دانلود فایل


پايان نامه بودجه - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بودجه در 120صفحه قابل دانلود میباشد

دانلود فایل پايان نامه بودجه


فرمت فایل:word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :120
فهرست مطالب :
1-1-مقدمه:
2-1-تعريف موضوع تحقيق:
3-1-تعريف مسئله:
4-1- هدف از انتخاب موضوع:
5-1-اهميت موضوع:
6-1- فرضيات تحقيق:
7-1- قلمرو تحقيق:
8-1-محدوديت هاي تحقيق:
9-1- روش تحقيق:
10-1- تعريف متغيرها:
ب- متغيروابسته:
11-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات:
1-تورم: (inflation)
2-سرمايه گذاري: (investment)
3-توليد ناخالص داخلي : (gross domestic product)(GDP)
4-شاخص قيمتي مصرف كننده: (Consumer price index)(CPI)
5-كسري بودجه دولت: (Government Budget deficit)
12-1-جمع بندي:
1-2-مفهوم و تعاريف بودجه دولت:
2-2- اصل تعادل بودجه:
2-2-2- رعايت توازن ساليانه در بودجه (نظريه
كلاسيكها):
3-2- تعادل بودجه درماليه جديد:
ب-تعادل اقتصادي:
ج-تعادل پولي:
4-2- تعريف كسري بودجه:
الف- تعريف كسري بودجه از نظر كلاسيكها وكينزين ها:
ب- مفهوم كسري بودجه دولت از نگاه بدهي:
هـ) تعريف كسري بودجه دولت در ايران:
5-2- تاريخچه سياست كسري بودجه:
6-2- انواع كسري بودجه و اثرات اجتماعي و
اقتصادي آنها:
ب- كسر بودجه ناشي از شرايط اقصادي:
ج-كسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادي:
7-2- سياست مالي كسري بودجه:
1-7-2-سياست كسري بودجه به منظور توسعه اقتصادي:
2-7-2-سياست كسري بودجه به منظور مقابله با ركود
اقتصادي:
8-2-چگونگي اعمال سياست مالي از طريق بودجه:
1-8-2- سياست هزينه اي:
3-8-2- سياست قرضه:
9-2- آثار اقتصادي تامين كسري بودجه:
مفهوم كسري بودجه در اين تحقيق:
10-2-تورم:
2-10-2- انواع تورم براساس درجه شدت آنها:
الف- تورم خزنده(خفيف، عادي) (Greeping inflation):
ب- تورم تازنده(شتابان) (Golloping inflation):
11-2- سرمايه گذاري:
1-11-2-مفهوم تشكيل سرمايه و اهميت آن:
3-11-2-ماهيت سرمايه گذاري بخش خصوصي:
5-11-2- تاثير سياستهاي مالي دولت بر سرمايه گذاري:
1-5-11-2-سياستهاي مالي جانشيني جبري(Crowding out):
7-11-2- آثار تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي
بر سرمايه گذاري بخش خصوصي:
1-7-11-2-رابطه پس انداز و سرمايه گذاري
12-2- توليد ناخالص داخلي:
1-12-2-تعريف توليد ناخالص داخلي:
13-2-اهداف مشترك دولت و بانك مركزي:
1-13-2- تعيين اهداف مشترك دولت و بانك مركزي:
الف- شاخص اول- حفظ قدرت خريد پول:
14-2- راههاي مختلف تامين مالي كسري بودجه و
آثار آن:
15-2-اهميت استقراض ملي:
16-2- استقراض داخلي در مقابل استقراض خارجي:
17-2- مقايسه استقراض با راههاي ديگر تامين
مالي مخارج دولت:
18-2- دريافت وام از بانك مركزي:
1-18-2- تامين كسري بودجه موقت از طريق استقراض از
بانك مركزي:
2-18-2-تامين كسري بودجه دائمي از طريق استقراض از
بانك مركزي:
19-2- تحقيقات انجام شده در مورد اقتصاد
ايران:
متغيرهاي سه ماهه عبارتند از:
ذ-مطالعه هاندرويانيس و پاياپتروس:
1-5- نتيجه گيري
2-5- ارائه راه حلها و پيشنهادات:
1-2-5- راههاي كاهش كسري بودجه در ايران:
ب- افزايش درآمدهاي غيرنفتي:
ج-افزايش درآمدهاي مالياتي:
1-مالياتهاي مستقيم:
2-مالياتهاي غيرمستقيم:
2-1-2-5- كاهش هزينه ها:
1-2-2-5- فروش سهام شركتها و كارخانجات دولتي و ملي شده:
3-2-5- روشهاي تامين كسري بودجه در ايران:
1-3-2-5- انتشار اوراق مشاركت:
3-5- نتيجه گيري جمع بندي و حصول به اهداف
بانك مركزي:
فهرست منابع و ماخذ:
1-1-مقدمه:
امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظايف دولتها مطالب زيادي مورد بررسي و نگاشته شده است. بويژه اينكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت نيز بحثها و بررسي هاي متعددي انجام شده است. در ايران و ديگر كشورهاي جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف كشورهاي توسعه يافته صنعتي، دولت نقش اساسي در رشد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي دارد كه عنايت به اهداف دولت در اين جوامع، مانند اشتغال كامل، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، كاهش تورم و ثبات قيمتها، رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي اهميت نقش دولت را روشن مي سازد، از اين جهت اكثر دولتها جهت دستيابي به اهداف فوق از سياستهاي مالي و پولي استفاده مي كنند. در ايران نيز دولت با تسلط بر اهرمهاي مالي و پولي بويژه در سالهاي پس از انقلاب وبا ملي كردن بانكها و صنايع بزرگ و معادن و غيره، ضمن اداره پولي و مالي جامعه، چگونگي حركات پولي و مالي و سرمايه گذاري جامعه را تحت كنترل و نظارت خود درآورده است.
با توجه به مراتب فوق چگونگي تامين هزينه هاي مالي دولتها در راه رسيدن به اهداف و انجام وظايف آنها يكي از مباحث اقتصادي است. اصولا دولتها مخارج و هزينه هاي مالي خود را از راههايي چون ماليات و خدمات تعيين مي كنند،در ايران بيشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشكيل مي دهد، هنگامي كه درامدهاي دولت، با هزينه هاي آن انطباق نداشته باشد دولت دچار كسري بودجه مي شود كه جهت تامين مالي آنها از راههاي گوناگون اقدام مي كند.
دركشور ما طي ساليان گذشته بودجه دولت همواره از كسري برخوردار بوده است و دولت جهت تامين مالي آن بيشتر متوسل به استقراض از بانك مركزي گرديده است.
از سوي ديگر بانك مركزي كه متولي تدوين و تنظيم سياستهاي پولي كشور است براساس قانون عمليات پولي و بانكي داراي اهدافي مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دريافتهاي ارزي، تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي جامعه مي باشد كه در جهت رسيدن به اين اهداف، اتخاذ سياستهاي پولي مناسب و اجراي صحيح خط مشي هاي تدوين شده اجتناب ناپذير است.
سياست كسري بودجه دولت و تامين آن از طريق بانك مركزي به گونه اي كه توضيح داده خواهد شد با اهداف بانك مركزي مغايرت دارد و تامين مالي كسري بودجه از طريق بانك مركزي، آثار وپيامدهاي مخرب اقتصادي خاص خود را بدنبال داشته كه از پيامدهاي اصلي آن مي توان به تورم اشاره نمود. با توجه به اينكه سالهاي متمادي كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي تامين گرديده و با عنايت به وضعيت اقتصادي كنوني كشور كه به نظر مي رسد معضلات و نارسايي هاي بوجود آمده عمدتا ناشي از اتخاذ سياستهاي پولي و مالي نامناسب مي باشد از اين رو نياز به بررسي در زمينه بودجه دولت(سياستهاي مالي) و رابطه آن با بانك مركزي(سياستهاي پولي) احساس مي گردد.
كسري بودجه دولت در اقتصاد ايران، سابقه اي طولاني دارد. حتي در سالهايي كه درآمدهاي نفتي كشور از افزايش چشمگيري برخوردار بوده كسري بودجه وجود داشته است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با كاهش صدور نفت و كاهش قيمت واقعي آن جز در چند سال استثنايي ، درآمدهاي واقعي دولت تنزل يافته، درحاليكه طي اين سالها همواره بر حجم وظايف دولت افزوده شده است.
وقوع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، افزايش هزينه هاي نظامي و پس از آن هزينه هاي بازسازي، بارسنگين يارانه ها و ساير هزينه ها، را با هزينه هاي فزاينده اي كه ناگزير از انجام آن است مواجه نموده، به گونه اي كه درآمدهاي دولت غالبا جوابگوي آن نمي باشد. بنابراين كسري بودجه دولت در اقتصاد از حالت يك سياست مالي فعال در صحنه اقتصادي خارج گشته و با مباني تئوريكي سياست كسري بودجه دولت به منظور ايجاد رونق اقتصادي كه از سوي اقتصاد دان شهير علم اقتصادي كينز مطرح گرديده بسيار متفاوت است.
از اين جهت كه اين تحقيق تنها به بررسي آثار اقتصادي رابطه بانك مركزي و بودجه دولت مي پردازد و بررسي آثار كارگزيني و حقوقي اين رابطه را شامل نمي شود، سعي خواهد شد با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده و شاخص هاي اقتصادي روابط موجود بين تامين كسري بودجه و سطح عمومي قيمتها، سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي بررسي و ضمن شناسايي مسائل و مشكلات پديد آمده در جهت رفع آنها راه حلهايي نيز پيشنهاد گردد.
2-1-تعريف موضوع تحقيق:
امروزه دولتها درعرصه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در قلمرو تحت نفوذ خود نقش فعالتر و وسيعتري را نسبت به دولتهاي گذشته ايفا مي كنند و حتي در سطح جهاني و بين المللي نيز از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي، سعي و تلاش آنها بر دخالت و حضور گسترده تر مي باشد. بنابراين اگر به عملكرد گذشته دولتها نظر بيافكنيم، خواهيم ديد كه عملكرد گذشته آنها بيانگر اين حقيقت مي باشد كه دولتها در گذشته نقش بسيار كمتر و محدودتري در قلمرو نفوذ خود نسبت به امروز ايفا مي كردند. نقش سنتي دولتها در جوامع عموما به وظايفي چون حفظ و حراست از مرزها و برقراري امنيت ملي در مواجهه با خطرات و برقراري عدالت اجتماعي و تصدي برخي امور عمومي معين محدود مي شد. محدوديت نقش دولتها در گذشته عمدتا بدليل عدم توسعه و پيشرفت جوامع بشري، عدم وجود ارتباطات تنگاتنگ و فقدان نيازهاي ضروري در عرصه هاي گوناگون تكنولوژيكي و صنعتي بوده است. دولتها عموما مخارج و هزينه هاي نگهداري دستگاههاي اجرايي خود را از طريق وصول انواع مالياتها كه جريان وصول و تنوع آن در طي قرنها، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده تامين مي كردند واز اين طريق به اجراي وظايف محوله مي پرداختند بدنبال وقوع تغييرات و تحولات شگرف و پيچيده د رعرصه ها و زمينه هاي گوناگون، ضرورت دخالت دولتها به منظور هدايت كلي نهادهاي جامعه بيش از پيش مشخص گرديده است. امروزه ديگر دولتها در مقابل جهت گيريهاي اقتصادي بخش خصوصي در جامعه بيطرف نيستند. دولتها جهت دفاع از منافع گروههاي اجتماعي و جلوگيري از بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي به تدوين و اجراي طرحها و سياستهاي حمايتي در جوامع پرداخته و از نقش سنتي خود فاصله زيادي گرفته اند.
بطور كلي وظايف دولتها درعرصه سياست كلان اقتصادي شامل برقراري ثبات قيمت ها، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، ايجاد اشتغال كامل و برقراري شرايط رشد مداوم اقتصادي مي باشد. دولتها اين وظايف را از طريق بكارگيري ابزارهاي سياست مالي با هماهنگي سياستهاي پولي بانكهاي مركزي به انجام مي رسانند.
همزمان با افزايش هرچه بيشتر نقش دولتها در فعاليتهاي اقتصادي جامعه بودجه عمومي نيز به يكي از مهمترين راههاي مداخله دولتها در زندگي ملتها و اداره امور كشورها و مهمترين وسيله براي اجراي برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و اعمال نظرات سياسي تبديل گرديده بطور كلي مي توان وظايف دولتها را به سه بخش تخصيص منابع و توزيع ثروت و درآمد، برقراري ثبات اقتصادي د رعرصه اقتصاد تقسيم كرد.
دولتها به منظور انجام وظايف خود به تدوين برنامه و تخصيص منابع به بخشهاي گوناگون مبادرت مي ورزند و بودجه نيز به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي دولت جهت تخصيص منابع به فعاليتها و بخشهاي مختلف مي باشد. قانون بودجه هر كشور خود بيان كننده فعاليتهاي مالي آن كشور بوده و بوسيله آن مي توان به ماهيت عملكرد دولت در گذشته و آينده پي برد و ميزان موفقيت دولتها را در زمينه هاي گوناگون محك زد. در راستاي انجام فعاليتها و وظايف دولت، برخي مواقع درآمدهاي عمومي تكافوي هزينه هاي روز افزون دولتها را كه ناشي از تقبل مسئوليت درعرصه هاي گوناگون مي باشد، نداشته و در واقع در چنين شرايطي است كه دولتها با مشكل كسري بودجه مواجه مي شوند و بناچار از راههاي گوناگون اقدام به تامين كسري بودجه مي كنند . يكي از شايعترين روشهاي تامين كسريهاي كلان پديد آمده توسط دولتها استقراض از منابع داخلي و خارجي مي باشد. توسل به استقراض هاي مكرر مسائل و مشكلات عديده اقتصادي وسياسي را براي دولتها ايجاد مي كند. به منظور جلوگيري از پيامدهاي كسريهاي كلان در بودجه دولت جستجوي علل و عوامل ايجاد آن و ارائه راههايي جهت تعديل عوامل بوجود آورنده كسري بودجه و يا راههايي مناسب جهت تامين آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر استقراض دولت از بانك مركزي در جهت تامين كسري بودجه مشكل عدم تحقق اهداف بانك مركزي را به دنبال خواهد داشت.
در دهه هاي اخير اكثر كشورهاي در حال توسعه به واسطه اتخاذ سياستهاي مالي نادرست از يكسو و رشد بي رويه جمعيت، افزايش تقاضاي كالاهاي عمومي نظير آموزش، بهداشت و غيره از سوي ديگر، بطور فزاينده شاهد افزايش هزينه هاي دولتي شده اند. اين در حالي است كه درآمد دولت در اين كشورها، اغلب به علت ضعف كارايي سيستم مالياتي و برخي از مشكلات ساختاري اقتصادي با محدوديت جدي مواجه بوده است. در كشور ايران نيز طي دو دهه گذشته دولت همواره با كسري بودجه مواجه بوده است. چگونگي تامين مالي كسري بودجه يكي از مهمترين مسائلي است كه مي تواند موضوع فرآيند كسري بودجه و تورم و سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي را به هم پيوند دهد. تاكنون سياستهاي متفاوتي در جهت تامين كسري بودجه دولت در ايران(قبل و بعد از انقلاب اسلامي) اتخاذ شده است. روشهاي تامين كسري بودجه، تا اندازه اي متنوع هستند و اين روشها تبعات تورمي كاملا متفاوتي دارند. در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، كسري بودجه دولت، اغلب با توسل به استقراض از سيستم بانكي تامين مالي شده است. اين سياست بدهي دولت به سيستم بانكي را افزايش داده موجبات بسط پايه پولي، افزايش نقدينگي، و در نهايت افزايش نرخ تورم را فراهم آورده است.
3-1-تعريف مسئله:
بودجه هر دولت از دو دسته اقلام، يعني درآمدها و هزينه هاي عمومي تشكيل مي گردد وپديد آمدن كسري بودجه دولت ميتواند ناشي از كاهش يا افزايش در هر يك از اقلام فوق باشد. هم چنين ناشي از تغييرات كاهش يا افزايش تواما هر يك از اقلام درآمدها و هزينه ها باشد، علت افزايش يا كاهش در اقلام درآمدها و هزينه هاي دولت مي تواند ناشي از عوامل گوناگون نظير عدم كفايت دستگاههاي وصول ماليات وساير درآمدهاي دولتي، بحرانهايي كه از سوي ممالك پيشرفته براي منابع صادرات ارزي ممالك بحران زده ايجاد شده، عدم كفايت مديريت دولتي در استفاده بهينه از امكانات بخش دولتي و به اصطلاح تركيب بهينه عوامل توليد، رشد فزاينده جمعيت كشور و افزايش نيازهاي عمومي، وقوع جنگ و افزايش هزينه هاي نظامي ناشي از آن، انجام برنامه هاي توسعه اقتصادي توسط دولتها، تمركز بي حد و اندازه فعاليتهاي مالي و اقتصادي توسط دولتها، فقدان روشهاي قيمت گذاري مناسب براي خدمات دولت، پرداخت يارانه هاي نهان و آشكار در سطح وسيع توسط دولت، تامين مالي كسري بودجه از روش نامناسب(استقراض از بانك مركزي) و بسياري از علل و عوامل ديگر مي باشد كه همه اين عوامل به نحوي باعث افزايش هزينه هاي دولتي و يا كاهش درآمدهاي دولت شده و بنابراين زمينه را براي ايجاد كسري بودجه دولت مهيا مي سازد.
استقراض از بانك مركزي به منظور تامين مالي كسري بودجه دولت يكي از راههاي تامين مالي نامطلوب مي باشد چرا كه استقراض از بانك مركزي يعني خلق پول جديد كه اين امر موجب افزايش حجم نقدينگي گرديده و تقاضاي كلي را بدون آنكه عرضه كل تغيير و يا افزايش يابد، افزايش داده و اين نيز افزايش سطح عمومي قيمتها و شاخص تورم را در پي خواهد داشت به عبارتي باعث افزايش هزينه ها در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي شده و افزايش هزينه ها طبيعتا بر مخارج كلي دولت اثر فزاينده گذارده ودر نهايت سبب افزايش كسري بودجه دولت مي گردد. استقراض از بانك مركزي،يكي از شيوه هاي تامين كسري بودجه دولت مي باشد كه دولتها مي باشد كه دولتها در شرايط خاصي به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جديد توسط بانك مركزي و غالبا بدون بازپرداخت مناسب، منابع مناسب را در اختيار مي گيرند. وام گيري كوتاه مدت معمولا به شكل انتشار اسناد خزانه و پرداخت علي الحساب از سوي بانك مركزي عملي مي شود ولي استقراض بلند مدت از راه انتشار اوراق قرضه و فروش آن به بانك مركزي صورت مي گيرد كه درهر دو حال سيستم استفاده از اين اعتبارات به اين صورت است كه سپرده هاي دولتي بدون اينكه واقعاً دولت پولي سپرده باشد، بالا نشان داده مي شود.
وامي كه دولت از بانك مركزي مي گيرد در بدهي دولت ثبت مي شود كه در سالهاي بعدي مي بايست بازپرداخت شود ولي اگر اين وام گيري به صورت پي در پي و مداوم صورت گيرد باعث مي شود كه بدهي دولت هر ساله افزايش يافته و تورم ناشي از افزايش حجم نقدينگي افراد جامعه را تحت فشار قرار مي دهد. اين سياست از گذشته ها در كشورمان مورد استفاده بوده است، خصوصا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بدنبال آن تحريم اقتصادي و بعد جنگ تحميلي بدليل اينكه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت نيز شديدا كاهش يافته بود و روشهاي ديگر استقراض نيز نمي توانست مورد استفاده قرار گيرد، تنها راه تامين كسري بودجه استفاده از همين روش بوده است كه آثار سوء آن د راقتصاد قابل مشاهده است.
4-1- هدف از انتخاب موضوع:
امروزه تهيه و تدوين بودجه از اركان وظايف دولتي در امر اداره امور و هدايت اقتصاد جامعه بسوي عدالت نسبي محسوب مي گردد. دولتها به دلايل مختلف در بودجه خود به ناچار كسري بودجه را لحاظ مي كنند. چرا كه تعادل در بودجه دولت عبارت از برابري هزينه ها ودرآمدهاي دولت مي باشد لذا در صورت عدم تساوي در دو طرف معادله مذكور بودجه دولت با كسري و يا مازاد مواجه مي گردد. كسري بودجه در طي ساليان گذشته همواره از مشكلات اساسي دولتها بوده كه عموما براي تامين آن و رفع نيازهاي مالي خود مبادرت به استقراض نموده اند. بنابراين انجام تحقيقات پيرامون موضوع تحقيق، تلاش به منظور ارائه راه حلهايي جهت فائق آمدن بر اين مشكلات مي تواند اثرات پرباري براي جامعه داشته باشد وراه را براي پيشرفت و ترقي و افزايش كيفيت خدمات در زمينه هاي مختلف فراهم نمايد و موجبات كاهش بار مالي دولت شود.
5-1-اهميت موضوع:
در سالهاي گذشته شاهد افزايش چشمگيري درهزينه هاي دولت نسبت به درآمدهاي آن و بدنبال آن افزايش در كسري بودجه دولت بوده ايم، وجود كسري بودجه در سطح وسيع و گسترده اي از بودجه دولت در بعد از انقلاب و اتخاذ روشهاي تورم زا براي تامين كسري هاي بوجود آمده حائز اهميت مي باشد. از آنجايي كه تامين كسري بودجه توسط بانك مركزي موجب افزايش حجم نقدينگي و پول در گردش مي شود و به اين ترتيب تقاضاي كل بدون افزايش عرضه كل افزايش يافته و فشارهاي تورمي بيش از پيش در جامعه شدت مي يابد، ادامه اين وضع موجب نابرابر شدن توزيع درآمد مي گردد و بنابراين روشن ساختن دلايلي كه موجب افز ايش سطح كل هزينه هاي دولتي و بالطبع افزايش كسري بودجه دولت مي شود مي تواند راه را براي ارائه پيشنهاداتي به عنوان راه حل آن فراهم نمايد. در اين راستا هر گونه كوشش و تلاشي كه در جهت شناخت دلايل ايجاد آن باشد مفيد خواهد بود.
از نظر تئوريك اگر دولت با كسري بودجه مواجه گردد، يكي از آسانترين راهها براي تامين كسري بودجه، استقراض از بانك مركزي مي باشد. اما بديهي است، اگر كسري بودجه دولت از اين طريق تامين گردد، بسط پايه پولي، خلق پول جديد، افزايش نقدينگي و متعاقب آن نرخ رشد تورم را در پي خواهد داشت.
دركشور ايران طي چند دهه گذشته از يكسو دولت همواره با كسري بودجه مواجه بوده و از سوي ديگر شاهد نرخ هاي تورمي فزاينده بوده است. به همين دليل كنترل تورم و تثبيت اقتصادي از مهمترين سياستهاي اقتصادي دولت در ساليان گذشته بوده است. لذا آنچه كه مي تواند جهت حل مشكل تورم براي متوليان امور اقتصادي مفيد و گرانبها باشد، شناخت عوامل بوجود آورنده، و تشديد كننده اين پديده مي باشد، زيرا در اين صورت است كه مي توان با انتخاب ابزارهاي مناسب پديده تورم را كنترل و به حداقل رساند. به همين دليل است كه رابطه كسري بودجه وپديده تورم داراي اهميت زيادي مي باشد و همچنين توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، و لازم است اثرات تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي بر نرخ هاي تورمي، و توليد ناخالص(داخلي) و سرمايه گذاري بخش خصوصي به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
6-1- فرضيات تحقيق:
در ارتباط با هر موضوعي كه مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد مي توان فرضيات گوناگوني را مطرح كرد فرضياتي كه مشكل مورد بررسي را از ديدگاههاي گوناگوني مورد تفحص و ارزيابي قرار مي دهند. در ارتباط با مسئله رابطه بانك مركزي و بودجه دولت كه منظور از اين تحقيق بررسي آثار مالي واقتصادي اين رابطه است فرضيات گوناگوني قابل طرح مي باشد.
فرضياتي كه هر يك از بعدي خاص مسئله را بررسي مي كند. با توجه به اينكه تراز بودجه، حاصل برابري و تعادل درآمدهاي دولتي با هزينه هاي دولتي است لذا كسري بودجه مي تواند ناشي از هر يك از اقلام فوق باشد از سوي ديگر موضوع روش تامين مالي اين كسري بودجه است كه هر يك پيامدهاي اقتصادي خاص خود را دارد.
اما در تحقيق حاضر تامين مالي از طريق استقراض از بانك مركزي مورد بررسي قرار مي گيرد چرا كه دولت ايران همواره از طريق مذكور اقلام به تامين مالي كسري بودجه نموده است كه اين شيوه پيامدهاي اقتصادي خاص خود را داشته و مهمترين آثار آن ايجاد تورم كه همان افزايش هزينه هاي گوناگون و در نتيجه افزايش مجدد كسري بودجه را به جاي رفع آن در پي داشته است. در اين تحقيق سعي برآنست تا اثرات اقتصادي تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي مورد بررسي قرار گيرد كه در ارتباط با اين موضوع اثر كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي بر شاخص تورم، سرمايه گذاري بخش خصوصي، و توليد ناخالص داخلي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
لذا با عنايت به محدوديت هاي خاصي كه در هر تحقيق از جمله در تحقيق حاضر وجود دارد فرضياتي در ارتباط با اثرات اقتصادي استقراض از بانك مركزي و كسري بودجه ارائه شده و از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار و ارقام اين موضوع مورد بحث قرار مي گيرد.
فرضيات مورد بحث به شرح زير مي باشند:
فرضيه اول:
1-تامين كسري بودجه دولت از طريق بانك مركزي موجب افزايش تورم مي شود.
فرضيه دوم:
2-تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي موجب كاهش سرمايه گذاري خصوصي مي شود.
فرضيه سوم:
3-تامين كسري بودجه دولت از طريق بانك مركزي موجب كاهش توليد ناخالص داخلي GDP مي شود.
7-1- قلمرو تحقيق:
به منظور بررسي اثرات اقتصادي استقراض از بانك مركزي و كسري بودجه عمومي دولت بر اقتصاد جامعه، تاكيد اين تحقيق براستفاده از آمارهاي جمع آوري شده در كل دوره تحقيق از سال 1380-1350است كه آمارهاي مربوط به كسري بودجه، منابع تامين كسري بودجه، شاخص تورم و سرمايه گذاري بخش خصوصي و… در دسترس مي باشد. بنابراين در بررسي حاضر از نظر زماني، دوره تحقيق30 ساله از سال1350 تا1380 مورد نظر مي باشد. ازنظر محدوده بررسي رابطه بانك مركزي و بودجه دولت كه همانا بررسي كسري بودجه عمومي و استقراض از بانك مركزي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد، در اين تحقيق مورد توجه قرار مي گيرد.
چارچوب موضوعي اين تحقيق نگرشي تحليلي بر تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي طي دوره1380-1350 مي باشد، ليكن هدف اين بررسي اثر كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي بر شاخص تورم، سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي است.
8-1-محدوديت هاي تحقيق:
بسياري از شركتهاي توليدي و بازرگاني بدليل قطعي نشدن ماليات آنان در سنوات مربوطه كه گاه بدليل مسائل و مشكلات حقوقي(اعتراض به اظهار نامه ها) سهم ماليات خود را در سال مورد نظر به خزانه دولت واريز نكرده است و بالطبع درآمدهاي دولت در زمينه ماليات بر درآمد مشاغل و شركتها به ميزان كمتر از آنچه كه بايد باشد در سال مورد نظر به حساب خزانه واريز مي گردد. از طرف ديگر در اين رابطه ارقام پيش بيني دولت در بودجه با ارقام قطعي تفاوت فاحشي را در سال مورد نظر نشان مي دهد.
گاهي نيز شركتهاي دولتي بدليل عدم حسابرسي صورتهاي مالي آنان در زمان مقتضي كه خود مي تواند معلول علل فراواني باشد، موفق به واريز سهم ماليات خود در موعد مقرر قانوني به خزانه نمي شوند. مجموعه مسائل مطرح شده باعث غيرواقعي شدن درآمد عمومي دولت در سالهاي مختلف و نتيجتا انعكاس غيرواقعي كسري بودجه در سالهاي فوق مي شود.
محدوديت بعدي متفاوت بودن آمار و ارقام كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي مي باشد كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود. اين تفاوت در ارائه آمارهاي فوق الذكر سبب مي گردد در انتخاب آمارهاي براي تجزيه و تحليل بگونه اي محتاطانه برخورد شود. از جمله محدوديت هاي ديگر كه در رابطه با هزينه هاي دولتي ايجاد مي شود. مسئله بازپرداخت وامهايي است كه برخي از سازمانها به ضمانت دولت از بانك هاي داخلي و خارجي دريافت مي كنند. و در سر رسيد مقرر بدليل عدم توانايي سازمانهاي فوق در بازپرداخت وامها در سررسيد منقضي شده دولت اقدام به اين كار مي كند.
در چنين صورتي، اين امكان وجود دارد كه هزينه مربوط به يكسال خاص در سالهاي بعد مورد محاسبه قرار گيرد. بنابراين يكي از محدوديتهاي اساسي شايد مسئله نارسايي آمارهاي درآمدي و هزينه اي ارائه شده در كانون بودجه هر سال باشد.
9-1- روش تحقيق:
به منظور انجام هر تحقيق نياز به روش تحقيق خاص مي باشد. در تحقيق حاضر از روشهاي ذيل جهت كسب اطلاعات و نتايج استفاده گرديده است.
1-مراجعه به مدارك و آمارهاي موجود در بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و تجزيه و تحليل اطلاعات فوق.
2-مراجعه به كتابخانه هاي دانشگاهي دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه علامه طباطبايي، كتابخانه موسسه علوم بانكي، سازمان برنامه و بودجه و موسسه تحقيقات پولي بانكي، مركز پژوهشهاي مجلس، كتابخانه دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه اراك و…. مطالعه كتب و نشريات در زمينه مورد بررسي.
3-بعلاوه از روش اقتصاد سنجي در راستاي آزمون فرضيه هاي تحقيق نيز استفاده خواهد شد.
10-1- تعريف متغيرها:
جهت انجام هر تحقيقي نياز به يك سري آمار و اطلاعات پيرامون موضوع مورد بررسي مي باشد. اين آمار و اطلاعات براي انجام تجزيه و تحليل و حصول نتايج مورد نظر مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تجزيه و تحليل و بيان فرضيات هر تحقيقي نياز به متغيرهايي است و تعيين دقيق متغيرهاي مستقل و وابسته ضروري مي باشند. متغيرهايي كه بايد روابط ميان آنها را تحليل كرد، آنهايي هستند كه با فرضيه ها مربوط اند.در تمامي حالات موضوع تحليل و روابط متغيرها عبارت است از اثبات استقلال، همبستگي يا بستگي منطقي كه ممكن است ميان متغيرها يا تركيبي از متغيرها وجود داشته باشد.
بنابراين به تعريف متغيرهاي مستقل و وابسته مي پردازيم.
الف-متغير مستقل:


دانلود


پایان


نامه


بودجهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشكده پرستاري و مامايي - تخصیص بودجه پایان نامه

صفحه اصلي > تحصیلات تکمیلی > فرمها > تخصیص بودجه پایان نامه ... دانلود : فرم
های تخصیص بودجه پایان نامه حجم فایل 489 KB ...

دانلود پایان نامه بودجه ایران -کامل و جامع – نیکان تاپ مقاله

3 ژانويه 2017 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بودجه
ایران یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست.

دانلود (پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ...

5 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب وارد شده اید.

تامین اعتبار و بودجه و پرداخت 1/5 برابر بیشتر، برای کلیه پایان ...

9 آگوست 2016 ... تامین اعتبار و بودجه و پرداخت 1/5 برابر بیشتر، برای کلیه پایان نامه ها و رساله های
دکتری و تحقیقات مربوط به جنبه های مختلف دفاع مقدس بخصوص ...

خرید و دانلود پایان نامه بودجه بندی سازمانی | نوید مقاله

7 ژانويه 2017 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه بودجه بندی سازمانی برایتان آماده ...

کاملترین فایل پایان نامه بودجه ایران : ترنج خیال - پارسین بلاگ

27 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بودجه ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد
.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه ...

تحقیق و پروژه و پایان نامه بودجه و پروژه های عمرانی (با قابلیت ویرایش ...

تحقیق و پروژه و پایان نامه بودجه و پروژه های عمرانی (با قابلیت ویرایش و دریافت
فایل Word ورد) تعداد صفحات 32. مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن
...

دانلود (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی سیستم بودجه ...

اینک شما با جستجوی ((دانلود (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی سیستم
بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلود ...

پایان نامه فرآیند بودجه ریزی در سازمان

پایان نامه فرآیند بودجه ریزی در سازمان مقدمه کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات
بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است
اما ...

eLearnix - دفاع پایان نامه: مقایسه بودجه بندی در دو ولایت افغانستان

eLearnix is channel for always learning in management, business, information
technology, mba and astronomy.

فایل پایان نامه بودجه بندی سازمانی – سما آرتیکل

2 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بودجه بندی سازمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بودجه ...

تدوين آموزش مجازي پايان‌نامه‌ نويسي و پژوهشگري - دفتر بودجه ...

تدوين آموزش مجازي پايان‌نامه‌ نويسي و پژوهشگري [1] جهاددانشگاهي با توجه به اهداف
مأموريت خود در راستاي ارتقاء توليدات علمي كشور و استانداردسازي تدوين مستندات ...

پایان نامه فرآیند بودجه ریزی در سازمان

پایان نامه فرآیند بودجه ریزی در سازمان مقدمه کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات
بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است
اما ...

پایان برگزاری جلسات انعقاد تفاهم نامه بودجه سال 1394 با واحدهای ...

پس از پایان جلسات انعقاد تفاهم نامه بودجه سال 1394 با واحدهای آموزشی دانشگاه،
مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد با هماهنگی مدیریت مالی طی هفده جلسه از
تاریخ ...

دانلود-پايان-نامه-بودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-مقالهبودجه-بندي ...

محصولاتی که دارای عبارت 'دانلود-پايان-نامه-بودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-
مقالهبودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-تحقيقبودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي' هستند.

دانلود پايان نامه بررسي مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي در ...

دانلود پايان نامه بررسي مشكلات پياده سازي بودجه بندي عملياتي در بانك هاي سپه
استان يزد و ارائه راهكا. نويسنده :ketabpich. تاريخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۲:۳۸:۲۹.

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد دزفول

شيوه نامه استفاده از بودجه انجمن‌های علمی، ادبی، هنری و دانشجویی · شیوه نامه شرکت
دانشجویان در مسابقات علمی-پژوهشی ... عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد
دزفول ...

کاملترین فایل پایان نامه بودجه ایران : ترنج خیال - پارسین بلاگ

27 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بودجه ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد
.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه ...

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - معاونت توسعه مدیریت و منابع

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﮫﺮان. داﻧﺸﻜﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ
ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ در زﻣﯿﻨﻪ. اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي در ﺳﺎل. ١٣٨٩. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ.
MPH.

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - آیین نامه بودجه ...

... سایر حمایتها > سایر دستگاه ها > آیین نامه بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی ...
عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند
.

قول دولت برای تزریق بودجه میلیاردی در سال 96/ ایجاد شبکه پژوهش ...

27 دسامبر 2016 ... افزایش 22 درصدی بودجه پژوهش در سال 96/ دیگر پایان نامه تکراری نخواهیم داشت به
گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه ...

انجام پایان نامه

شرکت مشاوران ایران فعال در زمینه مشاوره تحصیلی | انجام پایان نامه | انجام پایان نامه
کارشناسی ارشد | تحلیل آماری | انجام پایان نامه برق | انجام پایان نامه مشهد. ... انجام
پایان نامه بودجه و مالي عمومي; انجام پایان نامه خط مشي گذاري عمومي; انجام پایان نامه
مدیریت ...

سامانه مدیریت امور پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که در ترم جاری درس
پایان نامه دارند می رساند آخرین مهلت ثبت نام یا تمدید پایان نامه 19 آبان 95 می باشد.

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ - معاونت توسعه مدیریت و منابع

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﮫﺮان. داﻧﺸﻜﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ
ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ در زﻣﯿﻨﻪ. اﺻﻮل ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي در ﺳﺎل. ١٣٨٩. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ.
MPH.

آشنايي با مفهوم بودجه ريزی - بانک پایان نامه و پروژه | ایران داک ...

پایان نامه،تحقیق آماده،ترجمه آماده،جزوه و پاورپوینت جزوه های مدیریت،اصول،تجزیه
وتحلیل آماری، آزمون های ... ب ) تعاريفي كه بر جنبه اقتصادي و مالي بودجه تاكيد
مي‌كنند.

پایان نامه بررسی فرآیند بودجه بندی جامع - مادسیج

19 ا کتبر 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی فرآیند بودجه بندی جامع از شبکه آموزشی پژوهشی ایران –
مادسیج. چکیده. در این پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع را در ...

بودجه نظامی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

کاهش نسبی بودجه دفاعی آمریکا و سیاست ‌های صرفه ‌جویانه بسیاری از کشورهای
اتحادیه اروپا دلیل اصلی کاهش هزینه ... نخبگان وظیفه(حمایت از پایان نامه های
دانشجویی) ...

دانلود (پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ...

5 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب وارد شده اید.

قول دولت برای تزریق بودجه میلیاردی در سال 96/ ایجاد شبکه پژوهش ...

27 دسامبر 2016 ... افزایش 22 درصدی بودجه پژوهش در سال 96/ دیگر پایان نامه تکراری نخواهیم داشت به
گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه ...

بودجه‌ریزی عملیاتی - سازمان تامین اجتماعی

... عملیاتی) در سازمان تأمین اجتماعی دارای مقاله، پایان نامه و تحقیق میدانی بوده یا ...
برای ارسال پیشنهادات خود در حوزه "بودجه ریزی عملیاتی" سازمان تامین اجتماعی اینجا ...

دانلود (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی سیستم بودجه ...

اینک شما با جستجوی ((دانلود (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی سیستم
بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلود ...

کاملترین فایل پایان نامه بودجه ایران : ترنج خیال - پارسین بلاگ

27 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بودجه ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد
.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه ...

دریافت فایل پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی ...

به صفحه دانلود فایل(پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب)خوش آمدید برای دانلود به ادامه
مطلب ...

پایان نامه مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه - میهن داکیومنت

این پایان نامه به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه
استان یزد و ارائه راهکار مناسب می پردازد. - دانلود از میهن داکیومنت.

دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه طراحی نظام بودجه ریزی ...

3 جولای 2016 ... چکیده: با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از
اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند ...

پایان نامه مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه - میهن داکیومنت

این پایان نامه به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه
استان یزد و ارائه راهکار مناسب می پردازد. - دانلود از میهن داکیومنت.

دانلود فایل کامل پایان نامه بودجه ایران – جهان مقالات

18 فوریه 2017 ... دانلود فایل کامل پایان نامه بودجه ایران. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم
و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد هموطن گرامی سلام.

پایان نامه بودجه بندی سازمانی – رویال مقاله

16 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بودجه بندی سازمانی}}+آماده ارائه به جویندگان
عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ...

دریافت فایل پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی ...

به صفحه دانلود فایل(پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب)خوش آمدید برای دانلود به ادامه
مطلب ...

پرتال جامع علوم انسانی - بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام ...

بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها ... از عدم
بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کاشان "" در قا لب پایان نامه کارشناسی
ارشد ...

eLearnix - دفاع پایان نامه: مقایسه بودجه بندی در دو ولایت افغانستان

eLearnix is channel for always learning in management, business, information
technology, mba and astronomy.

دانلود پایان نامه بودجه ایران -کامل و جامع – نیکان تاپ مقاله

3 ژانويه 2017 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بودجه
ایران یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست.

انجام پایان نامه | بودجه 84 و ابهامات آن

انجام پایان نامه بودجه 84 و ابهامات آن. انجام پایان نامه|بودجه 84 و ابهامات آن. بودجه 84 و
ابهامات آن اساس لايحه بودجه 157 هزار ميليارد توماني سال 84 كه چندي پيش به مجلس ...

دانلود (پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ...

دانلود (پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی
استان سمنان)

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و ارائه ...

چکیده با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی
برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی ...

تدوين آموزش مجازي پايان‌نامه‌ نويسي و پژوهشگري - دفتر بودجه ...

تدوين آموزش مجازي پايان‌نامه‌ نويسي و پژوهشگري [1] جهاددانشگاهي با توجه به اهداف
مأموريت خود در راستاي ارتقاء توليدات علمي كشور و استانداردسازي تدوين مستندات ...

دانلود (پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ...

دانلود (پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی
استان سمنان)

بودجه نظامی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

کاهش نسبی بودجه دفاعی آمریکا و سیاست ‌های صرفه ‌جویانه بسیاری از کشورهای
اتحادیه اروپا دلیل اصلی کاهش هزینه ... نخبگان وظیفه(حمایت از پایان نامه های
دانشجویی) ...

دانلود-پايان-نامه-بودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-مقالهبودجه-بندي ...

محصولاتی که دارای عبارت 'دانلود-پايان-نامه-بودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-
مقالهبودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي-دانلود-تحقيقبودجه-بندي-سرمايه-اي-و-نقدي' هستند.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی ...

1 روز پیش ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی … دانلود پایان نامهلینک منبع و پست : پایان نامه ...تحقیق در مورد كتابخانه ملي ايراندانلود تحقیق وجه تسمه شهرستان اروميهپاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانیآموزش کتیا، جزوه آموزش طراحی و مدلسازی سه بعدی در محیط Part Design نرم افزار CATIA