دانلود فایل


دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)

مقدمه:
اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند افراد مبتلا به اختلال وسواس جبري(OCD)1 را با روش رفتاري درمان كنند نوشته شده است به علت تفاوت هاي فراوان در ويژگي هاي شخصيتي،رفتارهاي نشانگر اين اختلال،و در سطوح كاركرد مختلف افراد مبتلا به اين اختلال،اغلب براي ارائه درمان مناسب به اين شيوه قضاوت باليني زيادي لازم است.به همين جهت در اين تحقيق فصل هايي به منظور فراهم آوردن زمينة آموزشي مناسب براي متخصصان باليني،همچنين راهنمايي هاي گام به گام براي اجراي درمان مواجهه و پيشگيري از پاسخ طرح ريزي شده است پيشنهادهاي مفصلي براي اجراي درمان ارائه شده است همچنين راهنمايي هاي دقيق و كلمه به كلمه اي در مورد چگونگي معرفي جنبه هاي مختلف روش درمان به درمانجويان طرحريزي شده است.
براي درمانجويان و اعضاي خانواده كه مايلند مطالبي حاوي دانش بنيادي در مورد اختلالشان و فرآيند درمان رفتاري بدست آورند متخصصان باليني كتاب چرا يك بار كافي نيست (استكتي و وايت،1990) را كه كتابي به منظر خودياري2 است توصيه مي كنند.اين كتاب مي تواند به عنوان يك مجله مكمل براي مراحل آموزشي و درمان رفتاري بكار رود.


والدين افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري - عملي
صفات شخصيت وسواسي در 40% مادران مشاهده شده است برداشت باليني مطابق با يافته هاي فوق،اين گزارش درمانجويان است كه يك يا هر دو والدين اغلب آنها از صفات وسواسي برخوردار بوده اند كه اين صفات براي آنها آشنا بخود بوده و بنابراين به عنوان مشكل تجربه نشده اند علاوه بر صفات وسواسي،در پيش از نصف بيماران اين تحقيق،كمال گرايي وجود داشته و در پيش از 10% موارد مراقبت بيش از اندازه نيز موجود بوده است انزواي اجتماعي افراد مبتلا به وسواس فكري – عملي نيز مورد توجه بوده است كرينگلن(1965)دريافت كه 40% درمانجويان بدليل نشانه هايشان تماس اجتماعي بسيار كمتري با دوستان و بستگاه داشتند در مقايسه با هنجارهاي جمعيتي شبكه حمايت اجتماعي درمانجويان وسواسي كوچكتر بوده و توسط خود درمانجويان ناكافي درك شده بود.(استكتي 1987)
عوامل آشكار ساز:
بسياري از محققان به فقدان اطلاعات كامل در مورد عوامل آشكار ساز مؤثر بر رشد اختلال وسواس فكري – عملي تأكيد كرده اند گرچه گودين و همكارانش (1969) مشاهده كرده اند كه نزديك به نصف بيماران وسواسي قادر به شناسايي آشكار سازها هستند،به نظر مي رسد كه اين نتايج اهميتي مشكوك داشته باشند تقريباً همه درمانجويان افزايش در نشانه ها را به پاسخ در مقابل فشارها ارتباط دادند،و يك گروه از محققان مشاهده نمودند كه در مورد افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي نابهنجار،وجود حوادث فشارزاي زندگي براي شروع بيماري الزامي نيست.(مك كثوت و ديگران،1984)
به نظر مي رسد كه بعضي از مطالعات،آشكار سازهاي تشديد كننده را با آشكار سازهاي مربوط به شروع بيماري اشتباه كرده و تصويري مغشوش و مبهم از عوامل سبب ساز فراهم كرده اند اين مسله بويژه در مشكلات مربوط به جداسازي وقوع وسواس ها يا اجبارهاي جديد از وقوع مجدد آنها به چشم مي خورد به هر حال واضح است كه عوامل محيطي درگير در سبب شناسي اختلال وسواس فكري عملي نامعلوم هستند مشخص كردن يك حادثه ويژه به عنوان آشكار ساز وسواس اغلب نمايانگر عقيدة درمانجو،اعضاي خانواده و متخصص باليني است چنين قضاوت هايي ممكن است به شدت وابسته به نظريه هاي فردي دربارة علل احتمالي شروع وسواس باشد.
درمان رفتاري
براي انجام تكاليف درماني رويارويي و جلگيري از تشريفات در درمان مبتلايان به اختلال وسواسي فكري – عملي روش هاي مختلفي از رويارويي و جلوگيري از پاسخ ابداع شده است در روش هاي رويارويي درمانجويان بايد يا به صورت مستقيم (در شرايط واقعي) و يا به صورت تخيلي در معرفي محرك هاي برانگيزانندة اضطراب قرار بگيرند اين روشها شامل حساسيت زدايي منظم،نيت متناقض،آموزش اشباع،خوگيري و غرقه سازي تخيلي و يا واقعي مي باشند در سوي ديگر روشهاي بازداري،نشخوارهاي ذهني و يا تشريفات رفتاري را از طريق روشهايي از قبيل توقف فكر،انزجار درماني با شوك يا ساير روشها،حواسپرتي و جلوگيري از تشريفات (پاسخ)،كاهش مي دهد.
روشهايي رويارويي
يك روش كاهش اضطراب،يعني حساسيت زدايي منظم شامل همراه كردن حالتي از آرامش با ارائه بسيار مختصر(حدود 1 دقيقه) مواد اضطراب انگيز تعيين شده در سلسله مراتب مي باشد درمان با ارائه ضعيف تري محرك ترس آور شروع شده و تا زماني كه حالت آرامش در درمانجو حفظ مي شود پيشرفت مي كند در يك روش رويارويي طولاني ديگر،بعضي اشباع1 ،به بيمار گفته مي شود تا نشخوارهاي ذهني خود را با صداي بلند تكرار كند و بنويسد و يا آن را به روي نوار ضبط كرده و براي يك ساعت يا بيشتر به آن گوش دهد.
روشهاي بازداري
از لحاظ نظري گفته شده است كه اگر اجبارهاي رفتاري بدليل كاهش تشويش صورت مي گيرد در آن صورت اگر آنها به جاي كاهش تشويش به افزايش آن منتهي شوند.از بين خواهند رفت درمانهاي انزجاري همچنين براي كاهش وسواس هاي مختل كننده مورد استفاده قرار مي گيرند هم شوك و هم بستن يك تكه پلاستيك به باز و زدن ضربه به خود با آن در مواقع ضروري با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است يك روش بازداري ديگر كه در مورد وسواس ها بكار رفته است توقف فكر1 است در اين روش وسواس ها از كمترين حد تا بيشترين حد اغتشاش كنندگي منظم شده و به درمانجويان ياد داده مي شود كه به هنگام هجوم نشخوارهاي فكري مزاحم با صداي بلند ايست بگويد كارآيي توقف فكر در كاهش علايم اختلال وسواس فكري – عملي حتي در مطالعات موردي محدود بوده است و فقط 3/1 از درمانجويان شركت كننده در كوشش هاي درماني گروهي از اين روش سود برده اند.
گرچه بعضي از محققان (به عنوان مثال مالكو وسكيس و وست بروك 1989 لتكتي و كليير،1990) احتمال مي دهند كه اين روش موفقيت آميز باشد از حساس سازي پنهان2 كه يك درمان انزجاري ديگر است و در آن به درمانجو گفته مي شود تا بدنبال رفتار تشريفاتي تجمع هاي به شدت ناخوشايند در خود ايجاد كند،نيز با موفقيت در مطالعات موردي،استفاده شده است.
درمان از طريق تركيب رويارويي با جلوگيري از پاسخ
كاربرد تركيبي رش هاي رويارويي براي وسواس ها و روشهاي بازداري براي اجبارها با موفقيت قابل ملاحظه اي در كاهش علايم هر دو شكل وسواس همراه بوده و اين اثرات تا ماهها و سال هاي بعد نيز تداوم داشته است.
اثرات بد وسواس ها و اجبارها
اطلاعات مفصل درباره اثرات جداگانة رويارويي و جلوگيري از پاسخ بد وسواس هاي فكري و اجبارهاي علمي،تا اندازه اي توسط فوآ و گلدشتاين(1978) در مطالعات روي 21 درمانجو در ايالات متحده فراهم گشته است اغلب آنها بصورت سرپايي درمان شدند و فقط كساني كه بطور قابل ملاحظه اي در فواصل دور از كلينيك بودند و يا در خانه مراقبت حمايت كننده نداشتند در بيمارستان بستري شدند درمان شامل 10 جلسة تركيبي رويارويي تخيلي و واقعي با موقعيت ترس آور و جلوگيري از پاسخ بود جمع آوري اطلاعات توسط درمانگر براي طرح ريزي درمان كه به مدت دو هفته طول كشيد اثري بر وسواس هاي فكري و يا اجبارهاي عملي نداشت در حالي كه بدنبال رفتار درماني تغييرات بسيار اساسي بوقوع پيوست.
كارآيي درماني
علاوه بر عملكرد برتر اين روش در درمان علايم وسواسي – عملي،به نظر مي رسد تركيب رويارويي و جلوگيري از پاسخ در مقايسه با ساير درمان هاي رفتاري سودمندتر و كارآمدتر نيز است.معمولاً اين روش به تعداد 10 إلي 20 جليه و در طول 4 إلي 12 هفته صورت مي گيرد بنابراين،ميزان زياد جلسات،حداقل 2 تا 4 ساعت در هفته،از مشخصات اين شيوة درماني است همان طوري كه اساليوان،نوشيرواني،ماركس،مانتريو و سليوت(1991) مشاهده كرده اند،نتايج خوب در دراز مدت وابسته به ميزان زياد جلسات درمان رويارويي است بنابراين،روش تركيبي بهترين تركيب از كارآمدي و سودمندي را فراهم آورده است.
مشكلات موجود در درمان وسواس هاي ناب
بسياري از محققان مبهوت مانده اند كه چرا رويارويي،افكار و ترس وسواسي را در بيماراني كه رفتار تشريفاتي آشكار دارند،كاهش مي دهد ولي تأثيري مشابه بر ترس وساسي افرادي كه رفتار تشريفاتي آشكار ندارند،باقي نمي گذارد.بخاطر آوريد كه اشباع(رويارويي ممتد با وسواس ها) كمي بيش از 50% وسواسي هاي ناب را درمان مي كند.
در چنين مواردي رويارويي ممتد به دو دليل ممكن است شكست بخورد:نخست تشريفات شناختي بجاي كاهش ممكن است تقويت گدند،زيرا به هنگام روياروي،آنها به طور مكرر ايجاد شده و بنابراين وسواس ها را تداوم مي بخشند.
همه اينها نشان مي دهد كه جهت درمان مؤثر،رويارويي بايد فقط در مورد افكار اضطراب انگيز بكار رفته و تشريفات ذهني از طريق روش هاي ديگر شايد از طريق توقف فكر،حواس پرتي،يا جايگزيني مستقيم افكار غير تشريفاتي بازداري گردد در حقيقت،چندين تحقيق موفقيت راهبرد اخير را نشان داده اند بويژه زماني كه رويارويي از طريق نوار و بصورت شنيداري درباره افكار وسواسي مربوط صورت مي گيرد.
ويژگي هاي شناختي اختلال وسواس فكري - عملي
به هنگام ارزيابي و درمان وسواس ها و اجبارها،متخصصين باليني به آساني مي توانند بسياري از تحريفات شناختي موجود در اغلب درمانجويان وسواسي را مشاهده كنند چندين نوع از خطاهاي شناختي يا عقايد غير منطقي كه تا به حال شناخته شده اند به شكل زير مقوله بندي شده اند:
1.خطر/آسيب – برآورد افراطي خطر يا آسيب،حالت منطقي شديد در ارتباط با آسيب و ترس از خطر.
2.شك/عدم يقين/تصميم گيري – ادراكها و حافظة شك آلود،مشكل در تصميم گيري يا تأييد آنها،مشكل در طبقه بندي و تمايز.
3.كمال گرايي – نگرش هاي كمال گرايانه.
4.احساس گناه/مسئوليت/شرم – احساس مسئوليت افراطي،احساس گناه،شرم درباره افكار يا رفتارها.
5.تعصب/اخلاق – نگرش هاي اخلاقي،قواعد تعصب آميز (از قبيل عقايد و اعمال مذهبي) گرچه اين فهرست شامل همة ويژگي هاي شناختي مربوط به اختلال وسواس فكري – عملي نيست،اما مي تواند پاية نظام بخش اطلاعات فزاينده اي باشد كه از باورها و نگرش هاي افراد مبتلا به وسواس بدست مي آيد آشكارا ممكن است بعضي از اين نگرشها،از قبيل اشكال در تصميم گيري و كمال گرايي به هم مربوط باشند.
درمان شناختي
قبل از بحث درمان شناختي،اين نكته را متذكر مي شوم كه نويسندگان متعددي توانايي درمان هاي مبتني بر رويارويي را در تغيير افكار و باورهاي وسواسي از طريق خواستن از درمانجو براي باقي ماندن در موقعيت هاي تحري كنندة اضطراب تا لحظة فروكش ترس،مشاهده كرده اند كاملاً آشكار است كه افكار و باورهاي مربوط به خطرناك بودن موقعيت بدنبال چنين تجربه اي تغيير مي كند.
عوامل ژنتيك
گزارشات متعددي در تحقيقات مربوط به هماهنگي دوقلوهاي ي تخمگي در ابتلاء به اختلال وسواس فكري – عملي وجود دارند كه نقش احتمالي عوامل ژنتيكي را در سبب شناسي وسواس نشان مي دهند(بلك 1976،گوتمبن،1981،ماركس،1986) ميزان هماهنگي در بين دوقلوهاي دو تخمگي (بطور متوسط 15%) است اين واقعيت كه ميزان هماهنگي براي اولي كامل نيست نشان مي دهد كه عوامل غير ژنتيكي نيز در اين اختلال نقش دارند.
از آنجا كه مطالعه در زمينه دوقلوهايي كه جدا از هم بزرگ شده اند بي نهايت نادر بوده و در مورد وسواس فكري – عملي چنين مطالعاتي گزارش شده است به همين خاطر نمي توان تأثيرات عوامل محيطي را از اين گزارشات استمتاج كرد.تونر(1985) پيشنهاد مي كند كه امكان دارد يك الگوي آسيب پذيري ژنتيك همراه با فشارزاهاي زندگي و عوامل محيطي بتواند يافته ها را تبيين نمايد.
والدين و خواهر و برادرهاي درمانجويان مبتلا به وسواس فكري – عملي بروز اين اختلال را بيشتر از بستگان گروه كنترل روانپزشكي نشان مي دهند هرچند كه اين امر فقط در مورد ميزان نسبتاً كوچكي از بستگان(0 تا 25%) صادق است.
رابطه ژنتيكي بين سندروم ژيل دولاتورت و وسواس فكري – عملي بطور صريح در پژوهش هاي اخير تأييد شده است گرچه فقط 5% از درمانجويان مبتلا به وسواس فكري – عملي همزمان به اختلال تورت نيز مبتلا بودند.
سابقة ضربه و بيماري هاي جسمي
درباره علل جسماني،تظاهرات عضوي متعددي توسط مبتلايان به وسواس فكري عملي نشان داده مي شود ميزان بالاي ناهنجاري هاي تولد،تاريخچه ضربه سر،صرع،آنسفاليت،مننزيت و كردة سيد نهام در مبتلايان به وسواس فكري – عملي در مقايسه با افراد بهنجار،نقش علي احتمالي فرآيندهاي ضربه يا بيماري هاي جسمي اوليه را در وسواس نشان مي دهد علاوه بر اين،مبتلايان به وسواس فكري عملي در مقايسه با افراد بهنجار ميزان بالايي از علايم خفيف عصب شناختي (به عنوان مثال،ذكلا 1988) اشكال در هماهنگي حركتي ظريف،تمايل به بيش هشياري و واكنش پذيري زياد نسبت به محرك هاي جديد را نشان مي دهند طي مطالعات متعدد در اندازه گيري هاي عصب روانشناختي هيچ نقص شناختي مشترك براي مبتلايان به وسواس فكري – عملي شناخته شده است،گرچه به نظر مي رسد زير گروههاي كوچكي از درمانجويان وجود دارند كه در چندين حوزه دچار ناتواني هستند.
فعاليت امواج مغز
در پژوهش هاي متعدد،پاسخ هاي الكتروآسفالو گرافي نابهنجار در آزمودني هاي مبتلا به وسواس فكري – عملي مشاهده شده است در بررسي الگوهاي امواج مغز در پاسخ به محرك فعال ساز(يتانسيل هاي برانگيخته) به هنگام فعاليت شناختي درمانجويان وسواسي متفاوت با گروه كنترل به نظر مي رسند.
شاخص هاي زيست - شيميايي
پژوهش در شاخص هاي زيست شناختي وسواس فكري – عملي موجب مطالعه در متغيرهاي متعددي شده است كه آنها به عنوان عامل تميز دهندة براي افراد افسرده شناخته اند آزمودني هاي مبتلا به وسواس در شاخص هاي عدم فرونشاني در آزمون فرونشاني دگزامتازون،كاهش در نهفتگي حركات سريع چشم و كاهش سطح ايمي پرامين پلاكتي،شبيه بيماران افسرده بودند،گرچه افراد وسواسي تفاوت هاي خاصي هم در دو شاخص اخير با افسرده ها داشتند كه اين امر ممكن است بر تفاوت هاي فتوتيپي دلالت كند برخلاف بيماران افسرده،افراد مبتلا به وسواس سطوح بالايي از مايع مغزي – نخاعي نشان مي دهند كه داراي پنج هيدروكسي ايندول استيك اسيد كه يك متابوليت سوتوئين است مي باشد و ايزمن،زومار وايتسل(1991) نتيجه گرفته اند تحقيقاتي كه افسردگي عمده و اختلال وسواس فكري – عملي را مقايسه نموده اند.عليرغم ميزان بالايي از وقوع همزمان،رابطة مستقيم زيست شناختي بينن اين دو اختلال را تأييد نمي كنند.
پژوهش هاي زيادي سعي كرده اند تا نقش سروتوئين را در اختلال وسواس فكري عملي تعيين كنند كه اين تلاش ها با موفقيت اندكي همراه بوده است بهبود علايم وسواسي بطور ثابت به سطح پلاسماي داروهاي سروتونرژيك مربوط نمي شود و مطالعات متعدد در زمينه سروتوئين خون و جذب سروتوئين در پلاكت هاي خوني تفاوتي را بين افراد عادي و مبتلايان به وسواس فكري – عملي نشان نداده است پژوهش هاي مربوط به نابهنجاري هاي سروتونرژيك در بيماران وسواس در مقايسه با گروه كنترل نتايج متناقضي را بدنبال داشته است.
نقش كاركردي نورآدرنرژيك در اختلال وسواس فكري – عملي مشخص نيست چون نتايج دو داروي نورآدرنرژيك يعني كلونيدين (يك داروي مقلد آدرنرژيك) ويوهيمبين (داروي ضد آدرنرژيك) به يافته هاي باثباتي منجز نشده اند شايد قوي ترين استدلال بر عليه نقش عمده آدرنرژيك در وسواس به ناكارآمدي شگفت انگيز داروهاي ضد افسرگي نورآدرنرژيك مثل دزيپرامين در درمان اختلال وسواس فكري – عملي مربوط مي شود اطلاعات در زمينة دوپامين و نظام هاي افيوني درون زا آن قدر كم است كه نمي توان نتيجه گيري ويژه اي را در مورد آنها به عمل آورد مطالعات در اين عرصه ها با استفاده از روش هاي تصوير برداري مغز به عنوان راهبردهاي ارزيابي اضافي مممكن است نتايج مفيدي را بدنبال داشته باشد لكن در حال حاضر شاخص هاي زيست شيميايي ويژه اي براي اختلال وسواس فكري – عملي غير قابل دسترس است.
بازدارنده هاي جذب مجدد سروتوئين:
معمولاً درمانجويان درباره اين مسائل سؤال مي كنند و يا قبل از رجوع به مشاورة رفتاري،اقدام به مصرف دارو مي كنند كار آمدي نسبي دارو و رفتار درماني مورد سؤال اغلب درمانجويان وسواسي است.به نظر مي رسد بازدارنده هاي جذب مجدد سوتوئين شامل كلوميپرامين(آنافرانيل)،فلوگزتين(پروزاك)،فلوگزامين و احتمالاً سوترالين(زولوفت)و پاروگزنين(پاگزيل)مؤثرترين داروهاي ضد وسواس باشند به نظر مي رسد كه اثرات اين داروها به خاصيت ضد افسردگي آنها مربوط نبوده و احتمالاً آنها اثرات ضد وسواسي ويژه اي را دارا هستند.گرچه همة اين داروها از دارونما بهتر هستند اما ميزان متوسط بهبودي كه آنها در علايم وسواس ايجاد مي كنند بطور ثابت كمتر از ميزان بهبودي است كه توسط رفتار درماني ايجاد مي شود البته تفاوت هاي موجود در اندازه گيري امر مقايسه را مشكل مي سازد.
هفت پژوهش در مورد فلوگزتين و شش بررسي دربارة فلوگزامين،ميزان متوسط بهبودي را بين 20 تا 40% نشان مي دهد كه بطور واضح كمتر از اثر بخشي كلوميپرامين است.مطابق با اندازه گيري هاي مختلف اين يافته ها در نقطة مقابل ميزان بالاي بهبودي در درمان رفتاري (متوسط 50 تا 70%) قرار مي گيرند و نشانه هاي آماجي نيز با روش رفتاري بهتر درمان مي شود مقايسة مطالعاتي كه در آنها از ابزار اندازه گيري يكساني استفاده شده است(فهرست وارسي فعاليت اجباري،و مقياس وسواسي – اجباري مادزلي) ميانگين بهبودي بيشتري را براي درمان از طريق رويارويي نشان داده اند متأسفانه هيچ كدام از مطالعات رفتاري مقياس وسواسي اجباري ميل براون را كه معمولاً در مطالعات دارويي بكار مي رود،مورد استفاده قرار نداده اند.
دربارة آزمودني هايي كه بهبود يافته قضاوت شده بودند نيز دارو درماني تأثيري كمتر از رفتار درماني داشت توسط كلوميپرامين 60 درصد از آزمودني ها بهبود يافته و يا پاسخ درماني لازم را داده بود،در مورد فلوگزتين ميزان بهبودي در حدئد 65% و براي فلواگزامين 55% بود،در حالي كه حداقل 75 درصد از درمانجويان توسط رفتار درماني بهبود يافته بودند در اينجا نيز تفاوت در اندازه گيري مقايسه را تا حدي مشكل مي سازد.مطالعات كمي اثرات دارو را در دورة پيگيري دنبال نموده اند اما به نظر مي رسد اثرات درمان هم در مورد دارو و هم رفتار درماني حفظ و يا افزايش مي يابد به هر حال،هنگامي كه كلوميپرامين در ي طرح دو سكو كور 1 با دارونما تعويض شد،89 درصد از پاسخ دهندگان به كلوميپرامين،عود مجدد علايم را نشان دادند،همچنين مشخص شد كه طول درمان با كلوميپرامين خطر عود مجدد را كاهش نمي دهد و حتي بعد از 27 ماه دارو درماني باز هم عود مجدد ديده مي شود.
ايمن پرامين و رفتار درماني
در بررسي اثرات سطح افسردگي،درمان دارويي ضد افسردگي و رفتار درماني بر خلق و نشانه هاي وسواس فكري – عملي،ما(فوآ كوزاك،استكتي و مك كارتي،1992) داروي ايمن پرامين را با دارونما در افراد افسرده و غير افسرده مبتلا به اختلال وسواس فكري – عملي مقايسه نموديم،اين پروژه تحقيق توسط درمان از طريق رويارويي همراه با جلوگيري از پاسخ و درمان حمايتي دنبال مي شود گرچه ايمن پرامين خلق افسرده را بهبود بخشيد اما تأثير كمي بر روي علايم وسواسي داشت و اثر بخشي درمان رفتاري را تشديد نكرد تركيب رويارويي همراه با جلوگيري از پاسخ يا بدون دارو تأثير نسبتاً بهتري بعد از درمان و در طول پيگيري داشت.
اثرات بلند مدت و ميزان آن
تأثيرات بلند مدت رفتار درماني،داروهاي سروتونرژيك (كلوميپرامين و فلواگزامين) و تركيب آنها در يك بررسي كنترل نشده با 62 بيمار مبتلا له اختلال وسواس فكري – عملي مورد مطالعه قرار گرفته است(حمبري و همكاران،1991)،بعد از گذشت 6 تا 43 ماه هيچ كدام از روشهاي درماني مزيت خاصي بر پيامدها نداشتند به هر حال،حدود 60% از افرادي كه دارو درماني شده بودند هنوز هم دارو مصرف مي كردند در حالي كه فقط 4% از افراد رفتار درماني شده،دارو دريافت مي نمودند علاوه بر اين،بيش از 70 درصد از بيماراني كه با استفاده از رويارويي همراه با جلوگيري از پاسخ درمان شده بودند به عنوان پاسخ دهنده به درمان طبقه بندي شدند در حالي كه اين شاخص در مورد دارو درماني شامل 50% بيماران شد.
براي مطالعه بيشتر كارآمدي نسبي مداخلة رفتاري و درمان دارويي اختلال وسواس فكري – عملي،در مورد اثرات داروهاي ضد افسردگي در درمان هاي رفتاري يك فرا تحليل انجام دادند مطابق يافته هاي آنان درمان هاي دارويي و رويارويي تفاوت معني داري با هم نداشتند و هر دو بدتر از درمان هاي معمول بودند در پيگيري اثرات درمان رفتاري ثابت به نظر مي رسيد.اما اين اطلاعات در مورد درمان هاي دارويي در دسترس نبود متأسفانه ملاك هاي محققين مزبور در انتخاب تحقيقات مورد بررسي بسيار گسترده بود بطوري كه شامل مطالعاتي مي شود كه نمايانگر درمان دارويي و يا رفتاري مناسب براي اختلال وسواس فكري عملي نبودند يك فرا تحليل مناسب بايد ضد افسردگي هاي سروتونرژيك مؤثر بر وسواس (كلوميپرامين،فلواگزامين،فلوگزتين) را با درمان هاي رفتاري رويارويي همراه با جلوگيري از پاسخ مقايسه نمايد.
جراحي رواني
بر اساس الگوهاي مربوط به درگيري ساختارهاي مغز در آسيب شناسي اختلال وسواس فري – عملي مطالعات كمي در زمينة تعيين كارآيي روشهاي جراحي رواني كم عارضه در كاهش وسواس ها و اجبارهاي شديد به عمل آمده است يافته هاي مربوط به چهار روش جراحي را خلاصه كرده اند احتمالاً روش قطع كمربندي بيشتر از همه مورد مطالعه واقع شده است اخيراً جنيك،بار،بالنيتن و همكاران (1991) گزارشي در مورد بيماران وسواسي كه در طي 25 سال گذشته يك يا بيشتر ازيك عمل قطع كمربندي را داشتند،ارائه دادند حداقل 25 تا 30 درصد بيماران با عوارض جانبي ناچيز از روش مذكور نفع درماني اساسي برده بودند،گرچه مؤلفان متوجه شدند كه 4 نفر از 33 بيمار درمان شده از طريق قطع كمربندي اقام به خودكشي كرده بود در مطالعه اي ديگر بر روي 32 بيمار مشخص شد كه 25 درصد از آنان از لحاظ عملكردي بهبود يافته و 31 درصد ديگر بطور قابل ملاحظه خوب شده بودند در مقايسه با ساير بيماران مضطرب،پيشنهاد شده است كه قطع كمربندي در مورد وسواس دو برابر ساير اختلالات اضطرابي مؤثر بوده است واضح است كه جراحي رواني در بسياري از بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري – عملي شديد بهبودي قابل ملاحظه اي ايجاد مي كند و بهترين نتايج از طريق لكوتومي و قطع كپسول بدست مي آيد از آنجا كه جراحي رواني درمامي افراطي است از آن در مورد بيماراني استفاده مي شود كه به درمان هاي رفتاري با داروهاي سروتونرژيك و يا تركيب آن دو پاسخ نمي دهند به هر حال،در حال حاضر در ايالات متحده فقط از روش قطع كمربندي،آن هم فقط در چند مركز (به عنوان مثال،بيمارستان عمومي ماساجوست در بوستون و دانشگاه بيمارستان آيوا) استفاده مي شود.


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله23 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اختلالات وسواس و روش های درمان آن - گروه تحقیقاتی کرامت

10 ژانويه 2018 ... طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی 5-DSM، اختلال وسواسی -جبری و
اختلالات مرتبط شامل اختلال وسواسی- جبری OCD، اختلال بدریخت انگاری بدن،
اختلال ذخیره‌سازی، اختلال کندن مو، اختلال خراشیدن پوست، اختلال وسواسی -جبری و
اختلالات ناشی از مواد/دارو، اختلال وسواسی-جبری و اختلالات مرتبط ناشی از ...

وسواس | clear - rpimag.ir

29 مارس 2018 ... [2017-09-14]: پروژه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در
بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی. نوع فایل: word قابل ویرایش 195
صفحه چکیده: هدف اصلی پژوهش... مقاله اختلال وسواس جبری (OCD). [2017-10-27]:
دانلود مقاله اختلال وسواس جبری (OCD) مقدمه: این تحقیق برای متخصصان ...

مقالات آموزنده - وسواس فكري - عملي وروش تشخيص و درمان آن

بدين وسيله ،اضافه شدن عناصر شناختي به درمانهاي رفتاري باعث پالايش اين درمان
شد وپديد آيي درمانهاي موثر براي انديشناكي هاي (نشخوارهاي فكري )وسواسي را ميسر
ساخت. اختلال وسواسی فکری عملی(OCD). توصیف اختلال وسواسی -جبری از تاریخ
معرفی اولیه آن توسط اسکیرول د‌ر 1838 تا کنون تغییری نیافته است. این اختلال با
...

اثربخشی تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم بر علائم ...

اثربخشی تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم بر علائم وسواسی-جبری
، اضطراب، افسردگی در بیمار مبتلا به اختلال وسواسی-جبری: مطالعه موردی. چکیده: (
۱۹۴۱ مشاهده). Objective: Obsessive-Compulsive disorder (OCD) is one of the
greatest and debilitating disorders, which many of its patients do not respond to ...

مقاله بررسی ارتباط طرحوارهای هیجانی و احساس گناه با اختلال شخصیت ...

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه احساس گناه و طرحواره های هیجانی واختلال شخصیت
وسواسی- جبری بود. ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... محمدآبادی, حمیده؛ سمیه
صفار و علی اکبر صارمی، ۱۳۹۳، بررسی ارتباط طرحوارهای هیجانی و احساس گناه با
اختلال شخصیت وسواسی - جبری، کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات
رفتاری، ...

دانلود مقاله اختلال وسواسی جبری Obsessive compulsive disorder ...

دانلود رایگان مقالات همراه با ترجمه فارسی Obsessive compulsive disorder از ژورنال ها
و کنفرانس های ScienceDirect و Springer ، ACM، EBSCO، Proquest، Wiley ، IEEE ،
Pubmed و ... و دانلود بدون واسطه مقالات از طریق پایگاه فری پیپر.

بررسی فراوانی اختلال و سواسی - جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان ...

سابقه و هدف : اختلال وسواسی - جبری OCD) یا (Obsessive-Compulsive Disorder
نوعی اختلال اضطرابی شامل یک رشته رفتارهای تشریفاتی یا افکار مداوم و تکراری
است که شیوع آن در جمعیت عمومی 3-2 درصد گزارش شده و با عواملی مثل سن، جنس،
وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و سطح تحصیلات ارتباط دارد و از زمان
بلوغ شروع .

مقاله اختلال وسواس جبری (OCD) | dl9 - 20link.ir

2 مارس 2018 ... دانلود مقاله اختلال وسواس جبری (OCD). مقدمه: این تحقیق برای متخصصان بهداشت
روانی که مایلند افراد مبتلا به اختلال وسواس جبری (OCD) 1 را با روش رفتاری درمان
کنند نوشته شده است به علت تفاوت های فراوان در ویژگی های شخصیتی، رفتارهای
نشانگر این اختلال، و در سطوح کارکرد مختلف افراد مبتلا به این اختلال، ...

پروژه مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) تحت word - آی سی بی سی

پروژه دانشجویی مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) در فایل ورد (word), دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD) به زبان فایل ورد (word), دانلود سورس مقاله اختلال وسواس
جبري(OCD) word, پروژه مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) با فایل ورد (word), پروژه
دانشجویی مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) با word, دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(
OCD) ...

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)|okfile - gf3.ir

با سلام با توجه به اینکه مشخصات فایل دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) را
مشاهده می نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام
نمایید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD). مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند
افراد ...

اختلال وسواس یا OCD چیست؟ حقایقی در مورد وسواس فکری و عملی

ادامه مقالات - آشنایی با اختلالات روانپزشکی. اختلال وسواس یا OCD چیست؟ وسواس.
اختلال وسواسی جبری (OCD)، یک اختلال اضطرابی است که در بین 1٪ تا 2٪ از جمعیت
اتفاق می افتد. این اختلال با حضور وسواس و یا وسواس عملی که بیش از حد وبه صورت
غیر واقعی وبی معنی توسط بیمار ممکن است به رسمیت شناخته شود و علت ناراحتی ...

اختلالات وسواس و روش های درمان آن - گروه تحقیقاتی کرامت

10 ژانويه 2018 ... طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی 5-DSM، اختلال وسواسی -جبری و
اختلالات مرتبط شامل اختلال وسواسی- جبری OCD، اختلال بدریخت انگاری بدن،
اختلال ذخیره‌سازی، اختلال کندن مو، اختلال خراشیدن پوست، اختلال وسواسی -جبری و
اختلالات ناشی از مواد/دارو، اختلال وسواسی-جبری و اختلالات مرتبط ناشی از ...

بررسی شیوع نشانه های اختلال وسواسی-جبری - Iranian Journal of ...

مقدمه: از آنجا که نشانه های وسواسی- جبری علایمی فرهنگ وابسته اند، شناسایی انواع
نشانه های موجود در افراد وسواسی- جبری از اهمیت بالینی ویژه ای برخوردار است. ...
Dadfar M, Bolhari J, Dadfar K, Bayanzadeh S A. Prevalence of the obsessive-
compulsive disorder symptoms. IJPCP. 2001 ... نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع
مقاله: عمومى

بررسی تأثیراختلال نقش اختلال وسواسی جبری همراه با علائم علایم ...

سابقه و هدف: با توجه به هم ابتلایی میان اختلال کارکرد جنسی (مراحل مختلف چرخه
پاسخ جنسی نظیر میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم و رضایتمندی)، اختلال وسواسی
جبری و افسردگی که ممکن است مربوط به آسیب‌شناسی روانی یا عوارض دارویی باشد،
هدف این پژوهش بررسی تأثیراختلال وسواسی جبری با علایم افسردگی و بدون علایم ...

پژوهشي‌ در عوامل‌ احتمالي‌ موثر بر نتايج درماني اختلال‌ وسواسي‌ جبري‌

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پژوهشي‌ در عوامل‌ احتمالي‌ موثر بر نتايج
درماني اختلال‌ وسواسي‌ جبري‌.

دانلود مقاله : نگرانی ها و وسواس ها در افرادی با اختلال وسواس اجباری با و ...

چکیده 1.مقدمه 2.روش 1.2 شرکت کنندگان 2.2شاخص ها 3.2 طرح 3.یافته ها جدول1: مقایسۀ
آیتم های YBOCS بین گروه ها 4.بحث تصویر1: درصد بیماران OCD با و بدون GAD که
نگرانی بیش از حد دربارۀ حیطه های موضوعی گزارش کرده اند. کلمات کلیدی. - نگرانی -
وسواس - اختلال وسواسی جبری - اختلال اضطراب -. ترجمه چکیده. شرکت کنندگانی از ...

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) - مگ ایران

مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند افراد مبتلا به اختلال وسواس
جبري(OCD)1 را با روش رفتاري درمان كنند نوشته شده است به علت تفاوت هاي فراوان
در ويژگي هاي شخصيتي،رفتارهاي نشانگر اين اختلال،و در سطوح كاركرد مختلف افراد
مبتلا به اين اختلال،اغلب براي ارائه درمان مناسب به اين شيوه قضاوت باليني زيادي ...

اختلال وسواس فکری-عملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آن‌را از نظر املا، انشا، چیدمان و
درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر
قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده
باشد. اختلال وسواسیِ جبری. OCD handwash.jpg. شستن مکرر دست شناخته‌شده‌ترین
علامت ...

شناختی- فراشناختی برای تبیین اختلال وسواس-اجباری - ابن سینا

یافته‌ها: نتایج مرحله اول پژوهش نشان داد که عامل شناختی از طریق میانجی‌های عامل
فراشناختی و عامل رفتاری بر اختلالات طبقه وسواس- جبری تأثیر دارد. نتایج مدل
معادلات ساختاری نشان داد که مدل رفتاری- شناختی و فراشناختی تدوینی پژوهش حاضر
توان تبیین اختلالات طبقه وسواسی-جبری را دارد. همچنین نتایج تحلیل ساختاری
نشان داد که ...

اختلال وسواسی-جبری در کودکان با بیماری مزمن کلیوی

کد مقاله, 268. عنوان فارسی مقاله, اختلال وسواسی-جبری در کودکان با بیماری مزمن
کلیوی. عنوان لاتین مقاله, Obsessive-compulsive disorder in pediatric chronic
kidney disease. کلمات کلیدی. نوع ارائه, پوستر. عنوان کنگره / همایش. ساختار
کنگره/همایش. نوع کنگره / همایش. کشور محل برگزاری کنگره/ همایش. شهر محل
برگزاری کنگره/ ...

دانلود مقاله اختلال وسواسی جبری Obsessive compulsive disorder ...

دانلود رایگان مقالات همراه با ترجمه فارسی Obsessive compulsive disorder از ژورنال ها
و کنفرانس های ScienceDirect و Springer ، ACM، EBSCO، Proquest، Wiley ، IEEE ،
Pubmed و ... و دانلود بدون واسطه مقالات از طریق پایگاه فری پیپر.

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : اختلال وسواسی-اجباری - FreePaper.us

Does “thinking about thinking” interfere with memory? An experimental memory
study in obsessive–compulsive disorder. , Journal of Anxiety Disorders on
ScienceDirect · www.sciencedirect.com · مطالعه تجربی حافظه در اختلال وسواسی
جبری. 703 K. 30. 02/10/2014 ...

طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری ...

16 ژانويه 2016 ... واژه های کلیدی: درمان شناختی، اختلال وسواسی جبری، طرحواره های ناسازگار اولیه،
طرحواره‌ درمانی. مقاله مرتبط: طرحواره‌های ناسازگار اولیه: اولین خشت‌های کج زندگی ·
Early maladaptive schemas activated in patients with obsessive compulsive
disorder: A cross-sectional study. طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا ...

نتایج جستجو | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تصاوير چندش آور مناسب در ارزيابي توجه ديداري افراد مبتلا به اختلال وسواسي-جبري
: مطالعه اي براي ساخت و اعتباريابي اوليه ي آزمون. سيدخوش رو،سيده مژگان. شماره مدرک
:4282581. انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي. تازه هاي علوم شناختي دوره 18- شماره 2. سال :
1395. تعداد صفحه :14. رتبه :0/42. چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل تعداد دانلود: ...

معادل انگلیسی اختلال وسواسی جبری وسواس فکری یک رویداد ذهنی مزاحم ...

اختلال وسواسی جبری وسواس فکری یک رویداد ذهنی مزاحم و تکرار شونده است که
می‌تواند به صورت یک فکر ، احساس یا عقیده درآید وسواس عملی یک رفتار تکرار
شونده ، میزان شده و آگاهانه نظیر شمارش ، امتحان یا اجتناب است ویژگی اساسی این
اختلال ، وجود وسواس‌ها و اجبارهایی است که شدت آنها برای ایجاد ناراحتی ، صرف وقت ، و
تداخل قابل ...

وسواس | clear - rpimag.ir

29 مارس 2018 ... [2017-09-14]: پروژه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در
بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی. نوع فایل: word قابل ویرایش 195
صفحه چکیده: هدف اصلی پژوهش... مقاله اختلال وسواس جبری (OCD). [2017-10-27]:
دانلود مقاله اختلال وسواس جبری (OCD) مقدمه: این تحقیق برای متخصصان ...

مقایسه‌ی طرحواره‌های هیجانی و بررسی رابطه‌ی شدت اضطراب و نگرانی با ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسهی طرحوارههای هیجانی و بررسی رابطهی شدت اضطراب و
نگرانی با طرحوارههای هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری، اختلال
اضطراب ... and Study of the Relationship between anxiety, worry and Emotional
Schema in Patients with Obsessive-compulsive Disorder, Social Anxiety
Disorder and in ...

پروپوزال مقایسه سبک های فرزندپروری ، اطمینان جویی ... - دانلود پایان نامه

مقایسه سبکهای فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت بین افراد
مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی. 2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی،
فرانسه، عربی):. Comparesion parenting styles, interpersonal ressurenconsd
disgust sensitivity between people with OCD & normal. ب – تعداد واحد پایان نامه: 6
واحد.

مقایسه‌ی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) و تحریک ...

زمینه و هدف: اختلال وسواسی جبری (OCD) از اختلالات روانی است که ویژگی اصلی آن
وجود وسواس‌های فکری یا عملی مکرر و شدید است که باعث رنج و عذاب زیادی می‌شود. هدف
پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌هایERP و tDCS در کاهش علائم و نشانه‌های
اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD بود. روش بررسی: ...

بررسی شیوع اختلال وسواسی- جبری دانشجویان دانشگاه های شهرستان ...

مقدمه: اختلال وسواسی اجباری یکی از شایع ترین اختلال روانی است که بر تمام جنبه
های زندگی اثر می گذارد . با توجه به شیوع بالای اختلال وسواس جبری و اثرات مخربی
که این اختلال در طولانی مدت بر روابط بین فردی و ارتباطات اجتماعی دارد. مطالعه ای با
هدف تعیین شیوع اختلال ...

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)|product - gf3.ir

با سلام با توجه به اینکه مشخصات فایل دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) را
مشاهده می نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام
نمایید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD). مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند
افراد ...

اختلال وسواس فکری-عملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آن‌را از نظر املا، انشا، چیدمان و
درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر
قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده
باشد. اختلال وسواسیِ جبری. OCD handwash.jpg. شستن مکرر دست شناخته‌شده‌ترین
علامت ...

اختلال وسواسی - جبری در مراجعان به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان ...

چکیده زمینه : اختلال وسواسی- جبری(OCD) یک بیماری شایع روان پزشکی است که
درمان طولانی، موارد شکست، ترک درمان، عود بیماری و عوارض دارویی آن از جمله مشکلات
بیماران مبتلاست. هدف : مطالعه به منظور تعیین فراوانی الگوهای اختلال وسواسی-
جبری و بیماری های همراه انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه گذشته نگر ...

بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری در کودکان با مادران دچار اختلال ...

مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر اختلال وسواسی- جبری مادران در رفتارهای
ناهنجار کودکان انجام شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه مورد- شاهدی در کل ... Mousavi
S M, Ahmadi M. A Comparative Survey on Children Behavior Problems from
Obsessive Compulsive and Healthy Mothers. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;
21 (86) ...

مقایسه‌ی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) و تحریک ...

زمینه و هدف: اختلال وسواسی جبری (OCD) از اختلالات روانی است که ویژگی اصلی آن
وجود وسواس‌های فکری یا عملی مکرر و شدید است که باعث رنج و عذاب زیادی می‌شود. هدف
پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌هایERP و tDCS در کاهش علائم و نشانه‌های
اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD بود. روش بررسی: ...

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)|car20 - xp3.ir

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در مورد دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)
می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. دانلود مقاله اختلال
وسواس جبري(OCD). مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند افراد
مبتلا ...

اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)، علائم و درمان آن | چطور

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یک اختلال اضطراب است که مشخصه‌ی آن افکار
غیرقابل کنترل و ناخواسته و الگوهای مکرر رفتاری است که شما برای انجام آنها احساس
.... همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)، همانند سوزنی
که روی صفحه‌ی گرامافون گیر کرده باشد، سبب می‌شود مغز، روی فکر خاصی قفل کند
که ...

مقاله در مورد مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15-18 سال ممتاز وضعیف

1 فوریه 2017 ... دانلود... مقاله در مورد مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15-18 سال ممتاز وضعیف.
فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 59. مقدمه: فکر وسواسی یک فکر، ...
OCD یا اختلال وسواس- جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می باشد که باعث ناراحتی و
اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه ای در روابط بین فردی و ...

مقاله اختلال وسواس جبری (OCD) | dl9 - 20link.ir

2 مارس 2018 ... دانلود مقاله اختلال وسواس جبری (OCD). مقدمه: این تحقیق برای متخصصان بهداشت
روانی که مایلند افراد مبتلا به اختلال وسواس جبری (OCD) 1 را با روش رفتاری درمان
کنند نوشته شده است به علت تفاوت های فراوان در ویژگی های شخصیتی، رفتارهای
نشانگر این اختلال، و در سطوح کارکرد مختلف افراد مبتلا به این اختلال، ...

پروژه مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) تحت word - آی سی بی سی

پروژه دانشجویی مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) در فایل ورد (word), دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD) به زبان فایل ورد (word), دانلود سورس مقاله اختلال وسواس
جبري(OCD) word, پروژه مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) با فایل ورد (word), پروژه
دانشجویی مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) با word, دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(
OCD) ...

اختلالات وسواسی-اجباری » مشاورفا

دانلود فایل های صوتی سخنرانی. دانلود فایل های صوتی دکتر هلاکویی در مورد مدیریت
استرس. 20-09-1394, 09:04. 0. 9475. دانلود کارگاه تخصصی بازی درمانی play
therapy ...

(OCD) تحقیق مقایسه شیوع وسواس در دو گروه دانش آموزان دختر پانزده ...

24 مارس 2018 ... فایل پروژه اصلی مقاله ی (OCD) تحقیق مقایسه شیوع وسواس در دو گروه دانش آموزان
دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان برای دانلود در اختیار شما ... هم کار
وسواسی و هم اعمال وسواسی برای بیمار خود[4] شناخته می¬شود. اختلال وسواس جبری می¬
تواند اختلالی. ناتوان¬کننده باشد. چون افکار وسواسی می¬توانند ...

پژوهشي‌ در عوامل‌ احتمالي‌ موثر بر نتايج درماني اختلال‌ وسواسي‌ جبري‌

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پژوهشي‌ در عوامل‌ احتمالي‌ موثر بر نتايج
درماني اختلال‌ وسواسي‌ جبري‌.

رابطه اختلال اضطراب منتشر و اختلال شخصیت وسواسی- جبری با ...

Mohammadpour S, Jooshanlou M. The Relationship between Generalized
Anxiety Disorder and Obsessive-Compulsive Personality Disorder with
Psychological Well-Being in Students of Lorestan University of Medical Sciences
in 2014: The Mediating Role of Passionate Obsessive Love. JRUMS. 2015; 14 (5
) :353-366

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)|product - gf3.ir

با سلام با توجه به اینکه مشخصات فایل دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD) را
مشاهده می نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام
نمایید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD). مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند
افراد ...

دانلود مقاله اختلال وسواس جبري(OCD)|sahandfile

به وب سایت خود خوش آمدید فایل قابل دانلود شما در مورد دانلود مقاله اختلال وسواس جبري
(OCD) می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام
نمایید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. دانلود مقاله
اختلال وسواس جبري(OCD). مقدمه:اين تحقيق براي متخصصان بهداشت رواني كه مايلند
افراد ...دانلود پایان نامه در مورد آزادی مشروطEXP Autos Pro 3.5.3کلروز در افراهای رشد کرده در مزرعه (10 ص)خرید و دانلود تحقیق: بررسی روانشناسی کودک و چگونگی رفتار با کودکان و کودکان عقب مانده

دانلود کارگاه رواندرمانی برای روان درمانگران از دکتر حمیدپور