قرار می دهد. ... 1- رهيافت توسعه جامع كشاورزي 2- رهيافت توسعه جامع روستايي
. ... فناوري ارتباطات و اطلاعات نقش بسيار مهمي در شكوفايي و ارتقاي روستائيان و
رسيدن ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - همراه فید

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خش الی های اخیر و برداشت ...

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی

به منظور حرکت در جهت خوداتکایی تکنولوژیک، بایستی مشکلات و تنگناهای موجود ...
سپس چگونگی ایجاد زمینه های لازم به منظور بومی کردن و توسعه تکنولوژی روشن شود.
... ارتقا انتقال تکنولوژی که موجب توسعه پایدار می گردد به شدت وابسته به خلق ....
نهایت تلاش خود را برای ارتقای تواناییهای جذب و تطبیق فناوریهای نوین خارجی با ...

دانلود فایل کامل این گزارش به صورتpdf

ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوري در ﺟﻬﺎن، ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ. ﺑﺮا. ي رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ،. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن، ... اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده. اﻧﺪ. در واﻗﻊ در
اﻧﮕﺎره. ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ... اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ، رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، ﺑﻬﺒﻮد .....
Basic Needs. رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ (ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر). رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ و رﻫﯿﺎﻓﺖ. ﻓﺎﺋﻮ.

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران

30 ا کتبر 2015 ... تلاش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی ... رویکرد
توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و کارآمد در برنامه ریزی ... تواند در
راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهت دهی توسعه کشور ..... و مهارت
تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تهیه و تدوین الگوهای کشت نوین اشاره داشت.

اخبار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستاوردهای بین الملل و سیاست های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روابط بین الملل در
... با شعار «توسعه پایدار، فرهنگ کارآفرینی» در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه
صنعتی .... مركز نوآوري و فناوري ابن سينا دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور معاون
اول ... کتاب " طراحی استوار؛ راهکاری جهت ارتقاء پایایی (بررسی اثرات نوسانات و عدم
...

اخبار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستاوردهای بین الملل و سیاست های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روابط بین الملل در
... با شعار «توسعه پایدار، فرهنگ کارآفرینی» در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه
صنعتی .... مركز نوآوري و فناوري ابن سينا دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور معاون
اول ... کتاب " طراحی استوار؛ راهکاری جهت ارتقاء پایایی (بررسی اثرات نوسانات و عدم
...

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

دانلود مقاله کشاورزي پايدار -کامل و جامع - رزبلاگ

18 مارس 2017 ... دانلود مقاله : توسعه پایدار از سیستم های کشاورزی: اهداف رقابت و ... مقاله ISI
انگلیسی ... دانلود مقاله فناوری اطلاعات و توسعه کشاورزی پایدار: برنامه ای پیش رو ...
4 نوامبر 2016 . ... دانلود مقاله کشاورزی دقیق SSCM رهیافتی در جهت دستیابی به
امنیت پایدار غذایی جامعه . ... ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ. 77/3. 29 .

editor_file/سین برنامه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم ...

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. پنجشنبه-
5 ..... فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. 13:45-13:30.

ترویج و آموزش کشاورزی

7 نوامبر 2013 ... ترویج تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه کشاورزی است نه همة آن. ... عامل ترویج (
مروج) در جهت بیکار کردن خود فعالیت می‌کند به نحوی که مردم به ..... الف) جلب مشارکت
کشاورزان در برنامه های ترویجی: به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار، شیوه تدوین
..... سنجش موفقیت رهیافت: میزان پذیرش فنآوری های تولید شده.

برنامه ريزي شهري و منطقه اي رهيافت توسعه پايدار - 8thSASTech

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با آينده نگري خاصي كه بايستي در جهت توسعه آينده ش ...
on Advances in Science and Technology (8thSASTech), Mashhad, Iran. ... چشم
انداز بلند مدت شهر از طريق تهيه برنامه هاي كوتاه و ميان مدت براي توسعه پايدار شهري
مي .... منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها ، توسعه متوازن مناطق ، ارتقاء.

چهارمین همایش بین المللی فن آوری های نوین صنعت ساختمان |

قائم مقام مدير كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در چهارمين همايش فن‌آوري‌هاي نوين صنعت
... های نوين صنعت ساخت، يكي از ضروری ترين مباحث علمی و تخصصی در رشد و
توسعه ی ... را بر آن داشت تا در جهت اعتلا و پيشرفت ميهن عزيزمان دبيرخانه ی فن
آوری های نوين ... پایدارSustainable Building · اقتصاد و توسعهEconomics &
Development ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. مقالات علمی پژوهشی
کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9. چکیده: با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

ارتقای مصرف بهینه آب با استفاده از روشهای آبیار تحت فشار و قطره ای Fulltext ...
ارزیابی مسائل اقتصاد-ی اجتماعی در جهت توسعه پایدار کشاورزی در منطقه نیمه ...
استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج
کشاورزی ...

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

جایگاه محله در توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقه 10 شهرداری تهران) ...
بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت های محیطی با استفاده از ....
زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی: نمونه موردی محلات
... بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت‌وگو با عضو
هیأت ...

Kiumars Zarafshani

A New Agenda for Higher Education:Shaping a Life of the Mind for Practice, .....
اعتبار سنجي مدل پذيرش فناوري بين هنرآموزان هنرستان هاي كشاورزي غرب كشور. ...
تبيين پيشگوكننده هاي نيت كارآفرينانه در بين هنرجويان هنرستان كشاورزي،
رهيافتي نو ..... ارزشيابي كيفي طرح به نژادي مشاركتي: گامي در جهت توسعه ي پايدار
روستايي ...

فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار - بانک ...

6 روز پیش ... مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9 چکیده:با توجه به خشکسالی
های اخیر و برداشت بیش ازاندازه ازمنابع طبیعی درآینده ای نه چندان ...

اصل مقاله (394 K) - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سازمان تحقیقات

نتیجـه نشـان داد كـه شـاخص هـای خلـق دانـش، فنـاوری آمـوزش از راه دور، منبـع هـای ... علمـی
مـورد نیـاز كشـاورزان بـرای توسـعه كشـاورزی اسـت. ... از فنـاوری نویـن اطالعـات و
ارتباطـات همـواره مـورد تاكیـد .... به سـطح مطلوبی از توسـعه پایـدار، هر گونه نـوآوری در
بخش ..... فنآوری اطالعات و ارتباطات)ICT(رهیافتی جهت اشاعه اطالعات كشاورزی راهبردی
.

ترویج و آموزش کشاورزی

7 نوامبر 2013 ... ترویج تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه کشاورزی است نه همة آن. ... عامل ترویج (
مروج) در جهت بیکار کردن خود فعالیت می‌کند به نحوی که مردم به ..... الف) جلب مشارکت
کشاورزان در برنامه های ترویجی: به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار، شیوه تدوین
..... سنجش موفقیت رهیافت: میزان پذیرش فنآوری های تولید شده.

کشاورزی پایدار

اهمیت کودهای بیولوژیکی : امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی ... توسعه
پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی ....
نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت ... و
توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده
اند.

2005 – سند نهايی اجلاس جهانی سران

24 ا کتبر 2005 ... ﻣﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد هﺪف اﺻﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار در ﺟﻨﺒـﻪ هـﺎی. اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ، .... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ را ارﺗﻘﺎء دهﻴﻢ ... ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ . )ح ...... ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی هـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﺸﺎورزی
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﺪار زﯾـﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﯽ؛. )ل.

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت ...

... توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ...
از فن آوري هاي نوين در مديريت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ...
توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی
... تبیین مفاهیم توسعه پایدار به عنوان رهیافت حل معضلات کشور در حال و آینده

دانلود مقاله کشاورزي پايدار -کامل و جامع - رزبلاگ

18 مارس 2017 ... دانلود مقاله : توسعه پایدار از سیستم های کشاورزی: اهداف رقابت و ... مقاله ISI
انگلیسی ... دانلود مقاله فناوری اطلاعات و توسعه کشاورزی پایدار: برنامه ای پیش رو ...
4 نوامبر 2016 . ... دانلود مقاله کشاورزی دقیق SSCM رهیافتی در جهت دستیابی به
امنیت پایدار غذایی جامعه . ... ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ. 77/3. 29 .

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران

30 ا کتبر 2015 ... تلاش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی ... رویکرد
توسعه پایدار کشاورزی به عنوان رهیافتی نو و کارآمد در برنامه ریزی ... تواند در
راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و جهت دهی توسعه کشور ..... و مهارت
تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تهیه و تدوین الگوهای کشت نوین اشاره داشت.

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1391

هدف از تهیه این گزارش فراهم نمودن امکان ارتقاء نقش ..... دستیابی به توسعه علوم و
فناوری های نوین و نافع، متناسب با اولویت ها و نیازها و مزیت های ... حمایت متوازن از
تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با
اتکاء ... کیفیت خدمات صندوق در حمایت از توسعه علوم، ساختار کارگروه های
کشاورزی و منابع *.

عنوان چكيده مقالات داخلي پذيرفته شده - دانشگاه سیستان و بلوچستان

برخي چالشها در ادارة امور روستاها و مديريت برنامه هاي توسعة روستائي. 3 ... نقش
تسهيلگران زن در ايجاد گروه‌هاي مستقل زنان روستايي راهکاري در جهت توسعه پايدار
روستايي. 11 .... نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر ارزش افزوده کشاورزي در
روستاها با استفاده از الگوي ... کارآفريني کشاورزي رهيافتي نوين در توسعه پايدار
روستايي.

پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار کشاورزی

ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ: ﯾﮑﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﮔﺮ
... ﺭﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺗﺮﻭﯾﺞ، ﺭﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

اصلاح نباتات و ژنتیک گیاهی - توسعه پایدار بخش کشاورزی و نگاه به ...

در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است که بر شیوه های مدرن
کشاورزی ... کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی
... يافت و با استفاده از تكنولوژي هاي صنعتي و روش هاي نوين كشاورزي تا حدودي
توانسته بر ... حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده
بدون ایجاد ...

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي

ترويج و توسعه كشاورزي و روستايي - ارزشيابي در ترويج كشاورزي - ... جهاني‌سازي،
ارتقاء ارتباطات و ازدياد فناوري‌هاي جديد باعث رشد وابستگي‌هاي متقابل ... كشاورزي هم
ظهور پيدا كرده‌اند، در جايي كه رويه‌هاي بالا به پايين سنتي، رهيافت علم هل دادن به ... به
حمايت از افزايش درآمد از محصولات اوليه در قالب سيستم‌هاي كشاورزي پايدار بپردازد.

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار. 2،مهندس ... کمترین
آسیب را به محیط وارد کرده و یک شهر سالم جهت زندگي را فراهم می آورد. ... Brownfieldها
عالوه بر ارتقای کیفیات فضایی و کالبدی شهرها، عنصری کلیدی در حرکت به سوی
اجتماعات پایدار به .... حفاظت از فضاهای باز، اراضی کشاورزی، جذابیت های طبیعی.

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به ...

یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی آفات و بیماری هایی است که
سالانه .... هفتگی مستمر از مزرعه توسط کشاورزان و ارتقای توانمندی کشاورزان به سطح
کارشناسان ماهر در .... مدیریت تلفیقی مزرعه رهیافتی برای کشاورزی پایدار. ...
فنآوریهای نوین کشاورزی، ويژه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره دوم، (31-7
).

توسعه مشارکتی فناوری - ویکی روستا

با توجه به بررسی های موجود در ادبیات توسعه کشاورزی به سه نوع کلی نظام ... در
سالهای اخیر جهت رفع مشکل مذکور رهیافت بدیلی تحت عنوان " توسعه مشارکتی فن
اوری " که اصطلاحا ... همچون توانمند سازی مشارکت کنندگان ، افزایش اعتماد به نفس
کشاورزان ، ارتقای .... جلب مشارکت دولت و سازمانهای غیر دولتی جهت دستیابی به
نتایج پایدار.

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

supportLists]-->- تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار و حفاظت ...
supportLists]-->- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج، آموزش و توسعه
کشاورزی ... supportLists]-->- بهینهسازی و مدیریت منابع آبی و ارتقاء راندمان آبیاری
با تأکید .... رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت
پذیرش ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایش کشاورزی ...

نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهادههای پایه
... فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و
خدمات ... کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاریسازی یافتههای نوین پژوهشی در
جهت ... بهینه سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی
و ...

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

Kiumars Zarafshani

A New Agenda for Higher Education:Shaping a Life of the Mind for Practice, .....
اعتبار سنجي مدل پذيرش فناوري بين هنرآموزان هنرستان هاي كشاورزي غرب كشور. ...
تبيين پيشگوكننده هاي نيت كارآفرينانه در بين هنرجويان هنرستان كشاورزي،
رهيافتي نو ..... ارزشيابي كيفي طرح به نژادي مشاركتي: گامي در جهت توسعه ي پايدار
روستايي ...

ترویج و آموزش کشاورزی - ترویج و توسعه روستایی

هدف ترویج کشاورزی رسیدن کشاورزی و ارتقاء سطح کشاورزان بویژه کشاورزان ... حال
توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است
که ... نقش تعاونی های کشاورزی در دسترسی به بهره وری پایدار و ایجاد فرصت های
شغلی ... و مراجعان انها در پی روش های نوینی برای افزایش تولیدات کشاورزان خرده پا
بودند.

زمینه های استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت کشاورزی

مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری های نوین اطالعات
قادرند به عنوان. ابزارهایی جهت پایداری و انتقال بهینه دانش های بومی به کار گرفته ...

مروری بر برنامه ها و سیاست های توسعه در بخش منابع آب و ارایه مدلی جهت ...

نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که وضعیت پایداری بخش منابع آبی در بازه ... در
جهت توسعهی اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد
استفاده قرار گیرد. .... استفاده از فنآوریهای پیشرفته در بهبود و ارتقای کیفیت
منابع آب. .... همانطور که اشاره شد، توسعهی پایدار رهیافتی است که نیازهای نسل حاضر
را ...

editor_file/سین برنامه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم ...

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. پنجشنبه-
5 ..... فناوری های نوین رهیافتی در جهت ارتقاء توسعه کشاورزی پایدار. 13:45-13:30.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)

اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ... ریو
+20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.
.... در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی
... دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش ...

ترویج و آموزش کشاورزی

7 نوامبر 2013 ... ترویج تنها یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه کشاورزی است نه همة آن. ... عامل ترویج (
مروج) در جهت بیکار کردن خود فعالیت می‌کند به نحوی که مردم به ..... الف) جلب مشارکت
کشاورزان در برنامه های ترویجی: به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار، شیوه تدوین
..... سنجش موفقیت رهیافت: میزان پذیرش فنآوری های تولید شده.

فناوريهاي نوين ترويج كشاورزي جهت احياي دانش بومي - انجمن ترويج ...

انجمن ترويج وآموزش کشاورزی چیا - فناوريهاي نوين ترويج كشاورزي جهت احياي دانش
بومي ... برتري دانش بومي در فرايند توسعه پايدار و بهبود برنامه‌هاي ترويجي در
کشورهاي .... از يک شبکه گسترده دانش و اطلاعات کشاورزي از يک رهيافت چند رشته اي
بهره مند ... در فرايند ارتقاي توسعه کشاورزي "کارلير[4]" در سال 1996 تاکيد مي کند
كه ...

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

supportLists]-->- تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار و حفاظت ...
supportLists]-->- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج، آموزش و توسعه
کشاورزی ... supportLists]-->- بهینهسازی و مدیریت منابع آبی و ارتقاء راندمان آبیاری
با تأکید .... رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی موثر در جهت
پذیرش ...

محورهاو موضوعات کنگره :: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ترويج، آموزش و توسعه كشاورزي: ... توسعه
پايدار كشاورزي و روستايي در محتوا، اهداف، سياستها و برنامه هاي نظامهاي ... رويكردها و
الگوهاي ترويج و آموزش كشاورزي در مواجهه با تحولاتي نظير جهاني شدن، ... نوين جهاني/
ملي، تحليل و نقد وضعيت كنوني، راهكارهاي ساماندهي و تقويت و ارتقاء تعاملات
كنشگران؛.

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار. 2،مهندس ... کمترین
آسیب را به محیط وارد کرده و یک شهر سالم جهت زندگي را فراهم می آورد. ... Brownfieldها
عالوه بر ارتقای کیفیات فضایی و کالبدی شهرها، عنصری کلیدی در حرکت به سوی
اجتماعات پایدار به .... حفاظت از فضاهای باز، اراضی کشاورزی، جذابیت های طبیعی.

پاورپوینت مالکیت زمانیمطالعه ی مقایسه ای میان مدلهای ارزیابیِ ریسکِ امنیت اطلاعات در سیستمهای رایانش ابری

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اجتماعي دركشور ايرن

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اجتماعي دركشور ايرن