دانلود فایل


تحقیق در مورد رباطه بين افت تحصيلي و سلامت رواني - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد رباطه بین افت تحصیلی و سلامت روانی

دانلود فایل تحقیق در مورد رباطه بين افت تحصيلي و سلامت رواني لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .DOC :


تحقیق در مورد رباطه بین افت تحصیلی و سلامت روانی


رباطه بین افت تحصیلی و سلامت روانی


دانلود تحقیق در مورد رباطه بین افت تحصیلی و سلامت روانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اشراق - علل افت تحصیلی

اشراق - علل افت تحصیلی - آمو زشی- پژوهشی. ... (معلمان شایسته دارای صفاتی چون
سلامتی جسمانی و روانی، مهربان بودن، باثبات بودن و منطقی بودن، صبور و بردبار
بودن و. ..... هر چند که تحقيقات زيادي در مورد منشاء اجتماعي فرهنگي انگيزه پايين
تحصيلي .... در اغلب فعاليت‌هاي انسان خود را نشان مي‌دهد (رابطه عمومي بين نمرات دروس
مختلف).

و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ - مجله دانشکده پزشکی ...

دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري. (. 01. 0/. <.
P. ) .... در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. زﯾﺎدي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ... داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده.

اشراق - علل افت تحصیلی

اشراق - علل افت تحصیلی - آمو زشی- پژوهشی. ... (معلمان شایسته دارای صفاتی چون
سلامتی جسمانی و روانی، مهربان بودن، باثبات بودن و منطقی بودن، صبور و بردبار
بودن و. ..... هر چند که تحقيقات زيادي در مورد منشاء اجتماعي فرهنگي انگيزه پايين
تحصيلي .... در اغلب فعاليت‌هاي انسان خود را نشان مي‌دهد (رابطه عمومي بين نمرات دروس
مختلف).

ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠ د

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺮﺷﻤﺎري،. 107 ... آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﻮش
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. ) 001/0. P< . ) ... ﻫﺸﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ
راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ. ﺳﻼﻣﺖ ... ﺳـﻼﻣﺖ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ اﻧـﺪازد و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ. ﮔﺮدد. ).7( ....
ﻫﺎي ﭘﮋو ﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻌﻴﺎر ﻫـﺎي ورود. ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ.
رواﻧـﻲ.

بررسی میزان سلامت روان ورابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

نتیجه گیری : یافته ها نشان می دهد سلامت روان دانش آموزان به عنوان یک مولفه مهم ....
در خصوص وضعیت روانی دانش آموزان نتیجه گرفته که 30 درصلد از افراد مورد
مطالعه از .... روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه مهربان
رابطه معنی ... نتیجه دیگر تحقیق این است که بین سلامت روان وپیشرفت
تحصیلی ارتباط ...

مقايسه سلامت روان و شيوه‌هاي فرزند پروري در بين افراد معتاد و غير معتاد

9 نوامبر 2010 ... Enter a default description about your portal here. ... بين عملكرد خانواده و سلامت
رواني نوجوانان ارتباط عميقي وجود دارد والدين بي‌اعتنا و ... دارد، تحقيقات نشان مي‌دهد كه
طردشدگي و فقدان رابطه گرم و عاطفي در بين خانواده‌هاي .... بين افت تحصيلي،
اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتياد رابطه معناداري وجود دارد.

شمیم - تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تحقيق موردنظر درمورد اين مسئله است كه آيا رابطه اي ميان ميزان درآمد والدين وپيشرفت
... عملكرد سالم دانسته اند وپيشرفت تحصيلي را به عنوان شاهدي بررروي سلامت رواني
دانش ... 2- بين وضعيت اقتصادي خانواده وپيشرفت تحصيلي رابطه ي منفي وجود دارد
... درصد قابل توجهي ازدانش آموزاني كه به طور جدي دچار افت تحصيلي شده اند كودكاني ...

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد - پایان نامه های ...

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره
متوسطه .... در سال تحصیلی 92-1391 (1324 نفر) می باشند و حجم نمونه مورد پژوهش
تعداد 298 نفر ... و از بین ابعاد سلامت روان، مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و
افسردگی با .... تحصيلي يا افت تحصيلي) هر يك از دانش‌آموزان در كلاس درس دارد(
رستمی، 1390).

دانلود پایان نامه پیرامون رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت ...

6 نوامبر 2014 ... ابزارهای مورد استفاده برای جمع¬آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ ...
نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان ...
سلامت روانی، تأثیر بسزایی دارد و از آن‌جایی که سلامت روانی و یا آشفتگی روانی، بر
... ۲- رابطه عاطفی مناسب و خوب بین دانش آموزبا والدین موجب افزایش ...

پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان - ویکی پروژه

خانواده همچنين در تذهيب اخلاق، حفظ سلامت جسمي و رواني و تربيت افراد تشكيل دهندة
خود ... در اين تحقيق نيز به مسئله تكرار پاية تحصيلي يا مردودي كه فقط جنبة كمي
بازدهي ... 1- آيا بين ميزان تحصيلات والدين و مردود شدن فرزندان رابطه اي وجود دارد؟ ....
پرورش است كه بايد در بررسي و مطالعة افت كمي و كيفي تحصيلي مورد توجه قرار
گيرد.

دلایل افت تحصیلی دانش آموزان - امکانات دبیرستان آراد

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات ... افت
تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و ... این دسته
بندی فقط برای سهولت مطالعه و تحقیق می باشد که در زیر به تفصیل بیان می شود .
.... پذیرش یا طرد کودک از جانب والدین و رابطه فرزندان با یکدیگر ، بهداشت روانی ...

ﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳ

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزﺷﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و اﻧﮕﻴﺰش ... ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ .... زﻣﺎن، راﺑﻄﻪ.
ي. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن، ﻋﺎدات ﺧﻮردن و. ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ، دورﻧﻤﺎي ﺷﻐﻠﻲ آﻳﻨﺪه،. واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ، ...
ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ... اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف و آﻣﺎر ﺑﺎﻻي اﺿﻄﺮب و
اﻓﺴﺮدﮔﻲ.

رابطه¬ی علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد ...

چه رابطه ای بین تعارض بین والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان وجود دارد؟ .... اکثر
محققان به نقش خانواده در سلامت روانی و رفتاری کودکان و نوجوانان اهمیت فوق ... شده اند،
ولی در این پژوهش هم تعارض آشکار و هم تعارض نهان مورد بررسی قرار گرفته است. ......
افت تحصیلی در دانش آموزان نقش دارند (مانند تعارضات خانوادگی، مشکلات روانی و ...

پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان - ویکی پروژه

خانواده همچنين در تذهيب اخلاق، حفظ سلامت جسمي و رواني و تربيت افراد تشكيل دهندة
خود ... در اين تحقيق نيز به مسئله تكرار پاية تحصيلي يا مردودي كه فقط جنبة كمي
بازدهي ... 1- آيا بين ميزان تحصيلات والدين و مردود شدن فرزندان رابطه اي وجود دارد؟ ....
پرورش است كه بايد در بررسي و مطالعة افت كمي و كيفي تحصيلي مورد توجه قرار
گيرد.

تحقیق علل افت تحصیلی دانش آموزان | مقالات کانالی!

10 مارس 2017 ... تحقیق پیرامون افت تحصیلی, علل افت تحصیلی دانش آموزان, دانلود ... این نهاد به طور
رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد ... آنها با پیشرفت در
تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی ... بررسی
رابطه بین بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در 105 صفحه…

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در دانشجویان شرکت ....
رابطه بین نگرش مذهبی معلمان و سلامت روانی دانش آموزان پایه چهارم ... بررسی کیفیت
زندگی کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت در سال 1391 .....
بررسي عوامل خانوادگي موثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه (دختر و
پسر).

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه ...
گاهی علت افت تحصیلی دانش آموز به ویژگی های روانی و شخصیتی فرد برمی گردد. ...
بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی ...

تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر

... در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می
کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن ، بهداشت
روانی ... مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی
ریشه در ... بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب، رابطۀ معنا داری وجود
دارد.

تعلیم و تربیت و علوم انسانی - پيشرفت تحصيلي

در اين تحقيق عوامل افت تحصيلي به طور كلي و در سطح منطقه به طور خاص مورد
بررسي .... ضمن اين كه سلامت جسمي دانش آموز مانند سلامت رواني او در موفقيت
تحصيلي اش .... و كرمانشاه ،رابطه بين رضايت شغلي معلمان و پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان مورد ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ
رو ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺳـﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، رواﻧـﯽ، ﺳـﺒﮏ ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮑﺪه
ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺎن.

موسسه روانشناسی مدرسه - - مقاله آموزشی - افت تحصیلی

افت تحصيلي به معناي دقيق آن ، زماني است که فاصله قابل توجهي بين توان و
استعداد ... تحقیقات آماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا به عوامل موثر در افت
تحصیلی به .... مي توانند عوامل مهمي در مسائل انطباقي ، سلامت جسماني ، ميزان توجه و
حتي تغيير در .... پذيرش يا طرد کودک از جانب والدين و رابطه فرزندان با يکديگر ،
بهداشت رواني ...

مشاوره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های ... به نظر او،
رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اثر روان درمانی مهمی در روند مشاوره دارد؛ به ... اعزام مشاوران
به مدارس، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف، تهیه پرونده‌های تحصیلی ... عوامل مدرسه را
نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین به بررسی سلامت جسمی‌و روانی دانش آموز می‌پردازد.

رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان - تحقیق ...

ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي وضعيت
... يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي با وغيت تحصيلي دانش
آموزان ... نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه فقر خانواده مهمترين عامل افت تحصيلي دانش
... مالي مناسب خانواده، موقعیت اجتماعی، فرهنگی ، بر سلامت روانی، تأثیر بسزایی
دارد و ...

The Relationship between Insomnia Intensity, Sleep Quality ... - SID

هدف از این پژوهش بررسي رابطه بین شدت بي خوابي، کیفیت خواب ،. خواب آلودگي
واختالل در سالمت روان با عملکرد تحصیلي در دختران. نوجوان شهر اهواز ... یکي از
معضالت عمده نظام آموزش و پرورش ، مسئله افت تحصیلي است که منظور از آن کاهش .... )
2010( و بلوري )1385( مورد استفاده قرار 5)2009( و صبري و همکاران 4توسط توماس و
همکاران. 1.

تحقیق حاضر به بررسي تأثير اينترنت و تلفن همراه بر سلامت رواني ...

كليد واژه : تلفن همراه - اينترنت - سلامت رواني - دانش آموزان - فراشبند .... 2- وجود رابطه
میان فضای سایبرنتیک و تقویت هویت همسالان مورد تایید قرار نمی گیرد .3- ... این
تحقیق به روش پیمایشی و بر روی 283 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی .....
جدول بالا بر اساس رابطه بین دو متغیر اختلال خواب و استفاده از اينترنت و تلفن همراه
...

Ravanpajoh - افت تحصيلي

اين نهاد به طور رسمي عهده دار اين امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه ... در
تحصيلات و افزايش ميزان يادگيري علاوه بر رشد علمي به سلامت رواني نيز دست پيدا
مي کنند . بر عکس در صورت عدم موفقيت تحصيلي و فشارهاي رواني ناشي از آن ،
بهداشت ... افت تحصيلي به معناي دقيق آن ، زماني است که فاصله قابل توجهي بين
توان و ...

تحقیق بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر

... در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می
کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن ، بهداشت
روانی ... مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی
ریشه در ... بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب، رابطۀ معنا داری وجود
دارد.

اشراق - علل افت تحصیلی

اشراق - علل افت تحصیلی - آمو زشی- پژوهشی. ... (معلمان شایسته دارای صفاتی چون
سلامتی جسمانی و روانی، مهربان بودن، باثبات بودن و منطقی بودن، صبور و بردبار
بودن و. ..... هر چند که تحقيقات زيادي در مورد منشاء اجتماعي فرهنگي انگيزه پايين
تحصيلي .... در اغلب فعاليت‌هاي انسان خود را نشان مي‌دهد (رابطه عمومي بين نمرات دروس
مختلف).

PDF: مقاله بررسی رابطه امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اﺑﻬﺮHTML:
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ... ﻣﻔﻬﻮم ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان وﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺪﯾﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ...
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی.

خلاصه تحقیق رابطه ارتباط اولیاء با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در ...

1- تعيين رابطه بين همكاري اولياء و مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . ... در
نظريه او ،فرضيه اساسي در مورد توجيه انسان ، مفهوم الگوپذيري و ياد گيري از طريق
مشاهده ... یافته های پژوهشی مصطفائی (1380) نشان داد که ، بین طبقه اجتماعی دانش آموز
و افت تحصیلی او رابطه وجود دارد . ..... ميزان سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه
آذرشهر .

روانشناسی - تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد ...

15 نوامبر 2015 ... تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و
دانشجویان. ... از یادگیری‌های گذشته، سلامت جسم و روان، فشار كار و مسئولیتها است. ...
اكثر دانش‌آموزانی كه افت تحصیلی دارند، استعداد و توانایی لازم را برای ...

رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان : دانلود تحقیق رشته ...

رابطه سلامت روان و رضايت شغلی بين معلمان : دانلود تحقیق رشته روانشناسی - دیجی
لود. ... نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد
و شامل ۴۶ نفر از معلمان ابتدايي شهرستان خمين در سال تحصيلی ۸۵- ۸۴ است. ... DOC
افت تحصیلی ابتدایی : دانلود رایگان تحقیق رشته روانشناسی; DOC دانلود رایگان
...

بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. داري وﺟﻮد ... و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ ... ﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ و. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ ... ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل روان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ...

تحقیق رباطه بين افت تحصيلي و سلامت رواني – jnmrazavi.ir

تحقیق رباطه بين افت تحصيلي و سلامت رواني ... ديگر نهادهاي اجتماعي ، فرهنگي و
سياسي دارد ، افت تحصيلي نيز در ابعاد مختلف مورد بررسي و مطالعه پژوهشگران قرار
...

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در

ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﺪاوم ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ... ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺗﺤﻘﯿﻖ ... ﻫﺎي اﯾﺬه و ﺑﺎﻏﻤﻠـﮏ در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ. 90-89. ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده اﻧـﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ.
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑ. ﺮ. 293 ... ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ
ﺗﻔـﺎوت ..... وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﺪم رﻏﺒﺖ و اﻧﮕﯿـﺰه ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﻣﻮاﺟـﻪ.

تحقیق در مورد فهرست رابطه بین افت تحصیلی و سلامت روانی - دانلود

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﮑﯿﺪه… ... ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، در ﻗﺎﻟﺐ

مقايسه سلامت روان و شيوه‌هاي فرزند پروري در بين افراد معتاد و غير معتاد

9 نوامبر 2010 ... Enter a default description about your portal here. ... بين عملكرد خانواده و سلامت
رواني نوجوانان ارتباط عميقي وجود دارد والدين بي‌اعتنا و ... دارد، تحقيقات نشان مي‌دهد كه
طردشدگي و فقدان رابطه گرم و عاطفي در بين خانواده‌هاي .... بين افت تحصيلي،
اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتياد رابطه معناداري وجود دارد.

پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان - ویکی پروژه

خانواده همچنين در تذهيب اخلاق، حفظ سلامت جسمي و رواني و تربيت افراد تشكيل دهندة
خود ... در اين تحقيق نيز به مسئله تكرار پاية تحصيلي يا مردودي كه فقط جنبة كمي
بازدهي ... 1- آيا بين ميزان تحصيلات والدين و مردود شدن فرزندان رابطه اي وجود دارد؟ ....
پرورش است كه بايد در بررسي و مطالعة افت كمي و كيفي تحصيلي مورد توجه قرار
گيرد.

وابستگی به تلفن همراه و آسیب های روانی- اجتماعی در دانش آموزان

ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد رواﻧﻲ، ﺗﺰﻟﺰل ارزﺷﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻠﻮغ زودرس،
ﺑﻠﻮﺗﻮث ... ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ. ارﺗﺒﺎط. ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و. اﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ، راﺑﻄﻪ. دارد . . 1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ،. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ....
ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﻲ. و. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان. اﺳﺖ. (. ﻛﺎﻣﻴﺒﻴﭙﻮ. و. ﺳﻮﮔﻴﺮا. (. Kamibeppu & Sugiura. ،
).

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

41, 40, بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی کلاسهای سواد آموزی شهر شیراز در نیمه اول
سال .... 95, 95, بررسی رابطه بین منافع قدرت مورد استفاده مدیران و فشار روانی
دبیران در ..... 179, 213, رابطه بین سلامت سازمانی و مدرسه و الگوهای رفتار سازمانی
ّ171 ...

پروپوزال در مورد بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با ...

19 مارس 2017 ... پروپوزال در مورد ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از ... روش
گروهی و واقعیت‌ درمانی بر کاهش افت تحصیلی دانش آموزان دختر بی سرپرست و ...
اولیه پژوهش پیرامون رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ...

رابطه¬ی علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد ...

چه رابطه ای بین تعارض بین والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان وجود دارد؟ .... اکثر
محققان به نقش خانواده در سلامت روانی و رفتاری کودکان و نوجوانان اهمیت فوق ... شده اند،
ولی در این پژوهش هم تعارض آشکار و هم تعارض نهان مورد بررسی قرار گرفته است. ......
افت تحصیلی در دانش آموزان نقش دارند (مانند تعارضات خانوادگی، مشکلات روانی و ...

مسائل آموزشی فرهنگی - سلامت روانی

اساس اين تحقيق بر اين سئوال استوار است كه آيا رابطه ي بين خودپنداري وسلامت ...
تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي به عنوان شاخص سلامت رواني آنان مورد تأييد قرار
...

مشاوره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های ... به نظر او،
رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اثر روان درمانی مهمی در روند مشاوره دارد؛ به ... اعزام مشاوران
به مدارس، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف، تهیه پرونده‌های تحصیلی ... عوامل مدرسه را
نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین به بررسی سلامت جسمی‌و روانی دانش آموز می‌پردازد.

تحقیق حاضر به بررسي تأثير اينترنت و تلفن همراه بر سلامت رواني ...

كليد واژه : تلفن همراه - اينترنت - سلامت رواني - دانش آموزان - فراشبند .... 2- وجود رابطه
میان فضای سایبرنتیک و تقویت هویت همسالان مورد تایید قرار نمی گیرد .3- ... این
تحقیق به روش پیمایشی و بر روی 283 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی .....
جدول بالا بر اساس رابطه بین دو متغیر اختلال خواب و استفاده از اينترنت و تلفن همراه
...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

41, 40, بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی کلاسهای سواد آموزی شهر شیراز در نیمه اول
سال .... 95, 95, بررسی رابطه بین منافع قدرت مورد استفاده مدیران و فشار روانی
دبیران در ..... 179, 213, رابطه بین سلامت سازمانی و مدرسه و الگوهای رفتار سازمانی
ّ171 ...

1394 5 5 5 7 بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش ...

بعلاوه بین سلامت روانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنان رابطه معنی داری است. ...
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:1- پرسشنامه ی راهبردهای .... تواند ما
را در بهبود پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان کمک نماید 2
...

رابطه¬ی علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد ...

چه رابطه ای بین تعارض بین والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان وجود دارد؟ .... اکثر
محققان به نقش خانواده در سلامت روانی و رفتاری کودکان و نوجوانان اهمیت فوق ... شده اند،
ولی در این پژوهش هم تعارض آشکار و هم تعارض نهان مورد بررسی قرار گرفته است. ......
افت تحصیلی در دانش آموزان نقش دارند (مانند تعارضات خانوادگی، مشکلات روانی و ...

تحقیق در مورد فهرست رابطه بین افت تحصیلی و سلامت روانی فایل ...

4 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .DOC ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۲ صفحه قسمتی از متن .

موسسه روانشناسی مدرسه - - مقاله آموزشی - افت تحصیلی

افت تحصيلي به معناي دقيق آن ، زماني است که فاصله قابل توجهي بين توان و
استعداد ... تحقیقات آماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا به عوامل موثر در افت
تحصیلی به .... مي توانند عوامل مهمي در مسائل انطباقي ، سلامت جسماني ، ميزان توجه و
حتي تغيير در .... پذيرش يا طرد کودک از جانب والدين و رابطه فرزندان با يکديگر ،
بهداشت رواني ...

مسائل آموزشی فرهنگی - سلامت روانی

اساس اين تحقيق بر اين سئوال استوار است كه آيا رابطه ي بين خودپنداري وسلامت ...
تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي به عنوان شاخص سلامت رواني آنان مورد تأييد قرار
...

رابطه بین انگیزه‌ پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و ...
مککلند مطالعه در مورد نظریه انگیزش پیشرفت را ادامه داد و شرایطی را که افراد در آن ....
با تعدیل و اصلاح مرکز کنترل سلامت روان و بهداشت روانی فرد در جامعه بهبود مییابد.
... جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برداشته میشود و از افت تحصیلی که ...

1394 5 5 5 7 بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش ...

بعلاوه بین سلامت روانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنان رابطه معنی داری است. ...
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:1- پرسشنامه ی راهبردهای .... تواند ما
را در بهبود پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان کمک نماید 2
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤ - فصلنامه علمی - پژوهشی فن ...

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ .... ﻣﺸﮑﻼت اﻧﮕﯿﺰش در دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﯿـﺮد .... ﺳﻼﻣﺖ،. رﺷـﺪ. رواﻧـﯽ. و. رﺷﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. و. ﺟﻮاﻧﺎن. ﺧﻄﺮ. آﻓﺮﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻧﺠﺎﻧﯽ ..... اي ﺧﻮد دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﻤـﺮات آ.

دلایل افت تحصیلی دانش آموزان - امکانات دبیرستان آراد

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات ... افت
تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و ... این دسته
بندی فقط برای سهولت مطالعه و تحقیق می باشد که در زیر به تفصیل بیان می شود .
.... پذیرش یا طرد کودک از جانب والدین و رابطه فرزندان با یکدیگر ، بهداشت روانی ...

رابطه بین اضطراب افسردگی جنسیت و افت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ... ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﻣﺎ ﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺏ ﯾﺶ ﺍﺯﭘﯿﺶ ﻣﻮﺭﺩ. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻟﺬﺕ
ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ...

پیک نشانه ها ( نشانه ی سـ س) پایه ی اول ابتدایی

پاورپوینت گیاه فی جوآبررسی تاریخ بازار و بازار وکیل در مجموعه زندیه شیراز

پاورپوینت به روز مقایسه توسعه انرژی بادی در ایران و ترکیه - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارماکولوژی نارسائي قلبی - 12 اسلاید