دانلود فایل


دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان

دانلود فایل دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان فهرست مطالب:
مقدمه 4
ويژگى هاى روز قيامت 5
حساب اعمال در روز قيامت 7
نامه اعمال 8
شهود و گواهان روز قيامت 9
"شاهد و گواه سوّم" فرشتگان گمارده شده بر انسان ها 10
بهشت 11
و در مناجات عارفان، مروى از حضرت سجاد (عليه السلام) آمده 12
آتش جهنّم و عذاب هاى آن 13
نعمات جسمی بهشتیان 14
دوزخ 15
عذاب های روحی دوزخیان 15
عذاب ها ی جسمانی دوزخیان 15
نتيجه گيري 16
منابع 17
حقيقت مرگ بريده شدن علاقه روح از بدن براي علاقه روح به بدن تشبيهات زيادي شده است بعضي گفته اند مثل كشتي بان و كشتي كه مرگ كشتي را از تحت اختيار كشتيبان بيرون مي برد . و بعضي *1 را به جابه جا كردن چراغ تشبيه كردندمثلاً فرض كنيد در كلبه اي كه چندين سوراخ داشته باشد چراغ گازي قرار دهيد از اين مجرا ها روشني مي دهد چراغ راكه بيرون برديد تاريك مي شود مرگ بعني بيرون بردن اين چراغ از بدن *2 بايد دانست كه علاقه روح به بدن نه از جهت حلول است يعني روح داخل بدن باشد نه اينطور نيست چون روح مجراست و جسم نيست داخل و خارج ندارد فقط علاقه دارد توجه *3 به بدن را دارد مرگ يعني قطع علاقه از بدن .
ويژگى هاى روز قيامت:
در آيات زيادى از قرآن كريم قيامت ياد شده و به نام روز قيامت در "414" موضع از آيات قرآنى ذكر شده است. و اما ويژگى هاى روز قيامت كه در قرآن آمده، زياد است. ما اينجا تعداد (93) عدد از آنها را با شماره ذكر مى كنيم، و در پاورقى آدرس آيه اى را كه دلالت بر هر كدام از آنها دارد در كنار شماره آن مى آوريم.
1ـ روز جدا كردن حق از باطل 2ـ روز حسرت 3ـ روز نزديك 4ـ روز فرياد 5ـ روز ابدى 6ـ حادثه برتر و بزرگتر 7ـ روزى كه هيچ كس بجاى كس ديگر مجازات نشود 8ـ روزى كه گروهى روسفيد و گروهى روسياه شوند 9ـ روزى كه راستگويان را راستگويى سود مى دهد 10ـ روزى كه افراد با تقوى گروه گروه بسوى پروردگار مهربان محشور مى شوند 11ـ در آن روز برخى از رخسارها خوش و خرّم و از كوشش خود (در اطاعت خدا) خشنودند 12ـ (درآن روز) هر كس نوشتار (نامه عمل) او بدست راستش داده مى شود، به آسانى محاسبه شده و شادمان بسوى اهل خود برمى گردد. 13ـ روزى كه مردان مؤمن و زنان مؤمنه را مى بينى كه نور آنها از پيش رو و جانب راست آنها مى درخشد (به آنها گفته مى شود) مژده باد بر شما، در باغ هاى بهشتى كه نهرها در زير آنها روان است، جاويدان خواهيد بود. كاميابى بزرگ همانست. 14ـ روزى كه خدا پيامبر و مؤمنان را خوار نسازد، نور آنان از پيش روى و جانب راست مى درخشد، مى گويند: پروردگارا نور ما را به كمال برسان. ما را بيامرز تو بر همه چيز توانايى 15ـ خدا نيكان را از شر آن روز نگهداشته و به آنها خوشى و شادمانى عطا خواهد فرمود. . 16ـ در آن روز كسانى كه ايمان آورده اند، از وضع كفار به خنده مى افتند. بر تخت ها نشسته تماشا مى كنند. 17ـ در آنروز رخسار گروهى فروزان و خندان وشادمان است 18ـ در آن روز رخسار گروهى زيبا و بسوى پروردگار خود نگران است 19ـ روزى كه مال و فرزندان سود نمى دهد 20ـ درآن روز عذرخواهى كسانى كه ظلم كرده اند، سود نمى دهد، ونه از آنها خواسته مى شود كه توبه كنند. 21ـ روزى كه هيچ پدرى بجاى فرزندش و نه فرزندى بجاى پدرش به كوچكترين كيفرى تن نمى دهد. 22ـ آنگاه كه جانها از ترس به گلو مى رسد و خشم خود را بناچار فرو مى برند، براى ظالمان خويشاوند و شفاعت گرى كه سخنش پذيرفته شود، وجود ندارد. *
23ـ روزى كه از عذاب آن بگريزند و از قهر خدا هيچ پناهى نيابند 24ـ روزى كه گواهان به شهادت برخيزند 25ـ در آن روز دوستان، دشمن همديگرند. جز پرهيزكاران 26ـ روزى كه به شديدترين وجه آنها را خواهيم گرفت 27ـ روزى كه هيچ يار و ياورى كسى را از عذاب نرهاند 28ـ روزى كه جهنم را گوييم آيا مملو شدى؟ پاسخ دهد آيا بيش از اين هم هست؟ 29ـ حادثه قيامت هنگامى كه به وقوع پيوست گروهى را بلند ساخته و گروهى را پست خواهد كرد 30ـ روزى كه براى سجده كردن به خدا خوانده شوند ولى نتوانند. 31ـ گناه كار آرزو مى كند كاش مى توانست براى دفع عذاب آن روز، فرزندان و همسر و برادر و خويشان حمايتگر خود و هر كسى را كه در روى زمين است، فدا كند. 32ـ روزى كه اطفال را پير مى كند 33ـ درآن روز انسان مى گويد به كجا بايد فرار كرد 34ـ آن روز آنچه را كه آدمى مقدم داشته و آنچه را كه بتأخير انداخته، بر وى بازگو مى شود. 35ـ روزى كه شر آن فراگير است. 36ـ روزى كه عبوس و سخت رنج دهنده است 37ـ روز سختى را به دنبال مى نهند 38ـ در آن روز واى بر تكذيب كنندگان.39ـ روزى كه آنچه انسان پنهان داشته، آشكار مى گردد 40ـ آنگاه كه جهنم آورده شد آن روز انسان متذكر كار خود مى گردد ولى چه وقت تذكر براى اوست 41ـ در آن روز چنان عذاب مى شود كه كسى آنچنان عذاب نشده است و چنان گرفتار مى شود كه كسى آنچنان گرفتار نشده است. 42ـ روزى كه مردم مانند ملخ (هرسو) پراكنده شوند و كوهها متلاشى گردد.43ـ روزى كه در صور دميده شود 44ـ روزى كه برخى از آيات الهى بيايد آنكس را كه پيش از آن روز ايمان نياورده، ايمان در آن روز سود ندهد. 45ـ روزى كه كوه ها را به رفتار آوريم و زمين صاف (بدون پستى و بلندى) گردد. 46ـ روزى كه آسمان را همانند پوشه نوشته ها درهم پيچيم 47ـ روزى كه آسمان دودى پديد آورد كه مردم را احاطه كند، آن عذابى است دردناك 48ـ در صور كه دميده شود، همان روزى است كه خبر داده شده است. 49ـ روزى كه صيحه به حق را بشنوند همان روز، روز بيرون آمدن از گور است. 50ـ روزى كه آسمان سخت بجنبد و كوهها به رفتار آيد 51ـ آنگاه كه آسمان بشكافد، و برنگ گل سرخ درآيد و همانند روغن ذوب شده روان گردد.52ـ روزى كه روح و فرشتگان به صف ايستند.53ـ روزى كه مرد به آنچه خود پيش فرستاده همى نگرد و كافر مى گويد ايكاش خاك بودم. 54ـ روزى كه انسان آنچه را كه كرده است بياد آورد و دوزخ براى بينندگان آشكار شود.55ـ روزى كه مرد از برادر و پدر و مادر و همسر و فرزندان فرار مى كند. 56ـ هنگامى كه كوه ها به رفتار مى آيد. 57ـ هنگامى كه حيوانات وحشى محشور شوند. 58ـ هنگامى كه درياها مشتعل گردد. 59ـ هنگامى كه نفوس خلق به هم جنس خود از نيك و بد بپيوندند. 60ـ هنگامى كه ستارگان فرو ريزد. 61ـ هنگامى كه درياها روان گردد. 62ـ هنگامى كه (مرده ها) از گورها برانگيخته شوند. 63ـ هنگامى كه آسمان پرده بردارى شود.64ـ هنگامى كه دوزخ برافروخته شود. 65ـ هنگامى كه بهشت نزديك شود. 66ـ هنگامى كه آسمان شكافته شود و به فرمان پروردگار خود اطاعت كند، بايد هم بكند. 67ـ هنگامى كه زمين گسترده شود و هر چه را كه در ميان آنست بيرون اندازد.
شامل 17 اسلاید powerpoint


دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گناه شناسی ياس

امیرمؤمنان(ع) می فرماید:" در روز قیامت به امر خدا بوی گندی وزیده می شود که تمام اهل ......
دانلود: Package icon پاورپوینت صوتی 40 حدیث تصویری امام رضا علیه السلام با
..... منبع : گناه شناسیپذیرفته شدن استغفار ملائکه برای بندگان ...... عملی مخصوص
امت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) که باعث می‌شود خداوند از حسابرسی بنده شرم کند.

پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه هنرهای معاصر ایران و موزه فرش تهران -

7 نوامبر 2016 ... پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه هنرهای معاصر ایران و موزه فرش تهران. 5 روز ago فنی
و مهندسی ... بعد دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان ...

حق الناس / حق مردم را ادا کنید

24 دسامبر 2011 ... قبل از پاسخ به سوال اصلی شما (جبران حق الناس در قیامت) یک مقدمه و چند نکته کوتاه
را عرض کنم. .... اينکه خداوند حق الناس را نمي بخشد چون حقوقي است مربوط به بندگان
خدا و به مقتضاي ... بنابراين خداوند قدرت دارد اما سختي کار حسابرسي به خاطر اهميت
موضوع است. ..... قطعه جدید محمد اصفهانی در تذکر «حق الناس» +دانلود.

دقت و کشمکش در حسابرسی آخرت - نوگرا

23 مه 2015 ... روز قیامت هر کسی که در حسابرسی‌اش دقت و کشمکش صورت گیرد و اعمال و کردار ... از
( نافرماني ) خودش برحذر مي‌دارد ، و خداوند نسبت به بندگان مهربان است ( و با نافرماني
از او ... مقاله مرتبط : کسانی که در آخرت با آسانی حسابرسی می‌شوند ؟ ... حركات و احزاب,
خبر های جدید, دانلود, بروشور, پاورپوینت, سخنرانی, سرود و کلیپ ...

دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان - ژیکو

23 ا کتبر 2016 ... فهرست مطالب: مقدمه 4. ویژگى هاى روز قیامت 5. حساب اعمال در روز قیامت 7. نامه اعمال 8.
شهود و گواهان روز قیامت 9. "شاهد و گواه سوّم" فرشتگان گمارده شده بر ...

چگونگي حساب‌رسي در قيامت | گروه اینترنتی رهروان ولایت

چکیده: در حدیثی بسیار زیبا، آقا امام سجاد(علیه‌السلام) به شرح وقایع آن روز پرداخته
و نحوه حساب‌رسی بندگان در روز قیامت را شرح داده و فرمودند:... .

ثواب قرائت سوره های قرآنی 2

هر کس سوره زمر را قرائت نماید در روز قیامت امیدش قطع نشده و خداوند ثواب ... کند خداوند
نامه اعمالش را در روز قیامت به دست راست او می دهد و از او حسابرسی نمی کند و او را .... و
شناخت؛ روز خوشه‌چینى بندگان از پهن دشت معرفت الهى؛ روزى كه نگاه قلب‌ها، بیش از
..... بخشودگی جراِئم کتابهای دیرکردی در ماه رمضان | دانلود پاورپوینت انرژی بادی -
29 ...

حسابرسی از نظر احادیث | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم ...

از نفْسهاى خود حساب بكشيد، پيش از آن كه از شما حساب بكشند؛ زيرا در قيامت، پنجاه
... دارد، لازم است در هر شبانه روز، عمل خود را بررسى كند و حسابرس نفْس خويش باشد .
..... اى بندگان من كه در راه من جنگيديد و در راه من كشته شديد و آزار ديديد و در راه من جهاد
كرديد! .... احادیث امام حسن عسکری (ع) · دانلود گنجینه معارف اهل بیت · احادیث امام زمان (
عج) ...

ثواب قرائت سوره های قرآنی 2

هر کس سوره زمر را قرائت نماید در روز قیامت امیدش قطع نشده و خداوند ثواب ... کند خداوند
نامه اعمالش را در روز قیامت به دست راست او می دهد و از او حسابرسی نمی کند و او را .... و
شناخت؛ روز خوشه‌چینى بندگان از پهن دشت معرفت الهى؛ روزى كه نگاه قلب‌ها، بیش از
..... بخشودگی جراِئم کتابهای دیرکردی در ماه رمضان | دانلود پاورپوینت انرژی بادی -
29 ...

حسابرسی از نظر احادیث | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم ...

از نفْسهاى خود حساب بكشيد، پيش از آن كه از شما حساب بكشند؛ زيرا در قيامت، پنجاه
... دارد، لازم است در هر شبانه روز، عمل خود را بررسى كند و حسابرس نفْس خويش باشد .
..... اى بندگان من كه در راه من جنگيديد و در راه من كشته شديد و آزار ديديد و در راه من جهاد
كرديد! .... احادیث امام حسن عسکری (ع) · دانلود گنجینه معارف اهل بیت · احادیث امام زمان (
عج) ...

دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان - ژیکو

23 ا کتبر 2016 ... فهرست مطالب: مقدمه 4. ویژگى هاى روز قیامت 5. حساب اعمال در روز قیامت 7. نامه اعمال 8.
شهود و گواهان روز قیامت 9. "شاهد و گواه سوّم" فرشتگان گمارده شده بر ...

نحوه حساب رسي در روز قيامت - ظهور

ظهور - نحوه حساب رسي در روز قيامت - وبلاگ تخصصی مهدویت - ظهور. ... یکی از اسماء
خدا حسیب است یعنی حساب کننده و حسابرس . ... خیلی از بندگان صالح الهی نسبت به
اعمال شان مراقبت دارند زیرا می دانند که تبعات آن عمل .... دانلود پاورپوینت روانشناسی.

دين و زندگي دبيرستان - آيات و پيام آيات دين و زندگي 2

... کرده و در سایت قرار دهد. دانلود جزوات دین و زندگی سالهای دوم، سوم و چهارم دبیرستان
... خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت · خلاصه درس دین و زندگی 3 به ...

دين و زندگي دبيرستان - آيات و پيام آيات دين و زندگي 2

... کرده و در سایت قرار دهد. دانلود جزوات دین و زندگی سالهای دوم، سوم و چهارم دبیرستان
... خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت · خلاصه درس دین و زندگی 3 به ...

دين و زندگي دبيرستان - آيات و پيام آيات دين و زندگي 2

... کرده و در سایت قرار دهد. دانلود جزوات دین و زندگی سالهای دوم، سوم و چهارم دبیرستان
... خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت · خلاصه درس دین و زندگی 3 به ...

آموزش و برنامه مورد نیاز برای برداشتن الگو تبلت و گوشی بدون حذف ...

16 ساعت قبل ... دانلود آموزش نصب رام از طریق Flashtool در گوشی های هواوی با لینک مستقیم. 2 ساعت
پیش .... دانلود مقاله قیامت و حسابرسی بندگان. مهر ۱۴, ۱۳۹۵ ...

دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان | همه چی دان

25 ا کتبر 2016 ... دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان فهرست مطالب: مقدمه 4 ويژگى هاى روز
قيامت 5 حساب اعمال در روز قيامت 7 نامه اعمال 8 شهود.

ثواب قرائت سوره های قرآنی 2

هر کس سوره زمر را قرائت نماید در روز قیامت امیدش قطع نشده و خداوند ثواب ... کند خداوند
نامه اعمالش را در روز قیامت به دست راست او می دهد و از او حسابرسی نمی کند و او را .... و
شناخت؛ روز خوشه‌چینى بندگان از پهن دشت معرفت الهى؛ روزى كه نگاه قلب‌ها، بیش از
..... بخشودگی جراِئم کتابهای دیرکردی در ماه رمضان | دانلود پاورپوینت انرژی بادی -
29 ...

دين و زندگي دبيرستان - آيات و پيام آيات دين و زندگي 2

... کرده و در سایت قرار دهد. دانلود جزوات دین و زندگی سالهای دوم، سوم و چهارم دبیرستان
... خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت · خلاصه درس دین و زندگی 3 به ...

چگونگي حساب‌رسي در قيامت | گروه اینترنتی رهروان ولایت

چکیده: در حدیثی بسیار زیبا، آقا امام سجاد(علیه‌السلام) به شرح وقایع آن روز پرداخته
و نحوه حساب‌رسی بندگان در روز قیامت را شرح داده و فرمودند:... .

رازهای موفقیت آرمیتا مرادی از زبان مادرش عکس - یک گروپ - JavanBlog.IR

8 سپتامبر 2015 ... دانلود کلیپ آرت قاب و بک گراند قدیمی - New Moon Scraps - کلیپ آرت ورد ... فایل
آماده پاورپوینت ..... از حقوق تضیع شده بندگان نسبت به یکدیگر صرف نظر نخواهد
کرد؛ مگر اینکه خودشان رضایت دهند و از دادخواهى صرف نظر کنند. .... برچسب‌ها:
حسابرسی قیامت,دانستنیهای قیامت,درباره قیامت,قیامت,مذهبی,مقالات دینی,.

خواص کلی اسیدها و بازها و PH

دانلود مقاله ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری

تحقیق درباره سرطان معده و ارتباط گذشته این بیماری با زمان حال

دانلود مقاله ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری

مقاله ‌‌‌جـایگاه‌ حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم

دانلود حل تمرین مقدمه ای بر سیستم های پایگاه داده دیت ویرایش هشتم An Introduction to Database Systems C.J. Date

طرح توجیهی تولید نان فانتزی

دانلود کتاب آشنایی با روش های المان محدود Reddy ویرایش سوم +حل تمرین

برآورد هزینه

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس ساده کردن کسر