دانلود فایل


مقاله مساله تعيين نقطه اكسترمم - دانلود فایلدانلود فایل اولین وظیفه ی یک برنامه نویس شناخت مسئله است

دانلود فایل مقاله مساله تعيين نقطه اكسترمم لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:3
مساله تعيين نقطه اكسترمم
مرحله اول : تعريف مسئله
اولين وظيفه ي يك برنامه نويس شناخت مسئله است . در برخورد با هر مسئله ، توجه به گام هاي زير ، ما را به تعريف صحيح و دقيق از مسئله هدايت مي كند .
گام اول : تعين هدف و منظور از حل مسئله
تعيين نقطه اكسترمم يك معادله و نمايش آن
گام دوم : تعيين خروجي مطلوب
نمايش مختصات نقطه اكسترمم معادله فوق
گام سوم : تعيين ورودي مورد نياز
وارد كردن ضريب XوY
گام چهارم : تعيين پردازش مناسب


مقاله مساله تعیین نقطه اکسترمم


تحقیق درباره مساله تعیین نقطه اکسترمم


تحقیق درمورد مساله تعیین نقطه اکسترمم


مساله تعیین نقطه اکسترمم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نحوه استفاده از پارامترهاي تكنيكال | صفحه 13 | تالار بورس

13 دسامبر 2004 ... امير جان صداقت من يك سري سايت معرفي ميكنم من مقاله هاي اين سايت هارو ... سيستم
حركت جهت‌دار به تعيين اين مساله كمك مي‌كند كه بفهميم سهمي <رونددار> است يا نه. ...
طبق قاعده نقطه اكسترمم (Extreme Point) ، در روزي كه DI+ با DI- مساوي ...

کتاب ریاضی

کتاب ریاضی - درباره مسائل ریاضی وموضوعات مربوط به آن - کتاب ریاضی. ... از نظر
هندسی مشتق یک تابع در یک نقطه دلخواه ،شیب خط مماس بر منحنی در آن نقطه است. ...
البته باید توجه کرد که تمام نقاط بحرانی نقاط اکسترمم نسبی نیستند. .... از آلات
دیگر رصدخانه مراغه ذات‌الجیب و ذات‌السمت بودند که برای تعیین ارتفاع در کلیه جهات
...

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی - آی هوش

4 مه 2016 ... ۱) اگر c نقطه ی اكسترمم نسبی و (f'(c وجود داشته باشد، آنگاه خط مماس بر ... با اینکه
سطح دشواری این مسأله برچسب متوسط خورده است، بسیار سؤال ساده ...

يا دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ذرات ﮔﺮوه ي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز - Sid

ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺟﺪ. ﯾ. ﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮا. ي. ﺣﻞ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬ. ﯿ. ﻨﻪ ﺳﺎز. ي. اراﺋﻪ ﻣ. ﺷﻮدﯽ . روش. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد.
,ي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ... ﮐﻠﯿﺪي. : ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي، ﻫﻮش ﺟﻤﻌـﯽ،. ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز. ي. ﮔـﺮوه. ذرات. ,. ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ. اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ. ,
. اﮐـﺴﺘﺮﻣﻢ ﻣﺤﻠـ. ﯽ. ,. يﻓـﻀﺎ. ﺟـﺴﺘﺠﻮ ..... در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. Vmax.
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد .... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ذره ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺳﺮاﺳﺮ. ي . اﺳﺖ. در.

به ترین های خیال - رياضيات(math)

هر گاه معادله مشتق تابعي معلوم باشد وبخواهيم معادله اصلي تابع را تعيين کنيم اين
عمل را .... با عناوین: آشنایی با مقدمات، آشنایی با مجموعه ها و نسبت، و مقاله ی دوم در
تئوری اعداد ... به علاوه، تعداد زیادی مساله ی کاربردی از مباحث مختلف مهندسی و علوم
فیزیک، ..... اگر علامت مشتق در دو طرف نقطه ی ثابت بماند، آنگاه این نقطه اکسترمم
نیست.

برخورد – فایل می

دانلود مقاله کامل درباره ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر ۳۸ص
.... مساله تعيين نقطه اكسترمم مرحله اول : تعريف مسئله اولين وظيفه ي يك برنامه ...

مباحثي که در فيزيک محاسباتي مي تواند مطرح شود. بخش اول

3 ا کتبر 2011 ... در فيزيک بسيار پيش مي ايد که بايد بداينم يک تابع در کدام نقطه اکسترمم دارد و
اين براي فيزيکدانان مفهوم خاصي خواهد داشت. براي مثال اگر تابع ...

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ - دانشگاه شاهد

اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﮔﺎﻫ ﻓﻬﻢ ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد. ... ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟ ﭘﯿ ﺎرد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﺎخ دو ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ..... از ﯾ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای از درﺟﻪ ﺳﻪ
ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﻣﻮﺿﻌ۱۱۳۵ − ۱۲۱۳( ﻃﻮﺳ. ].[١٠۵ آن را ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮاﺑﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ..... ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﯾ ﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻤﯿﻖ.

اصل مقاله - پژوهش سیستم های بس ذره ای

مقاله. یک. جاذب. الکترومغناطیسی. چندالیه. بهبودیافته. در. محدوده. فرکانسی. X. )
GHz. 1/. 41. -8 ..... است که یک تابع هدف مشخص توسط طراح تعیین. شود. ... های بهینه.
سازی. است. نقطة. ضعف نسخه اصلی. PSO. گیر افتادن در دام. اکسترمم. های محلی است
.... 4931. 33. فضای جستجو. )جمعیت اولیه(. از. محیط. مسئله. پ. راکند. ه. یا توزیع.
نشو .د.

مقاله درباره مساله تعیین نقطه اکسترمم بایگانی | طراحی محیطی

13 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق درمورد مساله تعیین نقطه اکسترمم لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: ۳ ...

رزومه - عبدالرضا صفری - دانشگاه تهران

... آنالیز طیفی نقطه ای مشاهدات ارتفاع سنجیماهواره ای توپکس-پوزایدون به منظور
مدلسازی سطح ... مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی .... "بررسی شرط پیکارد در
مساله انتقال به سمت پایین در تعیین ژیویید بدون استفاده از روش استوکس. .... "
استفاده از روش نوین "بازیابی اکسترمم" جهت اصلاح داده های ماهواره های ارتفاع سنجی،
منطقۀ ...

جدول و سرفصل دروس کارشناسی | دانشکده علوم ریاضی

4- اکسترمم توابع چند متغیره؛ تکثیرکنهای لاگرانژ ... معادلات دیفرانسیل مقدماتی
و مسائل مقدار مرزی (جلد اول)، نوشته: میلیام ای. ... 4- بررسی دستگاههای غیر خطی در
نزدیکی یک نقطه تعادل، بررسی پایداری مجانبی و ناپایداری نقطه ...... 2- آشنائی با
تحقیق در عملیات (جلد اول)، حمدی طه، ترجمه محمد باقر بازرگان، نشر دانشگاهی، 1377.

ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذ - دانشکده مهندسی کامپیوتر و ...

ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﭘﻮﯾﺎ. در. دﻧﯿﺎي. واﻗﻌﯽ را دارد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ... ﻫﺎي
ﻣﺘﺤﺮك ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﺴﺮي اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ... ﻧﻘﻄﻪ. ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ،. ﻟﺬا ﺗﻨﻮع دﺳﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. رود و در. ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ..... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات.

: مقالات جدید ریاضی - دانشنامه رشد

کاربردهای اعداد مختلط · امید ریاضی · سیر تکاملی انتگرال · دستگاه مختصات
دکارتی · دستگاه مختصات استوانه‌ای · شیوه‌های نوین در مسائل هندسه مسطحه; نظریه اصل
...

ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذ - دانشکده مهندسی کامپیوتر و ...

ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﭘﻮﯾﺎ. در. دﻧﯿﺎي. واﻗﻌﯽ را دارد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ... ﻫﺎي
ﻣﺘﺤﺮك ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﺴﺮي اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ... ﻧﻘﻄﻪ. ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ،. ﻟﺬا ﺗﻨﻮع دﺳﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. رود و در. ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ..... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات.

تحقیق در مورد مساله تعیین نقطه اکسترمم - دانلود مطالب علمی

24 جولای 2016 ... ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه3 مساله تعیین نقطه اکسترمم مرحله اول : تعریف ...

مقاله کامل (PDF)

مقاله افزا. ی. ش. افزونگ. ی. اندازه. رگی. ی. و اثر خروج خط ن. زی. به همراه. ی. افتن .....
افتن. نقطه اکسترمم کل. ی. در مسأله جا. ابی. ی. PMU. یم. باشد . .2. تحلیل مشاهده.

اصل مقاله (817 K)

25 آگوست 2015 ... اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ. ﺗـﻮان. ﻓﺎزدﻫﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ... اﻟﮕﻮي ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻄﺎي ﻓﺎز ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ .... ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﻌﻨﯽ؛. )2
( ... ﻣﺤﺪب ﻧﺒﻮده و ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻓـﻮق ﺻـﺪق. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

جدول و سرفصل دروس کارشناسی | دانشکده علوم ریاضی

4- اکسترمم توابع چند متغیره؛ تکثیرکنهای لاگرانژ ... معادلات دیفرانسیل مقدماتی
و مسائل مقدار مرزی (جلد اول)، نوشته: میلیام ای. ... 4- بررسی دستگاههای غیر خطی در
نزدیکی یک نقطه تعادل، بررسی پایداری مجانبی و ناپایداری نقطه ...... 2- آشنائی با
تحقیق در عملیات (جلد اول)، حمدی طه، ترجمه محمد باقر بازرگان، نشر دانشگاهی، 1377.

اصل مقاله (1222 K) - روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن - دانشگاه یزد

ﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﻪ. دﺳـﺖ. آﻣﺪه اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و در ....
ﺴﺎزي داراي ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎم در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از. ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. از ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺳـﺎزي ﺗـﺎﺑﻊ .....
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ. دﺳـﺖ آﯾـﺪ. ،. ﺑﺎﯾﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﻘﻄﻪ.

تحقیق درمورد مساله تعيين نقطه اكسترمم - فروشگاه مقاله دانشجویی و ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 3. مساله تعيين نقطه اكسترمم. مرحله اول : تعريف مسئله. اولين وظيفه ي
...

ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﺑﺨﺼﻮص دارﯾﺪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
. روال ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ..... را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای N را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ h ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺪازه ی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ... اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮای ﯾ N ...

دانلود تحقیق درمورد مساله تعيين نقطه اكسترمم رایگان - پرشین فایلز

15 فوریه 2017 ... تحقیق درمورد مساله تعيين نقطه اكسترمم در عملیات مورد حجاب فصل پاییز انواع
ترازو شب یلدا و توسعه ادبیات بومی تحقیقات بازار ورزش داعش نماز ...

مشتق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از
منحنی ... از اینرو به نظرش رسید که مسئلهٔ تعیین نقاط اکسترمم تابع، به حل مسئلهٔ
..... نمادهای نقطه‌دار نیوتون در برخی مسائل فیزیکی مانند سرعت و شتاب بکار می‌روند.

3 - Case Method in Healthcare Operational Research Education

11 مه 2011 ... قضیه: نقطه بهینه همواره در نقاط گوشه منطقه موجه وجود دارد. ..... جمع كردن همه خوبیها در یك
انتخاب (اكسترمم) .... در این مقاله ما به بررسی یکی از این مسائل و حل آن توسط برنامه
می پردازیم: ..... است كه وارد محاسبات ریاضی و فرمول سازی شده و سپس نتیجه كار را با
ترسیم نمودار تعیین نقاط بهینه(منطقه موجه) تكمیل نماییم.یكی از ...

تحقیق در مورد مساله تعيين نقطه اكسترمم | Mank1

2 سپتامبر 2016 ... ًَلينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه3. مساله تعيين نقطه اكسترمم. مرحله اول : تعريف ...

نحوه استفاده از پارامترهاي تكنيكال | صفحه 13 | تالار بورس

13 دسامبر 2004 ... امير جان صداقت من يك سري سايت معرفي ميكنم من مقاله هاي اين سايت هارو ... سيستم
حركت جهت‌دار به تعيين اين مساله كمك مي‌كند كه بفهميم سهمي <رونددار> است يا نه. ...
طبق قاعده نقطه اكسترمم (Extreme Point) ، در روزي كه DI+ با DI- مساوي ...

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ - دانشگاه شاهد

اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﮔﺎﻫ ﻓﻬﻢ ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد. ... ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟ ﭘﯿ ﺎرد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﺎخ دو ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ..... از ﯾ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای از درﺟﻪ ﺳﻪ
ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﻣﻮﺿﻌ۱۱۳۵ − ۱۲۱۳( ﻃﻮﺳ. ].[١٠۵ آن را ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮاﺑﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ..... ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﯾ ﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻤﯿﻖ.

1707 K - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ آن در. ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم .... دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺴﮏ ..... اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ در دام ﻧﻘﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ. ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ..... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ
ﻣﻄﻠﻖ ...

دریافت ( 1001.2 kB )

در این مقاله یک روش جدید ارائه .... سطح چهره برای تعیین بردارهای ویژگی استفاده می
... مسئله. ی مهم دیگر درجه. ی خودکار بودن س. یستم اسـت. برخـی از. سیستمها ژست سر
را به صورت ..... بینی استفاده شده است، انتخاب نزدیکترین نقطه اکسترمم به تمام.

مقدار ویژه - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

با توجه به کاربرد عملی جواب وابسته به مقدار ویژه متناظر در این مقاله محاسبه می شود .
بعلاوه با قرار دادن مقدار ... موارد فوف برای معادله در حالت کلاسک و نقطه برگردان
بررسی می شود . ... نمایه ها: معادله استورم- ... هدف از بحث مسائل مقدار ویژه پیداکردن
مقادیر و بردارهای ویژه یک ماتریس مربعی می‌باشد. مقادیر ویژه همان نقاط .... اکسترمم ·
Rss |.

ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﺯﻭﻧﺎﻧﺲ ﻣﺤﻔﻈﻪ. ﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ... ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ .... ﺭﻭﺵ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﻄﻪ. ﺍﻱ .....
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻨﻲ ﺑﻘﻴﻪ. ﻱ. (ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻻﺕ. ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﭼﺎﭖ ﻧﺸﺪﻩ. )
ﺍﻧﺪ ..... ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻦ ﺍﮐﺴﺘﺮﻣﻢ. ﻳ. ﮏ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭﺭﺩﺷ. ﺠﻪ ﻴﺩﺭ ﻧﺘ. ﺍﺳﺖﻲ. ﺑﻪ ﺟﺎ. ﻱ. ﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘ. ﻴ. ﻢ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩ.
ﻴﻔﺮﺍﻧﺴﻳ.

دانلود تحقیق درمورد مساله تعيين نقطه اكسترمم -

30 دسامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۳ فهرست و توضیحات: مساله تعيين نقطه اكسترمم ...

اصل مقاله (1213 K) - مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر

در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ،. ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮏ. اﻣﻀﺎء. ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷـﻮد و در اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﯽ ﺗﻤـﺎم. اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟـﻪ در. ﺷـﻬﺮﯾﻮر.
ﺎهﻣ. ﺳـﺎل ..... ۱۶ .] ﺷﮑﻞ. ۴. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﻄﻪ. ی ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاﺳﺎس اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ. ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ. ی
ﮐﻠﯿﺪی. [. ۱۶ .] ﺷﮑﻞ ..... Study of Signature Recognition Problem Using. Statistical ...

اصل مقاله (817 K)

25 آگوست 2015 ... اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ. ﺗـﻮان. ﻓﺎزدﻫﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ... اﻟﮕﻮي ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻄﺎي ﻓﺎز ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ .... ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮادﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﻌﻨﯽ؛. )2
( ... ﻣﺤﺪب ﻧﺒﻮده و ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻓـﻮق ﺻـﺪق. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

Download

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ. (. (critical point. ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ. (. ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ. ) ﺗﺎﺑﻊ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي دارد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ...

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت

22 مه 2015 ... ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل راه اﻧﺪازی و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ. ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ...... [١] و
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎل اﻗﺪام اول: ...... j، اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٢ ⩽ u ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

مباحثي که در فيزيک محاسباتي مي تواند مطرح شود. بخش اول

3 ا کتبر 2011 ... در فيزيک بسيار پيش مي ايد که بايد بداينم يک تابع در کدام نقطه اکسترمم دارد و
اين براي فيزيکدانان مفهوم خاصي خواهد داشت. براي مثال اگر تابع ...

نمای ریاضیات

علاقه‌مندان مي‌توانند براي شروع به مقاله فلسفه و معرفت رياضي در بخش مجله
الكترونيكي ... باید صورت مساله را به گونه ای خواند که بتوان بدون در اختیار داشتم
صورت مساله روی آن فکر کرد. ..... توابع و تعيين دامنه و برد و رسم نمودار توابع ... خط
قائم بر يك تابع ، توابع صعودي و نزولي و نقاط اكسترمم ، جهت تقعر و نقطة عطف و
نيز كاربرد ...

دانلود مقاله مشتقات جزئی - آسمان فایل

14 آگوست 2016 ... اگر برای نوشتن پایان نامه به دنبال یک تحقیق جامع در زمینه مشتقات ... مشتق نیز،
نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ... از
اینرو به نظرش رسید که مسئله تعیین نقاط اکسترمم تابع، به حل ...

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی - آی هوش

4 مه 2016 ... ۱) اگر c نقطه ی اكسترمم نسبی و (f'(c وجود داشته باشد، آنگاه خط مماس بر ... با اینکه
سطح دشواری این مسأله برچسب متوسط خورده است، بسیار سؤال ساده ...

Download

ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ. (. (critical point. ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ. (. ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ. ) ﺗﺎﺑﻊ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي دارد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ...

مقدار ویژه - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

با توجه به کاربرد عملی جواب وابسته به مقدار ویژه متناظر در این مقاله محاسبه می شود .
بعلاوه با قرار دادن مقدار ... موارد فوف برای معادله در حالت کلاسک و نقطه برگردان
بررسی می شود . ... نمایه ها: معادله استورم- ... هدف از بحث مسائل مقدار ویژه پیداکردن
مقادیر و بردارهای ویژه یک ماتریس مربعی می‌باشد. مقادیر ویژه همان نقاط .... اکسترمم ·
Rss |.

ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذ - دانشکده مهندسی کامپیوتر و ...

ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﭘﻮﯾﺎ. در. دﻧﯿﺎي. واﻗﻌﯽ را دارد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻤﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ازدﺣﺎم ... ﻫﺎي
ﻣﺘﺤﺮك ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﺴﺮي اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ... ﻧﻘﻄﻪ. ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ،. ﻟﺬا ﺗﻨﻮع دﺳﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. رود و در. ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ..... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات.

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی - آی هوش

4 مه 2016 ... ۱) اگر c نقطه ی اكسترمم نسبی و (f'(c وجود داشته باشد، آنگاه خط مماس بر ... با اینکه
سطح دشواری این مسأله برچسب متوسط خورده است، بسیار سؤال ساده ...

هرکس هندسه نمی داند وارد نشود - مشتق

در این وبلاگ سعی شده مقالات و مطالب علمی ، سایتهای مفید ، نمونه سئوالات ریاضی و
هندسه و . ... مشتق از مسائل مهم ریاضی است که موضّع آن نیوتن و لایبنیتز بودند و حد
مقدمه آن است. ... اگر تابعی در یک نقطه از یک بازه اکسترمم نسبی داشته باشد و مشتق
تابع نیز در آن نقطه وجود داشته باشد آنگاه مشتق تابع ... تعیین نقاط بحرانی توابع.

اصل مقاله - پژوهش سیستم های بس ذره ای

مقاله. یک. جاذب. الکترومغناطیسی. چندالیه. بهبودیافته. در. محدوده. فرکانسی. X. )
GHz. 1/. 41. -8 ..... است که یک تابع هدف مشخص توسط طراح تعیین. شود. ... های بهینه.
سازی. است. نقطة. ضعف نسخه اصلی. PSO. گیر افتادن در دام. اکسترمم. های محلی است
.... 4931. 33. فضای جستجو. )جمعیت اولیه(. از. محیط. مسئله. پ. راکند. ه. یا توزیع.
نشو .د.

ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﺯﻭﻧﺎﻧﺲ ﻣﺤﻔﻈﻪ. ﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ... ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ .... ﺭﻭﺵ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﻄﻪ. ﺍﻱ .....
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻨﻲ ﺑﻘﻴﻪ. ﻱ. (ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻻﺕ. ﮐﻪ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﭼﺎﭖ ﻧﺸﺪﻩ. )
ﺍﻧﺪ ..... ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻦ ﺍﮐﺴﺘﺮﻣﻢ. ﻳ. ﮏ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭﺭﺩﺷ. ﺠﻪ ﻴﺩﺭ ﻧﺘ. ﺍﺳﺖﻲ. ﺑﻪ ﺟﺎ. ﻱ. ﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘ. ﻴ. ﻢ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩ.
ﻴﻔﺮﺍﻧﺴﻳ.

نرم افزار آموزش جئوجبرا - پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

... رسم توابع سهمی و متحرک کردن اشیاء در جئوجبرا، اکسترمم توابع در جئوجبرا،
رسم ... ایجاد چند جمله ای تیلور، حول یک نقطه با تعیین تعداد جملات ... بررسی یک
مساله ی هندسی دانشجویی مربوط به مساحت با استفاده از جئوجبرا، .... 30 دی ماه 1389;
مقاله ی حوزه ی شناختی در آموزش ایران تالیف سرکار خانم خدیجه ابراری به پایگاه
اضافه شد.

آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - فرادرس

نمو تابع و نمو متغیر; تعریف مشتق; تعریف مشتق تابع در یک نقطه; تعبیر ... دوم
برای تعیین نقاط اکسترمم نسبی; ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق (اکسترمم های مطلق) ...

يا دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ذرات ﮔﺮوه ي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز - Sid

ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺟﺪ. ﯾ. ﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮا. ي. ﺣﻞ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬ. ﯿ. ﻨﻪ ﺳﺎز. ي. اراﺋﻪ ﻣ. ﺷﻮدﯽ . روش. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد.
,ي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ... ﮐﻠﯿﺪي. : ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي، ﻫﻮش ﺟﻤﻌـﯽ،. ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز. ي. ﮔـﺮوه. ذرات. ,. ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ. اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ. ,
. اﮐـﺴﺘﺮﻣﻢ ﻣﺤﻠـ. ﯽ. ,. يﻓـﻀﺎ. ﺟـﺴﺘﺠﻮ ..... در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. Vmax.
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد .... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ذره ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺳﺮاﺳﺮ. ي . اﺳﺖ. در.

جدول و سرفصل دروس کارشناسی | دانشکده علوم ریاضی

4- اکسترمم توابع چند متغیره؛ تکثیرکنهای لاگرانژ ... معادلات دیفرانسیل مقدماتی
و مسائل مقدار مرزی (جلد اول)، نوشته: میلیام ای. ... 4- بررسی دستگاههای غیر خطی در
نزدیکی یک نقطه تعادل، بررسی پایداری مجانبی و ناپایداری نقطه ...... 2- آشنائی با
تحقیق در عملیات (جلد اول)، حمدی طه، ترجمه محمد باقر بازرگان، نشر دانشگاهی، 1377.

رام تبلت ZTC G.Threeاقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم؟

پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی نهم متوسطه بسیج ، مدرسه عشق

دانلود پایان نامه بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

دانلود پاورپوینت گل همیشه بهار

طرح توجیهی نساجی وپارچه بافی

دانلود تحقیق کامل درمورد تصميم‌ گيري و خط مشي گذاري (دولتي)