دانلود فایل


کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات - دانلود فایلدانلود فایل تاثیر توبه در سقوط مجازات

دانلود فایل کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات چکیده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند. از جمله مواردي كه به عنوان سقوط مجازات مي توان به آن اشاره كرد مساله توبه است كه در كتب فقهي اعم از شيعه و سني به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. بدين جهت طرح چنين مسائلي صرف نظر از بعد دانش افزايي مي تواند در جهت پيشبرد مسايل فقهي و حقوقي راهگشا و نيز مورد استفاده علاقه مندان در اين عرصه به ويژه متخصصان گردد. لذا در اين اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و كاهش رفتار مجرمانه و تبيين نظريات مختلف فقهاء و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي به بيان راهكارها و معضلات قضايي خواهيم پرداخت تا محاكم قضايي به اين موضوع مهم و اثر گذار توجه بيشتري مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشيماني مجرم از مجازات او در گذرند.
کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازاتمقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم سنت ها اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش هاي آدمي در حال انطباق نمي يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
گفتار اول: تعريف توبه
1-1- تعريف لغوي
توبه از ماده توب مي باشد: توب ، توبه متاب همه به معني رجوع و برگشتن مي باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته اند: رجوع از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند.
مصادر مركبي چون توبه دادن توبه شكستن توبه كار توبه كردن از آن جمله اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر توبه گري و توبه كاري به كار برده مي شود.
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف توبه.............................................................................................. 2
1-1- تعريف لغوی.................................................................................................. 2
1-2- تعريف اصطلاحي........................................................................................... 2
گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق............................................................................. 4
2-1- پیشینه تحقیق.................................................................................................. 4
2-2- اهداف تحقیق................................................................................................. 4
2-3- سئوال تحقیق................................................................................................. 5
2-4- فرضیه ی تحقیق............................................................................................. 5
فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه
گفتار اول: شرایط پذیرش توبه.................................................................................. 8
1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی..................................................... 11
1-2- اهمیت توبه.................................................................................................... 13
گفتار دوم: عدم پذيرش توبه اي از افراد ................................................................... 14
2-1-مشرف به موت .............................................................................................. 14
2-2-كفار................................................................................................................ 15
گفتار سوم: اثر توبه .................................................................................................. 16
3-1- آثار ثبوتي توبه ............................................................................................. 17
3-2- آثار اثباتي توبه............................................................................................... 17
3-2-1- سقوط مجازات ........................................................................................ 17
3-2-2- قبول شهادت ............................................................................................ 18
3-2-3- عفو امام ................................................................................................... 19
گفتار چهارم:كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي ........................................... 20
4-1- علم قاضي و توبه .......................................................................................... 21
4-1-1-توبه قبل از علم قاضي ............................................................................... 26
4-1-2- توبه بعد از علم قاضي .............................................................................. 30
4-2- مرور زمان و توبه .......................................................................................... 32
4-2-1- تبيين نظری موضوع .................................................................................. 34
فصل سوم: كيفيت توبه در مجازات ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود ................................................................................. 38
1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم................................................................. 38
1-2- توبه بعد از اقرار به جرم................................................................................. 39
1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود........................................................... 40
1-4-زنا.................................................................................................................. 41
1-5- لواط ............................................................................................................. 43
1-6- مساحقه.......................................................................................................... 44
1-7-شرب خمر...................................................................................................... 45
1-8- قوادي............................................................................................................ 47
1-9- سرقت........................................................................................................... 47
1-10- قذف........................................................................................................... 48
1-11- محاربه........................................................................................................ 49
گفتار دوم: توبه در تعزيرات ..................................................................................... 53
2-1- تعريف تعزير و اقسام آن................................................................................. 54
2-1-1- تعريف تعزير............................................................................................. 54
2-1-1-1- تعريف لغوي......................................................................................... 54
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي................................................................................. 55
2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار..................................................................... 56
2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات هاي تعزيري .................................................. 57
2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه ............................................................................. 58
2-1-4-1- مرتد..................................................................................................... 58
2-1-4-2- ساب النبي............................................................................................ 59
2-1-4-3- ساحر .................................................................................................. 59
2-1-4-4- آكل الربا.............................................................................................. 60
2-1-4-5-زنديق.................................................................................................... 60
2-1-4-6-مكتسل الصلوه ..................................................................................... 61
2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات ............................................. 61
2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة 512............... 61
2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521.......................... 66
گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات.................................. 72
1-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص............................................................... 72
3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات ................................................................. 73
پیشنهادات................................................................................................................. 76
فهرست منابع ........................................................................................................... 77


تاثیر توبه در سقوط مجازاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Family Law - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 101 تا 125

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه
.... ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، ... و
خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات ...

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

26 آوريل 2016 ... مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی. ... تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری · کودکان در قانون جدید
مجازات .... توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي.

به نام خداوند دادگر - تکرار جرم

در لايحه جدید مجازات اسلامی هم قانونگذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و
برای ... داشته باشم كه توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات
شمرده شده .... پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «توبه‌کننده باید اثر توبه را آشکار کند که
در غیر این ... می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن
می‌کند.

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

وکیل سبز ، وکالت و مشاوره حقوقی | قانون مجازات اسلامی

4_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. ...
تبصره5_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به ....
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ..... به عنف،
اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به
حبس یا ...

MCCIP Portal

26 ا کتبر 2014 ... قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و (2) نمونه کارهای تحقیقی انجام
شده ..... 269, مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

نقش توبه در سقوط مجازات|سفارش پروپوزال - پرشین مقاله

نقش توبه در سقوط مجازاتReviewed by Admin on Mar 10Rating: ... این تحقیق
دانشجویی مشتمل بر ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به ...

وکالت آنلاین - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 ...

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل
.... برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و ....
که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی
..... و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات
...

Family Law - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 101 تا 125

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه
.... ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، ... و
خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات ...

سوالاتي پيرامون توهين به مقدسات - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ ...

آيا بخشش، باعث سقوط مجازات در حکم توهين به مقدسات مي‌‌شود؟17. توبه اهانت کننده
مورد پذيرش و باعث اسقاط خواهد بود؟18. حکم توهين ... دادن نظریه نوین و یا زیر سؤال
بردن عصمت؛ اگر از روی اعتقاد و تحقیق باشد، هرچند اعتقاد انحرافی و خلاف واقع است
ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد و عبارات توهین آمیز هم به کار نبرد اهانت حساب
نمی‌شود. 7.

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

اجرای حد سرقت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... شرايط اجراي حد سرقت، حد، حد سرقت، سارق، مال مسروق، هبه، توبه، اقرار، بينه، ... حد در
لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع.[1] ... ا بیان شده
است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. .... فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا
داده‌اند که این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.

به نام خداوند دادگر - تکرار جرم

در لايحه جدید مجازات اسلامی هم قانونگذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و
برای ... داشته باشم كه توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات
شمرده شده .... پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «توبه‌کننده باید اثر توبه را آشکار کند که
در غیر این ... می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن
می‌کند.

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

تغییرات "عفو" در قوانین و مقررات "قانون جدید مجازات اسلامی" مصوب 1392

13 ا کتبر 2013 ... قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث ...
عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. ...
بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ... منبع
مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

مسئولين كيفري و مدني مجنون در فقه - حجت الاسلام رفعتي نائيني

11 آگوست 2011 ... شرط تاثیر جنون در رفع مسوولیت کیفری وجود آن حین ارتکاب جرم است که با ... طرف
«مکلف» بتواند از کاری که او را منع کرده¬اند خودداری کند و کاری را که از او ... بر همین
اساس تحقیق پیش رو ضمن ارائه تعریف جنون از نظر لغت و فقه وحقوق، ..... او عارض
شود استصحاب اقتضای حکم به عدم سقوط مجازات را دارد و احتمال دارد ...

قانون مجازات اسلامی1391|قانون مجازات اسلامی - ghanoonbaz

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر
.... ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
.... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

توبه در امور کیفری اسلام - ویکی فقه

پیامر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار ...
توبه، در جرایمی همچون ضایع کردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا .... اعلام
متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ ۵. ..... را
ندارد؛ زیرا اصول عملیه در جایی به کار می‌رود که هیچ کدام از این‌ها تکلیف را مشخص
نکند و ...

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی - دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی. ... اما
همانگونه که در این تحقیق خواهدآمد ، پذیرش تو به قبل از اثبات حکم در شریعت اسلام
یکی از ... لذا بر اساس این آیه توبه بر هر انسان گناه کار وبی گناه واجب است . ... و نیز
اثر توبه در اسقاط مجازات همواره قبل از اقامه بینه است وگرنه بعد از اقامه بینه واثبات ...

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

وبلاگ رسمي مجيد شعباني پژوهشگر و دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ...

باز اندیشی ندامت وتوبه در قانون مجازات اسلامی1392 وحقوق کیفری مدرن ... آنرا در
تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست،ملاحظه نمود. ...
ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ومسائلی ....
پس من بعد به جای مواد پراکنده ،مبحث عمومی توبه بعنوان عامل سقوط مجازات قابل
استناد است.

تغییرات "عفو" در قوانین و مقررات "قانون جدید مجازات اسلامی" مصوب 1392

13 ا کتبر 2013 ... قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث ...
عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. ...
بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ... منبع
مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد ...

دانلود مقاله نقش توبه در سقوط مجازات - مگ ایران

در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر «توبه‌گري» و «توبه كاري» به كار برده مي‌شود.
.... اثر اصلي توبه، سقوط مجازات مجرمين است و اين اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهاي ...

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط
مجازات مجرمان ... دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي
تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. ... گفتار اول- کار کرد های اجتماعی
توبه49.

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

اجرای حد سرقت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... شرايط اجراي حد سرقت، حد، حد سرقت، سارق، مال مسروق، هبه، توبه، اقرار، بينه، ... حد در
لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع.[1] ... ا بیان شده
است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. .... فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا
داده‌اند که این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.

توبه و سقوط مجازاتها

در این مختصر به نقش توبه در سقوط مجازات و بررسی ادله آن در فقه (با توجه به اینکه
... الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
..... ابن فارس، ابن الحسین، معجم مقائیس اللغة، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ...

وکالت آنلاین - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 ...

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل
.... برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و ....
که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی
..... و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات
...

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن | پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت ...

با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است
و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات ...

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله ...

مقاله حاضر به بررسی نقش توبه در سقوط مجازات و شامل دو فصل می باشد. ... نهادی که
می تواند ساز و کارهای منطبق با طبیعت آدمی با اتکاء به ارادة برخاسته از قصد و عزم ...

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

پرتال جامع علوم انسانی - قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات ...
بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط می شود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضی
است، ... توضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی داده اند
که در ...... و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود
دارد.

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي - Ghavanin.ir

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي ..... تنها شخص را اصلاح مي
كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند. .... است و اين
توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار به ...

–608 – سایت دانلود پایان نامه

10 جولای 2017 ... 1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام ... این تحقیق از لحاظ
روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

29 مه 2013 ... دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را ... در این موارد و
همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
.... تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ......
مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا ...

توبه در امور كيفري اسلام | معرفت

6 سپتامبر 2010 ... توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب ...
موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه .... پيامر
اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را ...... اعلام متهم قبل
از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد; 5.

بررسی قاعده ی توبه در جرایم حدی خصوصی و تعزیرات | irIHS2016 ...

به همین منظور تاثیر قاعده توبه در جرایم حدی که نیاز به شرح و تفصیل بیشتر ...
هفت و هشت ، احراز توبه چه قبل از اثبات یا بعد آن ، موجب سقوط مجازات است و
این امری ... آن را یه نیکی بدل کنم و از این کار مرا باکی نیست که من مهربانترین
مهربانانم ) . .... خوب به نظر نگارنده این تحقیق قانون گذار خواسته برای مرتکب جرم
محاربه که با ...

«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم ...

8 آگوست 2016 ... روش تحقیق به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد .روش تجزیه و ... واژگان کلیدی:
توبه، سقوط مجازات ، تخفیف مجازات ، حد الهی،قوانین موضوعی ...

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران ... دولتی - وزارت علوم،
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1393 .
کارشناسی ...

بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس
... از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری
شده و ... مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق
دادگاه .... خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و
.

بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس
... از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری
شده و ... مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق
دادگاه .... خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و
.

پرتال جامع علوم انسانی - قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات ...
بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط می شود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضی
است، ... توضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی داده اند
که در ...... و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود
دارد.

قانون مجازات اسلامی1391|قانون مجازات اسلامی - ghanoonbaz

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر
.... ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
.... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

مقاله : نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم(2): : دین و اندیشه ...

2- نسبت توبه و سقوط مجازات در مراحل دادرسی: ... مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله کشف
جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی تا صدور فرار منع تعقیب ..... درمان اعتیاد یا
بیماری دیگر، خودداری از اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه
...

15 مقاله اموزشی مشاغل خانگی زود بازده با سرمایه کمبررسي بين عزت نفس

تذهيب و نگارگري

دانلود جدیدترین پروژه افتر افکت تیزر تبلیغاتی لوگو سه بعدی 3D حرفه ای برای تدوین گران و انیماتورها

دانلود برنامه سالانه تعالی مدارس ابتدایی

تحقیق در مورد تبديل يك نيروگاه توليد انرژي مازوت سوز به يك نيروگاه توليد انرژي گازسوز

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم درس بر بال فرشتگان