دانلود فایل


مقاله در مورد علم قاضى - دانلود فایلدانلود فایل ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از

دانلود فایل مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه7
اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدمه

ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيده‏اند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در انتصار از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر داده‏اند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مى‏تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى‏دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مى‏شود، براى قاضى علمى نسبت به قضيه‏اى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مى‏آورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمى‏ماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مى‏آيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلب‏ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مى‏شود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد. تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمى‏بودند مى‏گفتم حاكم مى‏تواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مى‏يابيم. در كتاب الوسيط‏ سنهورى آمده است: گاهى حقيقت قضائى‏ از حقيقت واقعى خارجى‏ دور مى‏افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‏گردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به حقيقت قضائى‏ منهاى حقيقت واقعى‏ ميان دو اعتبار توازن برقرارمى‏سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى‏كند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مى‏سازد تا به آئين‏هاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسان‏ها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مى‏رسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند. و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان مبناى حق خصم‏ در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مى‏گردد كه قاضى نمى‏تواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست‏سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس داده‏ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى‏دانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‏آيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.

ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مى‏گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‏جويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه‏به اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى حق خصم‏ در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مى‏نمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مى‏تواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‏گيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالت‏شهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمى‏دهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى‏پردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى‏گردد:


مقاله در مورد علم قاضی


دانلودمقاله در مورد علم قاضی


علم قاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و
تحقیقات دادرس در ... به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به
اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکانپذیر دانسته است. ... اصل مقاله (276 K
).

دانلودمقاله در مورد علم قاضی – دانلودکده فایل

6 نوامبر 2016 ... مقاله در مورد علم قاضى. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه7 اشاره در بررسى ادله اثبات ...

قضایی احکام اثبات در شکی زپ تحلیل و تجزیه حجیت

قاضي. به. اطمینان. نزدیک. به. علم. از. راه. تجزیه. و. تحلیل. ب. پردازد. و. حجیت. تج ...
قاضي. است. نه. آنکه. از. جانب. خداوند. باشد . )نجفي،. 1421. (.ق. در. این. مقاله. به.
اثبات. مي ..... مورد. پدر. و. مادر. و. فرزندان. بین. ازدواج. و. زنای. با. محارم. وجود. ندارد.
تنها. این.

علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

دانلود(419 بار)

مقاله آموزشی و همچنین خلاصه ای از پایان نامه دکتری پیش رو، حاصل تحقیق و .... قرائن
و شواهد و علم قاضی با استناد بر قرآن و شرع و معصومین(ع) مورد اعتبار نیست:

علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی - تالار ...

1 ژانويه 2014 ... چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل
میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم ...

علم قاضی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... 2- علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد تنازع، یعنی قاضی بی‌طرف به نحوی از
انحاء در جریان دعوی .... مقاله. جایگاه در درختواره, حقوق جزای عمومی ...

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش .... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه

اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم
کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و
دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت ... مقالات و بررسیها(منتشر نمی
شود).

دانلود رایگان مقاله در مورد شرط علم در ثبوت حد زنا - epage.ir

17 آگوست 2017 ... پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار ۳۴ص ... مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در
مورد شرکت کودکان در جنگ ۹ص مقاوله نامه ... مقاله اجرای احکام مدنی .

در قلمرو بلاغت - ویکی‌نور، دانشنامۀ تخصصی

اين اثر، در زمينه علم بلاغت، به ويژه بلاغت قرآن و معرفى و نقد آثار مهم اين علم مى‌باشد
... و بايد مورد بحث قرار گيرد تا پاسخى باشد براى طاعتان ناآگاه كه مى‌گويند: چرا در ...
نويسنده در مقاله بعدى كه درباره قاضى عبدالجبار و بلاغت قرآن است، به معرفى او و ...

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع ...

مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۲/۱۴. ۲۱۷ بازدید. اصل بیطرفی قاضی برای
رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع ... م است كه چنین می گوید :در كلیه امور حقوقی ،
دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا ... اطلاعات
خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد
.

دانلود(419 بار)

مقاله آموزشی و همچنین خلاصه ای از پایان نامه دکتری پیش رو، حاصل تحقیق و .... قرائن
و شواهد و علم قاضی با استناد بر قرآن و شرع و معصومین(ع) مورد اعتبار نیست:

دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران

6 دسامبر 2013 ... علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر ... داده شده است: «
قاضی می تواند مطابق علم شخصی خود تنها در مورد حق الله و نه حق .... مقاله و پایان نامه ·
رشته حقوق دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران.

نمایش موارد بر اساس برچسب: مقاله - دانشنامه زن مسلمان

مسأله استناد قاضى به علم خود از دير زمان ميان فقهاى ما مورد بحث و در محافل علمى حوزوى
مطرح بوده است. آنان در اين مسأله اتفاق نظر داشته‌اند كه چنانچه قاضى امام معصوم(ع) ...

قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392/12/04 - کانون وکلای دادگستری ...

مقالات حقوقي .... ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در
صلاحيت دادگاهي .... گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي
كشيك اعلام شود. ..... ماده ۱۲۸- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و
ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص
لازم باشد.

آخرین نظرات مشورتی - قانون

... قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی .....
بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ...

گفتار اول علم قاضی

نکتۀ دیگر که در استفاده بی‌حد و حصر از علم شخصی قاضی باید مورد توجه قرار گیرد
، ..... امّا حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا حقیقت اینکه قاضی ...

مفهوم علم قاضي - تبیان

17 نوامبر 2010 ... قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به منطوق و مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز ... طـبـق علم
خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی» - نشرحقوقی ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی». 152 Views. نوشته های
مشابه. فلسفه حقوق و شان وکالت. آذر ۲۴, ۱۳۹۴. حقوق حاکم بر روابط دوستانه بین دولت
ها.

مقاله در مورد علم قاضى - دانلود رایگان

دانلود رایگان ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از
دانلود رایگان مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

دانلود رایگان مقاله در مورد شرط علم در ثبوت حد زنا - epage.ir

17 آگوست 2017 ... پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار ۳۴ص ... مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در
مورد شرکت کودکان در جنگ ۹ص مقاوله نامه ... مقاله اجرای احکام مدنی .

سید عبدالله فاطمی‌نیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سپس نزدیک به ۳۰ سال نزد حسن مصطفوی (از شاگردان سید علی قاضی) تحصیل کرد و
تحت تعلیم و تربیت ... فاطمی نیا در مورد علم رجال و عرفان نظری دارای آگاهی است.

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش .... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

چهارمقاله - دانشنامه جهان اسلام

هر یک از چهار مقاله کتاب با مباحثى در باره فن یا علم مختص به آن مقاله آغاز و سپس ...
کتاب تذکرةالشعراء (ص 57) و قاضى احمد غفارى قزوینى در تاریخ نگارستان (ص 4، ...

گزارش تصویری:به صرف مقالهعلم قاضی” | تبصره

10 مه 2014 ... ۱-منظور آقای شاهرودی که عنوان مقاله را علم قاضی نهاده اند محل اختلاف و بحث ... کند ،
یعنی در این مورد علم دارد و این علم بنابر امور غریبه نبوده است حال می ...

همه چیز درباره قوه قضاییه - تاریخ ایران - علم را با لذت بیاموزید 020

1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و
رفع ... به موجب اصل 164 قانون اساسي محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی
توان ...

دانلودمقاله در مورد علم قاضی – دانلودکده فایل

6 نوامبر 2016 ... مقاله در مورد علم قاضى. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه7 اشاره در بررسى ادله اثبات ...

حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)

از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى
... حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز). اصل مقاله
... اگر دلیل، امرى را که سبب پیدایش یا سقوط حقّ مورد ادعاست، بى واسطه اثبات نماید
...

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه - Magiran

7 ژانويه 2004 ... مقالات و پژوهش ها ... براي تشخيص ضعف بنيه علمي قاضي است و چنانچه اين كاربرد
تعمدي باشد دلالت بر عدم تبعيت عمدي ... الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف
حقيقت به ديگران كه در اين نوشتار صرفاً نشر اكاذيب مورد نظر ماست.

حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)

از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى
... حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز). اصل مقاله
... اگر دلیل، امرى را که سبب پیدایش یا سقوط حقّ مورد ادعاست، بى واسطه اثبات نماید
...

سید عبدالله فاطمی‌نیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سپس نزدیک به ۳۰ سال نزد حسن مصطفوی (از شاگردان سید علی قاضی) تحصیل کرد و
تحت تعلیم و تربیت ... فاطمی نیا در مورد علم رجال و عرفان نظری دارای آگاهی است.

قاضی وقضاوت - علم قاضي در حقوق جزاي ايران

آن با نظام هاي دلايل كيفري الف : مفهوم علم قاضي : از حيث لغوي « علم » كلمه اي است ... (
9)بنابراين همان مفهومي كه در نظام دادرسي كيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح ...

قضایی احکام اثبات در شکی زپ تحلیل و تجزیه حجیت

قاضي. به. اطمینان. نزدیک. به. علم. از. راه. تجزیه. و. تحلیل. ب. پردازد. و. حجیت. تج ...
قاضي. است. نه. آنکه. از. جانب. خداوند. باشد . )نجفي،. 1421. (.ق. در. این. مقاله. به.
اثبات. مي ..... مورد. پدر. و. مادر. و. فرزندان. بین. ازدواج. و. زنای. با. محارم. وجود. ندارد.
تنها. این.

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - دانلود ها

با کیک برروی دریافت فایل در آخر مطلب میتوانید فایل مورد نظر را خریداری کنید.
کلمات کلیدی. نظرات خود را درمورد دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا ...

استفتاء و عقیده مجتهدین معظم در رابطه با علم قاضی و ماده 211 قانون ...

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی استفتاء ، استفتائات و عقیده
... خانه; تالارهای گفتمان; وبلاگ‌ها; ارزیابی ها; مقالات; گالری; منابع; گروه‌ها; حمایت; فرم
ها ... در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی ...

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی - ویکی فقه

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف ... سپس در ۱۳۰۸،
برای کسب علم به نجف هجرت نمود و در آن‌جا نزد محمد فاضل شربیانی، محمدحسن ... این
درخواست قاضی مورد قبول امیر المومنین علیه السلام واقع شده و آن حضرت، راه سعادت
و ...

دانلود رایگان مقاله در مورد شرط علم در ثبوت حد زنا - epage.ir

17 آگوست 2017 ... پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار ۳۴ص ... مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در
مورد شرکت کودکان در جنگ ۹ص مقاوله نامه ... مقاله اجرای احکام مدنی .

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش .... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

رشته فقه وحقوق - علم قاضی

رشته فقه وحقوق - علم قاضی - فقه وحقوق - رشته فقه وحقوق. ... مقاله ای درباره علم
قاضی نوشته:سید محمود هاشمی در ادامه مطلب قرار میدهم امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد ...

گزارش تصویری:به صرف مقالهعلم قاضی” | تبصره

10 مه 2014 ... ۱-منظور آقای شاهرودی که عنوان مقاله را علم قاضی نهاده اند محل اختلاف و بحث ... کند ،
یعنی در این مورد علم دارد و این علم بنابر امور غریبه نبوده است حال می ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - علم قاضی(1)

اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضی می تواند
بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعی و مدعی علیه در جهت رفع اختلاف ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

مقاله علم و دانش در خدمت جامعه - سیویلیکا

در مقدمه مقاله توضیح داده شد که تفاوت بین دانش و علم در اینست که دانش هدفش ... داده
شود که چگونه و با چه سرعتی علم و دانش به وسایل و ابزار مورد نیاز مردم تبدیل می ...

صمد: از اسماء الهی | مرکز تخصصی علم کلام

این معنا که جامع همه معانی صمد است با معنای لغوی نیز قرابت داشته و لذا مورد توجه .....
تحقيق قاضى طباطبائى، نشر دفتر تبليغات اسلامى ، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق، قم؛ لوامع ...

استفتاء و عقیده مجتهدین معظم در رابطه با علم قاضی و ماده 211 قانون ...

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی استفتاء ، استفتائات و عقیده
... خانه; تالارهای گفتمان; وبلاگ‌ها; ارزیابی ها; مقالات; گالری; منابع; گروه‌ها; حمایت; فرم
ها ... در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی ...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه - Magiran

7 ژانويه 2004 ... مقالات و پژوهش ها ... براي تشخيص ضعف بنيه علمي قاضي است و چنانچه اين كاربرد
تعمدي باشد دلالت بر عدم تبعيت عمدي ... الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف
حقيقت به ديگران كه در اين نوشتار صرفاً نشر اكاذيب مورد نظر ماست.

علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به ....
مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه, ...

مفهوم علم قاضي - تبیان

17 نوامبر 2010 ... قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به منطوق و مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز ... طـبـق علم
خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد ...

مقاله درباره حادثه دلخراش 11 سپتامبر (15ص) - فایل یابی

22 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۸ حادثه ۱۱ سپتامبر مقدمه: اشاره كلي به موضوع: حادثه ...

قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392/12/04 - کانون وکلای دادگستری ...

مقالات حقوقي .... ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در
صلاحيت دادگاهي .... گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي
كشيك اعلام شود. ..... ماده ۱۲۸- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و
ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص
لازم باشد.

حراج 3 قالب بنر ترحیم (بنر عرض تسلیت) با کیفیت بالا

مقاله در مورد پرستاري در ايران باستان تا كنونپکیج پروژه آماده آنریل انجین - اتومبیلرانی

تحقیق درمورد پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص

دانلود تحقیق قاچاق

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره فرهنگ های خاص جوامع مختلف

دانلود پاورپوینت چه خبر 1 درس ششم علوم پایه پنجم دبستان

گزارش کارورزی تشخیص طبی در آزمایشگاه امام علی

دانلود پاورپوینت نظام پیشنهادات (سیستم پیشنهادات)