دانلود فایل


دانلود تحقیق روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه اینترنتی صبا

دانلود فایل دانلود تحقیق روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري دانلود تحقیق روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداريدستگا ههاي پيشگيري از بارداري داخل رحمي(IUD )
از ابتداي اين قرن,تلاشهايي به عمل آمد تاوسيله اي ساخته شود تا با قرار دادن آن در رحم بتوان با حداقل اثرات جانبي جلوي بارداري را گرفت .اين تلاشها از سال 1960 حالت جدي تري پيدا كرد. دريكي از داستانهاي جالب وتاييد نشده نقل مي شود كه در سفرهاي طولاني با كاروان ,با قرار دادن سنگهاي كوچك در داخل رحم شترها از بارداري آنها جلوگيري به عمل مي آوردند.تخمين مي زدند كه در يك زمان در ايالات متحده حدود7%از زنان فعال از نظر جنسي از IUD جهت پيشگيري از بارداري استفاده مي كردند .دو نوع IUDتاييد شده در شكل1-61 و2-61 نمايش داده شده اند. ميزان بارداري در مطالعات وسيعتر معمولا از 5%تا5درصد درسال فرق مي كند(Hatcer وهمكاران,1994 ).در سال 1986 ,دو نوع IUD پر طرفداركه توسط زنان آمريكايي استفاده مي شد توسط توليد كنندگانشان از بازار جمع آوري شده اند.دليل جمع آوريLippes Loop وcu7 ,فشار مالي ناشي از پرداخت خسارت مربوط به شكايت هاي قضايي اعلام گرديد.نزديك به دو ميليون خانم به طور ناگهاني در ادامه استفاده از اين روش موثر وايمن پيشگيري كه توسطFDA تاييد شده بود دچار ترديد شدند.در آن زمان, حدود نيمي از زنان در ايالات متحده كه ازIUD استفاده مي كردند ,نامزدهاي مناسبي جهت مصرف قرصهاي ضد بارداري بودند. تعدادي از بقيه خانمها به استفاده از IUD پلاستيكي بي اثر كه مي توان آنرا براي مدت نا مشخصي در محل باقي گذاشت,ادامه دادند.اما بسياري از زنان مجبور به استفاده از روشهاي ضد بارداري كم اثرتر ويابستن دائمي لوله ها بودند.خوشبختانه فروش دستگاهProgestasert (شكل1-61 )به مقدار محدود در بازارهاي ايالات متحده ادامه يافت هر چند كه بهاي آن براي مصرف كننده زياد بود.اگر چهIUD نوع Copper T مدل 380A پيش ازآن وتوسط موسسه غير انتفاعيPopulation Council ساخته شده بود اما تاسال 1988 در بازار ايالات متحده وجود نبود.اين نوع نيز بسيارگران است.
فوائد فرضيIUD
شرايط دلخواه يك IUD آن است كه يك بار كار گذاشته شده وپيشگيري كامل از بارداري ايجاد نمايند,به طور خود به خود خارج نشده وبه خاطر اثرات جانبي مجبور به خارج كردن از آن نباشيم,واينكه پس از خارج نمودن آن بتوان يك بارداري برنامه ريزي شده را فراهم كرد ,ونكته آخر اينكهIUD باعث ايجاد تغييرات مضر براي بارداري نشود.

انواعIUD
كلا اين دستگاها بر دو نوع مي باشد:1-انواع خنثي از نظر شيميايي كه از يك ماده غير قابل جذب كه اكثرا پلي اتيلن است ساخته شده وبراي حاجب شدن در زمان پرتو نگاري باسولفات باريم مخلوط شده است,2-انواع فعال از نظر شيميايي كه كم وبيش مواد شيميايي چون مس يا يك عامل پروژستروني را آزاد مي نمايد.
از ميان انواع خنثيLippes-loop-IUD تا پيش از آنكه درسال 1985از بازار جمع آوري شود بسيار مورد توجه واستفاده بود.بعضي اززنان آمريكايي هنوز از اينIUD استفاده مي كنند كه پيش از آن تاريخ مصرف مي شدند .
Progestasert :اين دستگاه يك كوپليمر اتيلن وينيل استات به شكل Tهمراه با يك ساقه عمودي است كه حاوي38ميلي گرم پروژسترون وسولفات باريم در يك بنيان از جنس سيليكيون) silicone ) مي باشد. اين منبع پروژستروني روزانه به طور تقريبي65 ميكروگرم پروژسترون را به مدت يكسال به داخل حفره رحمي آزاد ميكند.اين مقدار,ميزان پروژسترون پلاسما راتغيير نمي دهد.اين دستگاه36ميلي متر طول,32ميليمتر عرض,و داراي يك نخ آبي تيره مايل به سياه است كه به ابتداي ساقه آن وصل مي باشد(1-61).براي اين گذاشتنIUD مي بايست از روش عقب كشيدن استفاده نمود كه در صفحات بعدي شرح آن داده خواهد شد.
IUD لوونورژسترل(LNg-IUD ):
اين دستگاه شبيه لوونورژ سترل ميباشد اين دستگاه امروزه در اروپا وايالات متحده بطور فراوان آزمايش مي شود.فايده اصلي آن تعويض دستگاه هر 5سال يكباراست در حاليكه در موردProgestasert مي بايست دستگاه بطور ساليانه عوض گردد.اين نوعIUD سبب آزاد سازي لوونورژسترل به درون رحم وبه ميزان ثابت20ميكرو گرم در روز ميگرددكه به ميزان قابل توجهي اثرات سيستميك پروژستين راكاهش مي دهد.اين نوعIUD پلي اتيلني وشبيه به حرفT بوده وپايه ان توسط استوانه اي متشكل از تركيب پلي دي متيل سيلوگزان/لوونورژ سترل پوشيده شده است.يك غشاي نفوذ پذير اين تركيب را احاطه كرده وميزان آزاد سازي هورمون را تنظيم مي نمايد.
دستگاهCopper T 380A :
اين دستگاه نيز به شكل T است ولي از جنس پلي اتيلن وسولفات باريم مي باشد.ساقه آن توسط يك سيم مسي نازك با سطحي معادل 314 ميلي متر مربع پيچانده شده است وهر كدام از بازوهاي آن داراي يك حلقه مسي باسطحي برابر با 33ميلي متر مربع مي باشند كه بدين ترتيب اين دستگاه مجموعا 380 ميليمتر مربع سطح مفيد جهت آزاد سازي مس خواهد داشت. دو عدد نخ نيز ازپايين ساقه آن اويزان است. در ابتدا اين نخها آبي رنگ بودند ولي اكنون به رنگ سفيد توليد مي شوند.حرف(A)درنام اين مدل ازIUD معرف اين است كه پايين ساقه آن بزرگتروكروي شكل است.گفته مي شود كه وجود چنين حالتي,احتمال ايجاد سوراخ درسرويكس وانتهاي تحتاني رحم توسط ساقه عموديIUD را كاهش مي دهد.به هنگام گذاشتن اينIUD نمي بايست بيش از 5 دقيقه آن را در لوله پلاستيكي جاي دهنده نگاه داشت.بازوهاي قابل انعطاف سبب حفظ((خاطره))جاي دهنده
(inserter )مي شوند.
مكانيسم اثرIUD
مكانيسم هايي كهIUD به توسط آنها از بارداري جلو گيري مي كند بدرستي مشخص نشده اند.زماني باور بر اين بود كه IUD از لانه گزيني تخم در داخل رحم ممانعت بعمل مي آورد,ولي امروزه به نظر مي رسد كه اين كم اهميت ترين مكانيسم آن باشد.بطور مشخص,پس از گذاشتن IUD يك واكنش شديد التهابي موضعي ايجاد مي شود,خصوصا در استفاده از دستگاههاي حاوي مس,كه اين التهاب خود موجب فعال شدن ليزوزومها وساير فعاليتهاي التهابي گرديده كه براي اسپرم كشنده مي باشند(Alvhrez ودستياران,1988
Moyer وMishell,1971 Ortiz و Croxatto1987).در موارد نادري كه گشنيدگي اتفاق بيافتد,همين مكانيسم ها برعليه بلا ستوسيست عمل مي كنند.گزارشLippes وهمكاران(1978)مبني بر اين كه گذاشتن دستگاههاي
CopperياCu7,5روز پس از نزديكي مي تواند از بارداري جلوگيري نمايد,خود دليل محكمي براي اثبات اين مدعا است كهIUD هاي مس مي توانند اثر كشنده اي بر روي بلاستوسيست داشته باشد.Buhierو Papiemik(1983) نيز از چنين مكانيسمي حمايت مي كنند,بدين ترتيب كه آنها دو بار داري متوالي در هر يك از چهار زني كهIUD داشته ولي بطور مستمر از داروهاي ضد التهاب استفاده مي كردندرا شرح داده اند.درIUD هايي كه از لحاظ شيميايي بي اثر هستندهر چه اندازه آنها بزرگترو سطح تماس شان با آن دو متر بيشتر باشد,كارايي بيشتري خواهد داشت.فلزات مشخصي چون مس به مقدار زيادي سبب افزايش اثر ضد بارداريIUD هاي خنثي مي شوندكه احتمالا اين كار را با ايجاد پاسخ التهابي موضعي در داخل رحم انجام مي دهند.براي مثال يكي از انواعIUD پلي اتيلني كوچك Tشكل همراه با وقوع بارداري به ميزان 18در صد درسال بودتا زماني كه نوار نازكي از مس به مساحت 200ميليمتر مربع به آن اضافه گرديد.پس از اين ميزان بارداري تا حدود 2در صد در سال سقوط كرد.نقش موضعي مس از اهميت اصلي بر خوردار است زيرا با قرار دادن فلز مس دريكي از شاخه هاي رحم خرگوش ميتوان از لانه گزيني بلاستوسيست جلوگيري كرد درحالي كه نمي توان در شاخ ديگر رحم چنين نتيجه اي بدست آورد(Zipper وهمكاران,1971).يك مكانيسم احتمالي ديگر,افزايش حركات لوله تخمداني احتمالا به علت التهاب داخل رحم است.همچنين در صورت لقاح وانتقال لوله اي موفق هم اندو متر محل مناسبي جهت لانه گزيني نخواهد بود.براي مثال استفاده طولاني مدت ازprogestraser موجب اتروفي اندومتر مي شود.عملكردIUD ممكن است بخوبي ودر خارج از رحم اعمال گردد(Sivin ,1989) ويك اثر مهم آن مي تواند جلو گيري از لقاح بوسيله عمل نابود سازي اسپرمها و/يا افزايش سرعت حركت تخمك از درون لوله فالوپ باشد(Alvarezوهمكاران,1988,Ortizو Croxatto ,1987)فایل ورد 41 ص


بارداری زایمان مامایی زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نوبهار

دانلود (تحقیق بررسی روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری) ... دانلود مقاله تجزیه و
تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش
غیرمستقیم ...

دانلود تحقیق روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری - فایل لیستینگ

30 مه 2016 ... دانلود تحقیق روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری. دستگا ههای پیشگیری از
بارداری داخل رحمی(IUD ). از ابتدای این قرن,تلاشهایی به عمل آمد تاوسیله ...

آموزش روش هاي پيشگيري از بارداري ( انواع و شرح ) - سایت علمی ...

6 نوامبر 2007 ... آگاهی از باروری به این روش، روش طبیعی پیشگیری از بارداری یا پرهیز دوره ای هم
گفته می شود. آگاهی از ... روش های مکانیکی جلوگیری از بارداری 1.

دانلود مقاله روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري - یونی سلس

دانلود مقاله روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری. ... دانلود مقاله بررسي فراواني
ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در نمونه هاي آسيب‌شناسي بيمارستان. دانلود مقاله ...

دانلود مقاله روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري با موضوع دانلود مقاله ...

27 آگوست 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل دانلود مقاله روشهاي مكانيكي
جلوگيري از بارداري که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

بهترین روشهای پیشگیری از بارداری

7 ا کتبر 2013 ... روش های جلوگیری از بارداری به روش های هورمونی و غیرهورمونی تقسیم می شوند. ...
پیشنهاد دوم بعد از قرص ها، استفاده از روش های مکانیکی به خصوص ...

دانلود پایان نامه در مورد روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری

دانلود پایان نامه در مورد روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری. دانلود پایان نامه روشهای
... مورد استفاده است. روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری :: دانلود مقاله، تحقیق .

دانلود تحقیق روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري -

13 ا کتبر 2016 ... دستگا ههاي پيشگيري از بارداري داخل رحمي(IUD ) از ابتداي اين قرن,تلاشهايي به عمل
آمد تاوسيله اي ساخته شود تا با قرار دادن آن در رحم بتوان با حداقل ...

دانلود مقاله روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري با موضوع دانلود مقاله ...

27 آگوست 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل دانلود مقاله روشهاي مكانيكي
جلوگيري از بارداري که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

دانلود تحقیق بررسی روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری | بیسترینها

دانلود (تحقیق بررسی روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری). هموطنان گرامی سلام.وقت
بخیر مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای ...

روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری :: دانلود مقاله، تحقیق دانشجویی و ...

15 ژانويه 2015 ... روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری دستگا ههای پیشگیری از بارداری داخل رحمی(
IUD ) از ابتدای این قرن,تلاشهایی به عمل آمد تاوسیله ای ساخته شود ...

دانلود تحقیق روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

دانلود مقاله کامل روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دسته: پزشکی بازدید: 1
بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مقاله کامل…,
دانلود ...

دانلود مقاله روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري | cell full

20 ا کتبر 2016 ... از ابتداي اين قرن,تلاشهايي به عمل آمد تاوسيله اي ساخته شود تا با قرار دادن آن در رحم
بتوان با حداقل اثرات جانبي جلوي بارداري را گرفت .اين تلاشها از ...

روش های جلوگیری از بارداری : سایت پزشکان بدون مرز

10 ژانويه 2007 ... جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می تواند برای .... از آنجا
که این وسیله به عنوان یک مانع مکانیکی عمل می کند از تماس مستقیم با .... تحقیقات
بر روی روشهای پیشگیری از بارداری که عوارض را کمتر می کنند ادامه دارد. .... قبولی ·
دارونامه · دانلود نرم افزارهای پزشکی · درگوشی یا نوجوانان و جوانان ...

بهترین روشهای پیشگیری از بارداری

7 ا کتبر 2013 ... روش های جلوگیری از بارداری به روش های هورمونی و غیرهورمونی تقسیم می شوند. ...
پیشنهاد دوم بعد از قرص ها، استفاده از روش های مکانیکی به خصوص ...

آموزش روش هاي پيشگيري از بارداري ( انواع و شرح ) - سایت علمی ...

6 نوامبر 2007 ... آگاهی از باروری به این روش، روش طبیعی پیشگیری از بارداری یا پرهیز دوره ای هم
گفته می شود. آگاهی از ... روش های مکانیکی جلوگیری از بارداری 1.

دانلود تحقیق طرح توجیهی کارآفرینی با موضوع فن‌آوري توليد فرآورده‌هاي صفحه‌اي

پاورپوینت مروری بر اوضاع شبه جزیره عربستان قبل از اسلام و حوادث مقارن با تولد حضرت محمد (ص) (تاریخ تحلیلی اسلام)

دانلود سمینار و پاورپوینت مهندسی با موضوع \"نمک زدایی اولین مرحله پالایش نفت خام \" به فرمت powerpoint همراه با مقاله pdf

تحقيق دستگاه تنفس 10 ص -ورد

دانلود فایل درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن

پاورپوینت کتابخانه و ارتقا سلامت جامعهتحقیق درباره اهم متر

دانلود پایان نامه بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا

دانلود آموزش ترمیم سریال و شبکه Galaxy S3 GT-I9300 بدون باکس