دانلود فایل


مقاله در مورد علم قاضى - دانلود فایلدانلود فایل ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از

دانلود فایل مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه7
اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدمه

ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيده‏اند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در انتصار از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر داده‏اند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مى‏تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى‏دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مى‏شود، براى قاضى علمى نسبت به قضيه‏اى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مى‏آورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمى‏ماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مى‏آيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلب‏ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مى‏شود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد. تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمى‏بودند مى‏گفتم حاكم مى‏تواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مى‏يابيم. در كتاب الوسيط‏ سنهورى آمده است: گاهى حقيقت قضائى‏ از حقيقت واقعى خارجى‏ دور مى‏افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‏گردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به حقيقت قضائى‏ منهاى حقيقت واقعى‏ ميان دو اعتبار توازن برقرارمى‏سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى‏كند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مى‏سازد تا به آئين‏هاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسان‏ها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مى‏رسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند. و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان مبناى حق خصم‏ در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مى‏گردد كه قاضى نمى‏تواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست‏سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس داده‏ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى‏دانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‏آيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.

ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مى‏گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‏جويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه‏به اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى حق خصم‏ در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مى‏نمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مى‏تواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‏گيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالت‏شهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمى‏دهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى‏پردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى‏گردد:


مقاله در مورد علم قاضی


دانلودمقاله در مورد علم قاضی


علم قاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF: بررسی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران - ایران مقاله!

ﺟﻮاز اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﯾﻜﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﻬﯽ. اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪﺳﺎز ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت در اﻣﻮر ﻛﯿﻔﺮی در ﻧﻈﺎم آﯾﯿﻦ.

نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی - عرفان و حکمت

عرفان و حکمت > مقاله > نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی ... دهر است، یعنی
واقعاً شخصیت برجسته علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی‌نظیر، حقاً
...

اصلی/اعتبار اقرار در دادسرا - سازمان قضایی نیروهای مسلح

لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد ... به
مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود.

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی» - نشرحقوقی ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی». 152 Views. نوشته های
مشابه. فلسفه حقوق و شان وکالت. آذر ۲۴, ۱۳۹۴. حقوق حاکم بر روابط دوستانه بین دولت
ها.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه

اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم
کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و
دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت ... مقالات و بررسیها(منتشر نمی
شود).

بانک مقالات فقهی حقوقی - علم قاضی(1)

اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضی می تواند
بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعی و مدعی علیه در جهت رفع اختلاف ...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - فایل20

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34 پيوستن علم قاضى به ب... ...
مقاله درمورد افزايش فشار درون جمجمه · فایل پاورپوینت سفر به اعماق زمین پایه ی ششم
...

آشنایی با علم «کیفرشناسی» - آفتاب

25 ژانويه 2009 ... قاضی دادسرای بیرجند در این باره می گوید: واکنش اجتماعی و یا همان ... آن هنگام به عنوان
»علم اداره زندان ها« پذیرفته شد و مورد توجه مسئولان امور زندان ها قرار گرفت. .... به آن
داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها، مقالات و رسالات فراوانی ...

دانستنی های قانون - روابط نامشروع

هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد
ارزيابي .... راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي
باشد.

گفتار اول علم قاضی

نکتۀ دیگر که در استفاده بی‌حد و حصر از علم شخصی قاضی باید مورد توجه قرار گیرد
، ..... امّا حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا حقیقت اینکه قاضی ...

مقاله : تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری | دادآزمون

6 فوریه 2017 ... در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از ... به بررسی
مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع ...

مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۲/۱۴. ۲۱۷ بازدید. اصل بیطرفی قاضی برای
رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع ... م است كه چنین می گوید :در كلیه امور حقوقی ،
دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا ... اطلاعات
خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد
.

قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392/12/04 - کانون وکلای دادگستری ...

مقالات حقوقي .... ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در
صلاحيت دادگاهي .... گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي
كشيك اعلام شود. ..... ماده ۱۲۸- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و
ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص
لازم باشد.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ...

در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام
از عقد می تواند به ... قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق
موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق
مدنی.

علم قاضی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... 2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از
انحاء در جریان دعوی .... مقاله. جایگاه در درختواره, حقوق جزای عمومی ...

ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎ

18 فوریه 2017 ... 4) ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﺳﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭﻯ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ،
ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺪﻯ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ، 1395/03/30 ،2 ،20.

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به ....
مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه, ...

اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و
تحقیقات دادرس در ... به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به
اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکانپذیر دانسته است. ... اصل مقاله (276 K
).

علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی - تالار ...

1 ژانويه 2014 ... چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل
میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم ...

علم قاضی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... 2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از
انحاء در جریان دعوی .... مقاله. جایگاه در درختواره, حقوق جزای عمومی ...

در قلمرو بلاغت - ویکی‌نور، دانشنامۀ تخصصی

اين اثر، در زمينه علم بلاغت، به ويژه بلاغت قرآن و معرفى و نقد آثار مهم اين علم مى‌باشد
... و بايد مورد بحث قرار گيرد تا پاسخى باشد براى طاعتان ناآگاه كه مى‌گويند: چرا در ...
نويسنده در مقاله بعدى كه درباره قاضى عبدالجبار و بلاغت قرآن است، به معرفى او و ...

حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)

از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى
... حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز). اصل مقاله
... اگر دلیل، امرى را که سبب پیدایش یا سقوط حقّ مورد ادعاست، بى واسطه اثبات نماید
...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه
... حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

قاضی وقضاوت - علم قاضي در حقوق جزاي ايران

آن با نظام هاي دلايل كيفري الف : مفهوم علم قاضي : از حيث لغوي « علم » كلمه اي است ... (
9)بنابراين همان مفهومي كه در نظام دادرسي كيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد علم قاضى

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد علم قاضى تعداد 700 مورد در سایت
یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و ...

مقاله چرا زن نمى تواند قاضى شود؟ [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟ در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است
که در این جابه برخی از آن ها اشاره می کنیم: أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور ...

موضوع مقاله : تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و بررسی علم ...

در این مجموعه علم قاضی (موضوع ماده 211) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به این
نتیجه رسیده که علم قاضی در حدود الهی صرفاً و فقط در رابطه با راستی آزمایی و صدق
...

نمایش موارد بر اساس برچسب: مقاله - دانشنامه زن مسلمان

مسأله استناد قاضى به علم خود از دير زمان ميان فقهاى ما مورد بحث و در محافل علمى حوزوى
مطرح بوده است. آنان در اين مسأله اتفاق نظر داشته‌اند كه چنانچه قاضى امام معصوم(ع) ...

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار

23 آوريل 2017 ... برچسب ها: ,دانلود مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار,کتاب ، جزوه,دانلود
فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ,پاورپوینت, تحقیق ...

موضوع مقاله : تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید و بررسی علم ...

در این مجموعه علم قاضی (موضوع ماده 211) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به این
نتیجه رسیده که علم قاضی در حدود الهی صرفاً و فقط در رابطه با راستی آزمایی و صدق
...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

در قلمرو بلاغت - ویکی‌نور، دانشنامۀ تخصصی

اين اثر، در زمينه علم بلاغت، به ويژه بلاغت قرآن و معرفى و نقد آثار مهم اين علم مى‌باشد
... و بايد مورد بحث قرار گيرد تا پاسخى باشد براى طاعتان ناآگاه كه مى‌گويند: چرا در ...
نويسنده در مقاله بعدى كه درباره قاضى عبدالجبار و بلاغت قرآن است، به معرفى او و ...

مقاله : تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری | دادآزمون

6 فوریه 2017 ... در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از ... به بررسی
مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار

23 آوريل 2017 ... برچسب ها: ,دانلود مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار,کتاب ، جزوه,دانلود
فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ,پاورپوینت, تحقیق ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - zigmaz|جستجوگر فایل

در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى
... مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت ...

دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران

6 دسامبر 2013 ... علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر ... داده شده است: «
قاضی می تواند مطابق علم شخصی خود تنها در مورد حق الله و نه حق .... مقاله و پایان نامه ·
رشته حقوق دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ...

در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام
از عقد می تواند به ... قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق
موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق
مدنی.

مقاله علم و دانش در خدمت جامعه - سیویلیکا

در مقدمه مقاله توضیح داده شد که تفاوت بین دانش و علم در اینست که دانش هدفش ... داده
شود که چگونه و با چه سرعتی علم و دانش به وسایل و ابزار مورد نیاز مردم تبدیل می ...

اصلی/اعتبار اقرار در دادسرا - سازمان قضایی نیروهای مسلح

لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد ... به
مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود.

همه چیز درباره قوه قضاییه - تاریخ ایران - علم را با لذت بیاموزید 020

1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و
رفع ... به موجب اصل 164 قانون اساسي محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی
توان ...

تحقیق در مورد وکالت - مگ ایران

هر فردي در چهار چوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب ... يك
نفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد ؛ با وجدانترين مدعيان در ...

آخرین نظرات مشورتی - قانون

... قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی .....
بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ...

صمد: از اسماء الهی | مرکز تخصصی علم کلام

این معنا که جامع همه معانی صمد است با معنای لغوی نیز قرابت داشته و لذا مورد توجه .....
تحقيق قاضى طباطبائى، نشر دفتر تبليغات اسلامى ، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق، قم؛ لوامع ...

آیت اللّه قاضى قهرمان عرصه جهاد، علم و اخلاق‏ - پاسدار اسلام

دهم آبان سالروز شهادت قهرمان عرصه جهاد و علم و اخلاق، آیت اللّه قاضى است. ... هیچگاه در
این مورد کوتاهى و قصور نورزیده و همواره به مبارزه و حرکت در مسیر حق مى اندیشیدند و
... وى گذشته از آنکه مقالات مفید و محققانه اى در پاره اى مجلات دینى عرب زبان از خود
به ...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - دانلود رایگان

نام محصول : دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار. – دسته ی محصول :
کتاب ، جزوه. – شماره ی محصول : ۲۷۷۵۰۱. – پسود فایل : فاقد پسورد. – این محصول ...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

آیت اللّه قاضى قهرمان عرصه جهاد، علم و اخلاق‏ - پاسدار اسلام

دهم آبان سالروز شهادت قهرمان عرصه جهاد و علم و اخلاق، آیت اللّه قاضى است. ... هیچگاه در
این مورد کوتاهى و قصور نورزیده و همواره به مبارزه و حرکت در مسیر حق مى اندیشیدند و
... وى گذشته از آنکه مقالات مفید و محققانه اى در پاره اى مجلات دینى عرب زبان از خود
به ...

تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص

10 ژوئن 2017 ... file.11gig.ir/product/1112014مرجع مقالات فارسی تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى
به بيّنه يا اقرار 34ص لینک دانلود و خرید … تحقیق در مورد ...

دانلود رایگان مقاله در مورد شرط علم در ثبوت حد زنا - epage.ir

17 آگوست 2017 ... پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار ۳۴ص ... مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در
مورد شرکت کودکان در جنگ ۹ص مقاوله نامه ... مقاله اجرای احکام مدنی .

علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی - تالار ...

1 ژانويه 2014 ... چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل
میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم ...

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به ....
مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه, ...

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه
... حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

تحقیق در مورد وکالت - مگ ایران

هر فردي در چهار چوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب ... يك
نفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد ؛ با وجدانترين مدعيان در ...

هر آنچه باید درباره ازدواج سفید بدانید - برترین ها

3 مارس 2015 ... علیرضا رضانیا معلم- قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق: در برخی افراد جامعه،
مخصوصا جوانان این پرسش وجود دارد که چه نیازی به صیغه ی عقد ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد علم قاضى

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد علم قاضى تعداد 700 مورد در سایت
یافت گردید که می توانید پس از مطالعه عناوین این تحقیقات و مقالات دانش آموزی و ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی» - نشرحقوقی ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی». 152 Views. نوشته های
مشابه. فلسفه حقوق و شان وکالت. آذر ۲۴, ۱۳۹۴. حقوق حاکم بر روابط دوستانه بین دولت
ها.

مقاله درباره حادثه دلخراش 11 سپتامبر (15ص) - فایل یابی

22 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۸ حادثه ۱۱ سپتامبر مقدمه: اشاره كلي به موضوع: حادثه ...

ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎ

18 فوریه 2017 ... 4) ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﺳﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭﻯ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ،
ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺪﻯ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ، 1395/03/30 ،2 ،20.

مقاله در مورد علم قاضى - دانلود رایگان

دانلود رایگان ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از
دانلود رایگان مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

گزارش تصویری:به صرف مقالهعلم قاضی” | تبصره

10 مه 2014 ... ۱-منظور آقای شاهرودی که عنوان مقاله را علم قاضی نهاده اند محل اختلاف و بحث ... کند ،
یعنی در این مورد علم دارد و این علم بنابر امور غریبه نبوده است حال می ...

دانلودمقاله در مورد علم قاضی – دانلودکده فایل

6 نوامبر 2016 ... مقاله در مورد علم قاضى. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه7 اشاره در بررسى ادله اثبات ...

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ...

در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام
از عقد می تواند به ... قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق
موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق
مدنی.

فروشگاه اینترنتی دانشجویی مقاله درباره عقل اول

مقاله درباره عقل اول. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ...
مقاله درباره علم قاضى قیمت: 2,000 تومان. مقاله درباره علم عاشورا قیمت: 2,000 تومان.

گفتار اول علم قاضی

نکتۀ دیگر که در استفاده بی‌حد و حصر از علم شخصی قاضی باید مورد توجه قرار گیرد
، ..... امّا حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا حقیقت اینکه قاضی ...

معرفی شغل قاضی - مسیر ایرانی

مهارت تصمیم گیری – این مهارت از مهمترین مهارت های مورد نیاز یک قاضی است و بدون آن
امکان .... طبق قانونی که چند سال پیش تصویب شد، حقوق قضات و اعضای هیات علمی ...

تشخیص رابطه نامشروع زن شوهردار – گروه وکلای یاسا

15 فوریه 2016 ... زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند، باید حداکثر ظرف 72 ساعت جهت اعلام ... چرا که در
مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی ...

پرتال جامع علوم انسانی - علم قاضی-1

«قاضى مى تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق ....
بعد از بیان این مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى پردازیم که در این مقاله طى
سه ...

دانستنی های قانون - روابط نامشروع

هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد
ارزيابي .... راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي
باشد.

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع ...

مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۲/۱۴. ۲۱۷ بازدید. اصل بیطرفی قاضی برای
رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع ... م است كه چنین می گوید :در كلیه امور حقوقی ،
دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا ... اطلاعات
خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد
.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ...

در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام
از عقد می تواند به ... قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق
موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق
مدنی.دانلود pdf كتاب آشنايي با فيزيك بهداشت از ديدگاه پرتوشناسي ترجمه محمد ابراهيم ابوكاظمي ، هوشنگ سپهري ، عليرضا بينش

مقاله تربیت و امور تربیتی

جزوه کامل شیمی پیش دانشگاهی مخصوص کلیه رشته ها (پاورپوینت 252 اسلاید)

239 - دانلود تحقیق آشنایی با اوتانازيا (قتل از روي ترحم) و انواع و قوانین آن

پاورپوینت فضای سبز و مبلمان شهری