دانلود فایل


مقاله در مورد علم قاضى - دانلود فایلدانلود فایل ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از

دانلود فایل مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه7
اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدمه

ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيده‏اند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در انتصار از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر داده‏اند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مى‏تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى‏دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مى‏شود، براى قاضى علمى نسبت به قضيه‏اى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مى‏آورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمى‏ماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مى‏آيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلب‏ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مى‏شود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد. تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمى‏بودند مى‏گفتم حاكم مى‏تواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مى‏يابيم. در كتاب الوسيط‏ سنهورى آمده است: گاهى حقيقت قضائى‏ از حقيقت واقعى خارجى‏ دور مى‏افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‏گردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به حقيقت قضائى‏ منهاى حقيقت واقعى‏ ميان دو اعتبار توازن برقرارمى‏سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى‏كند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مى‏سازد تا به آئين‏هاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسان‏ها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مى‏رسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند. و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان مبناى حق خصم‏ در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مى‏گردد كه قاضى نمى‏تواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست‏سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس داده‏ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى‏دانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‏آيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.

ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مى‏گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‏جويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه‏به اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى حق خصم‏ در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مى‏نمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مى‏تواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‏گيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالت‏شهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمى‏دهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى‏پردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى‏گردد:


مقاله در مورد علم قاضی


دانلودمقاله در مورد علم قاضی


علم قاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

مقاله : تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری | دادآزمون

6 فوریه 2017 ... در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از ... به بررسی
مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی - عرفان و حکمت

عرفان و حکمت > مقاله > نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی ... دهر است، یعنی
واقعاً شخصیت برجسته علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی‌نظیر، حقاً
...

علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

قاضی وقضاوت - علم قاضي در حقوق جزاي ايران

آن با نظام هاي دلايل كيفري الف : مفهوم علم قاضي : از حيث لغوي « علم » كلمه اي است ... (
9)بنابراين همان مفهومي كه در نظام دادرسي كيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح ...

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - دانلود رایگان

نام محصول : دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار. – دسته ی محصول :
کتاب ، جزوه. – شماره ی محصول : ۲۷۷۵۰۱. – پسود فایل : فاقد پسورد. – این محصول ...

آیت اللّه قاضى قهرمان عرصه جهاد، علم و اخلاق‏ - پاسدار اسلام

دهم آبان سالروز شهادت قهرمان عرصه جهاد و علم و اخلاق، آیت اللّه قاضى است. ... هیچگاه در
این مورد کوتاهى و قصور نورزیده و همواره به مبارزه و حرکت در مسیر حق مى اندیشیدند و
... وى گذشته از آنکه مقالات مفید و محققانه اى در پاره اى مجلات دینى عرب زبان از خود
به ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - فایل20

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34 پيوستن علم قاضى به ب... ...
مقاله درمورد افزايش فشار درون جمجمه · فایل پاورپوینت سفر به اعماق زمین پایه ی ششم
...

آشنایی با علم «کیفرشناسی» - آفتاب

25 ژانويه 2009 ... قاضی دادسرای بیرجند در این باره می گوید: واکنش اجتماعی و یا همان ... آن هنگام به عنوان
»علم اداره زندان ها« پذیرفته شد و مورد توجه مسئولان امور زندان ها قرار گرفت. .... به آن
داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها، مقالات و رسالات فراوانی ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - علم قاضی(1)

اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضی می تواند
بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعی و مدعی علیه در جهت رفع اختلاف ...

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - دانلود رایگان

نام محصول : دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار. – دسته ی محصول :
کتاب ، جزوه. – شماره ی محصول : ۲۷۷۵۰۱. – پسود فایل : فاقد پسورد. – این محصول ...

قاضی وقضاوت - علم قاضي در حقوق جزاي ايران

آن با نظام هاي دلايل كيفري الف : مفهوم علم قاضي : از حيث لغوي « علم » كلمه اي است ... (
9)بنابراين همان مفهومي كه در نظام دادرسي كيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح ...

تشخیص رابطه نامشروع زن شوهردار – گروه وکلای یاسا

15 فوریه 2016 ... زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند، باید حداکثر ظرف 72 ساعت جهت اعلام ... چرا که در
مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی ...

مقاله چرا زن نمى تواند قاضى شود؟ [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟ در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است
که در این جابه برخی از آن ها اشاره می کنیم: أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور ...

اصلی/اعتبار اقرار در دادسرا - سازمان قضایی نیروهای مسلح

لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد ... به
مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود.

گفتار اول علم قاضی

نکتۀ دیگر که در استفاده بی‌حد و حصر از علم شخصی قاضی باید مورد توجه قرار گیرد
، ..... امّا حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا حقیقت اینکه قاضی ...

علم قاضی » بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی ...

21 فوریه 2014 ... در ميان ادله چهارگانه، يعني اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، علم قاضي از ... به بررسي
مباني فقهي و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسيله علم قاضي و ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

اصلی/اعتبار اقرار در دادسرا - سازمان قضایی نیروهای مسلح

لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد ... به
مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود.

تحقیق مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار - دیباداک

تحقیق مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار پیوستن علم قاضى به بیّنه یا
اقرار بر ... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

دانستنی های قانون - روابط نامشروع

هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد
ارزيابي .... راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي
باشد.

استفتاء و عقیده مجتهدین معظم در رابطه با علم قاضی و ماده 211 قانون ...

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی استفتاء ، استفتائات و عقیده
... خانه; تالارهای گفتمان; وبلاگ‌ها; ارزیابی ها; مقالات; گالری; منابع; گروه‌ها; حمایت; فرم
ها ... در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی ...

تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص - آنلاین پروژه ...

18 جولای 2017 ... تحقیق در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار ۳۴ص ... در فقه امامیه نیز, اقرار,
شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى ...

مقاله چرا زن نمى تواند قاضى شود؟ [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟ در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است
که در این جابه برخی از آن ها اشاره می کنیم: أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور ...

ادامه مطلب... - انجمن علمی رشته حقوق

در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی
خاص ... بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق
...

نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی - عرفان و حکمت

عرفان و حکمت > مقاله > نظرات بزرگان درباره آیة‌الله العظمی قاضی ... دهر است، یعنی
واقعاً شخصیت برجسته علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی‌نظیر، حقاً
...

تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار ۳۴ص - دانلود فایل ...

28 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۳۹ صفحه. قسمتی از متن .doc :

مقاله چرا زن نمى تواند قاضى شود؟ [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

چرا زن نمي تواند قاضي شود ؟ در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است
که در این جابه برخی از آن ها اشاره می کنیم: أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - فایل20

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34 پيوستن علم قاضى به ب... ...
مقاله درمورد افزايش فشار درون جمجمه · فایل پاورپوینت سفر به اعماق زمین پایه ی ششم
...

مقاله در مورد علم قاضى - دانلود رایگان

دانلود رایگان ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از
دانلود رایگان مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

مقاله : تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری | دادآزمون

6 فوریه 2017 ... در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از ... به بررسی
مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

قضایی احکام اثبات در شکی زپ تحلیل و تجزیه حجیت

قاضي. به. اطمینان. نزدیک. به. علم. از. راه. تجزیه. و. تحلیل. ب. پردازد. و. حجیت. تج ...
قاضي. است. نه. آنکه. از. جانب. خداوند. باشد . )نجفي،. 1421. (.ق. در. این. مقاله. به.
اثبات. مي ..... مورد. پدر. و. مادر. و. فرزندان. بین. ازدواج. و. زنای. با. محارم. وجود. ندارد.
تنها. این.

مقاله : تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری | دادآزمون

6 فوریه 2017 ... در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از ... به بررسی
مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

29 مه 2013 ... ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف ... ماده
13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از .... و
خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و
تحقیقات دادرس در ... به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به
اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکانپذیر دانسته است. ... اصل مقاله (276 K
).

تحقیق در مورد وکالت - مگ ایران

هر فردي در چهار چوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب ... يك
نفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد ؛ با وجدانترين مدعيان در ...

چهارمقاله - دانشنامه جهان اسلام

هر یک از چهار مقاله کتاب با مباحثى در باره فن یا علم مختص به آن مقاله آغاز و سپس ...
کتاب تذکرةالشعراء (ص 57) و قاضى احمد غفارى قزوینى در تاریخ نگارستان (ص 4، ...

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه - Magiran

7 ژانويه 2004 ... مقالات و پژوهش ها ... براي تشخيص ضعف بنيه علمي قاضي است و چنانچه اين كاربرد
تعمدي باشد دلالت بر عدم تبعيت عمدي ... الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف
حقيقت به ديگران كه در اين نوشتار صرفاً نشر اكاذيب مورد نظر ماست.

دانلودمقاله در مورد علم قاضی – دانلودکده فایل

6 نوامبر 2016 ... مقاله در مورد علم قاضى. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه7 اشاره در بررسى ادله اثبات ...

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | استفتاء در رابطه با علم قاضی و راه ...

جوابهای مراجع معظم به سوالاتی که در مورد علم قاضی و تکنولوژی (فیلم ، پیام کوتاه و
غیره. .... مقاله ها تحت عنوان (علم قاضی و فیلم و زنا) یا (تفسیر ماده 211 قانون مجازات ...پاورپوینت درمورد اصول بازاریابی تلفنیمقاله فیروزه

دانلود تحقیق وضعیت پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسمای بیماران نارسایی احتقانی قلب

پروژه مالی نیروی انتظامی

گزارش کار استخراج جامدمایع

دانلود پاورپوینت دهه فجر - 12 اسلاید

نقشه اتوکد منطقه 9 اصفهان

پروژه آماده سایت باشگاه رزمی با php