دانلود فایل


تحقیق در مورد مواد نفتی - دانلود فایلدانلود فایل این تحقیق در مورد مواد نفتی گرداوری شده است

دانلود فایل تحقیق در مورد مواد نفتی فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد14صحفه
فازشلاب هیدروشکن در نفت سنگین بر روی کانلیت Ni-Molcarbon
کاتالیت نیکل- ولیبدن تحت پشتیبانی کربن با دو نوع کربن فعال و کربن سیاه برای فز شلاب شکافت هیدرو در نفت سنگین آماده شد. ارزیابی از فعالیت کاتالیت با واکنش یک – متیل نفتالین و دی بزو تیوفین ارزیابی شد و با شرایط خاص یک کاتالیت تحت پشتیبانی آلومینا مقایسه گردید. کاتالیت کربن دارای بالاترین مساحت جانبی برای هیدروژناسیون و هیدرو دسلفوزیزاسیون بسیار فعال بود چون اجزاء فعال به نحو بهتری پراکنده شدند. گرچه کربن سیاه از کمترین سطح جانبی برخوردار بود ولی کاتالیت Nimolcarbon black در شرایطی که سطح بارگیری MO در حد 5Wt درصد بود، فعالیت های هیدروژناسیون بالایی تامین نمود. در نوع سیستم واکنش جریان برای تست های هیدرو شکن در نفت سنگین بکار رفت: یکی تنها یک هیدرو راکتور 35 میلی لیتری داشت و دیگری از سه میکرو راکتور سری (35،20 و 35 میلی لیتری) برخوردار بود. باقیمانده جو کویت در یک مرحله واکنش هیدروشکنی گردید و از کاتالیت Nimo/Carban استفاده شد که در مدل واکنش دارای بالاترین فعالیت بود. عملکرد اجزا سبک (نفت، نفت سفید و LGO) با زیاد شدن دما تا 460 درجه در 69 درصد WT، افزایش یافت. هیدرو شکن سه مرحله ای در تغذیه سنگین بر روی کاتالیت NIMO/Carbon black انجام شد. بهبود کیفی نفت حاصل ناشی از افزایش راکتورها بود.
انتظار می رود تقاضا برای سوخت سبک و تمیز اتومبیل و سیستم گرمایش خانه در سراسر جهان بالا برود در حالی که ذخایر نفت خام شیرین جهان کاهش خواهد یافت. تبدیل اجزاء سنگین نفت به محصول با ارزش تر و سبک تر یک دغدغه عمومی است. تحول در فن آوری ارتقاء دهنده این نوع نفت های سنگین حاوی اسفالتین، سولفور، نیتروژن و فلزات سنگین (نیکل و اناریوم) در پالایشگاه اهمیت بیشتری یافته است.
فرایند های هیدروشکنی با راکتور تر ثابت و راکتور تر مایع سازی با تزریق گاز مایع (ebullate) در سطح تجاری بکار رفته است ولی معمولاً با مسئله غیر فعال شدن کاتالیت ناشی از تشکیل کک و رسوب فلزات سنگین، بخصوص در زمان افزایش تبدیل باقی مانده ها یا فرآیند تغذیه سنگین روبرو می شوند. فاز شلاب هیدروشکنی برای بدست آوردن تبدیل زیاد مناسب است چون اندازه انتقال را تقویت می کند و این از لحاظ واکنش کاتالیک و نیز برای کنترل دما در داخل راکتور مهم است. در حال حاضر، بخاطر بهبود عملکرد و کیفیت محصول به کاتالیت هیدروشکنی توجه زیاد می شود.
اشباع جزء رادیکال با هیدروژن، واکنش اصلی کاتالیک با هیدروشکن است. تقویت واکنش اشباع رادیکال باعث بالا رفتن عملکرد نفت و سوخت و کاهش رسوب کربن می شود. در چندین فرآیند شلاب افزودنی های ارزان رسوبی اضافه می شود تا از هزینه مربوط به کاتالیز کم شود.
گرچه این مواد، واکنش اشباع رادیکال را کاتالیز می کنند ولی فعالیت هیدروژ ناسیونی بقدری بالا نیست تا توزیع محصول و کیفیت آن به حدی برسد که ارتقاء فن آوری، شدنی و عملی گردد.
ترکیب ملیبدن محلول در نفت نیز برای فاز شلاب کانالیت هیدروشکن بکار رفته و مقدار آن بسیارکم است. فرایند (ککM) که از میلیون سولفید تحت پشتیبانی کربن استفاده می کند، نفت سوخت با دمای کمتر تولید می نماید. فرض وتصور می شد که ذرات بسیار ریز مولیبدن سولفید در روی پایه کربن باعث تشدید فعالیت هیدروژناسیون می شود. علاوه به این، تقویت و بر انگیختن مولیبدن سولفید با نیکل توانایی هیدروژناسیون آن را بالا می برد.
اخیراً کربن به عنوان تکه کاتالیتی برای هیدروشکنی نفت های سنگین مورد توجه قرار گرفته است زیرا سطح جانبی آن بالا است، ساختار اندازه منافذ آن گوناگون است و در برابر رسوب کک به نحو بهتری مقاومت می کند و با اقراق، فلزات سنگین به نحو آسان بازیابی می شوند. علاوه بر این، ماده کربن بقدری نرم است که به والوها و سایر مواد مجمع اصلاً آسیب نمی رساند. تحقیق قبل ما نشان داد که نیکل – مولیبدن سولفید تحت پشتیبانی کربن (NMC) در واکنش رادیکال اشباع با کمک بقایای رسوبی حرارتی نسبت به نیکل – مولیبدن سولفید تحت پشتیبانی آلومینا (NMC) فعال تر است و از جهت کاهش اجزاء باقی مانده، موثر می باشد. علاوه بر این، فلزات سنگین در تغذیه می تواند بر روی کاتالیت کربن انباشته شوند و بعد از اقراق به راحتی بازیابی شوند و در نتیجه از ضایعات سمی پالایشگاه کاسته شود. در این تحقیق، کاتالیت NMC با اشباع کردن فلزات فعال بر روی سه نوع پایه کربن آماده سازی شد و فعالیت های هیدرونی آنها با واکنش مدل و با مقایسه با کاتالیت NMC ارزیابی شد. اکثراً NMC فعال که برای فاز شلاب هیدروشکنی باقیمانده جوی کویت به کار می رود، تحت شرایط فشار نسبتاً کم Ca.8mpa استو اثر شرایط واکنش بر توزیع و کیفیت محصول بررسی شد. سپس، سه مرحله از هیدروشکن بقایای جو مایا و بقایای خلاء خاورمیانه بر روی Nimo/carbon black با استفاده از سه میکرو راکتور سری تحقیق گردید.
US 6511 993 B 1
کاتالیت برای شکستن نفت سنگین
زمینه افزاع: انواع روشها برای بدست آوردن نفت سبک از طریق شکستن نفت سنگین وجود دارد از جمله FCC یا شکستن کاتالیتی سیال. برای بدست آوردن محصولات مطلوب نفت سبک با عملکرد بالا خیلی تحقیق انجام گرفته است. می دانیم که باید یک کاتالیت اضافه و مخلوط شود تا عمل شکستن اجزاء سنگین تقویت شود و عملکرد نفت سبک بالا برود.
از جمله این گونه کاتالیت ها افزودنی، کاتالیت هایی هستند که از آلومینا، خاک رس و سلیکا تشکیل می شوند و تا امروز شناخته شده اند. ولی، این کاتالیت های افزودنی معمولاً با مسایلی مثل شکستن نفت سنگین بکندی و یا تشکیل مقداری کک به شکل ناخواسته است.
هدف اختراع حاضر آن است که یک کاتالیت افزودنی برای شکستن نفت سنگین تامین شود تا رسوب کک کم شود و نیز فعالیت شکستن اجزاء سنگین بیشتر گردد. با توجه به اهداف بالا، محرگان این مقاله خیلی تحقیق کرده اند و اختراع حاضر را انجام داده اند.
خلاصه اختراع: کاتالیت افزودنی در این اختراع از یک زئولیت تخلخل بالا، یک اکسید فلزی مخلوط، خاک رس و یک اکسید فلزی تشکیل شده و مجموع اسیدید کاتالیت پیش گفته و اجزا کاتالیت غیر از زئولیت حدود 02/0 تا 08/0 میلی مول در بر گرم است.
Wet H2S cracking prohleminoil
مسئله شکستن H2S رطوبتی در فرآیند های پالایشگاه نفت
انتخاب مواد و مسایل کنترل عملیات
چکیده: امروزه راه اندازی یک پالایشگاه نفت یعنی جستجو برای روش هایی که از خطر برای پرسنل و تجهیزات بکاهد. در روی تجهیزات پالایشگاه و سیستم لوله و غیره و موارد متعددی از فرآیندهای تخریب وجود دارد.
اما این مقاله به انتخاب مواد و مسایل کنترل عملیات مرتبط با شکستن H2S مرطوب در محیط فرآیند پالایشگاه مربوط می شود. هم چنین کنترل عملیات مثل تزریق آب شستشو، تعیین میزان مصرف بازدارنده فرسایش و خوردگی و تعیین مقدار مصرف APS برای کاهش قابل ملاحظه آسیب مرتبط با H2S مرطوب در تجهیزات فعال و سیستم لوله، در این تحقیق بررسی می شود. روش های بازرسیWFMT و غیره و اولویت های آن و دامنه بازرسی نیز در این مقاله ها مطرح می شود.
کلمات کلیدی: H2S مرطوب، HIS , SSC خوردگی سایشی و WFMPI
مقدمه
مسئله شکستنH2S مرطوب در صنعت نفت اولین بار در دهه 1970 شناسایی شد و دستور العمل مربوط به شرایط مواد تهیه گردید تا SSC اجتناب شود و همان زمان توسط NACE به صورت MRO175 انتشار یافت. در زمان های گذشته، این امید واری وجود داشت که شکستن به تخریب هیدروژن و خوردگی سایشی (HIC) که در ظروف فرآیند پالایشگاهی دیده می شد، پدیده های مجزایی باشند. یافته های کار گروه بین المللی NACE در 1990 بنام T-8-16 تحت عنوان شکستن ظروف فولادی کربنی فعلی فشار در فرآیند H2S مرطوب در نزد صنعت پالایش نفت هم دغدغه ها را بطور بارز بالا برده است. طبق بررسی های سال های 19900-1988 پدیده شکستن در محیط H2S مرطوب در واحدهای نفت خام 18 تا 19 درصد و در واحدهای تقسیم کک تا 45 درصد برای شکستن کاتالیتی (FCC) در واحدهای تولید نفت سبک دیده می شود. پدیده زیاد شکستن در سایر واحدهای فرآیند هم دیده می شود از جمله تقسیم FCC (41 درصد)، گاز مایعLPG تا 41 درصد.
در حال حاضر ارزیابی های بهتری از پیامدهای آسیب ناشی از H2S مرطوب قطعیت یافته است چون کارکردن با فرآیندهای سرشار از H2S در صنعت نفت، پیامدهای ایمنی هم دارد و روش های جبران آن حائز اهمیت عمده است و انتخاب مواد مقاوم در برابر شکستن ناشی از H2S مرطوب در انواع فرآیند ها مثلCOKER, GHGS, FCCU هنوز هم برای زمینه های ایمنی در آینده گریز ناپذیر می باشد و فقط با تامین مواد مناسب، انجام بازرسی به تعداد مناسب و تعویض به موقع، قابل رفع است که این هم با جنبه های اقتصادی پیوند دارد.
Hydrodesu1furi2ation diesel oi1…
هیدرو سولفوریزاسیون نفت دیزل با کاتالیت که به صورت طبیعی از تجزیه آمینیوم تیو مولیبدات تهیه شده است
چکیده: یک کاتالیت غیر پشتیبانی شده توسط تجزیه طبیعی آمونیوم تیو ملیبدات (ATM) در حضور آب تهیه شد. خصوصیات این کاتالیت با XRD معلوم شد و از اسکن مترسکپ الکترونی (SEM) و اندازه گیری سطح ویژه (BET,BYyH) استفاده گردید. فعالیت کاتالیت آن از لحاظ هیدرو سولفوریزاسیون (HDS) نفت دیزل ارزیابی گردید (نفت گاز دور مستقیم، SRGO و نفت سیکل سبک یا LEO). ترکیبات گزینش شده سولفور مقاوم شامل مواد زیر تحقیق شدند: بنزو تیوفین (BT) دی بنزو تیوفن (DBT) و چهار، شش – دی متیل دی بنزو تیوفن (4,6 DMDBT) در نفت. فعالیت زیاد کاتالیتی حاصل از سطح گسترده کاتالیت در اثر افزودن آب بدست آمد. رتبه واکنش ترکیبات سولفور تعیین گردید. نتایج نشان داد که رتبه واکنش در SRGO محتوی نیتروژن با رتبه واکنش در Leo فرق دارد. پس معلوم می شود که اثر ماتریس نفت بر واکنش ترکیبات سولفور موثر است.
کلمات کلیدی: آمنیوم نیو مولیبدات، نفت دیزل، هیدرو سولفوریزاسیون
مقدمه: با مقررات سخت محیط زیست، کاهش حداکثری و مجاز ترکیب سولفور در دیزل را الزامی می سازد. در اکثر کشور ها برای کاهش سولفور بنزین تا حد 15ppm مقرراتی وضع شده است (سونگ 2000). در فن آوری فعل، کاستن از ترکیب سولفور دشوارست که شامل آکسیل دی بنزو تیوفن و جانشین های آسکیل در موقعیت های 4 یا 6 می شود اما و همکاران 1996.
سولفیدهای فلزی انتقال، مناسب ترین کاتالیت برای انجام هیدروژناسیون و هیدروژنولیز و بخصوص باری سولفیدهای مولیبدن و تنگستن می باشد (چیانلی 1984). در سال 2001، شرکت های اکسون دوبیل، اکرونوبل و نیپون کتجن یک کاتالیت غیر پشتیبان بنام NEBULA معرفی کردند. این کاتالیت از سه فلز NI,W,MO تشکیل شده و از بقیه کاتالیت های موجود تا سه برابر بهتر است (سولد و همکاران 2001).
کاتالیت های سولفید فلزی و انتقالی غیر پشتیبانی به روش های مختلف تهیه شده اند از جمله خیساندن مشترک (لوکا سرنشین) (هیژن باخ و همکاران 1973)، رسوب سولفید هموژن (کاندیا و همکاران 1982). در این روش از ترکیب استفاده می شود و یک مرحله فعال سازی لازم است. در نتیجه فعالیت کاتالیت فرق می کند چون شرایط گرما و جو واکنش متفاوت است (زدرازیل 1988).
آمونیوم تیومولیبدات به عنوان پیش نیاز کاتالیت از طریق تجزیه و ترمال کاملاً شناخته شده است (کالاتر و ولر 1985). به روش فعال سازی طبیعی، پیش نیاز تیو نمک در یک اتو کلاو و در حضور یک حلال هیدرو کربن و تجزیه شده تا بدهد که سطح جانبی اش زیاد است (آلنو و همکاران 2000، آلنو و همکاران 2002). مقایسه تطبیعی آماده شده در شرایط فعالیت طبیعی و غیر طبیعی آمونیوم و تزا آلکیل آمونیوم نیومولیبدیت گزارش گردید (پکوراکو و همکاران 1985، آلوارزو و همکاران 2004). در کار قبل ما، با سطح جانبی زیاد و کاتالیت های دو فلزی در شرایط طبیعی از آمونیوم نیو مولیبدیت یا تژا بوتیل آمونیوم تیر مولییدیت در حضور (کالین و آب تهیه دشه آنها نشان دارند که فعالیت هیدرو سولفوریزاسیون (HDS) در ترکیبات سولفور مدل بهبود یافته است: دی برو تیوفن (DBT) و چهار، شش دی دی متیل بنر وتیوفن (4,6-DMDBT)تراکار پروک و سنیتراکون 2007).
بنابراین در این تحقیق، کاتالیت با تجزیه طبیعی آمونیوم نیو مولیبدات در حضور آب تهیه شد و برای HDS در تغذیه واقعی دیزل استفاده گردید. نفت های دیزلی مرور بررسی از نوع نفت گاز دور مستقیم (SRGO) هستند و بطور مستقیم از تقطیر جوی نفت خام و نفت سیکل سبک ( Leo) در واحد Fce بدست می آیند. درصد تبدیل ترکیبات انتخابی سولفور دریرد و نوع نفت نیز تعیین شد (بنزوتیوفن، دی بنزوتیوفن و 604 دی متیل بنزوتیوفن)
Us 2003116471
فرایند شکستن کاتالیتی هیدرو کربن های نفت
چکیده: در این اختراع یک فرآیند شکستن کاتالیتی هیدروکربن های نفت و یک راکتور بالا برنده لوله در لوله که در آن بکار رفته ارایه می شود. در این اختراع، یک کاتالیت از طریق یک مجرای ورودی به لوله داخل وفضای مرور بین لوله های داخلی و بیرون در راکتور بالابرنده لوله در لوله تغذیه می شود تا با هیدروکربن تماس داده شود و هیدروکربن تحت شرایط Fce شکسته شود و سپس واکنش حاصل ازآن به داخل تجهیزات تفکیک جریان یابد و کاتالیت مصرف شده تخلیه و باز تولید شود و کاتالیت باز تولید شده برای کاربرد دوباره وارد چرخه مجدد شود. فرایند در این افزاع موجب بهبود توزیع محصول و خصوصیات محصول می شود.
گرچه فرآیند شکستن کاتالیتی چندین دهه است عرضه شده است و سیستم تکنیک آن کاملاً فرم گرفته است ولی پالایشگاهها هنوز هم در حال بررسی دقیق هستند تا فرایند بیابند که شرایط ضروری مربوط به الزامات قانون محیط زیست را تامین کند و نیز به تغییر نقاضا در بازار جواب دهد و رضایت اقتصادی برای شرکت های پالایش موجود آورد.
اختراع شماره5043522 و 5846403 که در امریکا ثبت شده اند در مسیر عبور مواد تغذیه شده از نازل تغذیه می شود تا با یک کاتالیت باز تولید شده تماس بگیرد و این کاتالیت در دمای بالا فعالیت بالایی داشته باشد تا عملکرد اولفین های سبک مثل پروپیلن، بوتیلن و مشابه آننها بالا برود و در ضمن عدد اکتان بنزین بیشتر شود.
Cn 127,270 یک فرایند برای افزایش هم زمان عملکرد گاز مایع شده نفت و نفت دیزل ارایه می کند. در این فرآیند، یک بنزین کاتالیتی نیز به راکتور بالا رونده در مسیر تغذیه در نازل تغذیه می شود تا ابتدا با کاتالیت باز تولید شده تماس بگیرد و سپس با آن واکنش کند. این بخش از بنزین کاتالیتی باز فرآیند شده در دمای بالا و تحت شرایط نسبت زیاد کاتالیت به نفت شکسه می شود تا مقدار زیادی گاز مایع شده نفت حاصل شود. در ضمن، مقداری کک بر روی کاتالیت رسوب می کند بنابراین فعالیت کاتالیزور به نفع تولید بیشتر دیزل، کاهش می یابد. در اختراع شماره 3994933، یک فرآیند شکستن کاتالیتی با دو راکتور بالارونده که یک رفع درگیر مشترک دارند ارایه شده است. در این فرآیند یک نفت سیکل سبک به راکتور بالارونده تغذیه می شود تا با یک کاتالیت باز تولید شده تماس بگیرد و در نتیجه کمتر از 30 درصد تبدیل شود. کاتالیت مصرف شده به یک بالارونده دیگر تغذیه می شود تا با یک نفت سیکل سنگین تازه تماس بگیرد.
در اختراع CN 106,054 یک فرآیند انعطاف پذیر و چند منظوره باری شکستن کاتالیتی هیدروکربن ها ارایه شده است. این فرایند با دو راکتور بالارونده مستقل و دو سیستم مجزای رسوب گیر متصل به بالارونده ها ارتباط دارد. در راکتور بالارونده مستقل و دو سیستم مجزای رسوب گیر متصل به بالارونده ها ارتباط دارد. در راکتور بالارونده اول با یک هیدروکربن سبک تماس برقرار می شود و تحت شرایط دما 600تا 700 درجه سانتی گراد و نسبت کاتالیتی 40-10 و زمان واکنش 2 تا 20 ثانیه و ترکیب کربن کاتالیت به نسبت وزنی 1/0 تا 4/0 درصد بایک کاتالیت باز تولیدی تماس برقرار می شود. کاتالیت مصرف شده به بالارونده دیگر تغذیه می شود تا تحت شرایط سنتی واکنش شکستن کاتالیتی با هیدروکربن سنگین تماس بگیرد.
در دو اختراع 4820493 و CN 1174094یک بخش گسترش به قطر بخشی بالارونده در راکتور وجود دارد و یک لوله داخلی کاتالیت را انتقال می دهد و این لوله به صورت هم محور نصب شده تا اثر تماس نفت با کاتالیت بیشتر شود و عملکرد محصول به حد مطلوب برسد. این لوله داخلی که جهت انتقال کاتالیت است در زیر نازل تغذیه نفت هیدروکربن مستقر است. هر دو اختراع 4310489 و CN 10960447A یک واحد شکستن کاتالیتی با دو بالابرنده بکار می برند. بک بالا رونده ویژه هیدروکربن سنگین با سیستم شکن کاتالیتی متعارفی از آنها وجود دارد و بالارونده دیگر برای تعدیل کاتالیتی نفت ضعیف دیزل یا اجزاء سنگین بنزین بکار می رود.
در مجموع، فرایند تبدیل کاتالیتی برای پالایش هم زمان نفت سبک و سنگین را می توان به دو طبقه تقسیم کرد: (1) کاربرد تنها یک راکتور بالارونده و شارژ هیدروکربن سبک به مسیر ورود هیدروکربن سنگین (2) کاربرد دو راکتور بالارونده و استفاده از انواع هیدرو کربن در بالارونده های متفاوت.
در طبقه اول باید کمی تجهیزات اصلاح شوند ولی شرایط واکنش برای نفت سبک اصولاً ثابت است و توزیع محصول و خصوصیات آن بت بهینه سازی تغیرهای عملیات امکان پذیر نیست. در طبقه دوم، عیب طبقه اول برطرف می شود و شرایط عملیات بر بالارونده بطور مستقل اصلاح می شود تا مناسب با انواع هیدروکربن شرایط مربوط تنظیم شود. ولی در طبقه دوم هزینه ساخت واحد و بازسازی تجهیزات خیلی بالا می رود. علاوه بر این از لحاظ عملی در تولید صنعتی وجود یک فلوچارت (چارت عملیاتی) پیچیده دشواری عملیات را خیلی بالا می برد.
US5302281
روش شکستن کاتالیتی هیدرو کربن های نفت
چکیده: تقطیر های متوسط بطور موثر و با عملکرد بالا از طریق شکستن کاتالیتی هیدرو کربن ها نفت به روش تماس هیدروکربن نفت در شرایط شکستن با ترکیب کاتالیت شامل واحد تبادل کاتیون کابل تولید است.
زمینه اختراع
در اختراع فعلی، شکستن کاتالیتی هیدروکربن های نفت مطرح است و برای پالایش نفت مناسب می باشد. این روش بخصوص برای شکستن کاتالیتی هیدرو کربن های نفت که فقط جوش خیلی بالا دارند مناسب است از جمله تقطیر های هیدرو کربن مثل نفت ، نفت سفید، نفت گاز، و باقیمانده جو که نقطه جوش آنها بالاست. در این روش از کاتالیت های ویژه استفاده می شود تا از شکستن زیاد کاسته شود و گاز حاصل از شکستن تولید نشود و نسبت به تولید تقطیرهای متوسط پر ارزش، حالت انتخاب دارد که هنگام باز تولید در اثر بخار شدن کمی فعالیت آنها کاسته می شود. بنابراین با این روش، انواع هیدرو کربن سودمند بطور مؤثر تولید می شود و بخصوص برای شکستن مؤثر کاتالیتی نفت و گاز در خلاء یا باقیمانده جو و تهیه سوخت بنزین با عملکرد بالا (FG) مناسب است. سوخت FG برای سوخت اتومبیل یا برای نفت سیکل سبک سودمند است (LCO) و از جهت افزوده شدن به نفت دیزل با نفت سنگین هم سودمند است.
در شکستن کاتالیتی هیدرو کربن نفت کثل فرایندهای Fce کاتالیت زئولیت بطور متعارفی بکار می رود. ولی کاتالیت زئولیت نقص دارد یعنی مقاومت، هیپو نرمال آن ضعیف است و هنگام تماس با بخار هنگام شکستن کاتالیتی یا در دمای زیاد در باز تولید ساختار آنها از بین می رود و فعالیت کاتالیتی آنها کم می شود (دگرگون می شوند).
این نقص زئولیت به خوبی شناخته شده است و در زیر به چند نمونه اشاره می شود.
زئولیت یک نقص دیگر هم دارد. وقتی شکستن هیدروکربن نفت در شرایط قبل فعال انجام شود، میزان شکستن خیلی عمیق می شود (شکستن فراوان). عملاً، در زمان شکستن نفت گاز در خلاء یا با باقیمانده جو به صورت کاتالیتی و طبق روش ارزیابی MAT که با کاتالیت تجارتی زئولیت انجام می شود. (--- تولیدی شوکوبای کاسی کوگویر کابونستیکی کایشا)، نتیجه کار رضایت بخش نیست. یعنی، عملکرد گاز شکسته شده و کک بالاست و عملکرد تقطیرهای متوسط که ارزش بالایی دارند کم است. تقطیر های متوسط ، نفت های هیدروکربن مایع با نقطه جوش کمتر از 343 درجه هستند(تقطیر سوخت بنزین (FG) نفت سیکل سبک(LCO)) علاوه بر این در اختراع شماره 59132939 افشاء شده است که عملکرد پایین 5/66 درصدی (FG+LCO)ناشی از شکستن کاتالیتی نفت و گاز با زئولیت تیپ Y(REV) است که از یک یون فلزی و نادر خاک تشکیل شده و در 795 درجه سانتی گراد بخار می شود.
در سایر گزارشات آمده است که از مواد معدنی خاک رس به عنوان کاتالیت جانشین زئولیت جهت شکستن کاتالیتی هیدروکربن های نفت خام استفاده شده است اما این روش ها از لحاظ عملکرد پایین (FG+Leo) وضعیتی بهتر از زئولیت ندارند. در کنگره بین المللی پنجم کاتالیت (1990)صفحه 99، افشاء شده است که عملکرد پایین (FG+Leo) در حد 5/65 درصد ناشی از کاربرد یک کاتالیت است که با رکتوریت و یون مبادله شده دریک ماده معدنی خاک رس با مقاومت بالا در برابر هیدرو نرمال، عمل شکستن هیدرو کربن نفت انجام شده است و به مدت 10 ساعت و در دمای 400 درجه سانتی گراد عملیات کلسیناسیون و آلپولیکاسیون انجام گرفته است.
فرایند شکست کاتالیتی هیدروکربن های نفت
US 2003/0116671 A1
0011 فرایند شکست کاتالیتی در این اختراع از مراحل زیر تشکیل می شود:
0012 تغذیه کاتالیت از یک مجرای ورودی به داخل لوله و در نظر گرفتن یک فاصله بین لوله داخلی و بیرونی به شکل یک فضای مرور شبیه دونات تا کاتالیت تحت تأثیر ماده پیش بالابرنده به سمت بالا جریان یابد.
0013 تغذیه هیدرو کربن به دورن لوله داخلی و فضای مرور بین لوله داخلی و بیرونی راکتور تا با کاتالیت تماس برقرار کند و یک مخلوط روغن و کاتالیت بوجود آید تا در نتیجه اثر واکنش ماده هیدرو کربن تحت شرایط واکنش شکست کاتالیتی، یک واکنش صورت بگیرد و جریان دو امتداد دیواره ظرف بالا حرکت کند.
0014 جریان واکنش از لوله داخلی و از فضای حد فاصل لوله داخلی و بیرون در ورودی یک لوله تجمع حرکت می کند و سپس از طریق لوله تجمع به وسیله جداسازی می رود تا آنجا جریان هیدرو کربن از کاتالیت مصرف شده جدا گردد.
--- جداسازی بیشتر محصولات هیدرو کربن و تهیه بنزین، نفت گاز و گاز مایع و باز تولید کاتالیت مصرفی و بازیافت آن در داخل راکتور به منظور استفاده مجدد از آن.
یک روش برای شکست کاتالیتی هیدرو کربن نفت.
---
خلاصه اختراع: هدف اختراع فعلی اولیه یک روش است برای شکست کاتالیتی هیدرو کربن های نفت که از لحاظ راندمان فرایند قبل بهبود یافته و مواد سودمند مقطر میانی تولید می کند. به این منظور تحقق این هدف، ما در نظر گرفتن از یک کاتالیت جدید استفاده کنیم. مقاومت هیدرو ترمال این کاتالیت خیلی عالی است و کارکردهای کاتالیتی خیلی کم از دست می رود حتی در دمای زیاد و به عنوان مثال تحت شرایط باز تولید که در نتیجه عمل شکستن به صورت یکنواخت تامین می شود و مقدار گاز و کک تولیدی به علت عمیق بودن شکست، خیلی کمتر است.
با کاربرد این نوع کاتالیت می توان عملکرد روغن های مایع هیدرو کربن بت نقطه جوش 343 درجه سانتی گراد یا کمتر بالا بر ((KGO)روغن سیکل سبک+(FG) تقطیرهای سوخت بنزینی) و از هیدرو کربن استفاده کرد که نقطه جوش آن نسبتاً بالاست از جمله نفت گاز فلا و یا برای رفع مسایل فوق، تحقیقاتی در مورد کاتالیت هیا جدید صورت گرفت تا به جای کاتالیت های سنتی زئولیت یا کاتالیت مواد معدنی استفاده می شود. در نتیجه دریافتیم که اهداف اختراع حاضر با کابرد کاتالیت ها یا اجزاء کاتالیت، تبادل یون به شکل ویژه ترکیبات معدنی رسی (ترکیبات) موسوم به اسیتونسایت سنتگیک همراه با پروتون یا انواع کاتیون های فلزی فعال (کاتیون های تک هسته ای یا چند هسته ای) حاصل می شود.
کاتالیت برای 1 شکستن نفت سنگین
US 6511 933 B1
خلاصه اختراع: طبق این اختراع، یک کاتالیت افزدونی برای شکستن کاتالیتی نفت سنگین ارایه می شود که دارای زئولیت با منفذ بزرگ، یک اکسید فلز ترکیبی، خاک رس و یک اکسید فلزی است و اسیدیته کل یک بخش از کاتالیت ذر شده که زئولیت از اجزاء آن نیست، حدود 02/0 تا 08/0 میلی مول در گرم است.
هیدرو دسولفوریزه کردن نفت دیزل با کاتالیت که در شرایط آزمایشگاهی از طریق تجزیه آمونیوم تیو مولیبدیت آمار شده است.
نتایج و بحث: کاتالیت های در محیط آزمایشگاه با تجزیه ATMدر دکالین و با افزودن آب طبق معادله 1 تهیه شدند:
با تکنیک XRD بروز تأیید گردید در الگوی XRD فازدیده می شود:
=14(002),33(100),40(103),58(110) Gcpos-ICDD3701492,
بلور در الگوی کاتالیت بعد از واکنش HDS ، کمتر دیده می شود. با استفاد از BET، سطح ویژه جانبی، مجموع حجم منافذ در آزمایشگاهی تعیین شد. در کاتالیت تهیه شده در مجاورت آب، میزان سطح جانبی 544 متر مربع در گرم و حجم منافذ در حد 16/هیدرو سولفوریزاسیون سانتی متر مکعب در یک گرم را نشان می دهد. نظر داد شده که بخش قطرات در دکالین در شرایطی که بر هم زده شود با کمک آب انجام می شود. در جدول 2 اندازه سطح جانبی ویژه، مجموع حجم منافذ و آنالیز عنصری (EDX) از ، قبل و بعد از واکنش های HDS دیده می شود. سطح جانبی و حجم منافذ کاتالیت بعد از واکنش HDS به ترتیب به 332 متر مربع در گرم و 63/0 سانتی متر مکعب در گرم کاهش یافت. علتش به کاهش فاصله دانه های ماده در اثر فشار و گرما (سنیترنیگ) نسبت داده می شود.
طبق آنالیز EDM، نسبت S/MO از 7/1 به 6/1 کاهش یافته است. از سوی دیگر نسبت C/MO از 9/5 به 1/7 بالا رفته است و کربن کشف شده در کاتالیت پیش از HDS حاصل از تجزیه دکالین است که به عنوان حلال بکار رفته بود. پس معلوم می شود که در تهیه شدن با تجزیه ATM، دکالین نقش دارد. افزایش کربن در کاتالیت بعد از HDS، از نفت جدا می شود.
تهیه کاتالیت های شکست کاتالیتی:
عملکرد کاتالیت مرتبط با خصوصیت اسیدی آنها
مقدمه:
فرایند کاتالیتی شکست مایع (Fec) یکی از فرایندهای اصلی در پالایشگاههاست که برای تولید سوخت موتور به کار می رود. چالش عمده فرا روی فن آوری Fec در سال های اخیر عبارتند از : فرآوری مواد سنگین تر، تغییر ساختار عملکرد از حداکثر تولید بنزین به Leo یا LPG و چالش جدیدتر، بهبود کیفیت محصول بخصوص بهبود کیفیت بنزین است. شکست هیدرو کربن یک واکنش اسیدی با کمک کاتالیت است و کاتالیت های مورد استفاده برای Fec عمدتاً عبارتند از کاتالیت های اسیدی. از زمانی که در اوایل دهه 1970 پالایشگاهها از کاتالیت مبتنی بر زئولیت Y در واحد های Fec خود استفاده کردند، تغییر عمده در خصوصیت اسیدی این کاتالیت ها، کاهش تراکم نقاط اسیدی از طریق کاهش ابعاد واحد سلولی زئولیت Y بوده است تا شرایط ضروری برای تشکیل ماده مخلوط با باقیمانده فراهم گردد. به منظور تامین شرایط حفظ محیط زیست و تغییر تقاضای بازار، پالایشگاهها به کاتالیت های جدید و متفاوت نیاز دارند تا عملکردهای آنها در رابطه با تقویت توانایی شکستن ماده، افزایش عملکرد Lcd کاهش اولین های بنزین و کاهش گوگرد بنزین، بهبود یابد. یکی از رویکردهای موسسه RIPP در زمینه تحقیق و توسعه کاتالیت Fce اصطلاح خصوصیات اسیدی آن از جمله چگالی نقاط اسید، توزیع نقاط اسید، قدرت اسید در نوع اسید است.
فاز ملاطی در فرایند شکستن هیدرو کربن نفت سنگین در روی کاتالیت نیکل – مولیبدن / کربن
2- آزمایشات
1-2 تیه کاتالیت
برای تهیه ماده پشتیبانی کاتالیت، دو نوع کربن فعال (AC-2,AC-1) کربن سیاه (CB) و آلومینیای y (AL) بکار دقت. اندازه تخلخل بر پایه اطلاعات حاص از جذب نیتروژن در 7vk طبق مدل میکروتریک ASAP-2010 ارزیابی گردید. برای AC-1 با کاربرد پتاسیم هیدروکساید در فرایند فعالیت، مکرو تخلخل شدیدی که عامل وسعت سطح (3070 متر مربع در هر گرم) است بدست آمد. AC-2 (با وسعت 1450 متر مربع در هر گرم) با فعالیت فیزیکی بخار، فعال گردید.
به روش رطوبیت تکوینی و هم زمان مولیبدن و نیکل بر روی مواد پشتیبانی اشباع گردید و برای حل مولیبدن وی اکسی استیل استونات همراه با نیکل استونات از یک محلول متانول استفاده شد. مقدار اشباع برای مولیبدن 25 تا 15 درصد وزنی و برای نیکل 0/5 تا 3 درصد وزنی بود. نسبت وزنی نیکل به مولیبدن در حد 2/0 حفظ گردید. برای مقدار تعیین شده فلز، راهکار اشباع تکرار شد و سپس در فاصله هر مرحله، در دمای 80 درجه سانتی گرادو در هوا خشک گردید. ماده آماده شده و پیشگام کاتالیت تحت جریان هوای 10 درصدی و در دمای 400 درجه سولفیدی گردید.
2-2 واکنش مدل
واکنش مدل در 320 درجه سانتنی گراد و در یک اتو کلاو انجام شد. مدل در داخل یک کوره الکتریک دارای ارزش عمودی قرار داده شده تا فعالیت نمونه کاتالیت اندازه گیری شود. یک متیل نفتالین (1-MN ده درصدی) با دی برو تیوفن(DBT 2%) در دکین حل شد به عنوان ماده اولیه بکار رفت. 5 میلی از ماده اولیه بود. اتو کلاو تحت فشار هیدروژن 3 مگا پاسگال در دمای محیط قرار داشت و سپس تا دمای واکنش گرم شد. این دما به سرعت یک یا 5/1 ساعت حفظ گردید. بعد از واکنش، محصولات ترکیب مدل از نظر کمی بررسی گردید و از یک سیستم کرومتوگرافی گاز همراه با وکتور مونیزاسون شعله استفاده شد (Agileutو Gcfip مدل 6890)و یک سیستم کروما توگرافی گاز همراه با طیف سنجی جرمی استفاده گردید (Gc-MS,Agilent مدلهای GC 6890وMSD 5973) که به یک ستون سلیکای فیوز دار مجهز بود.
مدل ov-101 با قطر داخلی 25/0 میلی متر (1LD)و 50 متر طول). اندازه رقم ثابت بر پایه انرژی جنبشی رتبه اول محاسبه شد.
3-2 تست شکست هیدرو کربن
نمونه های نفت سنگین عبارت بودند از: باقیمانده های موکویت، نفت سنگین عربی و مایا (My,AH,KW)، باقیمانده محلول فلاء (VR) و نفت سکل سنگین (Heo) (جدول 2).
کاتالیت سولفیدی با آسیاب توپی با قطر متوسط یک میکرنی، درنفت سیکل سبک پولور میزاسیون گردید و خمیر کاتالیت با نمونه نفت سنگین مخلوط شد.
در این تحقیق دو نوع تجهیزات واکنش بکار رفت: یک میکرو راکتور منفرد (35 میلی لیتر ) و سه میکرو راکتور سری (20-35و35 میلی لیتر).


نفت


مواد نفتی


گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق کامل در مورد نفت و نفت خام - مهرگان

6 مه 2013 ... رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ ... نفت به‌صورت خام
نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد ...

پلاستیک و اثرات آن بر طبیعت و انسان - طرفداران محیط زیست

19 مه 2012 ... کیسه های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف نیز در این مورد مصداق دارند. ... پلی
استایــرن و PVC که وابسته به مواد نفتــی و فسیلــی است، ساخته شده ...

لیست مقالات نفت , گاز و پتروشیمی :: مقاله های برگزیده

پتانسیل نفتی مرز ایران و عراق، نیازمند به مطالعات بیشتر و ترسیم مرزهای نفتی-
... تلاشهاي کليدي لازم در مورد زمين شناسي زاگرس براي اکتشاف و توليد مخازن ...
آشنايي با پايانه هاي صادرات مواد نفتي ايران · مهندسي شيمي ، پايگاه مهم توليد علم در
...

درباره نفت توضیح دهید - 14 ساله - مشاوره تبیان

تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان ، مواد شیمیایی مورد نیاز ، بر
اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم ...

تحقیق در مورد سفید - مهندسی شیمی

تحقیق در مورد سفید - مهندسی شیمی - مهندسی شیمی. ... عملیاتی است که توسط آنها
بسیاری از مواد گوناگون از جمله گاز مایع،بنزین،نفت سفید،نفت کوره،قیر،آسفالت و
.

فروشگاه فایل تحقیق و پژوهش درباره نَفت مایع غلیظ و افروختنی به ...

تحقیق و پژوهش درباره نَفت مایع غلیظ و افروختنی به رنگ قهوه Word ... رومی‌ها و
یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیر قابل نفوذ کردن بدنه کشتیها بکار می‌بردند.

فرآورده نفتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرآورده نفتی یا فرآورده‌های نفتی، موادی بسیار پرکاربرد هستند، که از نفت خام ...
مازوت و بنزین فرآورده‌هایی هستند که برای بکاربردن انرژی آنها مورد استفاده قرار ...
آنها فرایندهای شیمیایی را برای فرآوری پلاستیک و دیگر مواد پرکاربرد، بکار
می‌برند.

درباره ما - شرکت نفت پارس

به منظور ايجاد كارخانجات تهيه مواد و محصولات نفتي و ساختمان تصفيه خانه هاي نفت و
... نفت پارس به طور رسمي تاسيس شد كه پيشينه آنرا در ادامه اين گزارش تحقيقي ...

دانلود تحقیق در مورد ﻧﻔﺖ و اﻫﻤﯿﺖ آن

1 سپتامبر 2016 ... دانلود از اسپید فایل – تحقیق در مورد جایگاه و اهمیت نفت در … .... اینکه مواد آلی‌ای که
در دریا وجود دارند در تشکیل نفت از اهمیت بسیاری برخوردارند.

تحقیقی در مورد نفت خام - نه قلم

پاسخ تحقیقات علوم نهم , پاسخ تحقیقات علوم پایه نهم , تحقیقی در مورد نفت خام ,
علوم , علوم ... نفت یا نفت خام یکی از مهم ترین مواد موجود در جهان استد شناخته شده
ترین ...

تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی - دانلود فایل

فایل تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی را از دانلود فایل دانلود
کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن ن
.

دانایی توانایی - نفت چگونه بوجود می آید؟

نفت خام را از چاه های نفت استخراج می کنند.نفتی که از چاه استخراج می شود شامل
بنزین،نفت خام،نفت سفید،دیزل،قیرو... است.این مواد برای پالایش و تصفیه به ...

تحقیق در مورد نفت - مگ ایران

نفت يك منبع غني از مواد شيميايي است. برش گازي نفت، شامل تركيب‌هايي با نقطه‌ي
جوش پايين است. مولكول‌هاي اين گازها از يك تا چهار اتم كربن دارند و چون سبك هستند، ...

تحقیق - گوگرد

گوگرد همچنین در نفت خام و گازهای طبیعیوجود دارد. از جهتی دیگر نکته شایان ذکر در
مورد وجود ترکیبات گوگرددار در مواد نفتی قابلیت خورندگی آنها و صدمه زدن به ...

PDF مقاله انواع فراورده هاي نفت خام و موارد مصرف آنها - NiazeMarkazi

ذکر همه اين مواد و موارد مصرف آنها امکانپذير نيست. بنابراين چند مورد مهم و آشناي آن را
مثل گاز ، بنزين ، نفت سفيد ، نفت ديزل ، روغن و قير ذکر مي کنيم. ▫ گاز گاز نفت ...

بررسی کارایی آهک بر بهسازی خاک های آلوده شده با مواد نفتی در محدوده ...

در این پژوهش تاثیر آهک زنده بر رفتار مهندسی خاک های سطحی آلوده به مواد نفتی محدوده
... آلودگی خاک مورد مطالعه بیشتر از نوع هیدروکربن های آلکالی با بیش از 14 اتم ...
آمده از این تحقیق بیانگر کارایی آهک زنده بر بهسازی خاک های آلوده به مواد نفتی در ...

دانلود تحقیق در مورد ﻧﻔﺖ و اﻫﻤﯿﺖ آن

1 سپتامبر 2016 ... دانلود از اسپید فایل – تحقیق در مورد جایگاه و اهمیت نفت در … .... اینکه مواد آلی‌ای که
در دریا وجود دارند در تشکیل نفت از اهمیت بسیاری برخوردارند.

شناخت ماهیت بنزین و اثر آلایندگی آن بر محیط زیست و انسان

22 ا کتبر 2014 ... پالایشگاه نفت سازنده بنزین،چون همه آنها دارای واحدهای فرایند و تولید یکسانی
نیستند؛ ... امروزه بسیاری از کشورها در مورد ترکیبات آروماتیک بنزین به طور عام و
بنزن به ... Research Octane Number) RON) – روش تحقیقی ... حال با شناخت عدد
اکتان، مهمترین مواد افزودنی در بنزین که با هدف افزایش این عدد مورد استفاده ...

بهترین ها - bests - همه چیز در باره ی نفت

بهترین ها - bests - همه چیز در باره ی نفت - برترین ها و بهترین های اینترنت برای شما
!!! bests for you. ... عمليات تصفيه نفت عبارت است از تقطير نفت خام به منظور
تجزيه مواد مشکله آن . ... برچسب‌ها: نفت, مقاله, مقاله کامل درمورد نفت, تحقیق نفت.

نفت, گاز, پتروشیمی - مقاله ها و ژورنال های مهندسی شیمی

آشنايي با عملكرد تحقيق و توسعه در پتروشيمي (گفتگو با دكتر طائب) ....
پتروشيمي صنعتي است كه از مواد نفتي مواد شيميايي گوناگون مورد نياز زندگي امروز
را ...

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت
تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج ...

سپیده گورانی - مقاله در مورد نفت

چنانكه بحران هاي نفتي دهه 70 در دو مورد نشان داد ، امروز نفت يكي از مسائل اساس
سياست دنياست . مسائلي از قبيل عرضه و تقاضاي نفت ، بهاي نفت ، مواد جايگزين
نفت ...

تحقیق - طلاي سياه

رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ کشتی‌ها و همچنین ...
نفت به‌صورت خام نمی‌تواند مورد ستفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد ...

دانلود مقاله در مورد سازمان اپک

دانلود مقاله در مورد سازمان اپک مقاله درباره سازمان اوپک مقاله در مورد سازمان اوپک ... ذغال
می‌شود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال ...

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي ...

در اين تحقيق تاثير کاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي نفت،
گاز و پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري و پيشنهادات لازم ارايه ...

مقاله بررسی پاکسازی خاک آلوده به مواد نفتی و اثر این آلایندهها بر ...

مقاله بررسی پاکسازی خاک آلوده به مواد نفتی و اثر این آلایندهها بر خصوصیات خاک,
... بهخصوص در مورد نفت خام و فرآورده های نفتی تصفیه شده (نفت، دیزل، نفت سوخت
...

بهترین ها - bests - همه چیز در باره ی نفت

بهترین ها - bests - همه چیز در باره ی نفت - برترین ها و بهترین های اینترنت برای شما
!!! bests for you. ... عمليات تصفيه نفت عبارت است از تقطير نفت خام به منظور
تجزيه مواد مشکله آن . ... برچسب‌ها: نفت, مقاله, مقاله کامل درمورد نفت, تحقیق نفت.

برش نفتی

از آنجا که وجود مواد آروماتیکی در حلال‌های مورد مصرف در برخی صنایع مانند رنگ ، چسب و
. ... در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایشی در رابطه با خواص برش های نفتی و ...

ﺣﺬﻑ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻮﻳﻨﺪﺓ ﺯﻳﺴﺘﻲ - دانشگاه تهران

ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﻙ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ
... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪﺓ ﺯﻳﺴﺘﻲ. Saponin ... ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺍﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ.

تحقیق - طلاي سياه

رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ کشتی‌ها و همچنین ...
نفت به‌صورت خام نمی‌تواند مورد ستفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد ...

تحقیق در مورد مواد نفتی | فایل ناب - فایل ناب | مرجع فایل های ناب

تحقیق در مورد مواد نفتی این فایل " تحقیق در مورد مواد نفتی " را از فایل ناب دریافت
نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ "دریافت فایل" کلیک نمائید ت.

مجله تحقيق و توسعه مواد پرانرژي، شماره 1 - Magiran

مجله تحقيق و توسعه مواد پرانرژي ... دكتر علي صابري مقدم رئيس هيات مديره انجمن و
مدير مسئول نشريه تحقيق و توسعه مواد پر انرژي ص 3 ... گلوله هاي مشبك كاري چاههاي
نفت و گاز .... در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی
نداريم!

تحقیقی در مورد نفت خام - نه قلم

پاسخ تحقیقات علوم نهم , پاسخ تحقیقات علوم پایه نهم , تحقیقی در مورد نفت خام ,
علوم , علوم ... نفت یا نفت خام یکی از مهم ترین مواد موجود در جهان استد شناخته شده
ترین ...

مطالب علمی - پالایش نفت خام

در اين مقاله به بررسي تكنولوژي و شيمي مورد استفاده در پالايش نفت خام كه منجربه
توليد اين همه مواد مختلف مي‌شود, پرداخته مي شود. نفت خام. نفت خام به نفتي مي‌گويند
...

PDF مقاله انواع فراورده هاي نفت خام و موارد مصرف آنها - NiazeMarkazi

ذکر همه اين مواد و موارد مصرف آنها امکانپذير نيست. بنابراين چند مورد مهم و آشناي آن را
مثل گاز ، بنزين ، نفت سفيد ، نفت ديزل ، روغن و قير ذکر مي کنيم. ▫ گاز گاز نفت ...

درباره ما - شرکت نفت پارس

به منظور ايجاد كارخانجات تهيه مواد و محصولات نفتي و ساختمان تصفيه خانه هاي نفت و
... نفت پارس به طور رسمي تاسيس شد كه پيشينه آنرا در ادامه اين گزارش تحقيقي ...

تحقیقات - تحقیق در مورد نفت

اقوام متمدن دوران باستان، به‌ویژه سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها، در حدود چهارهزار و
پانصدسال پیش در سرزمین بین‌النهرین (عراق امروزی) با برخی از مواد نفتی که از
دریاچه قیر ...

تحقیق کامل در مورد نفت و نفت خام - مهرگان

6 مه 2013 ... رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ ... نفت به‌صورت خام
نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد ...

افغانستان شش منبع بزرگ نفت و گاز دارد (بخش دوم) - DW.com

30 ژوئن 2012 ... در این بخش، دیگر مخزن های نفت و گاز افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. ... نفت
0.856 گرام فی سانتی متر مکعب است و متوسط موجودیت مواد فرار کننده ... معلومات
دقیق وجود ندارد و تا به حال نتایج کارهای تحقیقی و اکتشافی هم توسط ...

درباره فناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی - نفت و گاز پارس

ﭼﺮﺍ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ )GTL( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯ ...
ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺎﻓﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ.

درباره نفت توضیح دهید - 14 ساله - مشاوره تبیان

تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان ، مواد شیمیایی مورد نیاز ، بر
اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم ...

بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر ...

مواد و روش ها: در این تحقیق میزان آلودگی نفتی از منابع رسمی اخذ گردید و همزمان میزان
تولید نفت خام روزانه نیز استخراج و با روند مقدار آلودگی نفتی در همین دوره مورد ...

تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی - نت فایل

این فایل در 98 صفحه و به صورت یک فایل PDF می باشد و برای دانشجویان مهندسی
نفت بسیار کاربردی است. قیمت محصول: 2500 تومان خرید…,تحقیق در مورد فرآیند ...

درباره نفت توضیح دهید - 14 ساله - مشاوره تبیان

تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان ، مواد شیمیایی مورد نیاز ، بر
اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم ...

مخازن نفت خام و فرآورده های نفتی

واحدهای نفت و گاز برای نگهداری نفت خام و گاز و نیز انبار کردن فرآورده های نفتی ...
مواد خام از منابع تامین کننده به واحد فرآیندی وجود دارد که بر حسب مورد و شرایط, ...

افغانستان شش منبع بزرگ نفت و گاز دارد (بخش دوم) - DW.com

30 ژوئن 2012 ... در این بخش، دیگر مخزن های نفت و گاز افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. ... نفت
0.856 گرام فی سانتی متر مکعب است و متوسط موجودیت مواد فرار کننده ... معلومات
دقیق وجود ندارد و تا به حال نتایج کارهای تحقیقی و اکتشافی هم توسط ...

: انواع فراورده‌های نفت خام و موارد مصرف آنها - دانشنامه رشد

ذکر همه این مواد و موارد مصرف آنها امکان‌پذیر نیست. بنابراین چند مورد مهم و آشنای آن را
مثل گاز ، بنزین ، نفت سفید ، نفت دیزل ، روغن و قیر ذکر می‌کنیم.

تحقیق در هر موضوعی - پالایشگاه نفت

پالايشگاه نفت يك واحد صنعتي پروسسي است كه در آن نفت خام به مواد مفيدتري مانند
... غير از مورد گفته شده براي استفاده از نفت براي توليد محصولات ديگر مانند ...

برش نفتی

از آنجا که وجود مواد آروماتیکی در حلال‌های مورد مصرف در برخی صنایع مانند رنگ ، چسب و
. ... در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایشی در رابطه با خواص برش های نفتی و ...

درباره ما - شرکت نفت پارس

به منظور ايجاد كارخانجات تهيه مواد و محصولات نفتي و ساختمان تصفيه خانه هاي نفت و
... نفت پارس به طور رسمي تاسيس شد كه پيشينه آنرا در ادامه اين گزارش تحقيقي ...

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت
تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج ...

فروشگاه فایل تحقیق و پژوهش درباره نَفت مایع غلیظ و افروختنی به ...

تحقیق و پژوهش درباره نَفت مایع غلیظ و افروختنی به رنگ قهوه Word ... رومی‌ها و
یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیر قابل نفوذ کردن بدنه کشتیها بکار می‌بردند.

نفت، فرآورده‌های نفتی و موارد مصرف آنها - آفتاب

14 ژانويه 2009 ... ذکر همه این مواد و موارد مصرف آنها در این مختصر نمی‌گنجد و بنابراین چند مورد مهم و آشنای
آن را مثل گاز، بنزین، نفت سفید، نفت دیزل، روغن و قیر ...

دانلود تحقیق در مورد ﻧﻔﺖ و اﻫﻤﯿﺖ آن

1 سپتامبر 2016 ... دانلود از اسپید فایل – تحقیق در مورد جایگاه و اهمیت نفت در … .... اینکه مواد آلی‌ای که
در دریا وجود دارند در تشکیل نفت از اهمیت بسیاری برخوردارند.

نفت و گاز - ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان - Content

در باره نحوه تبديل مواد آلي رسوبات به نفت و گاز با مطالعات جديد ژئوشيميائي و جمع
... نكته مهم ديگري كه در مورد تشكيل هيدروكربنها وجود دارد زمان زمين شناسي مي باشد.

بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي ...

در اين تحقيق تاثير کاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي نفت،
گاز و پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري و پيشنهادات لازم ارايه ...

شركت شیمیایی انرژی سمنان - درباره ما

... در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی بهسازی آب های صنعتی، انواع افزودنی های نفت و
... واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی انرژی سمنان شامل 8 نفر دکترا، کارشناس ...

درباره فناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی - نفت و گاز پارس

ﭼﺮﺍ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ )GTL( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯ ...
ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ (ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺎﻓﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ.

تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی فایل رایگان

18 مه 2017 ... برای دانلود مستقیم و رایگان فایل “ تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد
نفتی “ روی دکمه دریافت فایل با رنگ آبی در بالای اینجا کلیک ...

لیست مقالات نفت , گاز و پتروشیمی :: مقاله های برگزیده

پتانسیل نفتی مرز ایران و عراق، نیازمند به مطالعات بیشتر و ترسیم مرزهای نفتی-
... تلاشهاي کليدي لازم در مورد زمين شناسي زاگرس براي اکتشاف و توليد مخازن ...
آشنايي با پايانه هاي صادرات مواد نفتي ايران · مهندسي شيمي ، پايگاه مهم توليد علم در
...

دانشگاه صنعتی شریف - اقتصاد مقاومتی - مدیریت درآمدهای نفتی

لازم است سیاست های گذشته در ارتباط با مدیریت درآمدهای نفتی مورد بازنگری قرار ...
و پتروشیمی و نقش دولت در صنعت نفت و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی ...
با توجه به روند رو به رشد مصرف نفت در جهان و تاثیر مستقیم آن در مواد اولیه‌ی ...

تحقیق کامل در مورد نفت و نفت خام - مهرگان

6 مه 2013 ... رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ ... نفت به‌صورت خام
نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد ...

تحقیق در مورد فرآیند ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی - نت فایل

این فایل در 98 صفحه و به صورت یک فایل PDF می باشد و برای دانشجویان مهندسی
نفت بسیار کاربردی است. قیمت محصول: 2500 تومان خرید…,تحقیق در مورد فرآیند ...

حل مشکل تاچ تبلت هواوی s7-721u

بسته نصبی مذهبی زیبا

حل مشکل تاچ تبلت هواوی s7-721u

تحقیق در مورد بیماری دیابت و تاریخچه

الفیه وشلفیه(لذت النسا)

پروژه طراحی اجزا: طراحی بالابر به همراه کلیه محاسبات و فایل های سه بعدی

جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع دکتر ناصر سلماسی دانشگاه صنعتی شریف

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

دانلود پاورپوینت خودکشی

اقدام پژوهی: بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي