دانلود فایل


تحقیق درباره روان شناسی یادگیری - دانلود فایلدانلود فایل ز نظر رفتارگرایان , یادگیری به معنی تغییر در شکل یا فراوانی رفتار است که , رفتارهای فراگیر مورد سنجش قرار می گیرد تا زمان مناسب برای آموزش مش

دانلود فایل تحقیق درباره روان شناسی یادگیری تعداد صفحه: 25
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ساختارگرایی .و کارکردگرایی
رفتارگرایی :
شناخت گرایی
ساختن گرایی
روان شناسی گشتالت
یکپارچگی نظریه و عمل
روشهای تحقیق در روان شناسی یادگیری
مشاهده مستقیم
پاسخهای کتبی
پاسخهای شفاهی
تعیین میزان یادگیری به وسیله دیگران
خودسنجی
درک کامل یادگیری انسان
فرایند اصلی در یادگیری
ابعاد سه گانه یادگیری
انواع یادگیری
1 ـ یادگیری تراکمی :
2 ـ یادگیری جذب
3 ـ یادگیری انطباق :
4 ـ یادگیری تبدیلی :
یادگیری از دیدگاه وجودگرایان
فرایند یادگیری از دیدگاه وجود گرایان
نحوه یادگیری ( یادگیری مستقیم و جانشینی )
خودکارآمدی
خودکارآمدی و انگیزش درونی
خودکارآمدی و انتظارات
الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
پیش فرضهای الگوی پردازش اطلاعات
الگوی حافظه دوگانه
1 ـ قانون شکل و زمینه
2 ـ قانون مجاورت :
3 ـ قانون شباهت :
4 ـ غلبه مجاورت ادراک بر شباهت :
5 ـ قانون جهت مشترک :
6 ـ قانون سادگی :
7 ـ قانون بستگی :
توجه و یادگیری :
حافظه کوتاه مدت و پردازش اطلاعات :
فراموشی
حافظه بلند مدت
ذخیره سازی اطلاعات در حافظه بلند مدت
بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت
حافظه و تفاوتهای فردی :
تفاوتهای فردی در حافظه بلند مدت
کاربردهای الگوی پردازش اطلاعات به شرح ذیل است :

مقدمه
مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد ، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد . ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود .
پویایی آزمایشگاه روان شناسی ، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد . و ونت در کتابی با عنوان اصل روان شناسی فیزیولوژیک ، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرآیندهای مورد بررسی در روان شناسی را مهرکرمای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید .
ساختارگرایی و کارکردگرایی
دومکیت معروف ساختارگرایی و کارگرایی با شروع قرن بیستم شکل گرفت .
ادوارد تیچنر ( 1867 ـ 1927 ) از شاگردان وونت بود که مکتب روان شناسی او به ساختارگرایی شهرت یافت . ساختارگرایی ترکیبی است از تداعی گرایی و روش تجربی .
دیدگاه تداعی گرایی بر این باور بود که ضمیر خودآگاه انسان ، حوزه مناسبی برای بررسی علمی است . بمنظور بررسی پیچیدگی های ذهن ، این تداعیها تجزیه می شوند و آنگاه هر مفهوم به صورت منفرد مطالعه می شود .
روش تجربی مورد استفاده تیچنرهمانند وونت ، روش درون نگری بود که نوعی تحلیل خود است در این روش شرکت کنندگان بطور شفاهی به گزارش کردن تجاربی می پردازند که اندکی قبل در معرض آن قرار گرفته بودند و از افراد خواسته می شود که آنچه در مواجهه با اشیاء یا رویداد تجربی کرده اند ، گزارش کنند و آن پدیده را تفسیر نکند بعبارت دیگر از دانش خود درباره آن شیء یا رویداد استفاده نکنند .
روش درون نگری ، اغلب دشوار غیرواقعی است زیرا به سختی می توان انتشار داشت که افراد ، معانی را نادیده بگیرند ، زیرا ذهن انسان طوری سازمان نیافته است که اطلاعات را بطور دقیق دسته بندی کند .
شکل دیگر اینست که ساختارگرایان ، تداعی مفاهیم را مطالعه کرده اند اما درباره اینکه این تدعیها چگونه بودجود می آیند ، کمتر بحث کردند ، اگرچه درون نگری ، روش مناسبی در مطالعه فرآیندهای ذهنی برتر ، مانند استدلال و حل مسئله این فرآیندها از احساس و ادراک فوری کاملا متفاوت اند.

رفتارگرایی :
از نظر رفتارگرایان ، یادگیری به معنی تغییر در شکل یا فراوانی رفتار است که ، رفتارهای فراگیر مورد سنجش قرار می گیرد تا زمان مناسب برای آموزش مشخص شود .
یادگیری مستلزم تنظیم محرکهای محیطی است تا فراگیر بتواند پاسخهای مناسب را از خود بروز دهد و آن پاسخها را تقویت کرد .
هدف از آموزش در رفتارگرایی این است که فراگیر به درستی به محرکها پاسخ دهد و این امرمستلزم تقسیم مطالب درسی به بخشهای کوچکی است که می توان به ترتیب بر آنها تسلط یافت .
اصول آموزش در رفتارگرایی ، رابطه نزدیکی با یادگیری دارد ، زیرا هدف آموزش ،ایجاد تغییر در رفتار است.

شناخت گرایی
اصول آموزشی مهم در این نظریه ، شامل فعال بودن فراگیر ، استفاده از تحلیلهای مرتبه ای در طراحی آموزشی ، تاکید بر ساختار و سازماندهی دانش و مرتبط کردن دانش جدید با ساختارهای شناختی قبلی فراگیر است .
این نظریه سازماندهی شناختی و توسعه شبکه های تفسیر روابط و نظامهای تولید تاکید دارد و پدیده هایی مانند یادگیری مفهوم ، تفکر ، استدلال ، حل مسئله ، انتقال و یادگیری مهارتهای پیچیده را مطالعه می کند .

ساختن گرایی
در رویکردهای ساختن گرایی ، دنیای ذهنی فراگیر اهمیت خاصی دارد . زیرا فراگیر اطلاعات را به درون پرده و آنها را به روش هایی پردازش می کند که بازتابی است از نیازها ، آمادگی ها ، نگرش ها باورها و احساسات او .
ساختن گرایان بر این باورند که آموزش ، به فراگیر و محیط بستگی دارد .
رویکردهای ساختن گرا ، وجوه مشترکی با نظریه های رفتارگرایی و شناختی دارند ، از جمله درگیر کردن فعالانه فراگیر در یادگیری و سازماندهی موقعیتها ، تا فراگیر بتواند حداکثر اطلاعات را یاد بگیرد .
رویکردهای ساختن گرا ، اغلب بر بافت اجتماعی یادیگری از طریق گروههای همکار و الگوهای اجتمعی تاکید دارند ( دری و لسگلد ، 1996 )

روان شناسی گشتالت
در اوایل قرن بیستم و با تحقیقات روان شناسی آلمانی ، که الگو ، یا کل را مطالعه کردند ، بنیان نهاده شد ( ورتهایمر1945 )
از نظر روان شناسان گشتالت ، یادگیری وافعی مستلزم توجه و دستیابی به معنی است فهمیدن و برقرار ارتباط بین اجزاء و کل ، از مفاهیم عمده این نظریه است . فرد یادگیرنده ، مسائل را با سازمان دادن و بینش حل می کند نه از طرقی شدن طی شدن .
نظریه گشتالت اساساً در مورد یادگیری به کار می رفت و اصول سازماندهی در ادراک را تعمیم می داد . اما پس از درود نظریه پردازان گشتالت . آمریکا این نظریه وارد مقوله یادگیری نیز شد . به استناد دیدگاه ، یادگیری پدیده های است شناختی که مستلزم ادراک به شیوه ای متفاوت است .
نظریه پردازان گشتالت با نظر رفتارگرایان درباره نقش آگاه موافق نیستند آنان با این فکر نیز مخالفند که می توان پدیده را به عناصر تشکیل دهنده آن تجزیه کرد .
رفتارگرایی برمکتب تداعی تاکید رده و کل را با مجموعه اجزاء آن برابر می داند .
روان شناسان گشتالت براین باورند که ، معنی داراست و این معنی وقتی زایل می شود که کل به عنارصر تشکیل دهنده خود کاهش یابد .
نظریه های آموزش یادگیری بر عوامل مختلفی ، که از نکات عمده در کسب مهارت ، راهبرد و رفتارند تاکید دارند . این عوامل عبارتند از : سازماندهی مطالب درسی ، عرضه آنها در بخشهای قابل فهم ، فراهم کردن فرصت تمرین برای فراگیری ، ارائه بازخورد صحیح برنامه ریزی برای مرور مطالب ارائه شده در کلاس .
اغلب دیدگاههاییادگیری و آموزش بر اهمیت عوامل انگیزشی فراگیر تاکید دارند که عبارتند از :
درک ارزش یادگیری خود ـ کارامدی ، انتظارات مثبت از نتایج و داشتن استنادهایی بر توانایی ، تلاش و استفاده از راهبردهای مناسب مبتنی هستند .تحقیق درباره روان شناسی یادگیری


روانشناسی یادگیری


تحقیق درباره روانشناسی یادگیری


روانشناسی یادگیری


روانشناسی رشد


روانشناسی شخصیتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موسسه روانشناسی مدرسه - - مقاله آموزشی - روان شناسی مدرسه چیست؟

انجمن ملی روان‌شناسی مدرسه در سال1968درامریکا تأسیس شد در حال حاضر حدود بیش از
... وارزیابی مشکلات یادگیری و رفتاری و آموزش دانش‌آموزان، اولیاء و معلمان درباره ...

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و ...

... مورد پذیرش در کنفرانس. محورهای همایش. برای مشاهده محورهای سومین همایش بین المللی
افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی اینجا کلیک کنید.

معرفی علوم شناختی - پژوهشکده علوم شناختی

معرفی علوم شناختي; روان‌شناسي شناختي; علم اعصاب شناختي; زبان‌شناسي شناختي
.... به بررسي و تحقيق در باره فرايندهاي ناپيدای ذهن پرداخت و محدود كردن روان‌شناسي
به .... تحقيقات انجام شده در هوش مصنوعي عمدتاً متمرکز بر يادگيري، حل مسئله، ادراك،
...

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه ...

صفحه اصلی |; + درباره کنفرانس |. تاریخ های مهم · کارگاههای آموزشی · معرفی کنفرانس
· محورهای کنفرانس; هزینه های کنفرانس; پوستر کنفرانس · ساختار سازمانی ...

دانلود تحقیق و مقاله درباره روانشناسی تربیتی رشته روانشناسی

5 آگوست 2015 ... مقاله ای دیگر از رشته روانشناسی درباره روانشناسی تربیتی را برای شما دوستان
محترم آماده دانلود کرده ایم. روان شناسی تربیتی یکی از مهترین ...

میگنا - آرشيو بخش روانشناسی يادگيری

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت. ... تعمقی بر جنبه‌‌ رفتاری روان شناسی ...
نظریه‌های مختلفی درباره سبک‌های یادگیری ارائه شده است که به توصیف روش‌های
ترجیحی دانش‌آموزان یا ... اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت منصوب
شدند.

10 اصل مهم در روانشناسی - روانشناسی - علم را با لذت بیاموزید 020

وقتی مطالعه روانشناسی را شروع می کنید، ممکن است به نظرتان برسد که بعضی از
نظريه ها و پژوهش هایی که درباره شان می آموزید به مشکلات زندگی واقعی پاسخ نمی دهند.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده روانشناسی و علوم اجتماعی - 2017 ...

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته روانشناسی و گرایش
های ... شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی:
مطالعه .... انجام تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع (نشریه Academia) ...

نظریه رشد زبان چامسکی – Dousti.Net

28 مه 2015 ... صفحه اصلی / روانشناسی رشد / نظریه رشد زبان چامسکی ... چامسکی، همچنین بر این
اندیشه است که قابلیت کودک در یادگیری زبان، وابسته به گونه ...

حوزه های اصلی و مرتبط - ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

روان‌شناسی شناختی به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ... خود
ادامه می‌دهد و علاوه بر بررسی مسائل کلی شناختی مانند حافظه، توجه، هشیاری، یادگیری
... همپای برخی از کشورهای پیشرفته تحقیق در باره کشت و کاشت سلولهای عصبی و
...

مقاله - روانشناسي يادگيري ؤ آموزش بزرگسالان

مقاله - روانشناسي يادگيري ؤ آموزش بزرگسالان - - مقاله. ... مالكوم نولز به خاطر نظريه ((
آندراگوژي)) درباره آموزش بزرگسالان معروف است كه در اين نظريه بزرگسالان به دليل ...

روانشناسی و کاربردهای آن در حج - میقات حج

به تدریج حیوانات و کودکان نیز در تحقیقات روان‌شناسی، جایی برای خود باز کردند.
... به عنوان نمونه، نتایج حاصل از تحقیق در زمینه‌های حافظه، یادگیری، رفتار کودک،
..... پژوهش‌های روان‌شناسی شناختی و اجتماعی، اطلاعات با ارزشی دربارة تصمیم‌گیری و
...

معنا و مؤلفه‌های امیدواری در متون اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌گرا ...

بهشتی سعید، خاری آرانی مجید، علی اکبرزاده آرانی زهرا. معنا و مؤلفه‌های امیدواری در
متون اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌گرا. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). ۱۳۸۹
...

معرفی علوم شناختی - پژوهشکده علوم شناختی

معرفی علوم شناختي; روان‌شناسي شناختي; علم اعصاب شناختي; زبان‌شناسي شناختي
.... به بررسي و تحقيق در باره فرايندهاي ناپيدای ذهن پرداخت و محدود كردن روان‌شناسي
به .... تحقيقات انجام شده در هوش مصنوعي عمدتاً متمرکز بر يادگيري، حل مسئله، ادراك،
...

10 اصل مهم در روانشناسی - روانشناسی - علم را با لذت بیاموزید 020

وقتی مطالعه روانشناسی را شروع می کنید، ممکن است به نظرتان برسد که بعضی از
نظريه ها و پژوهش هایی که درباره شان می آموزید به مشکلات زندگی واقعی پاسخ نمی دهند.

پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ...

محورهای همایش. برای مشاهده محورهای پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم
تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران اینجا کلیک کنید.

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و ...

صفحه اصلی; + درباره کنفرانس ... کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم
تربیتی، مدیریت و روانشناسی اینجا کلیک کنید. ... حجت الاسلام والمسلمین سید
محمود مرتضوی هشترودی (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت
مرتضوی).

انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران

روان شناسی یادگیری دکتر پروین کدیور. ... کارگاه تیپ شناسی مادر و کودک ....
کسب رتبه B در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

روانشناسی و علوم تربیتی - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

تحقیق و مقالات رایگان روانشناسی و علوم تربیتی ... ديدگاه دانش آموزان دوره ابتدايي
درباره نقش ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در آموزش و يادگيري · ادامه.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان .... و راهنمایی و روان
شناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی ...

روانشناسی تربیتی

به علاوه مطالبی درباره روانشناسی. ... این بررسیها نشان میدهند که با توجه به عوامل
مرتبط با تغییرات بین فرهنگی در خلاقیت ظاهراً تحقیقات به اجماعاتی نیز دست
پیدا ...

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی,اعضاي هيات علمي,دانشجویان.

تحقیق در مورد روان شناسی یادگیری

درآمدی بر روان شناسی یادگیری مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی
رشته ای علمی شناخته شد ، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر…,تحقیق در مورد روان ...

مقاله روانشناسی تربیتی - آموزش مجازی پارس

در این دو دهه است كه تحقیقات تجربی در مورد خصوصیات انسان و قدرت‌های ذهنی او شروع
گردید. این تحقیقات به سه دسته اندازه‌گیری، روان‌شناسی كودك و یادگیری تقسیم ...

روانشناسی تربیتی

به علاوه مطالبی درباره روانشناسی. ... این بررسیها نشان میدهند که با توجه به عوامل
مرتبط با تغییرات بین فرهنگی در خلاقیت ظاهراً تحقیقات به اجماعاتی نیز دست
پیدا ...

موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | ترجمه مقالات ISI

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه رشته روانشناسی تربیتی و برخي پايان نامه
هاي ... در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی، پروژه ...

آموزش ابتدایی کلاس اوّلی ها - مقاله روانشناسي يادگيري

آموزش ابتدایی کلاس اوّلی ها - مقاله روانشناسي يادگيري - به وبلاگ آموزشی کلاس اوّلی
ها خوش آمدید : * عمو جمشيد *

حوزه های اصلی و مرتبط - ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

روان‌شناسی شناختی به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ... خود
ادامه می‌دهد و علاوه بر بررسی مسائل کلی شناختی مانند حافظه، توجه، هشیاری، یادگیری
... همپای برخی از کشورهای پیشرفته تحقیق در باره کشت و کاشت سلولهای عصبی و
...

درباره روانشناسی انسانگرا و آموزش و پرورش - آموزک

روانشناسی انسانگرا به مجموعه استعدادهای نهفته انسان، به خلاقیت بی‌حد و مرز و به ... و
کارل‌راجرز، در پژوهش‌ها و تحقیقات خود شاخص‌هایی را برای انسان سالم برشمردند.

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و ...

صفحه اصلی; + درباره کنفرانس ... کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم
تربیتی، مدیریت و روانشناسی اینجا کلیک کنید. ... حجت الاسلام والمسلمین سید
محمود مرتضوی هشترودی (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت
مرتضوی).

۵ مورد آموزش زبان به حیوانات در طول تاریخ روانشناسی - سایک نیوز

22 نوامبر 2016 ... پژوهش بحث برانگیز روی این شامپانزه از سال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ با این هدف آغاز شد که اگر
شامپانزه ای در یک خانواده انسانی زندگی کند، می تواند با استفاده از ...

نظریه رشد زبان چامسکی – Dousti.Net

28 مه 2015 ... صفحه اصلی / روانشناسی رشد / نظریه رشد زبان چامسکی ... چامسکی، همچنین بر این
اندیشه است که قابلیت کودک در یادگیری زبان، وابسته به گونه ...

آموزش روانشناسی یادگیری - فرادرس

فیلم آموزشی روانشناسی یادگیری به صورت گام به گام، با تدریس دکتر محمد آرمند به
... درباره ناشر ... وی علاوه بر تالیف و پژوهش در دانشگاه های علامه طباطبایی، علوم و
تحقیقات و دانشگاه تهران، به تدریس از جمله درس روانشناسی یادگیری نیز اشتغال
دارد.

10 کتاب برتر برای دروس تخصصی مهم رشته علوم تربیتی درسال 95 ...

16 مارس 2017 ... از منابع مهم برای یادگیری این درس کتاب روانشناسي پرورشي نوين ... پژوهش یا
تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، ...

10 کتاب برتر برای دروس تخصصی مهم رشته علوم تربیتی درسال 95 ...

16 مارس 2017 ... از منابع مهم برای یادگیری این درس کتاب روانشناسي پرورشي نوين ... پژوهش یا
تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، ...

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و ...

نتایج حاصل از تحقیقات رواشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که
امکانات مراکز .... 13, 21421114, روانشناسی تربیتی, خير, اصلي, پیش نیاز.

: روانشناسی یادگیری - دانشنامه رشد

روانشناسی یادگیری ... روانشناسی یادگیری (Learning Psychology) ... توجه بوده و در
این مورد دانشمندان بسیاری اظهار نظر ، پژوهش و نظریه پردازی کرده و جواب بسیاری ...
کتاب ، گوش دادن به یک سخنرانی ، زمین خوردن کودک و فکر کردن در باره یک مطلب و .

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و ...

... مورد پذیرش در کنفرانس. محورهای همایش. برای مشاهده محورهای سومین همایش بین المللی
افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی اینجا کلیک کنید.

نظریه رشد زبان چامسکی – Dousti.Net

28 مه 2015 ... صفحه اصلی / روانشناسی رشد / نظریه رشد زبان چامسکی ... چامسکی، همچنین بر این
اندیشه است که قابلیت کودک در یادگیری زبان، وابسته به گونه ...

تحقيق و بررسي در مورد امنيت درشبكه هاي بي سيم كامپيوتر

پاورپوینت درس 17 مطالعات هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ )

MSRT(مخصوص کسانی که مشکل قبولی در آزمون زبان MSRT را دارند)

حراج 3 قالب بنر ترحیم (بنر عرض تسلیت) با کیفیت بالا

دانلود کد متلب روش ژاکوبی(جیکوبی) با توضیحات

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع اصول تغذيه دام.Doc

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع خليج فارس در گذرگاه تاريخ.Doc

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 12 شهر تهران